Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про сервер дистанційного навчання чтеі кнтеу

Положення про сервер дистанційного навчання чтеі кнтеу
Дата конвертації03.06.2017
Розмір89.4 Kb.
ТипПоложення

Додаток 1

до наказу № 06_ від 08.04.2014р.

Затверджено вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ

Протокол № 8 від 02.04.2014

Положення
про сервер дистанційного навчання ЧТЕІ КНТЕУ

Положення про сервер дистанційного начання ЧТЕІ КНТЕУ розроблено з метою удосконалення роботи із сервером дистанційного навчання та впорядкування дистанційних курсів.


1. Визначення термінів, використаних в даному документі

1.1. Положення – даний документ.

1.2. Сервер дистанційного навчання (ДН) ЧТЕІ КНТЕУ (надалі Сервер ДН) – серверне апаратне та програмне забезпечення, на яке покладено функції забезпечення навчального процесу з використанням комп'ютерної мережі.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

1.3. Адміністратор – посадова особа, працівник ІОЦ ЦІТ з відповідною кваліфікацією, на якого покладено обов'язки з підтримки роботи Сервера ДН.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

1.4. Інформація – дані, які зберігаються на Сервері або передаються комп'ютерною мережею при користуванні Сервером.

1.5. Користувач – особа, яка користується Сервером ДН або Інформацією, що розміщена на Сервері ДН, і належить до одного з таких рівнів:

- Незареєстрована особа – Користувач, який не пройшов процедуру реєстрації на Сервері ДН або очікує її завершення.

- Студент – Користувач (студент ЧТЕІ КНТЕУ, слухач), який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері ДН з метою вивчення дисциплін навчального плану.

- Тьютор – Користувач, який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері ДН та отримав права викладача або створювача курсів.

1.6. Законодавство – чинні нормативні документи ЧТЕІ КНТЕУ та законодавства України.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.2. Загальні положення

2.1. Сервер ДН призначений для забезпечення вивчення дисциплін, які викладаються в ЧТЕІ КНТЕУ, оцінювання знань студентів ЧТЕІ КНТЕУ з використанням комп'ютерної мережі.

2.2. Сервер ДН входить до складу комп'ютерної мережі ЧТЕІ КНТЕУ як електронна система управління дистанційним навчанням.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

2.3. Сервер ДН може використовуватися викладачами ЧТЕІ КНТЕУ для викладання навчальних дисциплін, в тому числі розміщення навчальних матеріалів, лекційних курсів, тестів , та контролю знань студентів.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

2.4. Сервер ДН може використовуватися студентами ЧТЕІ КНТЕУ для вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом, згідно з яким вони навчаються, проходження тестування та самоконтролю.

2.5. Результати вивчення дисциплін, тестування, та інші результати, отримані з використанням Сервера ДН та офіційно підтверджені ІОЦ ЦІТ, можуть бути враховані викладачами при атестації студентів та підсумковому контролі знань.3. Адміністратор

3.1. Адміністратор призначається (та звільняється від даних обов'язків) з числа працівників ІОЦ ЦІТ розпорядженням Начальника ІОЦ ЦІТ ЧТЕІ КНТЕУ.

3.2. Адміністратор підпорядковується безпосередньо Начальнику ІОЦ ЦІТ.

3.3. Адміністратор має право:

3.3.1. Вживати усі заходи, передбачені даним Положенням про Сервер ДН.

3.3.2. Використовувати всі можливості Сервера ДН в межах, необхідних для забезпечення виконання Положення про сервер ДН.

3.3.3. Використовувати інші можливості, не заборонені Законодавством, для здійснення покладених на нього функцій.

3.3.4. Вносити зміни в Сервер з метою покращення його роботи, забезпечення виконання користувачами Положення та в інших випадках, передбачених Положенням про Сервер ДН.

3.3.5. Видаляти з Сервера ДН Користувачів, які на момент видалення не є студентами чи викладачами ЧТЕІ КНТЕУ.

3.3.8. За поданням завідувача відповідної кафедри видаляти з Сервера ДН дисципліни, які втратили свою актуальність.

