Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про віртуальну організацію "gridik" Терміни та визначення: Грід

Скачати 38.33 Kb.

Положення про віртуальну організацію "gridik" Терміни та визначення: Грід
Скачати 38.33 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір38.33 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директором

Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України

академіком НАН України

Сергієнко І.В.


ПОЛОЖЕННЯ

про віртуальну організацію “GRIDIK”

Терміни та визначення:

Грід – це розподілене програмно-апаратне комп’ютерне середовище із розподіленою організацією високопродуктивних обчислень та керування робочим навантаженням і потоками даних.

Грід-сайт – сукупність ресурсів та сервісів гріду, що надається установою для колективного використання. Ресурси грід-сайту включають обчислювальні ресурси, програмне забезпечення, ресурси збереження даних і мережну інфраструктуру.
Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


Віртуальна Організація (ВО) – динамічне співтовариство людей і установ, котрі спільно використовують обчислювальні ресурси відповідно до погоджених між ними та власниками ресурсів правилами, що регулюють доступ до всіх типів засобів, включаючи комп'ютери, програмне забезпечення і дані. Для того, щоб мати можливість використовувати послуги і ресурси Українського національного гріду (УНГ), ВО має бути зареєстрована в УНГ, працювати за правилами УНГ і виконувати вимоги елементів централізованого управління УНГ.

1 Загальні положення

1.1 Для виконання проектів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ створює ВО “GRIDIK” і надає їй право використовувати обчислювальні ресурси суперкомп’ютерного комплексу СКІТ для розв’язання науково-дослідних задач паралельних і розподілених обчислень, які потребують високопродуктивних ресурсів УНГ.

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної Академії наук України - науково-дослідний інститут Відділення інформатики НАН України, один з провідних світових наукових центрів з вирішення фундаментальних і прикладних проблем інформатики та обчислювальної техніки, впровадження їх методів і засобів в народне господарство й соціальну сферу.
Розподілені обчислення Розподі́лені обчи́слення (розподілена обробка даних) - спосіб розв'язання трудомістких обчислювальних завдань з використанням двох і більше комп'ютерів, об'єднаних в мережу.
Інститут кібернетики бере на себе функції Центру ВО “GRIDIK”.

1.2 Діяльність ВО “GRIDIK” спрямована на виконання науково-тематичного плану робіт Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ.

1.3 ВО “GRIDIK” підпорядковується дирекції інституту кібернетики ім. Глушкова НАН України. Для оперативного управління ВО “GRIDIK” дирекція інституту кібернетики призначає менеджера, адміністратора та адміністратора безпеки ВО “GRIDIK”.

1.4 ВО “GRIDIK” утворюється (ліквідується) наказом директора Інституту кібернетики.

2 Основні завдання та функції

2.1 Надання доступу до ресурсів УНГ членам ВО “GRIDIK”.

2.2 Розробка спеціалізованого програмного забезпечення грід для спільного використання членами ВО “GRIDIK” з метою проведення обчислювальних експериментів і моделювання природних процесів, що необхідні для якісного виконання тематичних наукових досліджень.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

2.3 Контроль за дотриманням членами ВО “GRIDIK” правил користування грід, вимог елементів централізованого управління УНГ та рекомендацій адміністраторів грід-сайту ICYB SCIT-3.

2.4 Забезпечення умов інформаційно-безпечного, економного і ефективного використання обчислювальних ресурсів суперкомп’ютерного комплексу СКІТ (грід-сайт ICYB SCIT-3) для розв’язання науково-дослідних задач в галузі геології та геофізики.

2.5 Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення ВО “GRIDIK”.3 Структура

3.1 До складу ВО “GRIDIK” входять: менеджер ВО, адміністратор ВО, адміністратор безпеки ВО, члени ВО.

3.2 Менеджер ВО – це уповноважена дирекцією Інституту кібернетики (Центру ВО) особа, яка відповідає за реєстрацію учасників ВО та слідкує за дотриманням ними правил користування УНГ і вимог інформаційної безпеки.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

3.3 Адміністратор ВО – це уповноважена дирекцією Інституту кібернетики (Центру ВО) особа, яка відповідає за дотримання ліцензійних угод та відсутність інформаційної загрози програмного забезпечення, що ВО розповсюджує на грід-сайти для проведення досліджень.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Надає інформаційну підтримку членам ВО та адміністраторам грід-сайтів, що обслуговують ВО, або самостійно встановлює і налагоджує програмне забезпечення на грід-сайтах.

3.4 Адміністратор з безпеки ВО – особа, яка відповідає за безпеку роботи сервісів ВО, аналізує загрози безпеці грід-мережі і встановлених сервісів, проводить дослідження інцидентів безпеки та діє як контактна особа у випадках інцидентів, що стосуються питань комп'ютерної або мережевої безпеки грід-сайтів, що обслуговують ВО.

3.5 Члени ВО – це науковці і інженери, які використовують грід для розв’язку науково-дослідних задач відповідно до затверджених науково-тематичних планів, правил використання УНГ та даного Положення.4 Умови фінансування

4.1 ВО “GRIDIK” не є юридичною особою і не має самостійного балансу.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

4.2 Фінансування діяльності ВО “GRIDIK” та її матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування науково-дослідних робіт (тем) структурних підрозділів Інституту кібернетики із загального та спеціального фондів Держбюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

ПОГОДЖЕНО:


Т.в.о. зав. відділом № 145

к.ф.-м.н. В.Г. Тульчинський


Вчений секретар

к.т.н. А.І. Куляс


Скачати 38.33 Kb.

  • Грід-сайт
  • Віртуальна Організація (ВО)
  • 1 Загальні положення
  • G RIDIK
  • RIDIK
  • 4 Умови фінансування