Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка7/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Кравцов Микола Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Право одного пiдпису
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

за ЄДРПОУ

14311270


Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2013 рік


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

369

707

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(155)

(255)

Валовий:  

     прибуток 2090

214

452

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

--

--

Адміністративні витрати 

2130

(311)

(433)

Витрати на збут

2150

(--)

(--)

Інші операційні витрати 

2180

(--)

(--)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 2190

--

19

     збиток  

2195

(97)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

69

5

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(6)

(25)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток


2290

--

--

збиток

2295

(34)

(1)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-9

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 2350

--

--

     збиток 

2355

(43)

(1)


II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-43

-1III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

--

--

Витрати на оплату праці

2505

--

--

Відрахування на соціальні заходи

2510

--

--

Амортизація

2515

--

--

Інші операційні витрати

2520

--

--

Разом

2550

--

--ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

487324

487324

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

487324

487324

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 0.08823700)

( 0.00205000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 0.08823700)

( 0.00205000)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Кравцов Микола Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Право одного пiдпису
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

за ЄДРПОУ

14311270


Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2013 рік


Форма № 3 Код за ДКУД

1801004Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000

443

614

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

--

1

Інші надходження

3095

--

--

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)3100

(170)

(437)

Праці

3105

(23)

(20)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(37)

(43)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(175)

(216)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(8)

(2)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(32)

(52)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(135)

(162)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(14)

(--)

Інші витрачання

3190

(24)

(1)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

--

-102

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій


3200

--

--

необоротних активів

3205

--

99

Надходження від отриманих:

відсотків3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

99

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу


3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

--

-3

Залишок коштів на початок року

3405

1

4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

1

1

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Кравцов Микола Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Право одного пiдпису
(підпис)

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Знам'янський завод "Акустика"

за ЄДРПОУ

14311270


Звіт про власний капітал

за 2013 рік


Форма № 4 Код за ДКУД

1801005Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

122

--

--

1

-556

--

--

-433

Коригування:

Зміна облікової політики4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

122

--

--

1

-556

--

--

-433

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-43

--

--

-43

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-43

--

--

-43

Залишок на кінець року

4300

122

--

--

1

-599

--

--

-476

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Кравцов Микола Олександрович
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Право одного пiдпису
(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Знам`янський завод "Акустика" за станом на 31 грудня 2013 року.


1. Iнформацiя про Товариство.

2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики.

3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.

4. Iнвестицiйна нерухомiсть.

5. Фiнансовi iнструменти.

6. Дохiд.

7. Податок на прибуток.

8. Прибуток на акцiю.

9. Виплати працiвникам.

10. Джерела невизначеностi оцiнки.

11. Зв'язанi сторони.

12. Подiї пiсля звiтної дати.

1. Iнформацiя про Товариство.

Публiчне акцiонерне товариство "Знам`янський завод "Акустика" (код ЄДРПОУ - 14311270) є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика", усiх його набутих прав та обов'язкiв в результатi змiни назви, заснованого вiдповiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 12 сiчня 1995 року №24, шляхом перетворення державного пiдприємства Знам`янський завод "Акустика" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента вiд 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" (код ЄДРПОУ - 14311270).

У своїй дiяльностi Публiчне акцiонерне товариство "Знам`янський завод "Акустика" керується нормами чинного законодавства України, статутом товариства, внутрiшнiми нормативними актами.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Основною метою ПАТ "Знам`янський завод "Акустика" є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства , покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм власностi та громадян в товарах та послугах шляхом здiйснення господарської дiяльностi.

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, фiрмовий бланк та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства України.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Основним видом дiяльностi Товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна та надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв.

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

Перспективнi плани розвитку Товариства полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.

Товариство розташована за адресою: Кiровоградська область, мiсто Знам`янка, вулиця Петровського, будинок 1.

Власниками Товариства є акцiонери, фiзичнi особи - 1015 осiб, що утримують 487324 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Акцiонер Вальденбург Сергiй Олександрович (Нiмеччина, м.Бохум) утримує акцiї, що складають 73,5264% акцiонерного капiталу.

Товариство функцiонує в умовах, коли на українську економiку i вiдповiдно на дiяльнiсть Товариства впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi.

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.
Украї́нськ - місто районного значення в північно-західній частині Донецького басейну, підпорядковане Селидівській міськраді Донецької області; 20000 меш. (1976); 11000 (2007); шахта «Україна», кам'яновугільні копальні, збагачувальна.
Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках та ускладнення умов кредитування в Українi.

