Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про систему правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства " Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Загальні положення

Скачати 213.17 Kb.

Положення про систему правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства " Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Загальні положення
Скачати 213.17 Kb.
Дата конвертації28.03.2019
Розмір213.17 Kb.
ТипПоложення
Затверджено Протокол засідання Правління публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках 02.10.2013 р. №41 Викладено у новій редакції Протокол засідання Правління публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках 03.09.2018 р. №43 Положення про систему правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках 1.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Загальні положення 1.1. Положення про систему правового електронного документообігу (далі – СПЕД) публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України Про електронні документи та електронний документообіг, Закону України Про електронний цифровий підпис та законодавства України. 1.2. Положення про СПЕД визначає порядок здійснення правового електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису між публічним акціонерним товариством Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – ПАТ Розрахунковий центр) та клієнтами ПАТ Розрахунковий центр. 2.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Визначення понять 2. В цьому Положенні вживаються наступні терміни та поняття: Адміністратор СПЕД – уповноважена особа Організатора СПЕД, яка відповідає за працездатність програмного забезпечення СПЕД, проводить аудит спірних ситуацій до призначення відповідної комісії. Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа і перевіряється за допомогою відкритого ключа (далі – ЕЦП). Користувач СПЕД – юридична особа, яка користується послугами Організатора СПЕД та підключилася до СПЕД. Організатор СПЕД – публічне акціонерне товариство Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Підписувач – особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа. СПЕД – система правового електронного документообігу. Учасники СПЕД – Організатор СПЕД та Користувачі СПЕД. Система дистанційного обслуговування Інтернет-банкінг публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – система Інтернет-банкінг) – сукупність технічних засобів та програмного забезпечення, впровадженого в ПАТ Розрахунковий центр, що дозволяють клієнту ПАТ Розрахунковий центр дистанційно отримувати інформацію по поточних або кореспондентських рахунках (далі – Рахунок) та здійснювати розрахункові операції по Рахунку Рахунках на підставі електронних документів клієнта, а також отримувати інші послуги в порядку та на умовах, передбачених договором про обслуговування в системі інтернет-банкінг, укладеним між ПАТ Розрахунковий центр та клієнтом.

Кореспонде́нтський раху́нок - банківський рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Система дистанційного обслуговування клірингових рахунків субрахунків Інтернет-кліринг публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – система Інтернет-кліринг) – сукупність технічних засобів та програмного забезпечення, впровадженого в ПАТ Розрахунковий центр, що дозволяють клієнту ПАТ Розрахунковий центр дистанційно отримувати інформацію по клірингових рахунках субрахунках (далі – Рахунок) та здійснювати розрахункові операції по Рахунку Рахунках на підставі електронних розрахункових документів клієнта, а також отримувати інші послуги в порядку та на умовах, передбачених договором про обслуговування в системі інтернет-клірингу, укладеним між ПАТ Розрахунковий центрта клієнтом. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до законодавства України та внутрішніх документів ПАТ Розрахунковий центр. 3. Призначення СПЕД 3.1. СПЕД – це сукупність програмного забезпечення та організаційних заходів, призначених для забезпечення правового і захищеного від модифікацій електронного документообігу між Учасниками СПЕД. СПЕД застосовується з обов’язковим використанням ЕЦП, що надає Учасникам СПЕД можливість передавати електронні документи з використанням ЕЦП відповідно до Регламенту провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Регламенту провадження клірингової діяльності), Регламенту обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках та інших внутрішніх документів ПАТ Розрахунковий центр, забезпечуючи наступні переваги: скорочення часу підписання електронних документів, які потребують підпису та печатки Організатора СПЕД і Користувача СПЕД (в разі використання печатки), зокрема, первинних документів, що фіксують факт виконання господарських операцій; впорядковане зберігання електронних документів; надання доступу до електронних документів для співробітників уповноважених органів державної влади. 3.2.

