Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про видачу, обслуговування та здійснення операцій з використанням бпк емітованих ат «нк банк» Договір банківського поточного рахунку фізичної особи та обслуговування платіжної картки пс

Скачати 284.73 Kb.

Положення про видачу, обслуговування та здійснення операцій з використанням бпк емітованих ат «нк банк» Договір банківського поточного рахунку фізичної особи та обслуговування платіжної картки пс
Скачати 284.73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір284.73 Kb.
ТипПоложення
  1   2


Примірник ____
Додаток 13

до Положення про видачу,

обслуговування та здійснення

операцій з використанням БПК

емітованих АТ «НК БАНК»

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ ПС «УКРКАРТ»

_____________________м.
Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Київ ___________________________р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ", який є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України (надалі за текстом - “Банк”), в особі ____________________________________________, діючого на підставі ________________, з однієї сторони та ______________ (надалі за текстом - “Клієнт”), з іншої сторони, в подальшому “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту Поточний рахунок з використанням Платіжної карти (далі – Поточний рахунок): ____________________ в валюті – ______:

для обліку операцій з Банківською Платіжною Карткою АТ «НК БАНК» (далі – Платіжна Картка), а також здійснює оформлення Клієнту Платіжної Картки та розрахунково-касове обслуговування Поточного рахунку відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього Договору.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

1.2. Банк оформлює Платіжну Картку ПС «УКРКАРТ». Термін дії платіжної картки 2 роки.

1.3. Обслуговування Поточного рахунку Клієнта здійснюється Банком на підставі чинних на момент надання послуг Тарифів Банку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Терміни та визначення:Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) - програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;
Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.


Видача готівки – операція з видачі держателю платіжної картки грошових знаків через касу банку, іншої фінансової установи чи торговця, банківський автомат (далі - банкомат);

Витратний ліміт - гранична сума коштів, що доступна держателю платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на поточному рахунку за мінусом суми незнижуваного залишку та суми заблокованих, але не списаних коштів.

Держатель платіжної картки - фізична особа - клієнт або довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує платіжну картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції з її застосуванням;
Дові́рена осо́ба кандидата - в Україні суб'єкт виборчого процесу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах.


Довірена особа - фізична особа, визначена в договорі між емітентом і клієнтом або в письмовій довіреності клієнта, якій клієнт довірив виконання операцій за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його картковому рахунку, з використанням платіжної картки клієнта або іншої платіжної картки;

Еквайринг – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів;

Еквайрингова установа (еквайр)юридична особа, яка здійснює еквайринг;
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


Поточний рахунок з використанням Платіжної картки (Поточний рахунок) - рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками, а також інші операції, визначені законодавством України;

Незнижувальний залишок - мінімальна сума коштів Клієнта на поточному рахунку, що обумовлена в Договорі клієнта з Банком, яка на термін дії картки повинна залишатися на поточному рахунку й не може бути використана клієнтом;

Овердрафт – короткостроковий кредит, який надається банком клієнту в разі перевищення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на його поточному рахунку або встановленого ліміту кредитування;

Несанкціонований овердрафт – виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку у разі відсутності угоди щодо надання овердрафту.

Персональний ідентифікаційний номер (ПІН-код) – код, відомий лише держателю платіжної картки і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням платіжної картки;

Платіжна Картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;
Станом на 2012 рік у Швеції лише 3% розрахунків здійснюються готівкою (для порівняння: у США - 7%, в ЄС - 8%).


Особиста Картка – платіжна картка, емітована на ім'я клієнта - фізичної особи, що не є суб'єктом господарювання;

Додаткова Картка – платіжна картка яка має витратний ліміт, розмір якого дорівнює витратному ліміту Основної картки, до якої вона відкрита;

Стоп-лист - список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та паперовим.

3. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ ТА РЕЖИМ РАХУНКІВ

3.1. Банк відкриває Поточний рахунок протягом 3-х робочих днів з моменту надання Клієнтом всіх необхідних документів, передбачених чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України, при умові їх відповідності вимогам чинного законодавства України, а також сплати всіх комісій за послуги Банку згідно чинних на момент надання послуг Тарифів Банку.

Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

3.2. Банк оформлює Клієнту Платіжну Картку протягом 5 робочих днів з моменту відкриття Клієнту Поточного рахунку, а також при умові внесення ним суми Незнижувального залишку (у разі, як що це передбачено чинними на момент надання послуг Тарифами Банку).

