Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка7/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці.
Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
Непо́вний робо́чий час - вид робочого часу, який менший від нормованого (менший за 40 годин на тиждень) і встановлюється за особистою угодою між працівником і роботодавцем.
Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2015 р. - 288 особа, це на 9 осіб більше ніж у 2014 році. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників у звітному році складає 17 осіб, це на 4 особу більше ніж у попередньому періоді. Середня кількість працівників у 2015 році складає 305 осіб, це на 11 осіб більше ніж у 2014 році.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Фонд оплати праці у 2014 році - 11425,66тис.грн.

Фонд оплати праці у 2015 році - 12153,7тис.грн.

Збільшення фонду оплати праці у 2015 році у порівнянні з 2014 роком відбулося на 6,4% у зв'язку в підвищенням мінімальної заробітної плати та підвищенням окладів, а також у зв'язку зі збільшенням чисельності працівників.

Фонд додаткової заробітної плати складає: 4449,6тис.грн., з нього:

- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів - 1298,7тис.

Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.
Тари́фна ста́вка - елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).
грн.

- премії та винагороди - 855,4тис.грн.

- оплата за невідпрацьований час (компенсація основної та додаткової відпусток) - 3305,58 тис.грн.

Середня заробітна плата по підприємству у 2015р. складає 3320,7грн.. у 2014р. - 3065,26 грн.

Товариство забезпечує своєчасне виконання комплексних заходів по забезпеченню нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої сфери, створення безпечних та нешкідливих умов праці, підвищення існуючого рівня охорони праці.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Нормати́в (рос. норматив, англ. standard, norm, нім. Normative n) - показник норм, згідно з якими проводиться певна робота або здійснюється що-небудь.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

На підприємстві постійно проводиться аналіз стану та причин виробничого травматизму та захворювань, розробляються та реалізовуються заходи з запобігання нещасних випадків та захворювань на виробництві.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Травмати́зм - сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються молоком. Також працівникам своєчасно видається у відповідності з нормами спецодяг, спецвзуття, мило, інші види індивідуального захисту.

У разі нещасного випадку, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, згідно діючого законодавства працівникам відшкодовується збиток, нанесений йому скаліченням або іншим пошкодженням здоров'я. Постраждалому відшкодовуються витрати на лікування, протезування, придбання транспортних засобів, за доглядом за ними та інші види медичної та соціальної допомоги згідно з медичним висновком, що видається в встановленому порядку.

Протезування - медико-технічна дисципліна, що займається питаннями компенсації відсутньої або лікуванням порушеної функції органів опори і руху за допомогою спеціальних механічних пристроїв - протезів.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
За працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, зберігається місце роботи на весь період до відновлення працездатності без визнання їх у встановленому порядку інвалідами.
Інвалі́дність - соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
У разі неможливості виконання постраждалими колишньої роботи забезпечується згідно з медичними рекомендаціями його перепідготовка та працевлаштування, встановлюються пільгові умови та режим праці.

Товариством організовується проведення періодичних медичних оглядів.

Преса - друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений наклад.

Доставка працівників на роботу та з роботи проводиться транспортом підприємства без оплати за проїзд.

Крім того, надаються не передбачені діючим законодавством соціальні пільги, гарантії та компенсації, а саме:

- автомобільний транспорт для проведення культурно-оздоровчих заходів, з оплатою 50% вартості послуг.

- додаткова сплачувальна відпустка у разі одруження - 1 день, одруження дітей - 1 день, народження дітей - 1 день, смерті одного з членів родини робітників - 1 день, першого навчального дня дітей першого класу загальноосвітньої школи - 1 день, день народження працівника - 1 день.

Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
Шлюб (від слов'янського «слюб» - з'єднання з любов'ю) - історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні взаємні права та обов'язки, а також їхні права та обов'язки щодо дітей.
Народження - з точки зору фізіології, це процес, характерний для живородних тварин (в тому числі людини), в результаті якого потомство виходить з тіла його матері та починає окреме від неї існування. В такому ж сенсі термін «народження» інколи використовується і для яйцеживородних, але не для яйцекладиних тварин.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

- грошова допомога (згідно з затвердженими фондами й кошторисами) - на лікування; родинам робітників на поховання близьких; пенсіонерам, які працювали раніше на підприємстві.

