Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про відділ ведення електронного документообігу та інформатизації Департаменту електронного документообігу та контролю апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України І. Загальні положення

Скачати 79.27 Kb.

Положення про відділ ведення електронного документообігу та інформатизації Департаменту електронного документообігу та контролю апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України І. Загальні положення
Скачати 79.27 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір79.27 Kb.
ТипПоложення
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
05 грудня 2016 року № 515ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення електронного документообігу та інформатизації Департаменту електронного документообігу та контролю апарату

Міністерства аграрної політики та продовольства України
І.
Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
Загальні положення

1.1. Відділ ведення електронного документообігу та інформатизації (далі – відділ) є структурним підрозділом Департаменту електронного документообігу та контролю апарату (далі – Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Департамент, наказами Міністерства, цим Положенням та дорученнями директора Департаменту.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Верховної Ради України Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.

1.3. Відділ підпорядковується директору Департаменту.

1.4. Структура та чисельність відділу визначається штатним розписом Міністерства.

1.5. Відділ очолює заступник директора Департаменту – начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником державної служби у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

Шта́тний ро́зпис - організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Крім того, він може включати в себе також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам - премій, компенсацій і т. д.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Обов’язки директора Департаменту – начальника відділу визначаються цим Положенням, а інших працівників відділу – посадовими інструкціями.

1.6. Відділ провадить свою діяльність на основі місячних планів, які затверджуються директором Департаменту.
ІІ. Основні завдання відділу
2.1. Забезпечення впровадження та супроводження в апараті Міністерства інформаційно-комунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів апарату Міністерства.

Посадо́ва інстру́кція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

2.2. Участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері інформатизації, визначення пріоритетних напрямів, заходів та завдань інформатизації Міністерства.

2.3. Організація технічного забезпечення інформатизації управлінських і робочих процесів та ведення електронного документообігу в Міністерстві.
2.4. Забезпечення в межах компетенції відділу стійкого функціонування системи електронної взаємодії Міністерства з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – ЦОВВ), апаратами інших державних органів влади, місцевого самоврядування.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Адміністрація Президента України Адміністрація Президента України (неофіційно: Банкова) - постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.
Апарат Верховної Ради України - внутрішній допоміжний орган Верховної Ради України, який складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів.

2.5. Модернізація, адміністрування та супроводження офіційного веб-сайту Міністерства.

  1   2


Скачати 79.27 Kb.

  • ПОЛОЖЕННЯ про відділ ведення електронного документообігу
  • Міністерства аграрної політики та продовольства України
  • Адміністрацією Президента України , Апаратом Верховної Ради України