Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка9/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансовий стан підприємства можна визначити на підставі розрахунку наступних коефіцієнтів.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

К 2011р. = 65,0 /7823,0 = 0,0083,

К 2012р. = 357,0/6718,0 = 0,0531,

К 2013р. = 1544,0/6886,0 = 0,224,

К 2014р. = 2993,0/11981,0 = 0,25,

К 2015р. = 27007,0/12753,0 = 2,12.

Аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності, можна зробити висновок, що підприємство у 2015 році має достатньо коштів для негайного погашення своїх поточних зобов'язань. Підприємство може негайно погасити 100% своїх поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів.

Абсолюти́зм (від лат. absolutus - необмежений, незалежний, безумовний, самодержавство, абсолютна монархія) - форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності:

К 2011р. = 5485,0 / 7823,0 = 0,7,

К 2012р. = 16042,0/6718,0 = 2,39,

К 2013р. = 23583,0/6886,0 = 3,42,

К 2014р. = 42280,0/11981,0 = 3,53.,

К 2015р. = 82456,0/12753,0 = 6,47.

Показник загальної ліквідності на підприємстві протягом ряду років залишається у межах рекомендованого значення. В 2015році показник значно виріс. Це свідчить про те, що заборгованість підприємства може бути погашена власними коштами в повному обсязі і на кожну позичену гривню підприємство має 6,47гривні власних.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості:

К 2011р. = 8093,0/17265,0 = 0,47,

К 2012р. = 8753,0/28141,0 = 0,31,

К 2013р. = 13073,0/36881,0 = 0,35,

К 2014р. = 24113,0/55310,0 = 0,44,

К 2015р. = 34436,0/94364,0 = 0,37.

Коефіцієнт фінансової стійкості протягом останніх років залишається у межах рекомендованого значення, що говорить про високу долю власних коштів у вартості всього майна.

4. Коефіцієнт структури капіталу:

К 2011р. = (1349,0 7823,0)/8093,0 = 1,13,

К 2012р. = (12670,0 6718,0)/8753,0 = 2,22,

К 2013р. = (16922,0 6886,0)/13073,0 = 1,82,

К 2014р. = (19216,0 11981,0)/24113 = 1,29,

К 2015р. = (47175,0 12753,0)/34436 = 1,74.

Аналізуючи коефіцієнт структури капіталу можна зробити висновок, що доля позичених коштів у 2011-2015рр. на підприємстві вище допустимої норми - що свідчить про значну залежність підприємства від позичених коштів.

За оцінками фахівців підприємство є ліквідним, робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

Шляхи покращення ліквідності:

- збільшення високоліквідних оборотних коштів: за рахунок розробки ефективної політики по стягненню дебіторської заборгованості, збільшення обсягів виробництва, ведення розрахунків з покупцями на умовах передплати;

- зменшення поточних зобов'язань: своєчасне погашення кредиторської заборгованості, пошук нових більш дешевих джерел сировини, розширення сировинної бази та ін.

Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.
Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договори укдадені у 2015 році виконанні. Замовлення на 2016 рік будуть складатись протягом 2016року. Очікуваний прибуток у 2016 році планується не нижче звітного періоду.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основними напрямками перспективного розвитку підприємства в 2016році є розширення ринку збуту готової продукції в нафтовидобувної промисловості і в ливарному виробництві, гірничозбагачувальні підприємства металургійної галузі.

Для збільшення обсягів виробництва і покращення якості продукції, що випускається ведеться пошук і вивчення нових сировинних баз по добуванню і розробці бентонітових глин.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Бентоні́тові гли́ни - глини, до складу яких входять головним чином монтморилоніт і палигорськіт.

У 2016році підприємство планує провести реконструкція системи мокрої димоочистки з переходом на суху у відділеннях глинопорошків та спеццементів, зробити ремонт роліко - маятникового млину, екскаватора, придбання редукторів, насосів та ел. двигунів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному роцi пiдприємство дослiджень та розробок не проводило.