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

СПЕД забезпечує обмін електронними документами з використанням ЕЦП між Учасниками СПЕД, а саме: 3.2.1. Забезпечує щомісячну передачу актів приймання-передачі послуг, наданих на підставі таких договорів: договір банківського рахунку;

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку (для банків- резидентів); договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу; договір про клірингове обслуговування; договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу; 3.2.2. Забезпечує щоденну відправку виписок про стан клірингових рахунків субрахунків учасника клірингу; 3.2.3. Забезпечує щоденну відправку виписок про операції на клірингових рахунках субрахунках учасника клірингу та інших документів для інформування Користувача СПЕД щодо послуг, які надаються Організатором СПЕД відповідно до Регламенту провадження клірингової діяльності; 3.2.4. Забезпечує щоденну відправку Звітів за біржовими правочинами. 3.3. Користувач СПЕД за допомогою СПЕД може надсилати Організатору СПЕД електронні документи типу «Заявка», а саме: на реєстрацію зняття з реєстрації внесення змін до даних Вигодоодержувачів, згідно Регламенту провадження клірингової діяльності; на підключення до системи Інтернет-банкінг Інтернет-кліринг; на засвідчення та реєстрацію відкритих ключів у системі Інтернет-банкінг; на засвідчення та реєстрацію відкритих ключів та ключа шифрування в системі Інтернет-кліринг. 3.4. Організатор СПЕД може встановити додаткові вимоги щодо підписання ЕЦП Користувачами СПЕД документів, які надаються Організатором СПЕД. 4. Загальна характеристика СПЕД 4.1. Всі програмні компоненти функціонують у складі СПЕД як невід’ємні частини загальної технологічної схеми обробки інформації в системі електронного документообігу ПАТ Розрахунковий центр. 4.2. За своєю архітектурою комплекс СПЕД складається з наступних компонентів: «Серверне застосування СПЕД» – програмне забезпечення, яке встановлене в Організатора СПЕД та у Користувача СПЕД і забезпечує виконання регламентних процедур та функцій, що ініціюються «Клієнтським застосуванням», та здійснюються Учасниками СПЕД;

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

«Клієнтське застосування СПЕД» – це програмне забезпечення, яке встановлене в Організатора СПЕД та у Користувача СПЕД, і забезпечує виконання наступних регламентних процедур та функції, які виконуються Учасниками СПЕД: реєстрація організації; додавання (реєстрація) електронного документа до СПЕД; редагування реєстраційних даних електронного документа; перегляд електронного документа; перегляд реєстраційних даних електронного документа; видалення електронного документа та реєстраційних даних; додавання контактних даних організації Учасника СПЕД; редагування контактних даних організації Учасника СПЕД; перегляд контактних даних організації Учасника СПЕД; видалення контактних даних організації Учасника СПЕД; додавання даних співробітника Учасника СПЕД; редагування даних співробітника Учасника СПЕД; видалення даних співробітника Учасника СПЕД; перегляд даних співробітника Учасника СПЕД; додавання ролі співробітника Учасника СПЕД; редагування ролі співробітника Учасника СПЕД; видалення ролі співробітника Учасника СПЕД; перегляд ролі співробітника Учасника СПЕД; формування ЕЦП для електронного документа; перегляд причини доопрацювання електронного документа; перегляд сформованих для електронного документа ЕЦП; перегляд стану та порядку підписання електронного документа; відправка на доопрацювання електронного документа; відправка електронного документа до Учасника СПЕД. модуль взаємодії з іншими прикладними системами – це програмне забезпечення (набір бібліотек), яке призначене для взаємодії з іншими прикладними системами, що не входять до складу СПЕД (наприклад, взаємодії із системою бухгалтерського обліку).

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Модуль взаємодії надає можливість зареєструвати електронний документ у СПЕД та засвідчити авторство зареєстрованого електронного документа. 5. Вимоги до Користувачів СПЕД 5.1. Для набуття статусу Користувача СПЕД необхідно: мати відкритий у Організатора СПЕД поточний або кореспондентський рахунок у національній валюті;