Пенсіонер - особа, що отримує пенсію - регулярну грошову допомогу, що виплачується особам, які досягли пенсійного віку, стали інвалідами або втратили годувальника. В Україні, з 2011 року, пенсійний вік для чоловіків складає 60 років, для жінок - 55.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не провидить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного року Наглядовою радою ПАТ "КЗО" було запропоновано реорганізувати Товариство з обмеженою відповідальністю "Григор'ївський рудник" шляхом приєднання до ПАТ "КЗО".

На позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "КЗО" рішення з питання про реорганізацію ТОВ "Григор'ївський рудник" шляхом приєднання до ПАТ "КЗО" не було прийняте.

Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Зага́льні збо́ри акціоне́рів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
№996-ХIV на ПАТ "Костянтинiвський завод обважнювачiв" визначенi правовi принципи регулювання та органiзацiї ведення бухгалтерського облiку: Облiкова полiтика застосовується таким чином, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали вимогам Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi та Мiжнародними Стандартами Бухгалтерського Облiку.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi вiдбувається згiдно з вимогами МСФЗ.

Ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi проводиться за принципом нарахування.

Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку є окремий об'єкт основних засобiв та iнших матерiальних необоротних активiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку визнається у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про використання плану рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Для встановлення строку корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацiю об'єкта ОЗ, НМА, на пiдприємствi створено постiйно дiючу комiсiю, але не нижче мiнiмально допустимих термiнiв, встановлених ст.145 ПКУ. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв проводиться у вiдповiдностi до М(с)БО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв. Амортизацiя окремого об'єкту нематерiальних активiв розраховується в iндивiдуальному порядку,виходячи з термiну корисного використання об'єкту. Переоцiнка (дооцiнка та уцiнка) основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших матерiальних необоротних активiв до їх справедливої вартостi проводиться або один раз на рiк станом на 30 вересня, або на дату реалiзацiї таких активiв у випадку їх продажу. По МНМА термiном використання бiльше одного року знос нараховується у розмiрi 100% при введеннi в експлуатацiю.

Довгостроковi та короткостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку пiдприємства по собiвартостi у вiдповiдностi з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Визнання, оцiнка та облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Розмiр резерву сумнiвних боргiв розраховується один раз на рiк за методом перiодизацiї поточної дебiторської заборгованостi.

Запаси товаро-матерiальних цiнностей пiдприємства визнаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. В облiку витрат(списання) запасiв застосовується метод середньовзваженої собiвартостi. Переоцiнка (уцiнка,дооцiнка) запасiв проводиться один раз на рiк станом на 30 вересня або на дату реалiзацiї у випадку їх продажу.

Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв".

Зобов'язання пiдприємства облiковуються у вiдповiдностi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" i визнаються тодi,коли товари, матерiали та iншi ресурси, а також роботи та послуги отриманi пiдприємством вiд постачальникiв.

Доходи визнаються вiдповiдно МСБО 18 "Дохiд" та вiдображаються у тому перiодi, коли вони були одержанi. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається доходом, якщо право власностi на продукцiю (товар) переходить до покупця i пiдприємство надалi не здiйснює контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами). Дохiд вiд надання послуг визнавати виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг по методу визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi, якi мають бути наданi.

Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО 23 "Витрати на позики".

Витрати пiдприємства подiляються на:

1. Витрати, пов'язанi з операцiйною дiльнiстю пiдприємства: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї; - адмiнiстративнi витрати; - витрати на збут; - iншi операцiйнi витрати.

2. Витрати, пов"язанi з iншою дiяльнiстю пiдприємства: - втрати вiд участi у капiталi; - фiнансовi витрати; - iншi витратию

3. Податок на прибуток.

4. Надзвичайнi витрати.

