Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоняття терміни

Поняття терміни
Сторінка1/4
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

"Затверджую"

« » вересня 2013 р.

директор школи

__________ Репецька Н. А.

"Погоджено"

« » серпня 2013 р.

на засіданні МО протокол № 1

_______________ голова Карабут І.ІКалендарно-тематичне планування «Всесвітня історія»

(профільний рівень)

140 годин (4 години на тиждень)

в 11 класі на 2012-2013 н.р.

вчителя історії, географії та правознавства

Косарєвої А. І.

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми «Всесвітняї історія» (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.).
Підручник рекомендований МОН:

Щупак І.Я., Морозова. Всесвітня Історія. Новітній період (1939-2011рр.) для 11 кл.. - Запоріжжя: Прем'єр, 2011.Дата

Тема

Поняття терміни

Події дати

Компетентності

Д/З

ВСТУП (2)1
Ознайомлен-

ня учнів із

завданнями

та структу-

рою курсу

Друга світова

війна, розгром

фашизму, крах

коло ніальної

системи, «холодна війна», військово-

політичні блоки,

світова система

соціалізму, посткомуністичні країни, біполярний світМежі курсу: 1939–2010 рр.

Світ у другий період новітньої історії:

1939–1945 рр. — Друга світова війна;

Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.
Новітня істо́рія - термін історіографії, період всесвітньої історії, що починається з 1914 року й, на думку одних істориків, триває досі, або, на думку інших, завершився наприкінці 80-х - на початку 90-х рр.
Велика Вітчизняна війна Вели́ка Вітчизня́на війна́ (рос. Великая Отечественная война, англ. Great Patriotic War) - термін, яким історіографія Радянського Союзу та низки країн СНД окреслюють радянсько-німецький збройний конфлікт 1941–1945 років у рамках Другої світової війни.

друга половина 1940-х — перша половина

1950-их рр. — початок «холодної» війни та поділ світу на два ворогуючі табори;

друга половина 1950-х — 1960-ті рр. — спроби повернення держав від «холодної війни» до співробітництва та їх зусилля щодо збереження миру;

1970-ті — перша половина 1980-х рр. — курс на розрядку світової напруженості і його зрив;

друга половина 1980-х рр. — 2010 р. — кінець «холодної» війни та становлення нової системи міжнародних відносин

2
Основні

тенденції

суспільного

розвитку

у другій

половині

ХХ — на по-

чатку ХХІ ст.

Світові інтегра-

ційні та глобалі-

заційні процеси,

посткомуністичн

країни, біполяр-

ний світ, «холод-

на війна», одно-

полярний світ1 вересня 1939 р.
Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною.
— 2 вересня 1945 р. —Друга світова війна;

1945 р. — утворення ООН;

1946 р. — початок «холодної війни»;

1953 р. — смерть Й. Сталіна в США;

1960 р. — «Рік Африки»;

1961 р. — перший політ людини в космос

1968 р. — «Празька весна»;

1973 р. — світова енергетична криза;

1974–1975 рр. — світова економічна криза;

1975 р. — підписання Гельсінської угоди;

1989–1992 — демократичні революції в Східній Європі;

Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

1991 р. — розпад СРСР та створення СНД;

Ро́зпад СРСР - процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.

1992 р. — підписання Маастрихтського договору про створення ЄС;

1998 р. — фінансова криза у Південно-Східній Азії;

Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.

2004–2007 рр. — вступ держав Східної Європи до ЄС
Тема 1. Друга світова війна. Військові події на території СРСР (Велика Вітчизняна війна). Перша частина (7 1 узагальнення)


3
Причини,

характер,

періодизація

Другої світо-

вої війни

Періодизація, Друга світова

війна, Велика

Вітчизняна війна,

«бліцкриг», агре-

сія, вермахт, люфтваффе,

капітуляція,

радянсько-фінська війна, «лінія Маннергейма»


1 вересня 1939 р. — 2 вересня 1945 р. — Друга світова війна;

1 вересня 1939 р. — 22 червня 1941 р. — перший період війни: початок;

17 вересня 1939 р. — вступ Червоної Армія на терито рію Західної України та Західної Білорусії;

30 листопада 1939 р. — 12 березня

1940 р. — радянсько-фінська війна;

22 червня 1941 р. — 19 листопада

1942 р. — другий період війни: розширення нацистської агресії;

22 червня 1941 р. — 9 травня 1945 р. — Велика Вітчизняна війна;

19 листопада 19452 р. — 6 червня 1944 р. — третій період війни: корінний перелом;

6 червня 1944 р. — 8 травня 1945 р. — четвертий період: розгром фашизму в Європі;

8 травня 1945 р. — підписання акта про капіту ляцію Німеччини;

8 травня 1945 р. — 2 вересня 1945 р. — п’ятий період війни: розгром мілітаристської Японії

