Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУ своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя Товариства керується чинним законодавством. Статутом

У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя Товариства керується чинним законодавством. Статутом
Сторінка3/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя Товариства керується чинним законодавством. Статутом,

Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства" та iншими документами Товариства, що

вiдносян.е.ч до дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства,

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв

Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки в кiлькостi трьох осiб.
Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.
Голова та


члени Ревiзiйної комiсiї"!'овариства с посадовими особами органiв управлiння Товариства.

Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної

комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства.

Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени Виконавчого органу. Наглядової

ради Товарної ва, члени iнших органiв Товариства, а також особи, якi не мають повної цивiльної

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу Лiчильної комiсiї Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї набувають повноважень i приступають до виконання посадових

обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Ревiзiйної комiсiї рiшенням Загальних зборi", i

цьою моменту погюважешїя попереднього складу Ревiзiйної комiсiї припиняються. Окреме

голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї i окреме

рiшення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, i вiдповiдне питання: може не

включатись до порядку денного Загальних зборiв,

Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства не рiдше одного разу на рiк. Додатковi перевiрки можуть здiйснюватись за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, з її власної iнiцiативи або iа вимогою акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 % акцiй Товариства.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.


Ревiзiйна комiсiя Товариства вирiшує всi питання на своїх засiданнях. Засiдання проводяться :" ц.i з прийнятим планом, а також перед початком перевiрки або ревiзiї та за їх результатами.

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства має право вимагати позачергового скликання засiдання комiсiї,

якiао по i рiбне її невiдкладне рiшення.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової ради

Вальденбург Сергiй Олександрович

0 571409268 18.10.2007 м.Бохум, Нiмеччина

330843

67.88974070639

330843

0

0

0

Член наглядової ради

Орищенко Олександр Iванович

ЕА 520564 06.04.2006 Знам"янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

65

0.01333814875

65

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Ткаченко Валентина Петрiвна

ЕА 598940 26.08.2004 Знам"янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

45

0.00923410298

45

0

0

0

Усього

330953

67.91231295810999

330953

0

0

0
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Вальденбург Сергiй Олександрович

0 571409268 18.10.2007 м. Бохум, Нiмеччина

330843

67.88974070639

330843

0

0

0

Усього

330843

67.889740706388

330843

0

0

0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

XДата проведення

26.04.2013

Кворум зборів

73.756

Опис

Протокол № 1/2013 загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Знам'янський завод "Акустика"

Загальнi збори акцiонерiв (надалi - Збори акцiонерiв) вiдкритого акцiонерного товариства "Знам'янський завод "Акустика" (надалi - Товариство) проведено 26 квiтня 2013 року, початок о 930 годинi, збори закiнчено в 11 годин 00 хвилин.

Мiсце проведення Зборiв акцiонерiв: м. Знам'янка, Кiровоградська обл. вул. Петровського, 1. актовий зал.

Слухали: Голову реєстрацiйної комiсiї Вальденбурга С., який оголосив протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї вiд 26.04.2013р.:

Дата станом на яку складено перелiк акцiонерiв: 22.04. 2013 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах акцiонерiв: 1016 осiб, якi володiють акцiями в кiлькостi 487 324 шт. номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 121 831,00 гривнi.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Зборах акцiонерiв: 359 431 голосiв. Загальна кiлькiсть акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi беруть участь у Зборах акцiонерiв -12 осiб.

Кворум Зборiв акцiонерiв: 73,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, що згiдно дiючого законодавства та Статуту товариства мають право приймати участь в загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно даних реєстрацiї учасникiв, збори акцiонерiв Товариства вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.

Правомочність - захищена законом можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при здійсненні належних їм прав, у тому числі користуватися матеріальними і духовними благами. Це - право на «власні», юридично значимі дії.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Згiдно до протоколу засiдання наглядової ради вiд 11.04.13р. головує на зборах Вальденбург С.,

секретар зборiв Кравцов М.О.

Всi акцiї Товариства є голосуючими.

Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на Збори акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2013 року додається.

Порядок денний

1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.

2. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть за 2012 рiк.

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2012 рiк.

4. Затвердження рiчного звiту, балансу та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2013 рiк.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову наглядової ради Вальденбурга С., який повiдомив, що до наглядової ради надiйшли наступнi пропозицiї, щодо проекту рiшення по першому питанню:

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Дуднiк В.I.,- голова лiчильної комiсiї, члени лiчильної комiсiї - Кравцова М.В., Левчук Л.А.

2. Затвердити порядок проведення зборiв акцiонерiв: доповiдi - до 10 хвилин; виступи - до З хвилин; голосування з усiх питань порядку денного: - бюлетенями; принцип голосування - одна акцiя один голос;

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
робота Зборiв акцiонерiв без перерви.

Дуднiк В.I.,- голова лiчильної комiсiї, члени

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №1.

"за"- 359431 голосiв, що складає 100.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

"проти" 0 голосiв, що складає 0.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

"утримались" 0 голосiв, що складає 0.000% голосiв присутнiх па зборах акцiонерiв

Рiшення прийнято одностайно.