3.3. Використання Платіжної Картки регулюється чинним законодавством України, у тому числі нормативними документами Національного банку України, правилами платіжної системи УКРКАРТ (Україна) (надалі – "Платіжна система") та цим Договором.

3.4. Платіжна Картка АТ «НК БАНК» є власністю Банку. Банк має право у будь-який момент на свій розсуд зупинити чи призупинити дію Платіжної Картки, а також відмовити Клієнту у її поновленні, заміні чи випуску нової Платіжної Картки у разі порушення Клієнтом будь-яких умов цього Договору.

3.5. Розрахункові документи Клієнта, що надійшли до Банку протягом операційного часу, виконуються в день їх надходження. Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, але в межах операційного дня, можуть бути виконані Банком в день їх надходження або наступного операційного дня. Розрахункові документи, що надійшли після операційного дня, виконуються Банком наступного операційного дня.

3.6. Зарахування безготівкових коштів на Поточний рахунок Клієнта проводиться протягом операційного часу. Безготівкові кошти, що надійшли у Банк на користь Клієнта протягом операційного часу зараховуються Банком на Поточний рахунок Клієнта в день їх надходження. Безготівкові кошти, що надійшли у Банк на користь Клієнта після операційного часу зараховуються Банком на Поточний рахунок Клієнта наступного операційного дня.

3.7. Прийом і видача готівкових коштів Клієнту через касу Банка проводиться протягом операційного часу. Прийняті від Клієнта протягом операційного часу готівкові кошти зараховуються Банком на Поточний рахунок Клієнта в день їх надходження. Готівкові кошти, прийняті від Клієнта після операційного часу, зараховуються Банком на Поточний рахунок Клієнта наступного операційного дня.

3.8. У випадку помилкового зарахування Банком коштів на Поточний рахунок в день встановлення факту такого помилкового зарахування списувати з нього на користь належного отримувача суми таких помилково зарахованих коштів. При цьому Клієнт несе відповідальність за погашення несанкціонованої заборгованості та відсотків за користування сумою несанкціонованої заборгованості, якщо її виникнення було зумовлено списанням помилково зарахованих коштів. Повернення помилково зарахованих на Поточний рахунок Клієнта коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативних актів НБУ.

3.9. Банк здійснює блокування Поточного рахунку Клієнта у випадку звернення Клієнта з приводу втрати (викрадення) Платіжної Картки чи Додаткової Картки або коли Клієнт вважає, що його ПІН-код став відомий іншій особі. Блокування Поточного рахунку Клієнта здійснюється за плату, встановлену чинними Тарифами Банку. Банк розблоковує Поточний рахунок Клієнта після отримання відповідної письмової заяви від Клієнта.

3.10. Проценти за користування недозволеним овердрафтом нараховуються за фактичний строк використання кредитних коштів, виходячи із щоденного підсумкового залишку заборгованості на Поточному рахунку. Проценти нараховуються починаючи з дня виникнення зазначеної заборгованості, застосовуючи метод "факт/факт". День погашення не враховується. Нарахування процентів за користування Клієнтом коштами у межах недозволеного овердрафту здійснюється Банком щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця на підставі чинних Тарифів Банку.

3.11. У випадку якщо Клієнт є одержувачем пенсії, соціальної допомоги та інших виплат соціального характеру з державного бюджету та позабюджетних державних фондів за допомогою Платіжної Картки Банку, суми таких надходжень на користь Клієнта не зараховуються на його Поточний рахунок у разі: • невідповідності будь-яких реквізитів, зазначених у списках на отримання пенсій та грошової допомоги, даним Поточного рахунку Клієнта;
  Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.
  Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.


 • наявності у Банку даних про смерть Клієнта;

 • закриття Поточного рахунку Клієнта;

 • письмової вимоги органу соціального захисту населення.
  Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).


3.12. Поточний рахунок Клієнта закривається Банком:

 • на підставі заяви Клієнта;

 • на підставі відповідного рішення суду;
  Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.


 • на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

При закритті Поточного рахунку, всі документи, на підставі яких він був відкритий, залишаються у Банку. На прохання Клієнта Банк може надати йому довідку про закриття рахунку.