Керiвництво Товариства вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi в умовах, що склалися.

2. Найбiльш суттєвi положення облiкової полiтики.

Основа подання iнформацiї

При пiдготовцi та поданнi iнформацiї Товариство керується МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншими МСФЗ та МСБО. Вiдповiдно до вказаних МСФЗ та МСБО Товариство намагається забезпечити, щоб фiнансова звiтнiсть Товариства, складена за МСФЗ, та її промiжна фiнансова звiтнiсть за частину перiоду, охопленого цiєю фiнансовою звiтнiстю, мiстили високоякiсну iнформацiю.

Iстотнi оцiнки, думки та припущення Товариство робить на основi МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших МСФЗ та МСБО.

Повний комплект фiнансової звiтностi Товариства включає:

- Звiт про фiнансовий стан на кiнець року.

- Звiт про сукупнi доходи за перiод.

- Звiт про змiни у власному капiталi за перiод.

- Звiт про рух грошових коштiв за перiод.

- Примiтки , що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.

- Звiт про фiнансовий стан на початок найбiльш давнього порiвняльного перiоду, коли Товариство застосовує облiкову полiтику ретроспективно або здiйснює ретроспективний перерахунок статей своєї фiнансової звiтностi, або коли вона пере класифiкує статтi своєї фiнансової звiтностi.

Товариство подає з однаковою значимiстю всi фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi.

Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi безперервностi, тобто здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

У разi якщо Товариство буде мати намiр лiквiдуватися чи припинити дiяльнiсть або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фiнансова звiтнiсть не буде складена на основi припущення про безперервнiсть i iнформацiя про цей факт та причини його будуть розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

Товариство подає фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування.

Товариство розкриває порiвняльну iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду та вiдповiднi примiтки.

Товариство встановлює суттєвiсть фiнансової звiтностi на рiвнi 1% вiд пiдсумку звiту про фiнансовий стан за перiод.

Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Товариства є українська гривня.

Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.

Товариство подає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi округленiй до тисячi.

Звiт про фiнансовий стан Товариства включає статтi , що подають такi суми:

- Основнi засоби;

- Iнвестицiйна нерухомiсть;

- Нематерiальнi активи;

- Фiнансовi активи;

- Iнвестицiї, облiкованi iз застосуванням методу участi в капiталi;

- Бiологiчнi активи;

- Запаси;

- Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть;

- Передоплати;

- Аванси з податкiв та iнших платежiв, крiм податку на прибуток;

- Грошовi кошти та їх еквiваленти;

- Загальна сума активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу, та активи, включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi, як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть";

- Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть;

- Аванси отриманi;

- Забезпечення;

- Процентнi кредити за запозичення;

Запози́чення - елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес (запозича́ння) переходу елементів однієї мови до іншої.

- Фiнансовi зобов`язання;

- Зобов'язання з виплат працiвникам;

- Зобов`язання та активи , щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток";

- Податки та iншi платежi до сплати, крiм податку на прибуток;

- Вiдстроченi податковi зобов`язання та вiдстроченi податковi активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток";

- Зобов`язання , включенi у лiквiдацiйнi групи, класифiкованi як утримуванi для продажу, вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть";

- Неконтрольованi частки, представленi у власному капiталi;

- Випущений капiтал i резерви, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства.

Товариство подає усi статтi доходу та витрат, визнанi за перiод, у звiтi про сукупнi доходи.

Звiт про сукупнi доходи Товариства повинен включати рядки , якi подають такi суми за перiод:

- Дохiд ;

- Прибутки та збитки, що виникають внаслiдок припинення визнання фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю;

- Фiнансовi витрати ;

- Частку прибутку або збитку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;

- Якщо фiнансовий актив перекласифiкований так, що вiн оцiнюється за справедливою вартiстю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслiдок рiзницi мiж попередньою балансовою вартiстю та його справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї (як визначено в МСФЗ 9 );

- Податковi витрати;

- Одна сума , що складається з пiдсумку прибутку або збитку вiд припинених видiв дiяльностi пiсля сплати податкiв та прибутку або збитку пiсля сплати податкiв, визнаного пiсля оцiнки до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або пiсля вибуття активiв чи вибуття лiквiдацiйної групи, що становить припинену дiяльнiсть;

- Прибуток або збиток;

- Кожний компонент iншого сукупного прибутку, класифiкований за своїм характером;

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

- Частку iншого сукупного прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, що облiковується за методом участi в капiталi;

- Загальний сукупний прибуток.