Відді́лення (рос. отделение) або Рій - це найменше штатне військове формування, тактичний підрозділ, що має штатного командира, в багатьох арміях світу.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду).
Судова справа - справа (правовий спір), яка розглядається в суді із веденням відповідних документів, довідок та ін., резолюцій, які підшиваються у справу, а також із веденням обліково-статистичної картки по справі.
У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Протягом останніх трьох років підприємство має стабільний дохід.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Протягом останніх років ПАТ "Завод обважнювачів" мав такі результати діяльності:

---------------------------------------------------------------

№ Найменування показників Од. З початку року

пп вим. 2013 2014 2015

---------------------------------------------------------------

1 Чистий дохід від реалізації

Продукції тис.

Дохі́д (англ. income) - 1. Гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.)
грн. 67620 81433 121792

---------------------------------------------------------------

2 Валовий прибуток(збиток) тис.грн. 23640 28152 43774

---------------------------------------------------------------

3 Фінансовий результат

від звичайної діяльності тис.грн. 5529 13839 13186

---------------------------------------------------------------

4 Чистий прибуток/збиток тис.грн. 4978 10955 10691

---------------------------------------------------------------

5 Рентабельність

реалізованої продукції % 0,15 0,228 0,36

---------------------------------------------------------------Основними напрямками перспективного розвитку підприємства в 2016році є розширення ринку збуту готової продукції в нафтовидобувної промисловості і в ливарному виробництві, гірничозбагачувальні підприємства металургійної галузі.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

12386.000

11476.000

0.000

0.000

12386.000

11476.000

- будівлі та споруди

7652.000

7815.000

0.000

0.000

7652.000

7815.000

- машини та обладнання

4098.000

3173.000

0.000

0.000

4098.000

3173.000

- транспортні засоби

552.000

397.000

0.000

0.000

552.000

397.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

84.000

91.000

0.000

0.000

84.000

91.000

2. Невиробничого призначення

0.700

0.000

0.000

0.000

0.700

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.600

0.000

0.000

0.000

0.600

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.100

0.000

0.000

0.000

0.100

0.000

Усього

12386.700

11476.000

0.000

0.000

12386.700

11476.000


Пояснення : Пояснення : Первісна вартість основних засобів виробничого призначення згідно МСБО на початок звітного періоду: первісна вартість - 34883 тис.грн., знос - 22497 тис.грн., залишкова вартість - 12386 тис.грн., які складаються з:

- будинки і споруди: первісна вартість - 19712 тис.грн., знос - 12060 тис.грн., залишкова вартість - 7652 тис.грн.;

- машини та обладнання: первісна вартість - 13154 тис.грн., знос - 9056 тис.грн., залишкова вартість - 4098 тис.грн.;

- транспортні засоби: первісна вартість - 1758 тис.грн., знос - 1206 тис.грн., залишкова вартість - 552 тис.грн.;

- інші - первісна вартість - 259 тис.грн., знос - 175 тис.грн., залишкова вартість - 84 тис.грн.;

На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів невиробничого призначення згідно МСБО складала первісна вартість 76 тис. грн., знос 76 тис. грн., залишкова вартість 0 тис.грн. в тому числі:

- будівлі та споруди - первісна вартість - 10тис.грн., знос - 10тис.грн.,залишкова вартість - 0тис.грн.;

- машини та обладнання - первісна вартість - 52тис.грн., знос - 52тис.грн.,залишкова вартість - 0тис.грн.;

- інші - первісна вартість - 14тис.грн., знос - 14тис.грн.,залишкова вартість - 0тис.грн.
Протягом звітного року надійшло основних засобів виробничого призначення на загальну суму 1246 тис.грн.:

- будівлі та споруди - 718тис.грн. - ремонт будівель, споруд, внутрізаводських залізничних колій, трубопроводів;

- машини та обладнання - 490 тис.грн. - дозатор ваговий, планшет, шафа обліку газа, лічільник, візок гідравлічний, комп'ютери, ноутбуки;