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

укласти з Організатором СПЕД договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу; укласти з Організатором СПЕД договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу; отримати у Організатора СПЕД ЕЦП для роботи у системах інтернет-банкінгу та інтернет-клірингу; отримати пакет інсталяції, що знаходиться на сайті ПАТ «Розрахунковий центр» www.settlement.com.ua в розділі Програмне забезпечення; інсталювати СПЕД відповідно до настанови користувача СПЕД, що викладена на сайті ПАТ «Розрахунковий центр» www.settlement.com.ua в розділі Інструкція користувача; підписати з Організатором СПЕД акт про підключення до СПЕД в двох примірниках (додаток 1); підтримувати СПЕД у постійно робочому стані та виконувати вимоги Організатора СПЕД, що визначені цим Положенням. 5.2. Для повноцінної роботи СПЕД необхідно дотримуватись наступних вимог до програмно-технічного забезпечення: наявність персонального комп’ютера з портом USB 2.0., CPU - 2 GHz, Memory 1024 Mb та HDD  80 Gb; USB-інтерфейс (версії 2.0); наявність ліцензійної версії операційної системи Windows 2000Windows XP SP3Windows 7 32-бiтна;

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

наявність спеціального програмного забезпечення Microsoft.NET Framework 4.0; наявність швидкісного Internet-каналу з постійною IP-адресою. 5.3. Для організації електронного документообігу в СПЕД із застосуванням ЕЦП використовуються 2 види ключів інформаційної безпеки: особистий ключ, який необхідний для накладення на документ ЕЦП;

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

відкритий ключ, який підтверджує приналежність відкритого ключа ЕЦП певному Підписувачу. 5.3.1. Особистий ключ зберігається у Підписувача на спеціальному захищеному носії ключової інформації (далі – НКІ), і працює тільки в парі з відкритим ключем. 5.3.2. Відкритий ключ та персональна інформація про його власника міститься в сертифікаті відкритого ключа (далі – сертифікат). 5.3.3. Сертифікат видається центром сертифікації ключів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – ЦСК ПАТ «Розрахунковий центр»), який засвідчує чинність і належність відкритого ключа Підписувачу. 5.3.4. В СПЕД можна використовувати тільки ЕЦП Підписувача, який має: створені та налаштовані Організатором СПЕД права доступу до системи Інтернет-банкінг;

Асиметричні криптосистеми - ефективні системи криптографічного захисту даних, які також називають криптосистемами з відкритим ключем. В таких системах для зашифровування даних використовують один ключ, а для розшифровування - інший (звідси і назва - асиметричні).

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

засвідчений та зареєстрований відкритий ключ в системі Інтернет-банкінг, про що свідчить наявність у Підписувача чинного сертифіката. 5.3.5. Ідентифікація Користувача СПЕД здійснюється за допомогою: сертифіката печатки (у разі використання ЕЦП печатки в СПЕД); сертифіката ключа_шифруванння (у разі не використання ЕЦП печатки в СПЕД). 5.3.6. Ключ шифрування використовується для забезпечення обов’язкового шифрування каналу зв’язку між Учасниками СПЕД в системі Інтернет-кліринг та зберігається на НКІ. 5.3.7.

Ключ - параметр криптографічної системи, який використовується для

Сертифікат за допомогою якого здійснюється ідентифікація Користувача СПЕД вказується Користувачем СПЕД в акті про підключення до СПЕД, у разі зміни сертифіката необхідно подати Організатору СПЕД новий акт про підключення до СПЕД в двох примірниках (додаток 1). 5.3.8. З метою підвищення надійності та ефективності роботи СПЕД Організатор СПЕД має право змінювати технологічну структуру системи та шляхи програмно-технічної реалізації її компонентів та вимагати від Користувача СПЕД відповідної адаптації їх програмно-технічних засобів. Терміни інформування Користувача СПЕД про необхідність внесення змін до програмно-технічного забезпечення визначаються Організатором СПЕД. Заміна програмно-технічних засобів та технології у СПЕД відбувається за розпорядженням Організатора СПЕД у разі потреби. 6. Порядок обміну та обробки документів 6.1. Обмін документами у СПЕД здійснюється шляхом запису Організатором СПЕД файлів з ЕЦП, що включають документи, визначені розділом 3 даного Положення, до відповідних каталогів обміну інформацією - SPEDXXXXXXXX, де XXXXXXXX – код ЄДРПОУ Користувача СПЕД та Організатора СПЕД на FTP сервері Організатора СПЕД - ftp:SPEDXXXXXXXX:пароль@ftp.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