Товариство розкриває у Звiтi про сукупнi доходи такi статтi :

- прибуток або збиток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Товариства;

- загальний сукупний прибуток за перiод, що вiдноситься до неконтрольованих часток та власникiв материнської Товариства.

Товариство подає аналiз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, iз застосуванням методу "функцiї витрат" згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", вважаючи що таке подання є достовiрним i бiльш доречним.

- Прибуток до оподаткування.

Оподаткування - законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

Додатково Товариство, у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", розкриває iнформацiю про характер витрат.

Звiт про змiни у власному капiталi Товариства включає таку iнформацiю:

- загальний сукупний прибуток за перiод, iз зазначенням окремо загальних сум, що вiдносяться до власникiв материнського пiдприємства та до неконтрольованих часток ;

- для кожного компоненту власного капiталу впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнаного вiдповiдно до МСБО 8 ;

- для кожного компоненту власного капiталу, зiставлення вартостi на початок та на кiнець перiоду, окремо розкриваючи змiни в результатi:

а) прибутку чи збитку;

б) iншого сукупного прибутку;

в) операцiй з власниками, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв, показуючи окремо внески власникiв та виплати власникам, а також змiни у частках власностi у дочiрнiх пiдприємствах, якi не спричинили втрату контролю.

Звiт про рух грошових коштiв Товариства, надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

У Примiтках до фiнансової звiтностi Товариство розкриває:

- iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i про конкретнi облiковi полiтики;

- розкриває iнформацiю, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фiнансовiй звiтностi;

- надає iнформацiю, яку не подано у фiнансовiй звiтностi, але яка є доречною для її розумiння.

Операцiйнi сегменти.

Товариство розкриває та подає iнформацiю про операцiйнi сегменти у вiдповiдностi до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти".

Товариство вiдображає в звiтностi окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, який вiдповiдає будь-якому з таких кiлькiсних порогiв:

- його вiдображений у звiтностi дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних сегментiв;

- абсолютна величина вiдображеного в звiтностi прибутку або збитку становить 10% (або бiльше) бiльшої за абсолютною величиною суми:

а) сукупного вiдображеного у звiтностi прибутку всiх операцiйних не збиткових сегментiв

б) сукупного вiдображеного у звiтностi збитку всiх операцiйних збиткових сегментiв

- його активи становлять 10% (або бiльше) сукупних активiв усiх операцiйних сегментiв.

Абсолюти́зм (від лат. absolutus - необмежений, незалежний, безумовний, самодержавство, абсолютна монархія) - форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.
Абсолютна величина чи модуль - у математиці, величина, значення або число незалежно від знака. Абсолютна величина числа n записується |x| (іноді - Abs(x) ) і визначається як додатній квадратний корінь з x².

Товариство визначає за 2013 рiк один операцiйний сегмент - операцiйна оренда активiв.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

Товариство визнає iнвестицiйною нерухомiстю таку нерухомiсть, що утримується з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".

Товариство визнає таку, належну їй iнвестицiйну нерухомiсть:

- будiвлi, якi є власнiстю Товариства та наданi в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду.

Товариство обирає своєю облiковою полiтикою, щодо iнвестицiйної нерухомостi, модель "собiвартостi" i облiковує iнвестицiйну нерухомiсть за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi у вiдповiдностi до аналогiчних об'єктiв основних засобiв.

Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю.

Запаси.

Товариство облiковує запаси у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". Товариство визнає запасами активи, якi:- утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;

- перебувають у процесi виробництва для такого продажу;

- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Товариство оцiнює запаси за меншою з таких величин:

собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї, визначених згiдно МСБО 2 "Запаси".

Товариство класифiкує запаси:

- виробничi запаси;

- виробничi допомiжнi матерiали;

- матерiали;

- незавершене виробництво;

- готова продукцiя;

- товари.

Товариство визначає собiвартiсть запасiв за методом ФIФО. Формула ФIФО припускає, що одиницi запасiв, якi були придбанi, продаються першими, а отже одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є тими, що були придбаними останнiми.

Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд.

Сума списання вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та втрати запасiв визнаються Товариством витратами перiоду, в якому вiдбулося списання або втрата.

У разi коли запаси розподiляються на iнший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатацiї цього активу.

Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти Товариства та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi.

