Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про шкільну локальну мережу

Положення про шкільну локальну мережу
Дата конвертації08.05.2017
Розмір164 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

________________ ПІБ

«____»________20___р.


Положення

про шкільну локальну мережу
Комп’ютерна мережа – частина єдиного інформаційного простору школи, цілісна структура, функціонування якої потребує реалізації організаційно-технічних заходів, дисципліни користувачів та служб супроводу.


  1. Призначення

Комп’ютерна мережа школи є невід’ємною частиною системи управління навчальним закладом і призначена для вирішення управлінських задач на базі сучасних інформаційних технологій, які забезпечують прийняття рішень на основі:

- оперативного обміну даними між підрозділами школи;

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

- використання загальних інформаційних ресурсів мережі;

- доступу через єдину комп’ютерну мережу до даних інших інтра- та інтермереж;

- використання електронної пошти;

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

- організації централізованого сховища даних з різним рівнем доступу до інформації;

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

- відстеження змін даних в реальному масштабі даних.


2. Склад
Комп’ютерну мережу утворюють базові компоненти обладнання, програмного забезпечення та параметрів мережевої та міжмережевої взаємодії:

2.1. Сервери: файлові, бази даних, архівні, видаленого доступу, поштові.

2.2.Телекомунікаційна інфраструктура: кабелі, з’єднувальні прилаштування, прилаштування розширення (чи обмеження) доступу.

2.3. Робочі станції з необхідними мережевими адаптерами.

2.4. Системи дублювання та збереження інформації.

2.5. Системи безперебійного живлення серверів.

2.6. Інформаційна інфраструктура: операційні системи, протоколи мережевої та міжмережевої взаємодії, прикладне програмне забезпечення робочих станцій.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

3.Принцип дії
3.1. Функціонування мережі проводиться шляхом під’єднання робочих станцій до серверів та об’єднанням серверів засобом з’єднувальної апаратури .

3.2.Підключення до мережі Інтернет здійснюється шляхом підключення додаткових сегментів через маршрутизатори та канали зв’язку різного типу.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

3.3. Підключення до мережі Інтернет здійснюється через спеціалізовані пристрої та програмне забезпечення для захисту внутрішньої мережі від несанкціонованого доступу.

3.4. Захист інформації по рівнях доступу здійснюється шляхом адміністрування файл-серверів та серверів баз даних і проведенням спеціалізованих організаційно-технічних заходів.


4. Функціонування
4.1. Всі питання, які стосуються функціонування та розвитку комп’ютерної мережі, вирішуються системним адміністратором і регламентуються даним положенням.
Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Систе́мний адміністра́тор (від англ. system administrator, systems administrator) - працівник, посадові обов’язки якого передбачають забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’ютерної мережі і програмного забезпечення в організації.

4.2. Для оптимізації функціонування комп’ютерної мережі системний адміністратор має право аналізувати роботу будь-якого елементу, який входить до складу мережі.

4.3. Рекомендації системного адміністратора по реконфігуруванню елементів, які входять до складу мережі, обов’язкові для виконання в цілях забезпечення стійкої роботи мережі в цілому.
5. Супровід
5.1. Сервери.

- Адміністрування серверів здійснюється системним адміністратором.

- Рівні доступу споживачів конфіденційної інформації регламентується та реалізується тільки системним адміністратором.

Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.

- Від’єднання серверів чи робочих станцій для технологічних цілей здійснюється тільки системним адміністратором з обов’язковим попереднім оповіщенням усіх користувачів ресурсів даного сервера чи робочої станції.

Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.

- При від’єднанні серверів чи усуненні на них несправностей, системний адміністратор зобов’язаний здійснити організаційно-технічні заходи по забезпеченню неперервності робочого процесу підрозділів.

5.2.Телекомунікації.

- Створення і супроводження телекомунікаційних каналів мережі є виключно компетенцією школи.

- Під’єднання персональних комп’ютерів до мережі здійснюється системним адміністратором.

- Рішення про під’єднання чи реорганізацію сегмента приймається системним адміністратором на підставі заявки у відповідності до наявних ресурсів та технічних можливостей.

- Зміна топології мережі самостійно користувачем, підключення чи ре конфігурація будь-якого елемента мережі без погодження з системним адміністратором заборонено.

