Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка8/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37231745

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-85

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4381

23.09.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр"

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика"

за станом на 31 грудня 2013 року


Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента.
Вступний параграф.
Основні відомості про емітента:
- Повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Знам`янський завод "Акустика" ;

- Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 14311270;

- Місцезнаходження - 27406, Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Петровського, будинок 1 ;

Пара́граф (від грец. παράγραφος ’написане поряд‛) - частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, що містить закінчене положення або правило і має самостійне значення. Звичайно позначається знаком § із порядковим номером, наприклад, § 2 або скороченням пп.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Кіровогра́дська о́бласть - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.

- Дата державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 10.06.1993 р. № 14431070016000024.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;


Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2).

Націона́льні станда́рти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та доступні для широкого кола користувачів.
При складанні аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитори керувались "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів

( крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360.

Облігація (лат. obligatio - зобов'язання; англ. bond - довгострокова, note - короткострокова) - емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика", що додається, за станом на 31 грудня 2013 року, котрий включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;

- Звіт про власний капітал за 2013 рік;

- Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;

- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки за 2013 рік.
Опис відповідальності управлінського персоналу
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку

та достовірне представлення фінансових звітів


Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансових звітів на 31 грудня 2013 року у відповідності з застосованою концептуальною основою щодо розробки, впровадження, застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, вибору та застосування відповідної облікової політики;

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
подання облікових оцінок.

Опис відповідальності аудитора

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" на 31 грудня 2013 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Думка аудиторів щодо повного комплекту фінансової звітності ПАТ "Знам`янський завод "Акустика" на 31 грудня 2013 року складена у відповідності до вимог МСА, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

У медицині розлад письма у формі неправильного написання окремих слів або літер чи заміни одних літер іншими має назву параграфія і походить від того ж самого грецького грец. παράγραφος ’написане поряд‛.
Англійське слово англ. paragraph належить до т.зв. фальшивих друзів перекладача і має значення абзац, а не параграф.


Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
На нашу думку фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" за станом на 31 грудня 2013 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності. Думка щодо фінансової звітності безумовно-позитивна.
Інша допоміжна інформація
Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації
1. Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" за станом на 31 грудня 2013 року проведено у відповідності до положень п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, а також з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства", схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.
№ 485 і розраховується шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" за станом на 31 грудня 2013 року не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями).

2. Думка аудиторів стосовно наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність":

За даними перевірки можна висловити думку, що суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика", що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, не виявлено.

3. Думка аудиторів щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до статті 70 " Значний правочин" розділу XIII. "Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року:

Нами перевiренi вчиненi Публічним акціонерним товариством "Знам`янський завод "Акустика" правочини, які було укладено у звiтному перiодi.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Значні правочини у 2013 році товариством не укладались.

4. Думка аудиторів щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року:

На нашу думку стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року. Внутрішнього аудиту Товариство не має .

5. Думка аудиторів стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 240 " Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової

звітності":

На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
Основні відомості про аудиторську фірму
Незалежними аудиторами Гриценко Оленою Іванівною (сертифікат аудитора серії А №004236 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2014 року ) , Митецькою Оленою Василівною (сертифікат серії А № 004241 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2014 року) Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр" (Код ЄДРПОУ - 37231745, зареєстроване Реєстраційною Палатою Кіровоградського міськвиконкому - 27 серпня 2010 року , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 14441020000007210), яке здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 4381, затвердженого рішенням Аудиторської палати України № 220/3 від 23.09.

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Викона́вчий коміте́т місько́ї ра́ди (за радянської доби: викона́вчий коміте́т місько́ї ра́ди депута́тів трудя́щих; скорочено: міськвиконко́м) - створюваний міською радою виконавчий орган, що є підконтрольним і підзвітним відповідній міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідному органу виконавчої влади.
2010 року і розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-85, згідно договору № 7 від 14 березня 2014 року проведено перевірку достовірності та повноти фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Знам`янський завод "Акустика" за станом на 31 грудня 2013 року.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Перевірку розпочато - 14 березня 2014 року, закінчено - 27 березня 2014 року.
Директор

ТОВ "АФ "Аналітик-Аудит-Центр" Митецька О.В.

Аудитор Гриценко О.І.

Дата аудиторського висновку : 27 березня 2014 року


Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 511
1   2   3   4   5   6   7   8  • Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит-Центр"
  • Цивільного кодексу України