4


5
Характерис-

тика стратегії

і тактики

протиборних

сторін

та початок

війни

План «Ост»,

«бліцкриг»,

оголошення

війни, «дивна

війна», агре сія,

капітуляція, пе-

ріодизація Другої

світо вої війни,

«Зимова війна»,

радянсько-

фінська війна,

«лінія Маннер-

гейма», Троїстий

пакт, вермахт,

люфтваффе,

«Морський лев»1 вересня 1939 р. — напад Німеччи ни на Польщу, початок Другої світової війни;

3 вересня 1939 р. — оголошення Великою Британією та Францією війни Німеччині, початок «дивної війни»;

17 вересня 1939 р. — вступ Червоної

Армія на терито рію Західної України та Західної Білорусії;

28 вересня 1939 р. — поразка Польської держави;

28 вересня 1939 р. — сек ретний договір Німеччини і СРСР про дружбу і кордони;

30 листопада 1939 р. — 12 березня

1940 р. — радянсько-фінська війна («Зимова війна»);

9 квітня — травень 1940 р. — загарбання Данії, Норве гії, Бельгії та Голландії Німеччиною;

червень 1940 р. — входження до складу СРСР Північної Буковини, Бессарабії, Латвії, Литв и та Естонії;

Півні́чна Букови́на - історична назва північної частини регіону Буковина, що охоплює Буковинське Прикарпаття та Хотинську височину, між середньою течією Дністра та витоками Сучави, у долинах верхньої течії Прут та Сірету.

22 червня 1940 р. — розгром та капітуляція Франції;

серпень 1940 р. — жорстоке бомбардування німецькою авіацією території Великої Британії;

27 вересня 1940 р. — підписання Німеччиною, Італією та Японією Троїстого пакту;

Трої́стий па́кт (також відомий як Берлінський пакт 1940 року та Пакт трьох держав) - договір, укладений у Берліні 27 вересня 1940, яким було створено військовий союз, відомий як «Країни Осі». Назва договору відображає початкову кількість договірних сторін, якими виступили Націонал-соціалістична Німеччина, фашистська Італія та Японська імперія.

20–24 листопада 1940 р. — риєднання Угорщини, Румунії та Словаччини до Троїстого пакту;

6–17 квітня 1941 р. — вторгнення фаШшистських військ у Югославію;

квітень–травень 1941 р. — окупація німецькими та італійськими військами Греції

6

Дата

Тема

Поняття терміни

Події дати

Компетентності

Д/З

7
Напад

Німеччини

на СРСР.

Перебіг

подій на

радянсько-

німецькому

фронті

у 1941–

1942 рр

План «Барба-

росса», Велика

Вітчизняна війна,

«блискавична

війна», контр-

наступ, оборона,

битва, війна на

два фронти, вер-

махт, люфтваффе,

антигітлерівська

коаліція, Декла-

рація Об’єднаних

Націй, блокада,

операція «Тай-

фун», Перл-Гарбор, ленд-ліз


18 грудня 1940 р. — затвердження плану

наступу на СРСР під кодовою назвою «Барбаросса» (директива № 21);

22 червня 1941 р. — напад Німеччи ни на СРСР на фронті від Балтійського до Чорного морів; початок Великої Вітчизняної війни;

10 липня — 10 вересня 1941 р. — Смоленська битва;

29 вересня — 1 жовтня 1941 р. — Московська конференція представників СРСР, США і Великої Британії;

30 вересня 1941 р. — 20 квітня 1942 р. — Московська битва;

5 грудня 1941 р. — початок контрнаступу радянських військ під Москвою;

7 грудня 1941 р. — бомбарду вання Японією бази США Перл-Гарбор. Початок війни на Тихому океані;

8 грудня 1941 р. — США і Велика Британія оголосили війну Японії;

11 грудня 1941 р. — Німеччина, Італія та їх сателіти оголосили війну США;

1 січня 1942 р. — укладан ня у Вашингтоні

26 державами Декларації об’єднаних націй проти держав Вісі;

червень 1942 р. — поразка японського флоту біля атола Мідуей — перехід Японії до оборони
8


9

Рух опору на

окупованих

територіях

Окупаційний режим, рух Опору, «новий порядок»,

голокост, гетто,

концтабір, «не-

повноцінний на-

род», план «Ост», трор,геноцид,емігрантські уряди,

Варшавське пов-

стання, саботаж,

«життєвий простір»
Травень 1942 р. — утворення Центрального штабу партизанського руху;

травень 1943 р. — утворення Французько-го комітету національного визволення;

квітень–липень 1943 р. — повстання євреїв у Варшавському гетто;

1 серпня — 2 жовтня 1944 р. — повстання у Варшаві

10
Урок узагальнення Друга світова війна. Військові події на території СРСР (Велика Вітчизняна війна) (усне опитування)
Дата