3.13. При розірванні Договору Банк блокує дію Платіжної Картки та Додаткової Картки, а залишок коштів повертає Клієнту: • при умові повернення Платіжної Картки в Банк - через 5 робочих днів з моменту блокування Платіжної Картки та тільки після завершення всіх розрахунків по Поточному рахунку;

 • при умові неповернення Платіжної Картки в Банк - через 10 робочих днів з моменту блокування Платіжної Картки та після завершення всіх розрахунків по Поточному рахунку.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

4.1. Банк зобов'язується:

4.1.1. Додержуватись вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України, що регулюють питання здійснення будь-яких операцій відносно відкриття та подальшого обслуговування Поточного рахунку Клієнта, та вимог цього Договору.

4.1.2. Проводити комплексне обслуговування Поточного рахунку Клієнта та здійснювати за його дорученнями розрахункові та касові операції протягом встановленого в Банку операційного часу в межах операційного дня Банку, відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України.

4.1.3. Надавати консультації Клієнту стосовно питань відкриття та подальшого обслуговування Поточного рахунку Клієнта, правил видачі та користування Платіжними Картками.

4.1.4. Своєчасно здійснювати розрахункові операції у відповідності до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", іншими нормативними актами, що регулюють ці питання, а також у відповідності до правил відповідних Платіжних Систем.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

4.1.5. Здійснювати приймання від Клієнта та видачу йому готівкових грошових коштів відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України.

У 1661 році Швеція стала першою країною, яка ввела в обіг паперові гроші. Нині там навіть у церкві можна зробити пожертви платіжними картками.
Претензії Клієнта про недостачу готівкових коштів Банк не розглядає і відповідальності не несе, якщо недостача виявлена при перерахунку зазначених коштів поза приміщенням Банку і без його уповноважених представників.

4.1.6. Видавати Клієнту, на його вимогу, виписки по рахунках у порядку та формі, встановленої Банком, починаючи з наступного дня після здійснення операції.

4.1.7. Банк зобов’язаний не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Клієнтом є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.

Ба́нківська таємни́ця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

4.1.8. За користування тимчасово вільними коштами на Поточному рахунку Клієнта, відкритого відповідно до цього Договору, Банк зобов`язується:


 • щомісячно в останній робочий день поточного місяця нараховувати Клієнту проценти відповідно до чинних на період користування Тарифів Банку; метод нарахування процентів - "факт/факт";

 • перераховувати суму процентів щомісячно в останній робочий день поточного місяця та на наступний день після закінчення дії Договору на відповідні Поточні рахунки Клієнта у Банку.

4.2. Клієнт зобов'язується:

4.2.1. Додержуватись вимог чинного законодавства України та нормативних актів Національно банку України, що регулюють питання здійснення будь-яких операцій відносно відкриття та подальшого використання Поточного рахунку, та вимог цього Договору.

4.2.2. Дотримуватись Правил користування Платіжною Карткою, які є невід'ємною частиною цього Договору.

4.2.3. З моменту генерації чи отримання ПІН-коду (ПІН-конверту) забезпечити його нерозголошення та гарантувати його зберігання з метою запобігання несанкціонованого використання ПІН-коду третіми особами. Платіжна Картка повинна зберігатися окремо від ПІН-коду.

4.2.4. Не надавати у користування Платіжну Картку третім особам. Не дозволяти третім особам використовувати Платіжну Картку з ПІН-кодом чи без нього.

4.2.5. Негайно сповістити Банк або Процесинговий Центр про необхідність блокування Платіжної Картки у випадку втрати або крадіжки Платіжної Картки, або якщо ПІН-код став відомий іншій особі.

Процесинговий центр - уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який забезпечує інформаційну та технологічну взаємодію між учасниками розрахунків. Процесинговий центр містить дані про членів платіжної системи, забезпечує обробку запитів на авторизацію, обробку протоколів транзакцій, які фіксують дані про зроблені за допомогою карток платежі і видачу готівки.
Після блокування Платіжної Картки не пізніше наступного робочого дня, направити до Банку письмову заяву з викладенням причин блокування та на здійснення Банком дій для його розблокування.

4.2.6.Контролювати операції по Поточному рахунку та не допускати виникнення заборгованості перед Банком. Клієнт зобов'язаний дотримуватись Незнижувального залишку на Поточному рахунку згідно чинних Тарифів Банку (Додаток № 1), які є невід'ємною частиною цього Договору.