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв Товариства грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з коштiв в банках i касi в функцiональнiй валютi представлення фiнансової звiтностi.

Зменшення корисностi активiв.

Товариство застосовує МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" для забезпечення облiку своїх активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування .

Кориснiсть активу зменшується, коли балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Сума, на яку балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi кошти , перевищує суму його (її) очiкуваного вiдшкодування визнається збитком вiд зменшення корисностi.

Фiнансовi iнструменти.

Товариство визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" .

Товариство вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.

Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за собiвартiстю у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка".

Товариство визнає фiнансовим активом будь-який актив, що є:

- грошовими коштами;

- iнструментом власного капiталу iншого суб`єкта господарювання;

- контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив та обмiнювати фiнансовi iнструменти;

- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.

Товариство створює резерв на погашення сумнiвного фiнансового активу у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" у разi якщо кориснiсть фiнансового активу зменшується.

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках i збитках для всiх знецiнених фiнансових активiв.

Товариство визнає фiнансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є:

- контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iншi фiнансовi активи iншому суб`єкту господарювання або обмiнювати фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання;

- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться власними iнструментами капiталу.

Фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за операцiями.

Доходи i витрати, при припиненнi визнання фiнансового зобов'язання, визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання.

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума представленню у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли є здiйснене в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум.

Припинення визнання фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання вiдбувається у вiдповiдностi до критерiїв МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Класифiкацiя поточна та непоточна.

Операцiйний цикл Товариства дорiвнює дванадцяти мiсяцям i визнається як час мiж придбанням активiв для переробки та реалiзацiєю їх у грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв.

Актив класифiкується як поточний, якщо:

- Товариство сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у своєму нормальному операцiйному циклi;

- Товариство утримує актив в основному з метою продажу;

- Товариство сподiвається реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

- актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немає обмеження щодо їх використання.

Iншi активи класифiкуються як непоточнi.

Зобов'язання класифiкується як поточне, якщо:

- Товариство сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу;

- Товариство утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;

- зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

- Товариство не має права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Iншi зобов'язання класифiкуються як непоточнi.

Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання.

Пенсiйнi зобов`язання та iншi виплати персоналу.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Товариство визнає :

- зобов`язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в майбутньому;

- витрати, якщо Товариство споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам .

Товариство проводить такi виплати працiвникам:

- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї та матерiальнi допомоги;

- виплати при звiльненi.

Товариство здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.

Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи .

Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Товариство має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити.

Товариство визнає забезпечення у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".

Умовнi активи та зобов'язання визнаються Товариством у вiдповiдностi до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".

Умовними активами Товариство визнає можливi активи, якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Товариством.

Умовними зобов'язаннями Товариство визнає можливi зобов'язання , якi виникають внаслiдок минулих подiй i iснування яких пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, котрi не повнiстю контролюються Товариством або це можуть бути iснуючi зобов'язання, якi виникли в результатi минулих подiй, але вибуття ресурсiв щодо їх погашення є малоймовiрним та сума їх не може бути достовiрно оцiнена.

Оренда.


Товариство застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операцiї, що передбачають угоди, згiдно з якими орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Товариство класифiкує операцiї з оренди як операцiйну оренду та фiнансову оренду.

Облiк, визнання та розкриття iнформацiї про операцiї з оренди проводиться Товариством у вiдповiдностi з МСБО 17 "Оренда".

Дохiд.

Товариство застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i подiй :- продаж товарiв;

- надання послуг;

- використання активiв Товариства iншими сторонами, результатом чого є вiдсотки, роялтi та дивiденди.

Товариство оцiнює дохiд за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:

- Товариство передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;

- за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами:

- суму доходу можна достовiрно оцiнити;

- ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;

- витрати, якi були або будуть, понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.

Дохiд вiд надання послуг визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:

- можна достовiрно оцiнити суму доходу;

- є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;

- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;

- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.

Ступiнь завершеностi операцiї визначається методом огляду виконаної роботи.

Товариство класифiкує доходи як :

- дохiд вiд звичайної дiяльностi;

- прибуток вiд iнших операцiй.

Дохiд вiд звичайної дiяльностi є доходом, який виникає в ходi звичайної дiяльностi Товариства.

Податки на прибуток.

Товариство у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток . Товариство облiковує поточнi та майбутнi податковi наслiдки:

- майбутнього вiдшкодування ( компенсацiї) балансової вартостi активiв (зобов`язань) , якi визнанi в звiтi про фiнансовий стан Товариства;

- операцiй та iнших подiй поточного перiоду, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi Товариства .