Тема

Поняття терміни

Події дати

Компетентності

Д/З

Тема 1. Друга світова війна. Військові події на території СРСР (Велика Вітчизняна війна) Частина друга (8 1 узагальнення)


11
Сталінград-

ська битва

Визволення, ко-

рінний перелом

у війні, вермахт,

Сталінградська

битва, «Східний

вал», антигітле-

рівська коаліція,

операція «Овер-

лорд», Тегеран-

ська конференція17 липня 1942 р. — 2 лютого 1943 р. — Сталінградська битва;

19 листопада 1942 р. — наступ радянських військ під Сталінградом — початок корінного перелому у ході Великої Вітчизняної війни;

30 січня 1943 р. — капітуляція частини німецьких військ;

2 лютого 1943 р. — розгром німецьких військ під Сталінградом

12
Розгром

німецьких

військ на

Орловсько-

Курській дузі

Розгром, визво-

лення, корінний

перелом у війні,

танкова битва,

Т–34, Орловсько-

Курська дуга,

«Східний вал»,

антигітлерівська

коаліція, опера-

ція «Оверлорд»,

Тегеранська кон-

ференція


5 липня — 23 серпня 1943 р. — Курська битва, остаточний перелом у ході Великої Вітчизняної війни;

10 липня 1943 р. — висадка англо-

американських військ на Сицилії, розгром Італії;

19–30 жовтня 1943 р. — зустріч міністрів закордонних справ СРСР, США та Великої Британії у Москві;

28 листопада — 1 грудня 1943 р.— Тегеранська кон ференція трьох глав урядів СРСР, США та Великої Британії в столиці Іран
13
Визволення

території

СРСР та перенесення військових дій у Центральну

та Східну

Європу

Другий фронт,

операція «Баг-

ратіон», анти-

фашистське пов-

стання, Корсунь-

Шевченківська,

Кримська,

Східно-


Карпатська,

Яссько-


Кишинівська

операції,

Нормандська

десантна опера-

ція, «зустріч

на Ельбі»Січень 1944 р. — ліквідація 900-денної блокади Ленінграда;
Блока́да Ленінгра́да (8 вересня 1941 - 27 січня 1944) - військова блокада Ленінграда німецькими, фінськими та іспанськими військами під час Другої світової війни. Тривала з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (блокадне кільце було прорване 18 січня 1943 року) - 872 дні.

червень–липень 1944 р. — проведення операції «Багратіон»;

6 червня 1944 р. — відкрит тя Другого фронту в Європі;

Другий фронт - умовне найменування в Другій світовій війні сухопутних бойових дій після висадки союзників (військ Британської імперії та США) у Франції 6 червня 1944 року.

23 серпня 1944 р. — антифашист ське повстання в Румунії — повалення диктатури;

29 серпня — жовтень 1944 р. — Словацьке національне повстання;

9 верес ня 1944 р. — вступ радянських сил на територію Болгарії — перемога антифашист ських сил у Болгарії;

жовтень 1944 р. — визволення Белграда радянськими і югославськими військами;

квітень 1945 р. — звільнення Угорщини від фашистів


14

Дата

Тема

Поняття терміни

Події дати

Компетентності

Д/З

15
Дипломатичні

відносини,

процес

формування

антигітлерів-

ської коаліції

Антигітлерівська

коаліція, мирні

конференції, від-

криття Другого

фронту у Європі,

«зустріч на Ель-

бі», Туніська опе-

рація, Кримська

конференція,

ООН, капітуля-

ція, репарації,

емігрантські уря-

ди, зони окупації


1 січня 1942 р. — укладання у Вашингтоні Декларації об’єднаних націй;

червень 1942 р. — перехід Японії до оборони;

23 жовтня 1942 р. — початок наступу англійських військ під Ель-Аламейном;

8 листопада 1942 р. — висадка десанту союзників в Алжирі;

25 липня 1943 р. — крах фашистського режиму в Італії;

6 червня 1944 р. — висадка десанту союзників у північній Франції (Нормандія) — відкриття Другого фронту у Європі;

4–11 лютого 1945 р. — Кримська (Ялтинська) конференція глав урядів СРСР, США та Великої Британії;

квітень 1945 р. — звільнення Угорщини від фашистів;

16 квітня — 2 травня 1945 р.— Берлінська операція;

25 квітня 1945 р. — зустріч радянських та союзних військ біля м.