- Під’єднання модемів та інших пристроїв на робочих місцях для доступу в мережу заборонено.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
У окремих випадках такі під’єднання здійснює системний адміністратор з обов’язковим контролем цих робочих станцій.
5.3. Персональні комп’ютери (робочі станції).

- Налаштування операційної системи робочих станцій користувачів для конкретної роботи мережі здійснюється системним адміністратором. Зміна конфігурації системи робочих станцій, установка нових програмних продуктів та апаратних засобів, які змінюють настройки системи, самостійно чи сторонніми особами без участі системного адміністратора заборонено.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

- Права та обов’язки користувачів комп’ютерної мережі регламентуються даним положенням та посадовими інструкціями.

Посадо́ва інстру́кція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.

- Від’єднання користувача від мережевих ресурсів відбувається з обов’язковим оповіщенням даного користувача.

- За будь-яких змін конфігурації під’єднання користувача, системним адміністратором здійснюється обов’язкова перевірка функціонування каналу та доступу до ресурсів мережі.

- Користувачам мережі категорійно заборонено передавати стороннім особам будь-які відомості про настройки елементів мережі (імена користувачів, паролі тощо).

- Несанкціоноване розширення користувачами своїх чи чужих прав заборонено.

- Заборонено змінювати місце розташування робочих станцій без погодження.


5.4. У випадках порушення встановленого порядку функціонування комп’ютерної мережі, винні, на підставі рапорту системного адміністратора, будуть притягнуті до адміністративної та матеріальної відповідальності.
6. Розвиток мережі
6.1. Підключення до мережі здійснюється через будь-який телекомунікаційний канал, вибір якого здійснюється за умови технічної доцільності.

6.2. Модернізація установлених в підрозділах робочих станцій здійснюється у плановому порядку при наявності своєчасно поданої заявки та фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Источник: Н.В. Лебедева, Л.П.Чирьева «Информатизация образовательного пространства школы», журнал «Справочник заместителя директора школы» № 1, 2008
Глоссарий
Серверы (англ. server от to serve — служить) — аппаратное обеспечение, выделенное и/или специализированное для выполнения на нем сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач).

Адаптер (англ. adapter, от лат. adapto — приспособляю) — приспособление, всякое законченное устройство или деталь, предназначенные для соединения устройств, не имеющих иного совместимого способа соединения.

Сегме́нт сети (в информатике) — логически или физически обособленная часть сети. Разбиение сети на сегменты осуществляется с целью оптимизации сетевого трафика и/или повышения безопасности сети в целом.

Маршрутиза́тор или роутер, рутер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtɚ/, /ˈɹaʊtəɹ/ )[1], — сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.

Моде́м (аббревиатура, составленная из слов модулятор-демодулятор) — устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации, и выполняющее функцию модуляции и демодуляции сигнала. Частным случаем модема является широко применяемое периферийное устройство для компьютера, позволяющее ему связываться с другим компьютером, оборудованным модемом, через телефонную сеть (телефонный модем) или кабельную сеть (кабельный модем).

Модем выполняет функцию оконечного оборудования линии связи. При этом формирование данных для передачи и обработку принимаемых данных осуществляет терминальное оборудование, в простейшем случае — персональный компьютер.Сетевая тополо́гия (от греч. τόπος, - место) — способ описания конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.

Сетевая топология может быть

физической — описывает реальное расположение и связи между узлами сети.

логической — описывает хождение сигнала в рамках физической топологии.

информационной — описывает направление потоков информации, передаваемых по сети.

управления обменом — это принцип передачи права на пользование сетью.A — линия

B — решетка

C — звезда

D — кольцо

E — шина


F — дерево  • Призначення Комп’ютерна мережа школи є невід’ємною частиною системи управління навчальним закладом
  • Інформаційна інфраструктура : операційні системи
  • 4. Функціонування 4.1. Всі питання, які стосуються функціонування та розвитку комп’ютерної мережі, вирішуються системним адміністратором
  • 5. Супровід 5.1. Сервери. - Адміністрування серверів здійснюється системним адміністратором. - Рівні доступу споживачів конфіденційної інформації
  • Источник