Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про: запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами

Положення про: запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами
Сторінка1/12
Дата конвертації30.03.2019
Розмір1.79 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Положення про: запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;
Енерге́тика - сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.
Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами; матеріальне стимулювання осіб, відповідальних за впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах; встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами.
Енергоносії - речовини різних агрегатних станів чи іншої форми матеріального середовища, що є джерелом енергії.
Липень 2017 р. Цей документ розроблено для розгляду Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Підготовлено Проектом USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”. ПРОЕКТ USAID “МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ” September 2016 This document was produced for review by the United States Agency for International Development (USAID). It was prepared by the USAID Municipal Energy Reform Project in Ukraine. Цей документ був підготовлений завдяки підтримці, наданій Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Думки авторів, викладені у цій публікації, можуть не співпадати з позицією Агентства США з міжнародного розвитку чи Уряду Сполучених Штатів Америки.
Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
Зміст Вступ Зазначений документ розроблений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» з метою запровадження комплексу інструментів, які створять нормативно-правові, організаційні, фінансові, адміністративні основи впровадження систем енергоменеджменту на місцевому рівні та в окремих бюджетних установах, а також відповідно до указів Президента №1742008 від 28.02.
Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та № 66299 від 16.06.1999 Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами. Він містить основні підходи та рекомендації щодо створення системи енергетичного менеджменту на місцевому рівні, а саме: рекомендації щодо організаційної структури підрозділів, задіяних в системі енергоменеджменту та обов’язків, що покладаються на підрозділи та окремих посадових осіб;
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
рекомендації по запровадженню системи моніторингу енергоспоживання; рекомендації щодо взаємодії між різними підрозділами на рівні місцевого господарства щодо питань ефективного використання енергоресурсів в бюджетній сфері на етапах моніторингу енергоспоживання, підготовки та впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, а також залучення фінансування, запровадження системи стимулювання ощадного енергоспоживання; В основу підготовленого документу покладені вимоги та рекомендації державних стандартів України ДСТУ ISO 5000.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Державні стандарти України (ДСТУ) - стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом.
Визначення основних завдань, що покладаються на систему енергетичного менеджменту в місті Основними задачами системи енергетичного менеджменту на місцевому рівні є: підтримання витрат на енергоносії в бюджетній сфері на мінімально можливому (з врахуванням існуючого технічного стану) рівні з одночасним підтриманням умов перебування відвідувачів та персоналу на рівні, що відповідає діючим нормативним документам;
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
підготовка та впровадження технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат бюджету на енергоносії та покращення умов перебування відвідувачів та персоналу;
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів на всіх рівнях управління міста. Для успішного виконання зазначених завдань необхідно забезпечити ефективне функціонування наступних підсистем: моніторинг енергоспоживання; планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; залучення джерел фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; контроль за ефективністю впровадження заходів з енергозбереження;
Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії за тої самої послуги.
навчання персоналу структурних підрозділів; мотивація ощадного енергоспоживання. Моніторинг енергоспоживання та впровадження організаційних заходів. Основними задачами підсистеми моніторингу енергоспоживання є: вчасне виявлення випадків перевитрат енергоресурсів, аварійних ситуацій та недотримання нормативних умов перебування відвідувачів та персоналу;
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
збір даних про фактичне споживання енергоресурсів; збір даних про фактори, що впливають на рівень споживання енергоресурсів; збір даних про параметри мікроклімату в будівлях; аналіз ефективності використання енергоресурсів в порівнянні з аналогічними закладами та нормативними значеннями; контроль за ефективністю експлуатації будівель і інженерних систем; визначення фактичного рівня досягнутої економії в результаті впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Мікроклі́мат (від мікро... і клімат) - клімат приземного шару повітря, обумовлений мікромасштабними відмінностями земної поверхні усередині місцевого клімату. Наприклад, в місцевому кліматі лісового масиву розрізняють мікроклімат лісових полян, узлісь тощо; в місцевому кліматі міста - мікроклімат площ, провулків, скверів, дворів і ін.
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
формування переліку закладівбудівель, що потребують першочергового поглибленого аналізу таабо впровадження додаткових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; створення підґрунтя для впровадження стимулювання ощадного енергоспоживання шляхом впровадження об’єктивних показників ефективності енергоспоживання. Планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. В зазначеній підсистемі ключовими завданнями є наступні: на основі інформації отриманої від підсистеми моніторингу детальний аналіз ефективності енергоспоживання та шляхів її підвищення найбільш енергозатратних будівель; проведення деталізованих енергетичних аудитів для формування переліку заходів та об’єктів для першочергового впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, визначення їх технічних та фінансових показників; підготовка технічних завдань на реалізацію проектів з підвищення ефективності енергоспоживання та окремих заходів; збір та аналіз даних по впровадженню заходів пов’язаних зі зниженням енергоспоживанням (капітальних та поточних ремонтів, реконструкцій тощо) іншими підрозділами.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
Залучення джерел фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. Дана підсистема забезпечує: аналіз доступних джерел фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання в тому числі: бюджет міста, кошти міжнародних фінансових установ (грантові та кредитні), кошти комерційних банків, участь громадських організацій; підготовка інформації щодо умов фінансування з різних джерел; підготовка та супровід заявок на отримання фінансування; Контроль за ефективністю впровадження заходів зі зниження енергоспоживання. Забезпечення ефективності впровадження заходів включає: контроль за реалізацією технічних заходів на етапах розробки проектної документації, виконання монтажних та пусконалогоджувальних робіт, подальшого сервісного обслуговування;
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
контроль за показниками енергоспоживання до та після реалізації заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; оцінювання ефективності вкладення коштів в енергоефективні заходи та функціонування системи енергоменеджменту; організацію сервісного обслуговування заходів зі зниження енергоспоживання, в тому числі підготовку відповідних інструкцій та регламентів для персоналу та сервісних компаній.