Собiвартiсть ралiзованої продукцiї складається з: - виробничої собiвартостi продукцiї, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду; - нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат; - наднормативних виробничих витрат;

До виробничої собiвартостi належать: - прямi матерiальнi витрати; - прямi витрати на оплату працi; - загальновиробничi витрати та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.

Не визнаються витратами: - платежi по Договорам комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на користь комiтента, принципала; - попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; - погашення одержаних послуг; - iншi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що не вiдповiдають визначенюю витрат звiтного перiоду.

Змiни у облiковiй полiтицi протягом звiтного року не було.Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
Становище (словен. Stanovišče) - мале поселення в общині Кобарід, Регіон Горішка, Словенія. Висота над рівнем моря: 560.2 м.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

ПАТ "Завод обважнювачів" є великим виробником широкого асортименту спецматеріалів, що застосовуються при бурінні і експлуатації нафтових та газових свердловин, а також глин і глинопорошків для ливарного виробництва і металургії.

У теперішній час основними спеціальними матеріалами, що виробляються заводом є:

- Глинопорошок бентонітовий для бурових розчинів (ПБМА, ПБМБ), відповідає стандарту Американського нафтового інституту АРІ, з виходом розчину 16-23м3/тн.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Бурови́й ро́зчин (рос. буровой раствор; англ. drilling fluid, drilling mud; нім. Spülung, Bohrschlamm, Spülflüssigkeit) - складна багатокомпонентна дисперсна система суспензійних, емульсійних і аерованих рідин, які застосовуються для промивання свердловин у процесі буріння.
Американський нафтовий інститут, The American Petroleum Institute, зазвичай згадуваний як API, це головна недержавна організація в галузі нафти й газу в США, до якої входять представники близько 400 корпорацій, що займаються видобуванням, переробкою, збутом та іншими аспектами промисловості.

- Глина бентонітова активована. Глини формовочні порошкоподібні застосовуються в ливарному виробництві в якості формовочних і стрижневих сумішей і протипригарних накриттів.

- Глинопорошок бентонітовий для ливарного виробництва марки П1Т1КА.

- Глина комова активована для виробництва окатишів в металургійній промисловості.

Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).

- Цементи тампонажні шлакопісчані типу ШПЦС-120, ШПЦС-200.

- Цемент тампонажний облегшений для помірних температур типу ЦТО 1,5-100.

Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

- Матеріал тампонажний облегшений для циклічно коливних температур типу ЦТПН.

Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.
Обважнювачі бурових розчинів застосовуються при бурінні в геологічно ускладнених умовах.
При бурінні велику роль відіграє якість глинистого розчину. Приготувати хороший розчин, що відповідає необхідним вимогам, буває деколи досить складно. Для досягнення якісних характеристик бурильники додають в нього спеціальні присадки, вливають нафту, кидають обривки паперів. Американські фахівці, наприклад, встановили, що властивості глинистого розчину значно поліпшуються, якщо додати в нього… паперові грошові знаки. З'ясувалося це випадково. Агентство з охорони довкілля США в цілях захисту повітряного басейну від сажі заборонило спалювати паперові долари, що вийшли з вживання. Спробували старі банкноти різати, перемелювати в спеціальних машинах і додавати отримувану масу в буровий розчин. Результати перевершили всі очікування: «грошовий допінг» надійно захистив промивальну рідину від коагуляції при нагріванні, понизив в'язкість розчину і додав йому ще ряд цінних якостей. Це особливо важливо при бурінні надглибоких свердловин, коли у вибої температура сягає понад 170-200 °С. Вітчизняні буровики для аналогічних цілей використовують відходи целюлозно-паперової промисловості (нітролігнін, суніл, ігетан).
Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.

Обсяг виробництва основних видів продукції складає:

- глинопорошки - 91 038,9тн, у грошовій формі - 77 526,9тис.грн, що скаладє 96,96% до всієї виробленої продукції;

- спеццемент - 2849,42тн, у грошовій формі - 3612,6тис.грн, що скаладє 3,03% до всієї виробленої продукції.

Чистий дохід від реалізації продукції у звітному році склав 121 792тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції у звітному році склала 78 018тис.грн.