Даний стандарт Товариство застосовує до складу податкiв на прибуток включаючи всi податки, що базуються на оподатковуваному прибутку.

Якщо є ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активу чи зобов`язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими вони були у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, Товариство , визнає вiдстрочене податкове зобов`язання (вiдстрочений податковий актив).

Подiї пiсля звiтної дати.

У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Товариство визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Товариство визначає два типа подiй:

- подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду( подiї , якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду);

- подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду ( подiї, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду).

Згiдно вимог МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Товариство коригує фiнансову звiтнiсть стосовно подiй пiсля звiтного перiоду та розкриває iнформацiю про такi коригування.

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.

Зв'язанi сторони.

Товариство у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, необхiдну для привернення уваги до можливого впливу на фiнансовий стан i на прибуток чи збиток, спричиненого iснуванням зв'язаних сторiн, а також операцiями та залишками заборгованостi.

Зв'язаними особами Товариство вважає фiзичних або юридичних осiб за такими ознаками:

- фiзична особа або близький родич такої фiзичної особи, що контролює Товариство - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу;

- юридична особа, що контролює Товариство - має суттєвий вплив або є членом провiдного управлiнського персоналу;

- юридична особа, що перебуває пiд спiльним контролем разом з Товариством;

- iнше, передбачене МСБО 24.

3. Здатнiсть продовжувати дiяльнiсть безперервно.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi припущення про безперервнiсть.

Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2013 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

За рiк, що закiнчився, Товариство визнало збиток в сумi 43 тис. грн..

Товариство планує в 2014 роцi досягти позитивного фiнансового результату.

4. Iнвестицiйна нерухомiсть.

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Товариства, згiдно обраної моделi "собiвартостi", за станом на 31 грудня 2013 року визначена в сумi 52 тис. грн.

В 2013 роцi Товариство не здiйснювало придбання чи створення власними силами iнвестицiйної нерухомостi.

Товариство володiє всiма правами на свою iнвестицiйну нерухомiсть.

5. Фiнансовi iнструменти.

Товариство визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

Товариство за 2013 рiк визнало фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання.

За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає такi поточнi фiнансовi активи:

Товариство за станом на 31 грудня 2013 року визнає у складi поточних фiнансових активiв дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 18 тис. грн..

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за станом на 31 грудня 2013 року складає 36 тис. грн..

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2013 року поточним фiнансовим активом грошовi кошти, що знаходяться на поточних рахунках банкiвських установ та в касi Товариства в сумi 1 тис. грн.:

- в нацiональнiй валютi - 1 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти Товариства зосередженi таким чином:

- на поточному рахунку в банку - 1 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає такi непоточнi фiнансовi зобов'язання: За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає непоточним фiнансовим зобов'язанням заборгованiсть за фiнансовою допомогою в сумi в сумi 401 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає такi поточнi фiнансовi зобов'язання :

За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає поточним фiнансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованiсть, як контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi товари, роботи, послуги в сумi 142 тис. грн..

Товариство визнає поточним фiнансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2013 року поточну заборгованiсть по єдиному соцiальному внеску в сумi 1 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає поточними фiнансовими зобов'язаннями поточну заборгованiсть з виплат працiвникам в сумi 2 тис. грн..

Товариство визнає, оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв власного капiталу у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" .

Акцiонерний капiтал Товариство визнає в сумi 122 тис. грн.

Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2013 року це статутний капiтал товариства, що становить 121831,00 грн. i подiлено на 487324 простих iменних акцiй вартiстю 0,25 грн. Форма iснування акцiй бездокументарна.

Статутний капiтал товариства на дату фiнансової звiтностi сформовано i сплачено повнiстю за 487324 простих iменних акцiй на загальну суму 121831,00 грн., що складає 100 вiдсоткiв статутного капiталу.

За станом на 31 грудня 2013 року Товариством створено резерв на покриття можливих збиткiв в сумi 1 тис. грн.

Товариство за станом на 31 грудня 2013 року визнає збиток в сумi 599 тис. грн..

6. Дохiд.

Товариство застосовує МСБО 18 "Дохiд" до облiку доходу, який виникає в результатi звичайної та iншої дiяльностi та визнає за звiтний 2013 рiк такi доходи:

1. Дохiд вiд звичайної дiяльностi:

- продаж товарiв - 154 тис. грн., у тому числi:

- поточнi активи - 154 тис. грн.