settlement.com.ua. Ідентифікація та приналежність даних каталогів певному Користувачу СПЕД має здійснюватися згідно акту про підключення до СПЕД Користувача СПЕД. 6.2. Користувач СПЕД зобов’язаний щоденно виходити на зв’язок з Організатором СПЕД та здійснювати завантаження сформованих Організатором СПЕД документів у клієнтське застосування СПЕД. 6.3. З метою обробки актів приймання-передачі послуг Організатор СПЕД щомісяця за відповідний календарний місяць (якщо у відповідному місяці надавались послуги) до 10-го числа наступного місяця, ініціює вивантаження Користувачам СПЕД, у відповідний каталог обміну інформації СПЕД, актів приймання-передачі послуг, зазначених у пункті 3.2.1. цього Положення. Після завантаження файлу з актом приймання-передачі послуг, Користувач СПЕД здійснює його засвідчення ЕЦП уповноваженої особи Користувача СПЕД та ЕЦП печатки Користувача СПЕД (у разі використання печатки) та завантажує файл з ЕЦП, що включає до себе акт приймання-передачі послуг до відповідного каталогу обміну інформацією СПЕД у Організатора СПЕД. Цим завантаженням Користувач СПЕД підтверджує отримання ним послуг відповідно до договорів, зазначених у пункті 3.2.1. цього Положення, та відсутність у Користувача СПЕД заперечень щодо якості та обсягу послуг, зазначених в акті приймання-передачі послуг. Організатор СПЕД забезпечує контроль за фактом підписання та передачі акту приймання-передачі послуг Користувачем СПЕД до 25-го числа місяця наступного за тим, в якому надавалися послуги. У випадку не завантаження Користувачем СПЕД зазначеного файлу до 25-го числа місяця наступного за тим, в якому надавалися послуги, послуги, вказані в акті приймання-передачі послуг вважаються наданими в повному обсязі і належної якості, а Користувач СПЕД є таким, що підтвердив Організатору СПЕД свою згоду з обсягом та вартістю послуг, що були надані Організатором СПЕД відповідно до: договору банківського рахунку; договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку;  договору про обслуговування в системі інтернет-банкінгу; договору про клірингове обслуговування; договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу. 6.4. Організатор СПЕД щоденно ініціює завантаження у відповідні каталоги СПЕД для ознайомлення, звірки та підписання Користувачам СПЕД такі документи: виписки про стан клірингових рахунківсубрахунків учасника клірингу; виписки про операції на клірингових рахункахсубрахунках учасника клірингу; звіти за біржовими правочинами. інших документів, надання яких може бути визначено внутрішніми документами Організатора СПЕД відповідно до: договору про обслуговування в системі інтернет-банкінгу; договору про клірингове обслуговування; договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу. 6.5. Електронні документи, які надаються Організатором СПЕД Користувачу СПЕД відповідно до цього Положення, вважаються такими, що надані Користувачу СПЕД в разі, якщо електронний документ набув статусу «Відправлено». 6.6. Порушенням порядку використання СПЕД є не вихід на зв’язок з Організатором СПЕД, щонайменше протягом одного робочого дня, не завантаження у клієнтське застосування СПЕД документів завантажених (наданих) організатором СПЕД. 6.7. У випадку виявлення фактів порушення порядку використання СПЕД, Організатор СПЕД може прийняти рішення про припинення участі Користувача СПЕД у СПЕД з наступним призупиненням надання клірингових послуг відповідно до Регламенту провадження клірингової діяльності. 7. Алгоритм роботи СПЕД 7.1. Алгоритм роботи СПЕД відбувається у наступній послідовності: 7.1.1. Для забезпечення доступу до «Клієнтського застосування СПЕД» та «Серверного застосування СПЕД» Користувач СПЕД проводить обов’язкову авторизацію та автентифікацію в системі, в такій послідовності: Авторизація здійснюється з використанням даних, зазначених в базі даних для відповідного Користувача СПЕД та ініціюється введенням носія з ключем підпису та PIN- кодом доступу до нього (ключа) при початку роботи в СПЕД; Автентифікація здійснюється за методикою вироблення сеансового ключа, автентифікації, генерування випадкових послідовностей та їх контролю (АЧСА.460709.001 до вх. №199 від 19.06.06), погодженої з ДСТСЗІ СБ України. 