Матеріальні витрати займають питому вагу серед основних видів витрат на виробництво продукції - 94,12% від усіх витрат, заробітна плата - 5,88% та інші витрати.

Підприємство з кожним роком нарощує темпи виробництва глинопорошків, на сьогоднішньому етапі цей вид продукції є більш конкурентоспроможнім і користується найбільшим попитом.

Найвища теоретично можлива температура - планківська температура. Вища температура за сучасними фізичними уявленнями не може існувати, оскільки надання додаткової енергії системі, нагрітої до такої температури, не збільшує швидкості частинок, а лише породжує у зіткненнях нові частки, за цієї обставини кількість частинок у системі зростає й зростає маса системи. Вище за планківську температуру гравітаційні сили між частинками стають порівняними із силами решти фундаментальних взаємодій. Можна вважати, що це температура «кипіння» фізичного вакууму. Вона приблизно дорівнює 1.41679(11)×10 K (~ 142 нонільйони K).

Сезонні фактори не впливають на діяльність підприємства.

На підприємстві наявні виробничі ризики, які пов'язані з різноманітними порушеннями у виробничому процесі або в процесі поставок сировини, матеріалів.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Виробничі ризики здебільшого пов'язані з виходом зі строю обладнання, мостових кранів, тепловозів, строк експлуатації яких 30-40 років. На капітальний ремонт або придбання нового обладнання замість застарілого у підприємства немає коштів.
Теплово́з - автономний локомотив, первинним двигуном якого є двигун внутрішнього згорання, найчастіше дизельний.
Мостови́й кран - підіймальний кран, що пересувається рейками на нерухомих опорах. Кран мостовий має широку сферу застосування - він призначений для підйому і переміщення вантажу в приміщенні або під навісом.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Ризиком, пов'язаним з сировиною, є монопольне володіння сировинною базою по добичі бентонітової глини необхідної якості для виробляємої заводом продукції ТОВ "Григор"ївський рудник".
Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
Монопо́лія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.
Заходами зі зниження виробничих ризиків є діючий контроль над виробничим процесом та посилення впливу на постачальників шляхом їх дублювання. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією продукції на товарному ринку (зменшення розмірів та ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, посилення конкуренції та ін.). Комерційні ризики знижуються шляхом систематичного вивчення кон'юнктури ринку, створення дилерської мережі, раціональна цінова політика, рекламні заходи та ін. Фінансові ризики наявні постійно та представлені здебільшого інфляційними процесами, які можуть бути знижені шляхом створення фінансового менеджменту на підприємстві, робота з покупцями на умовах передплати та ін.
Дублюва́ння, дубльо́ваний пере́клад або дубля́ж (від фр. double «подвійний») - вид перекладу фільмів, мультфільмів та серіалів, за якого відбувається повна заміна оригінального мовлення на іншу мову з метою транслювання фільму в країнах, у котрих не користуються мовою, якою говорять персонажі аудіовізуального твору.
Передпла́та, передопла́та - попередня плата (форма оплати) за що-небудь (товари та послуги); попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до «Порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Інфля́ція (від лат. inflatio - «роздування») - надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.
Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.

Підприємством використовуються переважно прямі методи продажу. ПАТ "Завод обважнювачів" має постійних клієнтів. Продукція, що виробляється, реалізується підприємствам нафтогазової промисловості ("Укрнафта", "Укргазздобич"), підприємствам та підприємцям, що займаються ливарним виробництвом. Відвантаження продукції здійснюється оптовими партіями залізничним транспортом та автотранспортом споживачів (самовивозом). Реалізація виробляємої продукції здійснюється без участі посередників.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Посере́дник: Особа чи установа, організація і т. ін., що сприяє встановленню та здійсненню ділових контактів, торговельних або дипломатичних зносин між ким-, чим-небудь. // Те, що виступає проміжною ланкою у взаємодії між чим-небудь або в процесі перетворення чогось.

Підприємство виробляє глинопорошки для бурових розчинів та глини ливарні.

Буровий розчин називають "кров свердловини".

Основні клієнти - підприємства нафтогазової промисловості.