3.4. Адміністратор зобов'язаний:

3.4.1. Дотримуватися Положення про сервер ДН.

3.4.2. Забезпечувати роботу Сервера ДН та реалізацію всіх його можливостей відповідно до Положення про сервер ДН.

3.4.3. Забезпечувати доступ Користувачів до Інформації відповідно до їх рівнів прав та керувати зміною рівнів прав Користувачів.

3.4.4. Реєструвати Користувачів на Сервері ДН та надавати їм права, згідно з поданою Заявою на доступ до Сервера ДН.

3.4.5. Слідкувати за виходом нових версій програмного забезпечення, встановленого на Сервері, та регулярно оновлювати Сервер ДН зі збереженням цілісності даних про дисципліни, користувачів та їх прав.

3.4.6. Вживати заходи для запобігання втратам і пошкодженню Інформації внаслідок збоїв програмного чи апаратного забезпечення Сервера ДН, некоректних дій Користувачів чи спроб несанкціонованого доступу, зменшення шкоди, завданої такими ситуаціями, та забезпечувати швидке відновлення роботи Сервера ДН у випадку виникнення вказаних ситуацій.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

3.4.7. Вживати заходи в межах, визначених Положенням про сервер ДН, щодо Користувачів, які їх порушують.

3.4.8. Здійснювати підтримку Користувачів у випадку виникнення проблем чи питань, пов'язаних з роботою Сервера ДН.

3.4.9. Щоденно створювати резервні копії бази даних Сервера ДН.

3.5. Адміністратору заборонено:

3.5.1. Вживати дії, що можуть становити загрозу роботі Сервера ДН, цілісності чи конфіденційності Інформації та її доступності для Користувачів, або суперечать Положенню про сервер ДН чи Законодавству.

3.5.2. Розголошувати, поширювати, використовувати чи змінювати доступну йому Інформацію, якщо це не передбачено покладеними на нього функціональним обов’язками, Положенням чи розпорядженнями Начальника ІОЦ ЦІТ.

4. Права Користувачів

4.1. Незареєстрована особа має право:

4.1.1. Реєструватися на Сервері.

4.1.2. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером ДН Незареєстрованим особам, за винятком заборонених даним Положенням.

4.2. Студент має право:

4.2.1. Використовувати Сервер ДН для вивчення курсів, передбачених навчальним планом, за яким він навчається.

4.2.2. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Студентам, за винятком заборонених даним Положенням чи Тьюторами (викладачами), на які він записаний.

4.2.3. Отримувати допомогу від Адміністратора сервера ДН щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером.

4.3. Тьютор (створювач курсів) має право:

4.3.1. Створювати курси з навчальних дисциплін.

4.3.2. Керувати створеними ним курсами.

4.3.3. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Тьюторам, за винятком заборонених Положенням про сервер ДН.

4.3.4. Встановлювати додаткові обмеження і вимоги, що не суперечать Положенню, обов'язкові для виконання Користувачами створених ним курсів.

4.3.5. Отримувати допомогу від Адміністратора сервера ДН щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером.

4.4. Тьютор (викладач) має право:

4.4.1. Оцінювати студентів, зареєстрованих на дисципліну, яку викладає Тьютор.

4.4.2. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Тьюторам, за винятком заборонених Положенням про сервер ДН.

4.4.3. Отримувати допомогу від Адміністратора сервера ДН щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером.5. Обов'язки Користувачів

5.1. Користувач зобов'язаний:

5.1.1. Дотримуватися вимог даного Положення, вимог Тьюторів дисциплін, на які він записаний.

5.1.2. Вказувати повні й достовірні дані про себе при поданні Заяви на доступ до сервера ДН та постійно слідкувати за їх повнотою та достовірністю.

5.2. Користувачу заборонено:

5.2.1. Використовувати Сервер для потреб, не пов'язаних з навчальним процесом.

5.2.2. Розголошувати дані свого реєстраційного запису чи дозволяти іншим особам користуватися Сервером, використовуючи його реєстраційний запис.

5.2.3. Володіти чи намагатися отримати більше ніж один реєстраційний запис кожного рівня прав.

