Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України Загальні положення

Скачати 400.07 Kb.

Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України Загальні положення
Скачати 400.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір400.07 Kb.
ТипПоложення
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

04.11.2010 № 1341ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України

1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблене відповідно до Митного кодексу України, Законів України „Про інформацію”, „Про Національну програму інформатизації”,  „ Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про телекомунікації”, „Про електронні документи та електронний документообіг”, „Про державну таємницю”, „Про науково-технічну інформацію”, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ми́тниця - це державна установа, що контролює перевезення товарів через кордон, стягує митні платежі, виконує інші завдання відповідно до законодавства.
Митний кодекс України - кодекс, що визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України.
Державна митна служба України Держа́вна ми́тна слу́жба Украї́ни (Держмитслужба) - колишній спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України в галузі митної справи, утворений в 1996 та був реорганізований у Міністерство доходів і зборів України у грудні 2012 року.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
97 № 574 (зі змінами), Концепції (основи державної політики) національної безпеки України, Концепції технічного захисту інформації в Україні, визначає структуру, порядок функціонування Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, її складові та призначення.
Техні́чний за́хист інформа́ції (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
Національна безпека держави - це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:автоматизована система митного оформлення (далі — АСМО) — підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур;
Митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.


автоматизована інформаційна система Центр (далі — АІС Центр) автоматизована інформаційна система центрального рівня, яка становить сукупність підсистем, комплексів задач, програмно-інформаційних комплексів та централізованого сховища зведеної інформації про митне оформлення — електронних копій вантажних митних декларацій (далі — ВМД) на паперовому носії та електронних вантажних митних декларацій (далі — ЕВМД), інших електронних документів та електронних копій документів на паперовому носії, які використовуються при здійсненні митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та забезпечує двосторонній обмін митною та іншою інформацією з автоматизованими системами митного оформлення та іншими системами (підсистемами) локального рівня;
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотриманням норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.


дворівнева архітектура (модель) — схема структурної організації взаємодії двох частин програмного забезпечення — клієнтського та серверного. В залежності від того, як між ними розподіляються функції, розрізняють:

модель „тонкого клієнта”, в рамках якої вся логіка застосування та управління даними зосереджена на сервері. Клієнтська програма забезпечує тільки функції рівня представлення (відображення) інформації кінцевому користувачу;

модель „товстого клієнта”, в якій сервер насамперед виконує функції зі збереження даних, а основна обробка інформації та інтерфейс користувача зосереджені з боку клієнта;

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби (далі — ЄАІС Держмитслужби) — багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в Україні ї становить сукупність кількох взаємопов’язаних інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи „Центр”, автоматизованої системи митного оформлення, інформаційно-телекомунікаційної системи „Електронна пошта” та інших систем, програмно-інформаційних комплексів;
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


інформаційні ресурси баз даних — визначені групи взаємопов'язаних задокументованих одиниць інформації, які об'єднані в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, описують процеси митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, контролю за переміщенням вантажів, що перебувають під митним контролем, як через митний кордон України, так і в її межах, а також інші процеси діяльності митних органів;
Ми́тна слу́жба Украї́ни - складова частина системи органів виконавчої влади України, на яку покладалося безпосереднє здійснення державної митної справи до утворення Міністерства доходів і зборів у 2013 році.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.


інцидент — будь яка подія, що відбувається в процесі функціонування інформаційної системи, яка може призвести до погіршення якості роботи системи або до її повної зупинки;

обробка інформації — виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів;
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


ПІК ЄІАС Держмитслужби — програмно-інформаційні комплекси ЄАІС Держмитслужби, які призначені для обробки інформації в ЄАІС Держмитслужби та побудовані за дворівневою або трирівневою архітектурою;

трирівнева архітектура (модель) — схема структурної організації певної програмної системи, яка складається з трьох частин:

“тонкого клієнта”, який направляє інформаційний запит та отримує інформацію від сервера додатків (становить просте клієнтське програмне забезпечення, що забезпечує лише передачу даних, їх локальне кешування, представлення засобами інтерфейсу користувача, редагування і найпростішу обробку);

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

сервера додатків, який приймає інформаційні запити клієнтів і інформацію від сервера бази даних, обробляє їх відповідно до запрограмованих правил, у разі необхідності перетворює у форму, зручну для сервера бази даних або для “тонкого клієнта”;

сервера баз даних, який виконує отримані від сервера додатків інформаційні запити та відправляє результати до сервера додатків, що адресує дані тонкому клієнтові;служба активного каталогу — реалізація служби каталогів корпорації Microsoft для операційних систем сімейства Windows NT.
Служба каталогів (Directory Service) - це засіб ієрархічного представлення ресурсів, що належать певній організації, а також інформації про ці ресурси. Під ресурсами можна розуміти матеріальні ресурси, персонал, мережеві ресурси і т. д.


служба каталогу програмний засіб представлення інформації про ресурси інформаційної системи (користувачі, загальні папки, сервери баз даних, друку та інше ) в ієрархічному вигляді, який зберігається в єдиному місці, що забезпечує централізоване управління як самими ресурсами, так і інформацією про них;

сховище даних — сукупність структурованих та формалізованих інформаційних ресурсів баз даних, об’єднаних для проведення обробки даних з подальшим формуванням статистичних форм звітності та прийняття рішень, митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, контролю за переміщенням вантажів та інших процесів, що стосуються митної справи та діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ, організацій.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

1.3. Держмитслужба є власником ЄАІС Держмитслужби та інформації, яка створена Держмитслужбою. Держмитслужба є розпорядником інформації, яка обробляється в ЄАІС.

1.4. Користувачами ЄАІС Держмитслужби є посадові особи структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних установ, організацій, інших державних та недержавних органів, яким у встановленому порядку надані відповідні права доступу до інформації в цій системі.


    1.5. Органами управління ЄАІС Держмитслужби, які забезпечують розв'язання організаційних та технічних завдань із функціонування ЄАІС Держмитслужби, є структурні підрозділи митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, що відповідають за функціонування елементів ЄАІС Держмитслужби.
    Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.
    Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

  1   2


Скачати 400.07 Kb.

  • ПОЛОЖЕННЯ про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби
  • Митного кодексу України , Законів України