Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка5/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Станом на 31.12.2012 року структура основних засобів мають 100% знос.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Наявність основних засобів, ступінь зносу та справедлива їх вартість підтверджена даними обліку.

Протягом звітного періоду облікова політика стосовно оцінки об'єктів основних засобів не змінювалась.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Уцінка, дооцінка не проводилась.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Товариство в звiтному роцi облiгацiй не емiтувало.
Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).
Обмежень на майно не має.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
В асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни, iншi об'єднання товариство не входить. Процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв не випускало..
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.

Собівартість об'єкта основних засобів визнається активом якщо є ймовірність майбутніх економічних вигод, пов'язаних з об'єктом, котрі надійдуть до Товариства та собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.

Ва́ртість (собівартість, англ. Cost) - вартість факторів виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут.
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.

Товариство визнає основними засобами матеріальні об`єкти, що їх:

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;

- використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю більше 2500,00 грн.

Товариство, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Ко́ристь - село в Україні, в Корецькому районі Рівненської області. Центр Користівської сільської ради, якій підпорядковане село Новини, яке розміщене на відстані 1 км. Населення - 1 326 осіб.

На основні засобі Товариство нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Знос розраховується як зменшення вартості активів до їх залишкової вартості протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

Товариство встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 0,1% від собівартості основного засобу.Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства є великi податки i вiдсутнiсть обiгових коштiв у пiдприємства.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звітному роцi штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство сплочено 1220 грн до Державної податкової служби.
Неусто́йка - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
На даний час пiдприємство полягається тiльки на власнi кошти.

На пiдприємствi склалося важке фiнансове становище i необхiдно приймати усi дiї по тому щоб пiдприємство працювало ритмiчно та з прибутком. Для цього потрiбно об"єднання з iншим працюючим пiдприємством.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
За пiдсумками 2013 року Товариство не має невиконаних договорiв. Товариство працює на давальницькiй сировинi в умовах чiтко визначеного часу випуску готової продукцiї. Резерви виробничих потужностей дозволяють вчасно виконувати умови договорiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Завод планує забезпечити збiльшення обсягiв виробництва продукцiї у 2 рази, збiльшити реалiзацiю продукцiї, створити додатковi робочi мiсця, збiльшити надходження в бюджет, пiдвищити ефективнiсть роботи пiдприємства.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
На пiдприємствi склалося важке фiнансове становище i необхiдно приймати усi дiї по тому щоб пiдприємство працювало ритмiчно та з прибутком. Для цього потрiбно об"єднання з iншим працюючим пiдприємством.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Пропозиції, щодо досліджень та розробок не надходило.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
В звiтному роцi Товариство не було учасником судових справ.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розкрита в фінансовому звіті Товариства в повному обсязі.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


Пояснення : Товариство визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

Товариство визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість:

- будівлі, які є власністю Товариства та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду.

Товариство обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної нерухомості, модель "собівартості" і обліковує інвестиційну нерухомість за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у відповідності до аналогічних об'єктів основних засобів.

Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-476

-433

Статутний капітал (тис.грн.)

122

122

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

122

122

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи Оборотні активи Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-476.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(122.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.


3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

0.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

182.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

182.00

Х

Х

Опис

Товариство визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є:

- контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання;

- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.

Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями.

Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов'язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум.Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

1   2   3   4   5   6   7   8 • Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства є великi податки
 • Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка
 • Державної податкової служби
 • Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
 • Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
 • Опис політики емітента щодо досліджень
 • Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором
 • XII . Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 • Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
 • На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
 • 2. Невиробничого призначення
 • 2 . Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника (тис.грн.)
 • Статутний капітал (тис.грн.)
 • Національного
 • 3 . Інформація про зобовязання емітента
 • Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення