Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПономаренко О. В

Скачати 34.09 Kb.

Пономаренко О. В
Скачати 34.09 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір34.09 Kb.

УДК 347.78

Пономаренко О. В.,

к.т.н., доцент,

Промислово-економічний коледж,

Національний авіаційний університет, м. Київ


Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права
Комп’ютерна програма визначена в національному законодавстві у сфері авторського права і суміжних прав як набір інструкцій у вигляді слів, шифрів, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.

Суміжні права Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.

Це найбільш загальне визначення комп’ютерної програми.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

М. В. Гордон в своїй роботі «Радянське авторське право» пише: «объектом правоотношения по авторскому праву является произведение автора в целом, а в этом произведении неотделимы как содержание, так и внешняя форма [42, с. 60]». На основі невіддільності форми і змісту М. В. Гордон встановив, що авторсько-правова охорона розповсюджується на єдність форми і змісту твору.

Аналогічно визначає об'єкт авторського права і В. Л. Мусіяка: «объектом авторского права является продукт творческой деятельности автора, выраженный в известной конкретной форме». І далі вказує: «Сама же форма всегда содержательна: именно содержание, как совокупность всех элементов явления, выражает конкретное проявление сущности его [100, с. 15]».

Відносно комп'ютерних програм це інтерпретується таким чином: основоположні їх елементи, тобто математичні принципи і правила, виражені в алгоритмах, як такі не охороняються.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Математика Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Проте самі алгоритми, взаємозв'язані з індивідуальною програмою, охороняються разом з нею.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Використання алгоритмів не забороняється, оскільки якщо незалежно розроблена програма просто заснована на одному і тому ж алгоритмі, вона по своїй сутності ніколи не буде ідентична програмі, що використовує цей же алгоритм, але створеній іншим автором.

Таким чином, об'єм охорони комп'ютерної програми авторським правом визначається її формою. Авторсько-правова охорона розповсюджується на елементи комп'ютерної програми, що відносяться до форми (юридично значущі елементи), і не розповсюджується на елементи, що відносяться до змісту (юридично байдужі елементи).

На кваліфікацію комп'ютерної програми як об'єкта авторського права не впливає та обставина, що програма не сприймається безпосередньо органами почуттів, а стає об'єктом людського сприйняття тільки за допомогою машини. Важливо лише, щоб мало місце відчуження продукту творчої діяльності від особистості творця.

Комп'ютерні програми прирівняні до літературних творів і повинні відповідати вимогам, пропонованим до останніх, тобто об'єктивній формі вираження і творчому характеру створення (оригінальність).

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Комп'ютерна програма підлягає охороні, якщо вона є оригінальною в тому розумінні, що є результатом власної інтелектуальної діяльності її автора.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

Під комп'ютерною програмою як охороноздатним об'єктом авторського права слід розуміти структуру послідовності виконання операцій, її логічну організацію, деталізовану в ступені достатньому для визначення набору команд, й аудіовізуальні відображення, породжувані програмою [4, с. 4].

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Комп'ютерній програмі як об'єктові правовідносин об'єктивно властиві наступні властивості: подільність, можливість бути складовою, при введенні її в цивільний оборот вона здатна приносити доходи, а при її експлуатації може бути отримана продукція, швидкість копіювання й ідентичність копій. Ім'я автора (або псевдонім) може бути відбите у вихідному коді комп'ютерної програми, аудіовізуальних зображеннях, що нею породжуються, супровідній документації і на упакуванні носіїв з екземпляром програми.

Подільність - фундаментальна властивість натуральних та цілих чисел. Число a ділиться на b , відповідно, число b є дільником a , якщо частка a b }} - ціле число. Будь-яке натуральне число ділиться на одиницю і на себе.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Псевдоні́м (грец. ψευδής - «помилковий, брехливий, вигаданий» і грец. όνομα - «ім'я») - ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні, зафіксованого в документах) в тій або іншій публічній діяльності.

При цьому ім'я може бути зазначене як звичайним образом, так і з використанням знака охорони авторського права (латинської букви «С» в колі – ©). Дозвіл автора або іншої особи, якій належить авторське право, не потрібно на внесення змін у комп'ютерну програму у випадках адаптації і виправлення явних помилок, якщо інше не зазначено в договорі.Література

 1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р.

  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

  №3792-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/3792-12.

 2. Гордон М. В. Советское авторское право / М. В. Гордон. – М.: Юр.лит. – 1955. –232 с. – 420 с.

 3. Мусияка В. Л. Признаки объектов авторских правоотношений /
  В. Л. Мусияка. – Харьков. –1988. – C. 15.

 4. Голембо О. Окремі питання авторського права / О. Голембо // Право України. –1998. – №11. – С. 4.

 5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. – №45-46, 47-48 (12,13 березня). – Ст. 356.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 34.09 Kb.

 • Закон України