4.2.7. Протягом трьох календарних днів з моменту отримання виписки (а також інших документів) з Поточного рахунку (включаючи день складення виписки) або інформації про залишок коштів на Поточному рахунку повідомити Банк про помилково (безпідставно) ним зараховані чи списані кошти, та повернути помилково (безпідставно) зараховані кошти Банку. Не пізніше наступного дня з дня отримання виписки (а також інших документів) повідомляти Банк про всі неточності або помилки у виписках та інших документах або про не визначення (не підтвердження) підсумкового сальдо за Поточним рахунком. За умови ненадходження від Клієнта претензій за випискою або неотримання виписки до 15 числа кожного наступного місяця за попередній місяць, виписка вважається підтвердженою Клієнтом.

4.2.8. При наявності Додаткових Карток по Поточному рахунку приймати на себе всю відповідальність за дотримання Держателями Додаткових Карток Правил видачі та користування Платіжною Карткою та за проведення оплати всіх операцій, здійснених за їх допомогою.

4.2.9. Самостійно стежити за змінами Тарифів Банку та за повідомленнями Банку, які оприлюднюються на інформаційних дошках Банку та іншим способом, що стосуються умов цього Договору та питань користування Платіжними Картками.

4.2.10. У тижневий термін повідомляти про зміну свого місця проживання, паспортних даних, адреси реєстрації, номеру робочого, домашнього чи мобільного телефону.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

4.2.11. Після закінчення строку дії Платіжної Картки або у разі закриття Поточного рахунку та розірвання Договору повернути всі видані згідно умов цього Договору Платіжні Картки до Банку.

4.2.12. Своєчасно та у повному розмірі сплачувати Банку вартість послуг по обслуговуванню Поточноог рахунку та оформленню Платіжних Карток у порядку, встановленому цим Договором та згідно з чинними на момент надання послуг Тарифами Банку.

4.3. Банк має право:

4.3.1. Використовувати кошти Клієнта, які знаходяться на Поточному рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до чинного законодавства України і нормативних актів Національного банку України.

4.3.2. Банк має право відмовити Клієнту в здійсненні фінансової операції, у випадку встановлення, що така операція містить ознаки операції, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

4.3.3. Банк має право витребувати у Клієнта надання документів і відомостей, необхідних для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У випадку ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей, чи навмисного надання неправдивих відомостей про себе, Банк має право відмовити Клієнту в обслуговуванні.

4.3.4. У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства України та/або нормативних актів Національного банку України, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені законодавством або нормативними актами, повернути їх Клієнту без виконання.

4.3.5. Відмовляти Клієнту у видачі готівки (у сумі понад 50 000,00 грн. на добу) у разі неподання ним попередньої заявки на отримання готівки за три робочих дні до отримання готівки.

4.3.6. Розблокувати Платіжну Картку тільки після надання Клієнтом відповідної письмової заяви та усунення причин блокування Платіжної Картки.

4.3.7. Отримувати від Клієнта плату за послуги по цьому Договору та у відповідності з чинними на момент надання послуг Тарифами Банку.

4.3.8. Самостійно, без отримання від Клієнта розрахункових документів, списувати з Поточного рахунку грошові кошти відповідно до умов цього Договору на суми будь-яких операцій з використанням Картки, чи Додаткових Карток, виданих згідно цього Договору.

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Здійснювати договірне списання коштів у разі невідповідності проведеної операції режиму функціонування рахунку та повернення цих коштів платнику або іншій особі, що здійснила перерахування коштів на рахунок.

4.3.9. Самостійно, без отримання від Клієнта розрахункових документів, списувати з Поточного рахунку Клієнта суму вартості обслуговування Поточного рахунку, включаючи комісії за надані послуги по обслуговуванню Поточного рахунку згідно чинних на момент надання послуг Тарифів Банку та умов цього Договору.

4.3.10. Здійснювати примусове списання коштів з Поточного рахунку Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.3.11. За умови настання строку сплати процентів за користування недозволеним овердрафтом самостійно, без отримання від Клієнта розрахункових документів, списувати в рахунок погашення заборгованості кошти, що надходять на Поточний рахунок Клієнта. У разі відсутності коштів на Поточному рахунку, нараховувати проценти за непогашення в строк несанкціонованого овердрафту у відповідності з умовами цього Договору.

