Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка1/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

 

 

 

Кравцов Микола Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14311270

4. Місцезнаходження емітента

27406 Кiровоградська область Знам"янський м. Знам'янка Петровського,1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

233 3-23-72 3-11-35 3-11-35

6. Електронна поштова адреса емітента

vat_znamakustika@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№ 79 Бюлетень "Цiнних паперiв України"

 

30.04.2013


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.lks. ua

в мережі Інтернет

15.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - за звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводилися.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

ААВ № 020356

3. Дата проведення державної реєстрації

12.01.1995

4. Територія (область)

Кiровоградська область

5. Статутний капітал (грн.)

14311270.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

0

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

77.39

НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.д/н

10. Органи управління підприємства

ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА Органами управлiння Товариства є:

* Загальнi збори акцiонерiв Товариства (надалi - "Загальнi збори");

* Наглядова рала Товариства;

* Директор - Виконавчий орган Товариства;
Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).


* Ревiзiйна комiсiя Товариства.

- Загальнi збори акцiонерiв Товариства (надалi - "Загальнi збори"); Загальнi збери є вищим органом Товариства.

- Наглядова рала Товариства; Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу.

- Директор - Виконавчий орган Товариства; Виконавчим органом Товариства є директор. Вiн здiйснює управлiння усiєю поточною дiяльнiстю Товариства.Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, рiшення яких для директора є обов'язковими.

- Ревiзiйна комiсiя Товариства. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя Товариства керується чинним законодавством, Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства" та iншими документами Товариства.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ОД Райффазенбанк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26007129692

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

валютний рахунок вiдсутнiй

5) МФО банку

000000

6) Поточний рахунок

0
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi

13747462

25009 Кiровоградська область Кiровський м.Кiровоград Глiнки, 2

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)0.000000000000

Усього

0.000000000000
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Каталог: ART
ART -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
ART -> Інформації для вчителів інформатики Зміст Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2014-2015 навчальному році
ART -> Перелік умовних позначень та скорочень 3
ART -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
ART -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
ART -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
  1   2   3   4   5   6   7   8