Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Сторінка1/15
Дата конвертації07.04.2017
Розмір3.39 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

 

 

 

Рябова Олена Олександрiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIНТЕР"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01549478

4. Місцезнаходження емітента

83102 Донецька область Ленiнський район м. Донецька м. Донецьк Стадiонна б.22

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 266-33-29 (062) 385-14-97

6. Електронна поштова адреса емітента

postmaster@winter.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

80 Вiдомостi НКЦПФР

 

28.04.2014


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.winter.com.ua

в мережі Інтернет 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - випускiв не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв i облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІНТЕР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А01 №715817
3. Дата проведення державної реєстрації

14.06.1995
4. Територія (область)

Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)

21869875.24
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)

430
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.52 

ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА 
77.39 

НАДАННЯ В ОРЕНДУ IНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРIВ. Н. В. I. У. 
47.11 

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ 
10. Органи управління підприємства

акціонерні товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26007500072164

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ВТБ БАНК"

5) МФО банку

321767

6) Поточний рахунок

26001010275858
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

АД № 073799

14.09.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

06.09.2017

Опис

Лiцензiя АД №073799 видана Державною службою України з контролю за наркотиками дiє до 06.09.2017р.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

АЕ № 397056

13.01.2014

Міністерство доходів і зборів України Головне управління Міндоходів у Донецькій області

13.01.2015

Опис

Лiцензiя АГ №493082 від 13.01.2012 була продовжена до 13.01.2014р.

На дату подання інформації емітент вже оформив нову ліцензію із зазначеними реквізитами та продовжив строк дії до 13.07.2014р. (продовження строку відбувається щоквартально).Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АЕ № 397057

13.01.2014

Міністерство доходів і зборів України Головне управління Міндоходів у Донецькій області

13.01.2015

Опис

Лiцензiя АГ № 493148 від 11.01.2012р. була продовжена до 13.01.2014р.

На дату подання інформації емітент вже оформив нову ліцензію із зазначеними реквізитами та продовжив строк дії до 13.07.2014р. (продовження строку відбувається щоквартально).Передавання/приймання (МГц)

14-09-058449

08.02.2012

Український державний центр радiочастот

01.01.2015

Опис

Власник РЕЗ: ПАТ "Вiнтер". Тип РЕЗ: Motorola T5422. Заводський номер 165WFU936T. Дозволяється використання одного номiналу з наступних:

ПРД :446,3-446,4

ПРМ :446,3-446,4

Особливi умови дозволу: Дiйсний за умов дотримання власником РЕЗ технiчних параметрiв, що зазначенi у цьому дозволi та щорiчної сплати за радiочастотний контроль.Передавання/приймання (МГц)

14-09-058450

08.02.2012

Український державний центр радiочастот

01.01.2015

Опис

Власник РЕЗ: ПАТ "Вiнтер". Тип РЕЗ: Motorola T5422. Заводський номер 165WFU932T. Дозволяється використання одного номiналу з наступних:

ПРД :446,3-446,4

ПРМ :446,3-446,4

Особливi умови дозволу: Дiйсний за умов дотримання власником РЕЗ технiчних параметрiв, що зазначенi у цьому дозволi та щорiчної сплати за радiочастотний контроль.

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

( для акціонерних товариств )


Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

31.03.2004

31.03.2004

Меркулова Тетяна Миколаївна

Опис

Корпоративний секретар забезпечує:

- оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi та особливої iнформацiї емiтента;

- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення загальних зборiв акцiонерiв;

- належний та дiючий облiк iнформацiї мiж органами управлiння емiтента та акцiонерами;

- взаємозв'язок з питань корпоративного управлiння Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї Товариства;

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.

- отримання iнформацiї з системи реєстру акцiонерiв, взаємозв'язок з професiйними учасниками фондового ринку.

Досвiд роботи корпоративним секретарем є. До введення посади корпоративного секретаря на Товариствi Меркулова Т.М. обiймала посаду фахiвця з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, в обов'язки якого входила переважна бiльшiсть обов'язкiв корпоративного секретаря.

Меркулова Т.М. також обiймає посаду корпоративного секретаря на ПАТ "Лактiс".

Попереднi мiсця роботи за останi 5 рокiв: заступник Голови правлiння ПАТ "Вiнтер", секретар Наглядової ради ПАТ "Лактiс.

До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України

13511245

83000 Донецька область д/н Донецьк Артема, б.27

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв торговельно-виробничого пiдприємства "Вiнтер"

01549478

83102 Донецька область д/н Донецьк Стадiонна, буд.22

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)0.000000000000

Усього

0.000000000000
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рябова Олена Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 677416 24.06.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Донецький комерцiйний iнститут, ф-к бухгалтерського облiку, контроль та аналiз господарської дiяльностi, бухгалтер-фiнансист

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Вiнтер" - виконуюча обов"язки голови правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 на 3 роки

9) опис Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління.

До виключної компетенції Правління належить:

1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства;

5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.


7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;

8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;

9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;

10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва;

12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства;
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.


14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам;

18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління;

19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.


21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає та організовує проведення засідань, забезпечує ведення протоколів засідань, головує на засіданнях Правління. Голова Правління несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ко́декс (лат. codex - книга) - зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили.


Голова Правління має право:

1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між членами Правління;

3) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


4) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

5) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) вести переговори, підписувати довіреності та укладати угоди від імені Товариства, з урахуванням обмежень, викладених у Статуті;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15