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
Навчання персоналу відповідального за ощадне енергоспоживання Навчання з питань ощадного енергоспоживання здійснюється: в процесі впровадження системи енергетичного менеджменту та періодично не рідше ніж 1 раз на рік; після впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання; Мотивація ощадного енергоспоживання Мотивація ощадного енергоспоживання може бути реалізована за рахунок введення рейтингових показників пов’язаних з ефективністю енергоспоживання, що впливають зокрема на: грошове забезпечення відповідального персоналу;
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Ре́йтинг (англ. rating) - це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.
черговість реалізації заходів в окремих закладах; прив’язки виплати винагороди компаніям, що займаються обслуговуванням об’єкту до досягнених показників економії тощо .
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Опис існуючих структур управління містами з точки зору контролю за ефективністю енергоспоживання В даний час в Україні склалися порівняно однакові структури управління міським господарством. З огляду на управління енергоспоживанням і подальшого включення в систему енергоменеджменту необхідно виділити наступні підрозділи: Головні розпорядники(розпорядники нижчого рівня) бюджетних коштів в структурі органів місцевого самоврядування: Управліннядепартаменти освіти, охорони здоров’я, культури, спорту.
Державні кошти - це кошти, що належать державі; ширше - публічні кошти.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
В їх безпосередньому підпорядкуванні знаходяться бюджетні заклади які є балансоутримувачами відповідних будівель та основними споживачами енергоресурсів. На зазначені підрозділи покладається планування видатків на енергоресурси, планування та проведення поточних та капітальних ремонтів, що безпосередньо впливає на споживання енергоресурсів.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Управліннядепартамент фінансів (місцевий фінансовий орган): Забезпечує розподіл видатків міського бюджету, в т. ч. на енергоносії, планує та забезпечує залучення та коштів від міжнародних фінансових установ. Управліннядепартамент економіки: Забезпечує планування видатків на функціонування міського господарства в т. ч. на енергоресурси та заходи з підвищення ефективності енергоспоживання. Займається пошуком та залученням позабюджетних коштів. Управліннядепартамент капітального будівництва: Забезпечу підготовку та реалізацію реконструкцій та капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
Управліннядепартамент енергетики: Займається питаннями забезпечення міського господарства і в т. ч.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
бюджетних закладів енергоресурсами. Управління енергоефективності (енергоменеджменту) як самостійний виконавчий орган чи окремий структурний підрозділу складі інших управліньдепартаментів Забезпечує контроль за споживанням енергоресурсів та готує пропозиції щодо підвищення ефективності енергоспоживання.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Фінансування видатків на енергопостачання та водопостачання бюджетних установ Видатки на енергоносії та воду входять в перелік захищених статей бюджету та фінансуються в першочерговому порядку. Ці затрати фінансуються з загального фонду бюджету. Кошторис на оплату енергоресурсів затверджується управліннямдепартаментом фінансів за поданням розпорядників бюджетних коштів. Фактично планові видатки на енергоресурси визначаються на рівні міста. За умови економії коштів на оплату енергоресурсів ці кошти розподіляються між іншими статтями бюджету. Це дає змогу прийняттям рішень про зміни до міського бюджету перерозподіляти отримані кошти в т. ч. на подальше впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. Детальна інформація щодо планування видатків бюджетних закладів на енергоносії наведена в додатку 24. Фінансування капітальних ремонтів та реконструкцій, спрямованих на зниження енергоспоживання Фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, як правило, здійснюється зі спеціального фонду бюджету в рамках програми соціально-економічного розвитку. Залучення бюджетних та позабюджетних коштів на впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання Джерела фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання: міський бюджет (спеціальний фонд) – за заявками розпорядників бюджетних коштів в межах наявного фінансування; грантові кошти; кредитні кошти (в першу чергу міжнародних фінансових установ, що мають значно нижчу кредитну ставку); інвестиції. Впровадження системи енергетичного менеджменту Основні підходи щодо формування системи енергоменеджменту: Загальні видатки на функціонування служби не повинні перевищувати 5 від видатків на енергоносії, включаючи додаткове
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • Сполучених Штатів Америки
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України
  • Мотивація