4.3.12. За умови зменшення суми ліміту Незнижувального залишку по Поточному рахунку тимчасово заблокувати Платіжну Картку Клієнта. У разі не поповнення Клієнтом суми ліміту обов’язкового залишку до 20 числа місяця, наступного за місяцем у якому виникло зменшення суми ліміту обов’язкового Незнижувального залишку по Поточному рахунку, Банк залишає за собою право припинити дію Платіжної Картки.

4.3.13. Самостійно встановлювати та змінювати Тарифи. Встановлювати спеціальні Тарифи для окремої операції (операцій) та встановлювати спеціальний порядок розрахунків у разі домовленості з Клієнтом. Припинити надання додаткових послуг (мобільний банкінг, отримання виписки електронною поштою) в разі виникнення несанкціонованої заборгованості на Поточному рахунку та її непогашення до 20 числа місяця, наступного за місяцем у якому виникла така заборгованість.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

4.3.14. У випадку, якщо Клієнт відмовився від подовження строку дії Платіжної Картки чи її перевипуску, або, якщо Банк призупинив обслуговування Поточного рахунку внаслідок невиконання Клієнтом умов цього Договору та/або Правил видачі та користування Карткою, Банк припиняє нарахування та сплату процентів на залишок по Поточному рахунку після цих подій.

4.3.15. Вважати підставою для припинення дії Договору та блокування Картки порушення Клієнтом або Довіреними особами, яким видані Додаткові Картки згідно цього Договору, вимог даного Договору та/або Правил видачі та користування Карткою.

4.3.16. Розірвати цей Договір та закрити Поточний рахунок, якщо операції за ним не проводилися протягом трьох років підряд та відсутній залишок за Поточному рахунку.

4.4. Клієнт має право:

4.4.1. Самостійно, з дотриманням вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та цього Договору розпоряджатися наявними на його Поточному рахунку коштами, застосовуючи Платіжну Картку як засіб для безготівкової оплати за товари (послуги) на підприємствах торгівлі (послуг), для перерахування коштів зі своїх Поточних рахунків на рахунки інших осіб, для оплати за товари (послуги), купівля (одержання) яких здійснюється в системах електронної комерції, а також як засіб для одержання готівки в касі Банку, пунктах обміну іноземної валюти та банкоматах Банку та інших банків, що приймають Платіжні Картки.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
Крім виконання вказаних операцій, Платіжні Картки можуть застосовуватись як засіб для виконання операцій з внесення готівкових коштів на свої рахунки, сплати комунальних та інших послуг безготівковим способом або готівкою через банкомати, які підтримують ці функції, тощо. Довірені особи Клієнта мають право користуватися Платіжною Карткою у відповідності із чинним законодавством та цим Договором.
Дові́рче управлі́ння - цивільно-правові відносини, що виникають між довірителем і довіреною особою стосовно здійснення довірчих операцій (представницької діяльності) з об'єктом довірчого управління від імені, за рахунок та в інтересах довірителя.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

4.4.2. Вимагати від Банку своєчасного здійснення розрахунків за Поточном рахунком з використанням Платіжної Картки.

4.4.3. Надавати Банку заяви на видачу Додаткових Карток по своєму Поточному рахунку Довіреним особам. При цьому Клієнт несе відповідальність за операції, проведені за допомогою Додаткових Карток. В будь-який час відкликати або припинити дію Додаткової Картки шляхом направлення в Банк письмового повідомлення і Додаткової Картки, або у випадку, коли Додаткову Картку неможливо передати у Банк, направити письмове повідомлення до Банку з проханням її заблокувати та анулювати.

4.4.4. Припинити дію цього Договору з попереднім повідомленням Банку за 10 робочих днів та після виконання всіх своїх зобов’язань по ньому.

  1   2


Скачати 284.73 Kb.

 • ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
 • ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 • ____________________ в валюті – ______
 • 2 роки.
 • Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат)
 • Держатель платіжної картки
 • Еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа
 • Поточний
 • Несанкціонований овердрафт
 • Особиста Картка
 • Стоп-лист
 • 3. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ ТА РЕЖИМ РАХУНКІВ
 • 4. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 4.1. Банк зобовязується
 • 4.2. Клієнт зобовязується
 • Довірені особи