Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка4/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8


VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду

За результатами попереднього періоду

За простими акціями

За привілейованими акціями

За простими акціями

За привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

Сума виплачених дивідендів, грн

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Дата виплати дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Опис

Дивiденди не нараховувались, за звiтний рiк товариство отримало збитки.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1842906906

Місцезнаходження

25002 Кiровоградська область Ленінський м. Кіровоград вул.Ушакова, 1А, кім.511

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4381

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

за рішенням Аудиторської Палати України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2010

Міжміський код та телефон

(0522) 22-05-96

Факс

22-05-96

Вид діяльності

Аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Опис

згідно договору № 16 від 7 березня 2013 року проведено перевірку достовірності та повноти фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" за станом на 31 грудня 2012 року. Перевірку розпочато - 7 березня 2013 року, закінчено - 2 квітня 2013 року.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України "

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченківський м.Київ Б.Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 279-12-78

Вид діяльності

Депозитарна діяльність , асаме депозитарної діяльності

Опис

Договір №Е / 4129 від 12.08.2011 року. "Про обслуговування емісії цінних паперів "Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35477315

Місцезнаходження

61145 Харкiвська область дані відсутні м. Харків Космічна,26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 520276

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.02.2010

Міжміський код та телефон

(057) 71-40-190

Факс

(057) 75-44-865

Вид діяльності

здійснення депозитарної діяльності зберігача

Опис

Договір № 94/ЕМ від 08.08.2011року, на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів емітента.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.08.2011

26/11/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територiальне управлiння

UA 4000127237

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

487324

121831.00

100.000000000000

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржи немає.
XI. Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Знам'янка завод "Акустика" iз статусом державного пiдприємства, було побудовано та запущено у дiю в 1977 роцi при участi спецiалiстiв республiки Японiя з використанням у подальшому обладнання та технологiй провiдних фiрм цiєї країни.

Публічне акціонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика" (код ЄДРГЮУ' 14311270 } с правонаступником відкритого акціонерного товариства "Знам'янський завод "Акустика" (код СДРПОУ 14311270), усіх його набутих прав та обов'язків в результаті зміни назви, заснованого відповідно з наказом!

Правонасту́пництво - перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Воно може бути універсальним або частковим.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.
Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України від "12" січня 1995 року № 24, шляхом перетворення державного підприємства Знам'янський завод "Акустика" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента від 15 червня 1993 року "210/93" Про корпоратизацію державних підприємств".
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Військо́во-промисло́вий ко́мплекс, скорочено ВПК - сукупність взаємопов'язаних та взаємозалежних промислових підприємств, науково-дослідних центрів, підрозділів збройних сил та державних установ і організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготовляють озброєння і все необхідне для їхнього виробництва.
На даний момент державна частка в статутному капіталі складає 0%,


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори»);

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

Наглядова рала Товариства;

Директор - Виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія Товариства.


-- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори»);
Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.

Загальні збери є вищим органом Товариства.

-- Наглядова рала Товариства;

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.


-- Директор - Виконавчий орган Товариства;

Виконавчим органом Товариства є директор. Він здійснює управління усією поточною діяльністю Товариства.Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, рішення яких для директора є обов'язковими.


-- Ревізійна комісія Товариства.

Ревізійна комісія є органом Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

У своїй діяльності Ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством, Статутом, Положенням «Про Ревізійну комісію Товариства» та іншими документами Товариства.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці.

Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

за звiтний перiод стосовно: середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 2 осiб, середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осiб, чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осiб , фонду оплати працi 29,0 тис.грн.. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, у зв'язку з чим проводиться постiйне навчання працiвникiв їх керiвниками безпосередньо на робочих мiсцях, а при потребi - iз вiдривом вiд виробництвом. . Пiдбiр кадрiв для пiдприємства здiйстюється рiзними методами. Це робота з кадровими агентствами, навчальними закладами, контракти з пiдприємствами аналогiчного профiлю, Центром зайнятостi, iнформування робiтникiв пiдприємства про наявнi вакансiї.

Контракти (рос. Контракты) - в минулому український журнал, що друкувався з 1990 по 2014 рік. До 2000 року журнал друкувався українською мовою як Галицькі Контракти, а з починаючи з 2000 і по 2014 російською та українською мовами під назвою Контракти та Контракты.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Вiддiл кадрiв здiйснює роботу з добору, вiдбирання i розташування кадрiв на основi оцiнювання їх квалiфiкацiї, особистiх i дiлових якостей, контролює правильнiсть використання працiвникiв у пiдроздiлах пiдприємства. З усiма прийнятими громадянами укладається трудовий договiр у писемнiй формi, що являє собою угоду мiж працiвником й адмiнiстрацiєю пiдприємства. Основними обов'язковими умовами трудового договору є: мiсце роботи, трудовi функцiї, час початку роботию.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізацій з боку третіх осіб не надходило.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

З 1981 року на базi власної комплектацiї завод налогодив випуск головок динамiчних потужностю мiж 2 до 150 ВТ, маючи низькочаститнi, середньочастотнi, високочастотнi та ширококолiснi частотнi характеристики.

Основними ринками збуту є населенi пункти Кiровоградської областi . 


Каталог: ART
ART -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
ART -> Інформації для вчителів інформатики Зміст Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2014-2015 навчальному році
ART -> Перелік умовних позначень та скорочень 3
ART -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
ART -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
ART -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
1   2   3   4   5   6   7   8