Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення Про єдиний реєстр утримувачів карток „Картка киянина

Скачати 50.62 Kb.

Положення Про єдиний реєстр утримувачів карток „Картка киянина
Скачати 50.62 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір50.62 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 № 104/9161

(у редакції рішення Київської міської ради від
_____________ 2014 № ______)

Положення

Про єдиний реєстр утримувачів карток

„Картка киянина”

1. Єдиний реєстр утримувачів карток "Картка киянина" (далі – ЄРУ) – міський інформаційний ресурс у вигляді сукупності баз даних, що містять персональну інформацію про громадян, які подали необхідні документи для реєстрації, видачі та обліку картки "Картка киянина" та є утримувачами таких карток.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

2. Метою створення ЄРУ є забезпечення збору, переведення в електронний вигляд, обліку, систематизації, збереження інформації, що стосується процесів реєстрації, видачі та обліку карток "Картка киянина" громадянам, які мають право на пільги відповідно до законодавства України, на доплати та пільги відповідно до рішень Київської міської ради та громадянам, які: зареєстровані в місті Києві;
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Київ Ки́їв (МФА: [ˈkɪjiw]опис файлу) - столиця України, місто-герой, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни.
здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України, отримують дошкільну, загально-середню та вищу освіту у навчальних закладах міста Києва всіх рівнів акредитації.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

3. Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики забезпечують збір, переведення в електронний вигляд, облік, систематизацію інформації, що стосується процесів реєстрації, видачу та облік карток "Картка киянина" по громадянах, які мають право на отримання додаткових пільг та доплат відповідно до рішень Київської міської ради а також пільг відповідно до законодавства України.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

Банківські установи – учасники проекту "Картка киянина" забезпечують збір, переведення в електронний вигляд, облік, систематизацію інформації, що стосується процесів реєстрації, видачу та облік карток "Картка киянина" по громадянах, які зареєстровані в місті Києві, здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України, отримують дошкільну, загально-середню та вищу освіту у навчальних закладах міста Києва всіх рівнів акредитації, та які не мають права на пільги відповідно до законодавства України та права на додаткові пільги та доплати відповідно до рішень Київської міської ради.

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" забезпечує облік виданих карток "Картка киянина" в інформаційно-телекомунікаційній системі "Картка киянина" (далі – ІТС "Картка киянина") Центру місцевого процесингу.

Обчи́слювальний центр (ОЦ) - організація, підрозділ, або, в більш вузькому сенсі, комплекс приміщень, призначених для розміщення комп'ютерних систем і допоміжного обладнання.

4. ЄРУ утворюється в ІТС "Картка киянина" на базі логічного з’єднання між базами даних районних в місті Києві державних адміністрацій, Департаменту соціальної політики, банками – учасниками проекту "Картка киянина" та розміщується в Центрі міського процесингу, створеного на базі Комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".
5. До ЄРУ включається наступна інформація:

загальні відомості про утримувача картки "Картка киянина" з зазначенням (прізвища, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.
адреса зареєстрованого місця проживання); реквізити паспорта, пільгового посвідчення, а у разі його відсутності, реквізити документа, що підтверджує право на отримання картки "Картка киянина", та інша інформація стосовно особи, за її згодою.

Якщо громадянин має право на пільги згідно з кількома законами України та актами Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), то до ЄРУ включається така інформація.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

6. Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики, банківські установи – учасники проекту "Картка киянина":

організовують збирання, систематизацію і зберігання зазначеної у пункті 4 інформації та вносять до ЄРУ відповідні уточнення у разі зміни такої інформації;

керуючись "Інструкцією користувача автоматизованого робочого місця реєстрації громадян у загальноміській ІТС "Картка киянина", затвердженої у встановленому порядку, вводять дані про громадян в електронному вигляді в ЄРУ та відповідають за цілісність і правильність даних, що вводяться;

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

ведуть облік утримувачів картки "Картка киянина" шляхом формування на кожного утримувача картки "Картка киянина" персональної особової справи;

Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.

надають, в частині своєї компетенції, консультації утримувачам картки "Картка киянина".
7. Якщо громадянин міста Києва, який є утримувачем картки "Картка киянина", набуває права на пільги згідно з законодавством України або набуває права на додаткові пільги або доплати відповідно до рішень Київської міської ради, його особова справа передається банківською установою – учасником проекту "Картка киянина", якою було заведено таку справу, до районної в місті Києві державної адміністрації за місцем його реєстрації, за вимогою останньої, з метою активації соціального додатку картки "Картка киянина" та внесення відповідних змін до ЄРУ.
8. Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики, банківські установи – учасники проекту "Картка киянина" з дотриманням вимог Закону України "Про інформацію", мають право:

отримувати від громадян документи, що підтверджують їх право на отримання картки "Картка киянина";

проводити перевірку достовірності поданих документів;

отримувати відомості від органів державної влади, підприємств, установ та організацій про зміну зареєстрованого місця проживання поза межами міста Києва, про звільнення з роботи громадян, які мають право на додаткові пільги відповідно до рішень Київської міської ради та від державних органів реєстрації актів цивільного стану, зокрема про осіб, які померли, на паперових та електронних носіях з питань, пов’язаних з формуванням та веденням ЄРУ.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Розголошення отриманої інформації про утримувачів картки "Картка киянина" без особистої згоди утримувача забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.
9. Захист інформації в ІТС "Картка киянина" забезпечується відповідно до законодавства України.

Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

10. Громадянин, інформація про якого міститься в ЄРУ має права та обов‘язки передбачені Конституцією України та іншим законодавством України у сфері захисту інформації та персональних даних.
11. Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики, банківські установи – учасники проекту "Картка киянина" забезпечують постійний моніторинг реєстрації та видачі картки "Картка киянина".

Заступник міського голови -секретар Київради О. Рєзніков


Скачати 50.62 Kb.

  • Комунального підприємства