Битва за Берлін - стратегічна наступальна операція радянських військ у Другій світовій війні на східному фронті, під час якої солдати Червоної Армії захопили столицю Німеччини і поклали кінець війні в Європі.
Фаши́зм (італ. fascismo, від італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея постійної війни й панування.
Глава уряду - старший посадовець виконавчої гілки влади держави, часто має контроль над кабінетом міністрів. При парламентській системі, главою уряду найчастіше є прем'єр-міністр (або прем'єр тощо). При президентській системі або монархії, главою уряду може бути та ж персона, що і глава держави, та найчастіше називається президентом (республіки) або монархом.
Антигітлерівська коаліція - воєнно-політичне об'єднання держав, які під час Другої Світової воювали проти Німеччини, та її сателітів: Італії, Японії, а також на початковому етапі війни: СРСР, Румунії, Болгарії та інших.
Торгау на р. Ельбі


16


17
Завершаль-

ний період

війни

в Європі

та Азії

Рейхстаг, капіту-

ляція, Акт про

беззастережну

капітуляцію, Бер-

лінська операція,

ООН, репарації,

емігрантські

уряди, зони

окупації, крейсер

«Міссурі», День

Перемоги, Кван-

тунська армія16 квітня — 2 травня 1945 р. — Берлінська операція радянських військ;

8–9 травня 1945 р. — підписання в передмісті Берліна Карлхорсті Акта про беззастережну капіту ляцію Німеччини;

9 травня 1945 р. — звільнення Праги від фашистів;

1945 р. — створення ООН;

17 липня — 2 серпня 1945 р. — Берлінська (Потсдамська) конференція;

6, 9 серпня 1945 р. — атомні бомбардування Хіросими та Нага сакі;

Формування військово-політичних блоків;

2 вересня 1945 р. — підписан ня в Токійській затоці на борту американського лінкора «Міссурі» Акта про беззастережну капітуляцію Японії — закін чення Другої світової війни
18
Урок узагальнення Друга світова війна. Військові події на території СРСР (Велика Вітчизняна війна) (тести)
Дата

Тема

Поняття терміни

Події дати

Компетентності

Д/З

Тема ІІ. Світ після Другої світової війни (7 1узагальнення)
19
Зміни у світі

внаслідок

Другої світо-

вої війни

Антигітлерівська

коаліція, супер-

держави, розкол

світу, «холодна

війна», біполярна

(двополюсна)

структура міжна-

родних відносин,

«план Маршал-

ла», військово-

політичні

блоки, Північно-

Атлантичний

союз (НАТО), РЕВ,

ЄС, Організація

Варшавського

Договору (ОВД),

втрати, ООН, ра-

дянська модель

суспіль ства, «гон-

ка озброєнь»,

науково-технічна

революція (НТР),

постіндустріальне

суспільство, колоніалізм,

деколонізація,

«Велика сімка»,

«економіка

послуг»


1945–1955 рр. — перший етап деколонізації: визволення від колоніальної залежності найбільших країн Азії (Індії, Пакистану, Бірми, Індокитаю, Філіппін та інших);

1946 р. — створення першої електроннообчислювальної машини;

1948–1952 рр. — відповідно до програми відбудови і розвитку Європи («план Маршалла») 17 європейських країн одержали допомогу від США;

4 квітня 1949 р. — створення Організації Північноатлантичного договору (НАТО);

Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Організа́ція Північноатланти́чного до́говору, також Північноатланти́чний алья́нс або НА́ТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization - NATO, фр. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - OTAN) - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

1949 р. — Німеччина розпалася на дві держави — Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;

травень 1955 р. — за ініціативи СРСР було створено Організацію Варшавського Договору (ОВД) — блок соціалістичних держав;

Варша́вський до́говір (Варшавський пакт; повна офіційна назва: Варша́вський до́говір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, Соціалістичний блок, Соціалістичний табір) - угода соціалістичних країн, підписана 14 травня 1955 у Варшаві, ПНР.

1957 р. — створення у Європі інтеграційного утворення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС);

середина 50-х — середина 60-х років

ХХ ст. — виникнення незалежних держав у Північній і Тропічній Африці;

14 грудня 1960 р. — Генеральна Асамблея ООН прийняла декларацію «Про надання незалежності колоніальним країнам і народам»;

Африка південніше Сахари (Африка на південь від Сахари, Субсахарська Африка, Тропічна Африка, Чорна Африка; англ. Sub-Saharan Africa (SSA), Africa South of the Sahara, Black Africa, Dark Africa) - назва частини африканського континенту, що знаходиться на південь від пустелі Сахара.
Генера́льна Асамбле́я ООН - головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті.

1960 р. — «Рік Африки» — 17 держав континенту стали незалежними;

1970–1990-ті рр. — завершення деколонізації півдня Африки (незалежність Анголи, Мозамбіку, Гвінеї-Бісау, Намібії);

1975 р. — підписання у Гельсінки (Фінляндії) багатосторонньої угоди про безпеку і співробітництво у Європі;

початок 80-х рр. ХХ ст. — третій етап НТР: на основі розвитку електроніки відбулися докорінні якісні зміни у виробництві та людському суспільстві


20

Дата

  1   2   3   4