Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка2/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   81) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравцов Микола Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 166800 13.09.1996 Знам"янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "Луч", начальник охорони

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.07.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Акцiями Товариства не володiє. Виконавчим органом Товариства є директор. Вiн здiйснює управлiння усiєю поточною дiяльнiстю Товариства.

Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, рiшення яких для директора є обов'язковими. У своїй дiяльностi Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, а також iншими внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями та розпорядженнями, що приймаються Загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства.
Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Директор обирається та вiдкликається за рiшенням Наглядової ради строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися директором неодноразово. Директор не може бути одночасно членом Наглядової ради або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.


До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод не вiдбулося.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вальденбург Сергiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 571409268 18.10.2007 м.Бохум, Нiмеччина

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

данi вiдсутнi

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду.
Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.


Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члеиа Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї. Виконавчого органу чи iнших осiб, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь директор.

Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Право вирiшального голосу, у разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень, має голова Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняється:

за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi;
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має винагорода не виплачується.1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орищенко Василь Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 598207 22.01.1999 Знам"янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

технiчний директор ТОВ "ЛКС-IНДАСТРI"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис призначена на посаду згiдно Протоколу № 1/2011 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Знам'янський завод "Акустика" вiд 05.07.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.
2011 року. До призначення на дану посаду працював на посадi технiчного директора ТОВ "ЛКС-IНДАСТРI", призначено на термiн згiдно Статуту товариства. Акцiями Товариства не володiєНепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає , винагорода не передбачена.1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Орищенко Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 520564 06.04.2006 Знам"янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директора по виробництву ТОВ "ЛКС-IНДАСТРI"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Призначено на посаду згiдно Протоколу № 1/2011 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Знам'янський завод "Акустика" вiд 05.07.2011 року. До призначення на дану посаду працював та працює на посадi заступника директора по виробництву ТОВ "ЛКС-IНДАСТРI", призначено на термiн згiдно Статуту товариства. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.01300%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткаченко Валентина Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 598940 26.08.2004 Знам"янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

середня

6) стаж керівної роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

столяром ТОВ "ЛКС-IНДАСТРI

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Тпризначена на посаду згiдно Протоколу № 1/2011 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Знам'янський завод "Акустика" вiд 05.07.2011 року. До призначення на дану посаду працювала та працює столяром ТОВ "ЛКС-IНДАСТРI", призначено на термiн згiдно Статуту товариства. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.00900%.


1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Леонова Наталiя Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 307001 25.07.1997 Знам"янський МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища


6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Акустика" ,начальник енергомеханiчної служби

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Змiни в складi посадових осiб вiдбулися згiдно Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05 липня 2011 року, протокол № 1/2011.До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством,

ртутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних /зборiв;
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органа; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.


прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру винагороди;обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановленнярозмiру оплати його послуг;

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; вирiшення питань про участь Товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу, або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю та зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;


надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; обрання та припинення повноважень директора.

прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 25 до 50 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi у разi отримання Товариством вiд загальних зборiв рiшення про попереднє схвалення таких значних правочинiв. Рiшення оформлюється у виглядi протоколу засiдання наглядової ради. Особа, що має право дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi такого правочину зазначається в протоколi.
Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має винагорода не виплачується.1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Леонов Сегiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕА 307282 08.08.1997 Знам"янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

середньо-технiчна

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

слюсар сантехнiк ТОВ "ЛКС-IНДАСТРI

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.07.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Змiни в складi посадових осiб вiдбулися згiдно Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05 липня 2011 року, протокол № 1/2011.

Ревiзiйна комiсiй є органом Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарсько!

дiяльностi Товариства,

Каталог: ART
ART -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
ART -> Інформації для вчителів інформатики Зміст Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2014-2015 навчальному році
ART -> Перелік умовних позначень та скорочень 3
ART -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
ART -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
ART -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
1   2   3   4   5   6   7   8