- надання послуг - 215 тис. грн., у тому числi:

- операцiйна оренда - 215 тис. грн..

2. Прибуток вiд iнших операцiй:

- безповоротна фiнансова допомога - 39 тис. грн.;

- вiдшкодування ранiше списаних активiв - 30 тис. грн..

Товариство розкриває та подає iнформацiю у звiтi про сукупний дохiд за 2013 рiк у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом "функцiї витрат" у порiвняннi:

Доходи i витрати За 2013 рiк За 2012 рiк

Дохiд вiд продажу 369 707

Собiвартiсть реалiзацiї 155 255

Валовий прибуток (збиток) 214 452

Iнший дохiд 69 5

Адмiнiстративнi витрати 311 433

Iншi витрати 6 25

Податок на прибуток 9 -

Прибуток (збиток) за рiк -43 -1

Товариство розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2013 рiк:

- матерiальнi витрати, послуги та податки - 400 тис. грн.;

- витрати на виплати працiвникам - 29 тис. грн.;

- витрати на соцiальнi заходи - 37 тис. грн.;

- iншi витрати - 6 тис. грн.;

- витрати з податку на прибуток - 9 тис. грн..

7. Податок на прибуток.

Товариство у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток.

Товариство за 2013 рiк визнає витрати з податку на прибуток в сумi 9 тис. грн..

Товариство у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2013 року майбутнi податковi наслiдки вiдсутнi.

8. Прибуток на акцiю.

У вiдповiдностi до МСБО 33 "Прибуток на акцiю" Товариство обчислює за 2013 рiк, що закiнчився, базисний прибуток на акцiю утримувачiв звичайних акцiй.

Базисний прибуток на акцiю обчислюється за допомогою дiлення прибутку, який вiдноситься до утримувачiв звичайних акцiй Товариства, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2013 року.

Товариство визнає за результатами 2013 року збиток в сумi 43 тис. грн.. Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, що перебували в обiгу протягом 2013 року, становить 487324 штук.

Базисний збиток на акцiю Товариство визнає за 2013 рiк, що закiнчився, в сумi 0,088 грн.

9. Виплати працiвникам.

У вiдповiдностi до МСБО 19 "Виплати працiвникам" Товариство розкриває iнформацiю стосовно короткострокових виплат працiвникам за 2013 рiк , таких як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та премiї, а також виплати на соцiальне забезпечення.

Заробiтної плати, оплати щорiчних вiдпусток за 2013 рiк нараховано 29 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2013 року у звiтi про фiнансовий стан Товариства визначено поточну заборгованiсть за виплатами працiвникам в сумi 2 тис. грн.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства за 2013 рiк складає 2 осiб.

10. Джерела невизначеностi оцiнки.

Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi, а також пов'язанi з ними розкриття iнформацiї вимагають вiд управлiнського персоналу Товариства здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату пiдготовки звiтностi.

Управлiнський персонал Товариства проводить оцiнки на постiйнiй основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися в майбутньому. Однак невизначенiсть цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, в майбутньому.

Основнi невизначеностi:

- амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi 'рунтується на здiйснених управлiнським персоналом оцiнках майбутнiх строкiв корисного використання цих активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiни ринкових умов та iнших чинникiв, котрi важко передбачити. Подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних вiдрахувань.

11. Зв`язанi сторони.

Товариство у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" розкриває iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк.

Зв'язаними особами Товариства є акцiонери:

- Вальденбург Сергiй Олександрович (Нiмеччина, м.Бохум) утримує акцiї, що складають 73,5264% акцiонерного капiталу.

Зв'язаними особами Товариства є члени провiдного управлiнського персоналу:

Директор - Кравцов Микола Олександрович.

Операцiї зi зв'язаними сторонами у 2013 роцi не проводились. 12. Подiї пiсля звiтної дати.

У вiдповiдностi до МСБО10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" Товариство визначає сприятливi та несприятливi подiї, якi вiдбуваються з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi за 2013 рiк до випуску.

Товариство стверджує, що не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Директор Кравцов М.О.


Каталог: ART
ART -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
ART -> Інформації для вчителів інформатики Зміст Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 2014-2015 навчальному році
ART -> Перелік умовних позначень та скорочень 3
ART -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
ART -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
ART -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
1   2   3   4   5   6   7   8