7.1.2. Вивантаження електронних документів з інших прикладних систем, які не входять до складу СПЕД, та завантаження їх в СПЕД; 7.1.3. Реєстрація електронних документів в СПЕД відправником: відправник в журналі «Мої документи» ініціює функцію «Додавання» і заповнює відповідні форми такі як номер документа, отримувач, тип документа та прикріплює файл; відправник в журналі «Мої документи» виконує реєстрацію електронного документа зі статусом «Завантажено». 7.1.4. Підписання електронного документа в СПЕД відправником: відправник в журналі «Мої документи» ініціює функцію «Підписання», яка відповідає за накладання ЕЦП уповноваженої особи Учасника СПЕД, після чого електронний документ набуває статусу «Узгоджено»; далі відправник в журналі «Мої документи» ініціює функцію «Підписання», яка відповідає за накладання ЕЦП печатки Учасника СПЕД (в разі використання печатки), після чого електронний документ набуває статусу «Затверджено» та переноситься до журналу «Документи на відправку». 7.1.5. Відправка зареєстрованих електронних документів на підпис отримувачу: Користувач СПЕД в журналі «Документи для відправки» ініціює функцію «Відправка документа», після чого електронний документ набуває статусу «Відправлено»; «Серверне застосування СПЕД» відправника вивантажує електронний документ на FTP-сервер Організатора СПЕД в каталог отримувача. 7.1.6. Прийом зареєстрованих електронних документів на підпис від відправника до отримувача проводиться автоматично: «Серверне застосування СПЕД» отримувача завантажує електронний документ з FTP-сервера Організатора СПЕД з каталогу отримувача; проводиться аудит зареєстрованого електронного документа на чинність ЕЦП та на «Тип документа»; додавання електронного документа до журналу «Мої документи» зі статусом «Завантажено». 7.1.7. Відправнику автоматично формується повідомлення про результати прийому зареєстрованих електронних документів шляхом відправки транспортної квитанції, електронний документ набуває статусу «Доставлено». 7.1.8. Підписання в СПЕД електронного документа, який повинен бути підписаний уповноваженою особою Організатора СПЕД та уповноваженою особою Користувача СПЕД і скріплений печатками Організатора СПЕД та Користувача СПЕД (в разі використання печатки): отримувач в журналі «Мої документи» ініціює функцію «Підписання», яка відповідає за накладання ЕЦП уповноваженої особи Учасника СПЕД, після чого електронний документ набуває статусу «Узгоджено»; отримувач в журналі «Мої документи» ініціює функцію «Підписання», яка відповідає за накладання ЕЦП печатки Учасника СПЕД (в разі використання печатки), після чого електронний документ набуває статусу «Затверджено» та переноситься до журналу «Документи на відправку». 7.1.9. Відправка зареєстрованих електронних документів у зворотному напрямку до відправника: отримувач в журналі «Документи для відправки» ініціює функцію «Відправка документа» після чого електронний документ набуває статусу «Відправлено»; «Серверне застосування СПЕД» отримувача вивантажує електронний документ на FTP-сервер Організатора СПЕД в каталог відправника. 7.1.10. Прийом зареєстрованих електронних документів відправником від отримувача: «Серверне застосування СПЕД» відправника завантажує електронний документ з FTP-сервера Організатора СПЕД із каталогу відправника; проводиться аудит зареєстрованого електронного документа на чинність ЕЦП; додавання електронного документа до журналу «Підписані документи» зі статусом «Підписано». 7.1.11. Сповіщення отримувача про результати прийому зареєстрованих електронних документів відбувається автоматично «Серверним застосування СПЕД» шляхом відправки транспортної квитанції відправнику. 8. Аудит та арбітраж зареєстрованих електронних документів 8.1. Аудит та арбітраж в СПЕД забезпечується шляхом ведення СПЕД рівня Організатора СПЕД спеціального журналу «Всі документи», що здійснює: ініціювання функції «Детальна перевірка підписів», яка фіксує час підписання електронного документу відправником та отримувачем; ініціювання функції «Історія транспортних статусів документа», яка фіксує час відправки та отримання електронного документа відправником і отримувачем; ініціювання функції «Зберегти підписи документа», яка дає можливість зберегти документ для вирішення конфліктних ситуацій та спорів. 