- транспорті засоби - 5 тис.грн. - ремонт транспортних засобів підприємства;

- інші - 33 тис.грн. - стол, сейф вогнетривкий, шпалопідбойка, адаптер.
Протягом 2015 року вибуття основних засобів не здійснювалось.
Первісна вартість основних засобів виробничого призначення згідно МСБО на кінець звітного періоду: первісна вартість - 36129 тис.грн., знос - 24653 тис.грн., залишкова вартість - 11476 тис.грн., які складаються з:

- будинки і споруди: первісна вартість - 20430 тис.грн., знос - 12615 тис.грн., залишкова вартість - 7815 тис.грн.;

- машини та обладнання: первісна вартість - 13644 тис.грн., знос - 10471 тис.грн., залишкова вартість - 3173 тис.грн.;

- транспортні засоби: первісна вартість - 1763тис.грн., знос - 1366тис.грн., залишкова вартість - 397 тис.грн.;

- інші - первісна вартість - 292 тис.грн., знос - 201 тис.грн., залишкова вартість - 91 тис.грн..

На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів невиробничого призначення згідно МСБО складала первісна вартість 76тис. грн., знос 76тис. грн., залишкова вартість 0тис.грн. в тому числі:

- будівлі та споруди - первісна вартість - 10тис.грн., знос - 10тис.грн.,залишкова вартість - 0тис.грн.;

- машини та обладнання - первісна вартість - 52тис.грн., знос - 52тис.грн.,залишкова вартість - 0тис.грн.;

- інші - первісна вартість - 14тис.грн., знос - 14тис.грн.,залишкова вартість - 0тис.грн..

Згідно МСБО 16 "Основні засоби", основні засоби невиробничого призначення не відображаються у балансі підприємства, у зв'язку з не відповідністю критеріям активів та не генерують грошові потоки.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.


Ступінь зносу основних засобів:

Виробничого призначення:

- будинки та споруди - 61,75%

- машини та обладнання - 74,74%

- транспортні засоби - 77,48%

- інші - 68,83%

Невиробничого призначення:

- будинки та споруди - 100%

- машини та обладнання - 100%

- інші - 100%


Термін використання основних засобів:

- будинки і споруди - 50років;

- машини і обладнання - 10років;

- транспортні засоби - 5років;


Ступінь використання основних засобів:

Виробничого призначення:

- будинки та споруди - 60,1 %

- машини та обладнання - 58,2 %

- транспортні засоби - 74,6 %

- інші - 69,8 %

Невиробничого призначення:

- будинки та споруди - 69,2%

- машини та обладнання - 76,4 %.
Умови використання основних засобів:

- машини і обладнання - підтримуються у робочому стані, проводяться поточні ремонти, технічні огляди,

- транспортні засоби - працюють в одну зміну, проводяться заміни запчастин та дрібні ремонти,

- інші - підтримуються у робочому стані.

У звітному році підприємство отримало кредит від "NUZZO LIMITED", який забезпечений усім майном товариства.
Основні засоби загальною залишковою вартістю 790 тис.грн. знаходяться на консервації - це відділення по виробництву баритових обважнювачів. Законсервоване через відсутність сировини. Вся сировинна база надходила з Росії. Однак на сьогоднішній день ціни на сировину є надзвичайно високими, тому продукція є досить дорогою і неконкурентноспроможною. А також часткова консервація гаражів розморожування.
Основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності на підприємстві відсутні.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

34436

23745

Статутний капітал (тис.грн.)

82

82

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

82

82

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи Оборотні активи Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Вартість чистих активів за попердній період змінилась у зв"язку з внесенням коригувань відповідно до МСФЗ.Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(34436.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(82.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  • Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
  • Опис політики емітента щодо досліджень
  • Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором
  • XII . Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
  • Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
  • На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
  • 2. Невиробничого призначення
  • - інестиційна нерухомість
  • 2 . Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника (тис.грн.)
  • Статутний капітал (тис.грн.)