5.2.4. Розголошувати відому йому Інформацію іншим особам, якщо ця Інформація не стосується виключно цих осіб або не може бути отримана стандартними засобами Сервера всіма іншими Користувачами незалежно від їх рівнів прав.

5.2.5. Чинити дії, які можуть спричинити розкриття чи зміну Інформації, яка недоступна для цього Користувача стандартними засобами Сервера.

5.2.6. Чинити дії, які можуть спричинити вихід з ладу Сервера чи поставити під загрозу його роботу, цілісність та конфіденційність Інформації.

5.2.7. Поширювати неправдиві чи конфіденційні дані чи дані, що можуть ображати інших осіб.

5.2.8. Використовувати Сервер з метою агітації чи реклами.

5.2.9. Чинити інші дії, заборонені Положенням про сервер ДН.

5.2.10. Використовувати чи поширювати Інформацію, якщо це суперечить Законодавству про охорону авторських прав.

5.2.11. Чинити інші дії, що суперечать чинному Законодавству України.

5.3. Студент несе повну відповідальність за:

5.3.1. Усі дії, здійснені будь-ким з моменту входу на Сервер з використанням його реєстраційного запису.

5.3.2. Повноту й достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

5.3.3. Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері.

5.4. Тьютор (створювач курсів) несе повну відповідальність за:

5.4.1. Усі дії, здійснені будь-ким з моменту входу на Сервер ДН з використанням його реєстраційного запису.

5.4.2. Повноту й достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

5.4.3. Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері ДН.

5.4.4. Розголошення доступної йому Інформації без згоди Адміністратора чи особи, Інформація про яку розголошується.

5.4.5. Керування створеними ним курсами в межах можливостей, що надаються йому Сервером. Зокрема, Тьютор відповідає за зміст завантажуваних на Сервер файлів, надання доступу до курсів Користувачам, вивчення ними курсів, складання тестів та користування іншими засобами, доступ до яких контролюється Тьютором, а також за дії Студентів, яким він делегував усі або частину своїх прав, пов'язані з реалізацією цих прав.

5.4.6. Доцільність і коректність встановлених ним додаткових вимог і обмежень, ознайомлення Користувачів з ними та контроль за їх дотриманням.

5.5. Тьютор (викладач) несе повну відповідальність за:

5.5.1. Усі дії, здійснені будь-ким з моменту входу на Сервер ДН з використанням його реєстраційного запису.

5.5.2. Повноту й достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

5.5.3. Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері ДН.

5.5.4. Розголошення доступної йому Інформації без згоди Адміністратора чи особи, Інформація про яку розголошується.

5.5.5. Оцінювання знань Студентів з дисципліни, яку викладає Тьютор (викладач).

6. Завідувач кафедри

6.1.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Завідувач кафедри зобов’язаний:

6.1.1. Дотримуватися Положення про сервер ДН.

6.1.2. На початку кожного навчального року проводити інвентаризацію навчальних дисциплін, та подати Начальнику ІОЦ-ЦІТ ЧТЕІ КНТЕУ пропозиції щодо зміни або видалення дисциплін, закріплених за кафедрою.

6.1.3. Слідкувати за актуалізацією дисциплін та роботою Тьюторів, що закріплені за кафедрою.

6.2. Завідувач кафедри відповідає за:

6.2.1. Відповідність дистанційних курсів, розміщених на Сервері ДН, навчальному плану.

7. Дії при порушенні Користувачами Положення

7.1. У випадку порушення Користувачем вимог Положення про сервер ДН до нього може бути застосовано один із заходів впливу:

7.1.1. Попередження.

7.1.2. Звуження чи позбавлення привілеїв.

7.1.3. Блокування реєстраційного запису Користувача.

7.1.4. Пониження в правах, у тому числі видалення реєстраційного запису.7.1.5. Притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України та нормативними документами ЧТЕІ КНТЕУ.

8. Прикінцеві положення

8.1. Положення є обов'язковими для виконання Адміністратором та всіма Користувачами Сервера ДН.  • 1. Визначення термінів, використаних в даному документі
  • 5. Обовязки Користувачів
  • 6. Завідувач кафедри
  • 7. Дії при порушенні Користувачами Положення