Постановили:

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - лiчильної комiсiї - Кравцова М.В., Левчук Л.А.

2. Затвердити порядок проведення зборiв акцiонерiв:

- доповiдi - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;

- голосування з усiх питань порядку денного: - бюлетенями;

- принцип голосування - одна акцiя один голос; *

По другому питанню порядку денного;

Слухали: голову наглядової ради Вальденбурга С., який ознайомив збори зi звiтом Наглядової ради за 2012 рiк в процесi ознайомлення вiн доповiв зборам, що пiдприємство робить в тяжких фiнансових умовах. Протягом звiтного перiоду Наглядова рада працювала на розвиток та добробут пiдприємства. Протягом року здiйснювалася поточна робота пiдприємства за наглядом Наглядової ради. В процесi перевiрок не було виявлено фiнансових порушень на пiдприємствi. Неодноразово проведено перевiрку достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi на пiдприємствi порушень не виявлено.

Забезпечувалось функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення .

Надавались правлiнню товариства рекомендацiї з питань розробки, укладання або внесення змiн до договорiв. На сьогоднiшнiй день загальний стан Товариства та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства, а так можна вважати що теперiшнiй стан Товариства полiпшується порiвняно з попереднiми роками.

Всi рiшення були вiдображенi в протоколах Наглядової ради.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №2.

Голосували:

"за"- 359431 голосiв, що складає 100.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

"нроти" 0 голосiв, що складає 0.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

"утримались" 0 голосiв, що складає 0.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

Рiшення прийнято одностайно. Постановили:

Звiт Наглядової ради про роботу за 2012рiк. затвердити.

По третьому иитанню порядку денного:

Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Орищенко О.I. зi звiтом Ревiзiйної комiсiї, висновком Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2012 рiк.

Орищенко О.I. ознайомив збори зi звiтом ревiзiйної комiсiї Товариства про фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. В процесi ознайомлення Орищенко О.I. було вiдмiчено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, на пiдставi достовiрних даних бухгалтерського облiку та повнiстю вiдображає фактичний фiнансовий стан Товариства. Аналiтичний та статистичний облiк проводився у Товариствi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, звiтнiсть у вiдповiднi контролюючи органи надавалась у встановленi строки.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Пiдприємство перейшло на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та здiйснила трансформацiю фiнансової звiтностi. Голова ревiзiйної комiсiї ознайомив збори з балансом пiдприємства та фiнансовими показниками пiдприємства.

ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис, грн.)*

Найменування показника перiод Найменування показника перiод

Звiтний Попереднiй Звiтний Попереднiй

Усього активiв 141 126

Статутний капiтал 122 122

Основнi засоби 52 56

Довгостроковi зобов'язання 401 401

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0

Поточнi зобов'язання 173 157

Запаси 0 0

Чистий прибуток (збиток) (1) (94)

Сумарна дебiторська заборгованiсть 88 66

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 487324 487324

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 4

Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) 0 0

Нерозподiлений прибуток -556 -555

Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду 0 0

i - 433

Власний капiтал - 432[Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) | 2 | 2

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №3.

"за"- 359431 голосiв, що складає 100.000% голосiв привутнiх на зборах акцiонерiв

"проти" 0 голосiв, що складає 0.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

"утримались" 0 голосiв, що складає 0.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

Рiшення прийнято одностайно. Постановили:

Звiт Ревiзiйної комiсiї, висновок Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2012 рiк затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Вальденбурга С., який зазначив, що на розгляд зборiв було надано iнформацiю про рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. Вальденбург С. нагадав зборам, що згiдно наданої iнформацiї Товариством по пiдсумкам роботи за 2012 рiк отримано збиток в розмiрi 1 тис грн. Тому до наглядової ради надiйшла пропозицiя збитки вiд господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк покрити за рахунок прибуткiв вiд господарської дiяльностi за 2013 рiк та подальшi роки. Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати. Прибуток отриманий у 2013 роцi направити в фонд розвитку виробництва.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Вальденбург С. запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку дня скориставшись бюлетенем №4.

"за"- 359431 голосiв, що складає 100.000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

"проти" 0 голосiв, що складає 0.0000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

"утримались" 0 голосiв, що складає 0.0000% голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв

Рiшення прийнято одностайно. Постановили:

Вальденбург С.

Кравцов М.О.

Рiчний звiт товариства за 2012 рiк затвердити. Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк покрити за рахунок прибуткiв вiд господарської дiяльностi за 2013 рiк та подальшi роки. Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати. Прибуток отриманий у 2013 роцi направити в фонд розвитку виробництва.
Голова зборiв Вальденбург С.

Секретар зборiв Кравцов М.О.


директор

ПАТ "Знам'янський завод "Акустика" Кравцов М.О.Каталог: ART
ART -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
ART -> Інформації для вчителів інформатики Зміст Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2014-2015 навчальному році
ART -> Перелік умовних позначень та скорочень 3
ART -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
ART -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
ART -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
1   2   3   4   5   6   7   8