Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Сторінка6/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

XАкціонериX

Депозитарна установа

Інше

д/н


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

XБюлетенями (таємне голосування)X

Підняттям рукX

Інше

д/н


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так

Ні

РеорганізаціяX

Додатковий випуск акційX

Унесення змін до статутуX

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товаристваX

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Інше

д/н


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так

Ні

Стратегічного планування

XАудиторськийX

З питань призначень і винагородX

Інвестиційний

XІнші (запишіть)

д/н


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумоюX

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX

Члени наглядової ради не отримують винагородиX

Інше

д/н


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

XЗнання у сфері фінансів і менеджменту

XОсобисті якості (чесність, відповідальність)

XВідсутність конфлікту інтересів

XГраничний вікX

Відсутні будь-які вимоги

XІнше (запишіть)

д/н


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX

Інше (запишіть)

д/н


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Так

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?
Суперечність - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, пов'язана з порушенням закону протиріччя, і означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні.
Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.
(так/ні)
Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерівX

Положення про наглядову раду

XПоложення про виконавчий органX

Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )X

Положення про акції акціонерного товаристваX

Положення про порядок розподілу прибуткуX

Інше (запишіть)

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуІнформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності?
Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)
(так/ні)
Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Ауди́т (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Так

Ні

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

XЧастіше ніж раз на рік


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

XІнше (запишіть)

д/н


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівеньX

Не задовольняли умови договору з аудитором

XАудитора було змінено на вимогу акціонерівX

Інше (запишіть)

д/н


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

XНаглядова радаX

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX

Стороння компанія або сторонній консультант

XПеревірки не проводилисьX

Інше (запишіть)

д/нЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.


Так

Ні

З власної ініціативиX

За дорученням загальних зборівX

За дорученням наглядової радиX

За зверненням виконавчого органуX

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX

Інше (запишіть)

д/н


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
(так/ні)
Так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акційX

Випуск депозитарних розписокX

Випуск облігаційX

Кредити банківX

Фінансування з державного і місцевих бюджетівX

Інше (запишіть)

д/н


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.Так, уже ведемо переговори з потенційним інвесторомТак, плануємо розпочати переговориТак, плануємо розпочати переговори в наступному роціТак, плануємо розпочати переговори протягом двох роківНі, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох роківНе визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років?
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
(так/ні)
Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.

д/н


Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

за ЄДРПОУ

14311270

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

3510600000

Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівниківОдиниця виміру : тис. грн.Адреса 27406 Кiровоградська область Знам"янський м. Знам'янка Петровського,1, т.233 3-23-72 3-11-35
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
V


Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.


Форма № 1 Код за ДКУД

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи
1000

--

--

первісна вартість

1001

--

--

накопичена амортизація

1002

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

--

--

первісна вартість

1011

--

--

знос

1012

--

--

Інвестиційна нерухомість

1015

52

52

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

52

52

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

52

52

II. Оборотні активи

Запаси


1100

--

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

--

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами
1130

--

--

з бюджетом

1135

1

18

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

87

36

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

1

Рахунки в банках

1167

1

1

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

89

55

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

141

107
Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал
1400

122

122

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

1

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-556

-599

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

-433

-476

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання
1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

401

401

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

401

401

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків
1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями
1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

164

142

розрахунками з бюджетом

1620

7

--

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

--

1

розрахунками з оплати праці

1630

2

2

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

--

37

Усього за розділом IІІ

1695

173

182

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

--

--

Баланс

1900

141

107

Каталог: ART
ART -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
ART -> Інформації для вчителів інформатики Зміст Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2014-2015 навчальному році
ART -> Перелік умовних позначень та скорочень 3
ART -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
ART -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
ART -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
1   2   3   4   5   6   7   8