------------------------------------------------------------------

Сировина Постачальник Ціна за тону

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

------------------------------------------------------------------

Шлак Металургійний комбінат

ім.Ілліча - - - -

------------------------------------------------------------------

Песок ВАТ "Кварц" - 174,68 - -

------------------------------------------------------------------

Глина ТОВ "Григор'вський

бентон. рудник" 120 120 120 120

------------------------------------------------------------------

Сода "Химекс" ТОВ - - 7861 8187

"ДОНТРАНСХІМ" ТОВ 6350 7970 - -

"КОМПАНІЯ"НАФТОХІМКОМПЛЕКТ"ТОВ 7320 8093 7800 8168

"ГЛАСКОМЕРЦ" ТОВ 8200 8100 - 8100

-----------------------------------------------------------------

Цемент Донецксталь-МЗ 1231 - - -

-----------------------------------------------------------------

Цемент СОЮЗ РЕГИОН ООО 1302,7 1486,5 1486,5 1486,5

--------------------------------------------------------------------

Середньореалізаційна ціна за 2015рік складає:

- бентопродукція - 1,39 тис.грн за тону;

- спеццемент - 2,58 тис.грн. за тону.

Загальну суму експорту у звітному році складає 69 193 634,28 грн., що у процентному співвідношенню до загального обсягу продаж складає 56,81 %: Білорусія - 18 138 266,85 грн., Росія - 50 890 924,28 грн.,

Молдова - 164 443,15 грн.

З 2008 року по 2015 рік в цілому по нафтогазовій галузі, в металургії та в ливарному виробництву виявився спад. З 2014 року складна політична ситуація та введення АТО привели до припинення роботи багатьох промислових підприємств. Крім того збільшилась конкуренція на російському ринку, а також загальносвітова тенденція на нафтовому ринку.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Негативна тенденція в розвитку промислових галузей може бути продовжена, якщо нестабільна ситуація затягнеться.

Основними конкурентами по виробництву бентоніту є:

- ПАТ "Дашуківські бентоніти", с. Дашуківка, Лисянського р-ну, Черкаської обл., яке володіє сировинною базою - крьєром на Черкаському родовищу бентонітових та палигорськітових глин;

- ЗАТ "Мінерал", смт. Пологи, Запорізької обл.;

- ТОВ "Бентоніт", Росія, Москва.

Однак, ПАТ "Завод Обважнювачів", дякуючи своєму досвіду, має можливість випускати якісну продукцію, яка конкурентоспроможна в Україні та країнах СНД.

Запорізька - станиця в Темрюцькому районі Краснодарського краю. Центр Запорізького сільського поселення.
Палигорськіт (рос. палыгорскит, англ. palygorskite, нім. Palygorskit m) - глинистий мінерал, водний силікат магнію ланцюжково-шаруватої будови.
Дашукі́вка - село в Україні, в Лисянському районі Черкаської області.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Основними конкурентами по виробництву спеццементів є:

- Кам'янець-Подільський цементовий завод, Хмельницька обл.- виробляє лише незначні експериментально-промислові партії шлако-піщаних цементів;

- ПАТ "Івано-Франківськцемент", с.Ямниця, Тисменицького р-ну, Івано-Франківської обл.

Продукція ПАТ "Завод обважнювачів" відрізняється від продукції конкурентів кращою якістю і привабливою ціною.

Крім того, підприємство має своїх постійних споживачів продукції.

Основними постачальниками сировини, що займають більш 10 % в загальному об'ємі постачання протягом 2015 року були:

- ВАТ "Металургійний комбінат ім. Ілліча", (шлак);

- ТОВ "Кварц", (пісок);

- ТОВ "Григор'ївський рудник",(глина бентонітова);

- ТОВ "Нафтохімкомплект",(сода);

- ТОВ "Хімекс",(сода),

- ТОВ СОЮЗ РЕГІОН,(цемент)

- S&B Industrial Minerals, (глина бент.металургійна та ливарна)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13  • Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями
  • Будь-які пропозиції щодо реорганізації
  • Опис обраної облікової політики
  • Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків