Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка1/14
Дата конвертації06.04.2017
Розмір2.85 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

 

 

 

Рябова Олена Олександрiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIНТЕР"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01549478

4. Місцезнаходження емітента

83102 Донецька область Ленiнський район м. Донецька м. Донецьк Стадiонна б.22

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 266-33-29 (062) 385-14-97

6. Електронна поштова адреса емітента

postmaster@winter.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№ 81 Вiдомостi НКЦПФР

 

29.04.2015


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.winter.com.ua

в мережі Інтернет

29.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

Рейтингове агентство Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - випускiв не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв i облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІНТЕР"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А01 №715817

3. Дата проведення державної реєстрації

14.06.1995

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

21869875.24

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

368

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.52"

ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА"

77.39"

НАДАННЯ В ОРЕНДУ IНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРIВ. Н. В. I. У."

47.11"

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ"

10. Органи управління підприємства

акцiонернi товариства не заповнюють

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26007500072164

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ВТБ БАНК"

5) МФО банку

321767

6) Поточний рахунок

26001010275858
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

АД № 073799

14.09.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

06.09.2017

Опис

Лiцензiя АД №073799 видана Державною службою України з контролю за наркотиками дiє до 06.09.2017р.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АЕ № 397056

13.01.2014

Мiнiстерство доходiв i зборiв України Головне управлiння Мiндоходiв у Донецькiй областi

13.01.2015

Опис

Продовження термiну дiї лiцензiї не планується.

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АЕ № 397057

13.01.2014

Мiнiстерство доходiв i зборiв України Головне управлiння Мiндоходiв у Донецькiй областi

13.01.2015

Опис

Продовження термiну дiї лiцензiї не планується.14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

( для акціонерних товариств )


Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

31.03.2004

31.03.2004

Меркулова Тетяна Миколаївна

Опис

Корпоративний секретар забезпечує:

- оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi та особливої iнформацiї емiтента;

- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення загальних зборiв акцiонерiв;

- належний та дiючий облiк iнформацiї мiж органами управлiння емiтента та акцiонерами;

- взаємозв'язок з питань корпоративного управлiння Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї Товариства;

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.

- отримання iнформацiї з системи реєстру акцiонерiв, взаємозв'язок з професiйними учасниками фондового ринку.

Досвiд роботи корпоративним секретарем є. До введення посади корпоративного секретаря на Товариствi Меркулова Т.М. обiймала посаду фахiвця з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, в обов'язки якого входила переважна бiльшiсть обов'язкiв корпоративного секретаря.

Меркулова Т.М. також обiймає посаду корпоративного секретаря на ПАТ "Лактiс".

Попереднi мiсця роботи за останi 5 рокiв: заступник Голови правлiння ПАТ "Вiнтер", секретар Наглядової ради ПАТ "Лактiс.

До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України

13511245

61024 Харкiвська область д/н Харкiв Гуданова, б.18

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв торговельно-виробничого пiдприємства "Вiнтер"

01549478

83102 Донецька область д/н Донецьк Стадiонна, буд.22

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)0.000000000000

Усього

0.000000000000
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рябова Олена Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 677416 24.06.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Донецький комерцiйний iнститут, ф-к бухгалтерського облiку, контроль та аналiз господарської дiяльностi, бухгалтер-фiнансист

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Вiнтер" - виконуюча обов"язки голови правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.04.2014 на 3 роки

9) опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14