8.2. Під час проведення арбітражу Учасники СПЕД дотримуються таких вимог: арбітраж зареєстрованих документів проводиться окремо на «Клієнтських застосуваннях СПЕД» рівня Організатора СПЕД, а у випадку необхідності - рівня Користувача СПЕД; у випадку необхідності Користувач СПЕД зобов’язаний на вимогу Організатора СПЕД надати з журналу «Всі документи» клієнтського застосування необхідні «Підписані документи» для проведення аудиту та арбітражу; під час проведення арбітражу зареєстрованих документів Адміністратор СПЕД використовує функції пошуку зареєстрованих документів за параметрами «Тип документа» та «Перевірка ЕЦП» на зареєстрованих документах (в клієнтських застосуваннях СПЕД рівня Організатора СПЕД, а у випадку необхідності - рівня Користувача СПЕД). Визначає час, дату та інші дані, які необхідні для арбітражу. 8.3. Проведення арбітражу зареєстрованих документів здійснюється Організатором СПЕД не пізніше 30 календарних днів з дати виникнення ситуації, що потребує арбітражу. 9. Використання мережевих протоколів 9.1. СПЕД виконує обмін даними між Учасниками СПЕД через глобальну мережу (протокол TCPIP). 9.2. Взаємодія та обмін даними між компонентами, що входять до складу Учасника СПЕД, здійснюється через локальну мережу (протокол TCPIP). 9.3. Клієнтське застосування Користувача СПЕД взаємодіє із серверним застосуванням шляхом обміну файлами спеціалізованого формату. Голова Правління Шаповал Ю.І. РОЗРОБНИК: Начальник відділу інформаційної безпеки ___________________ Ю.Ю. Желябовський ПОГОДЖЕНО: Член Правління ___________________ О.А. Константінов Відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу ___________________ В.Г. Потапов Начальник управління комплаєнс-контролю ___________________ І.В. Гнатюк Додатки Додаток 1 Акт про підключення до СПЕД м. Київ _________________ 201__ року Публічне акціонерне товариство Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Організатор СПЕД) в особі_________________________________ _________________________________________________________________________________, який діє на підставі_________________________________________________________________, та_______________________________________________________________(далі – Користувач СПЕД) в особі _____________________________________________________________________, який діє на підставі ________________________________________, підписали цей акт про таке: Організатор СПЕД підключив Користувача СПЕД до системи правового електронного документообігу (далі – СПЕД) публічного акціонерного товариства Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Ідентифікація Користувача СПЕД здійснюється за допомогою: 1 сертифіката печатки (у разі використання ЕЦП печатки в СПЕД); 1 сертифіката ключа шифрування (у разі не використання ЕЦП печатки в СПЕД). Організатор СПЕД надав доступ Користувачу СПЕД до відповідних каталогів обміну інформацією на FTP сервері Організатора СПЕД для здійснення документообігу. Налаштування для роботи з FTP сервером Організатора СПЕД: Тип сервера FTP FTP Адреса сервера FTP ftp.settlement.com.ua Порт 21 Користувач2 Пароль2 Організатор СПЕД ______________________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) МП Користувач СПЕД ___________________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) МП3 1Відмічається Користувачем СПЕД 2 Заповнюється Організатором СПЕД 3 Зазначається за наявності печатки у Користувача СПЕД Продовження на звороті Заповнюється працівниками Організатора СПЕД Управління забезпечення розрахунків _________________________________________________________________________________________ (вхідний номер, дата прийому, прізвище, ініціали та підпис) Друга редакція Затверджено Протокол засідання Правління 29.11.2017 р. №54


Скачати 213.17 Kb.

  • Закону України Про електронні документи