Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПопередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень І вимоги до професійного відбору абітурієнтів

Скачати 416.33 Kb.

Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень І вимоги до професійного відбору абітурієнтів
Скачати 416.33 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.04.2017
Розмір416.33 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:ректор академії,

професор В. І. Аранчій

______________________

____”__________2012 р.

П РО Г Р А М А

фахового випробування зі

спеціальності: „Технологія виробництва та

переробки продукції тваринництва”

ОКР „МАГІСТР

ПОЛТАВА 20012

Програму підготували:

Поліщук А. А. – декан факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва, завідувач кафедри годівлі та зоогігєни сільськогосподарських тварин, доктор сільськогосподарських наук, професор

Нагаєвич В. М.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
- завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук, професор;

Тендітник В. С. - завідувач кафедри технології переробки продукції тваринництва кандидат сільськогосподарських наук, професор ПДАА

Войтенко С. Л. - завідувач кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Свійська, домашня худоба (однаково в однині та множині) - свійські тварини, що навмисно утримуються в сільському господарстві задля отримання різноманітної продукції, такої як продукти харчування чи волокна, або з метою використання для праці.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Твари́нництво, або скота́рство - галузь сільського господарства, що займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин. Воно забезпечує людей харчовими продуктами (молоко, масло, сир; близько 60% білків, що їх споживає людина, - продукти тваринництва), дає сировину для легкої (вовна) і харчової, а також фармацевтичної промисловості, тяглову силу (кінь, віл), основне органічне добриво - гній. Продукти тваринництва легко збувати, і вони за нормальних обставин часто бували основою бюджету українського селянина.
Доктор сільськогосподарських наук - вищий науковий ступінь у галузі сільськогосподарських наук. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
Кандидат сільськогосподарських наук - науковий ступінь у галузі сільськогосподарських наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.

Васільєва О. О. – голова науково методичної ради спеціальності „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Програма розглянута та затверджена методичною радою спеціальності „Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” 2 березня 2012 року протокол № 7

Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності „Технолоогія виробництва та переробки продукції тваринництва” – Васільєва О. О.Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів

Попередній рівень освіти або(та) професійної підготовки:

Базова вища освіта, або освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” з напряму „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або (та) професійну підготовку встановленого зразка.

Професі́йний відбі́р (профвідбір) - процедура вірогідної оцінки професійної придатності людини, вивчення її можливостей до оволодіння певною спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності та ефективного виконання професійних обов'язків.
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.

Абітурієнти повинні мати медичну довідку форми 086-у.

Випускники вищого навчального закладу, які мають базову вищу освіту не за напрямом Сільське господарство і лісівництво придатні до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач професійної діяльності.

Виробни́ча фу́нкція (рос. производственная функция, англ. production function, нім. Betriebsfunktion f) - залежність кінцевого виходу продукції чи її вартості від використання різних факторів виробництва, конкретних видів ресурсів і затрат, подана в математичній формі.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Кожній типовій задачі відповідає компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі діяльності складають вступні випробування і зараховуються на ОКР «Магістр» напряму підготовки 6.09010201 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

Підставою для забезпечення цієї програми є освітньо-професійна програма підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем "бакалавр", основою, для якої являється середня спеціальна освіта і освітній рівень "базова вища освіта".

Осві́тній рівень середньої осві́ти - рівень середньої освіти, який учень здобуває після успішного завершення 4-ьох, 9-ти чи 11-ти класів у загальній середній школі в Україні.
Сере́дня спеціа́льна осві́та - освітній рівень, який надають середні спеціальні школи, навчальні установи, готують фахівців середньої кваліфікації для різних галузей народного господарства, а також державного управління, освіти, культури, охорони здоров'я тощо, а також система навчальних закладів, що надають такий освітній рівень.

Основним цільовим напрямком освітньо-професійної програми підготовки за окр "бакалавр" є забезпечення відповідності існуючих навчальних технологій сучасним методологічним принципам побудови навчального процесу, що базується на розробці і втіленні науково-обгрунтованої системи навчальних методів і прийомів, спрямованих на оптимізацію процесу навчання.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Цей сенс всебічно має бути підпорядкованим реалізації основної мети базової вищої освіти, яка полягає у сприянні формування людини не тільки як висококваліфікованого фахівця, але й розвитку її як особистості, що відповідає підвищеним вимогам до її світогляду та громадських якостей.Компетенція

Компетенція фахівця кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" має визначатися високим професійним потенціалом і ґрунтовною підготовкою для діяльності не тільки в умовах функціонування сучасного сільського господарства, але й виробничої сфери взагалі.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Випускник факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва може займати посади на рівні керівника ферми, тваринницької бригади, комплексів або підприємства в цілому, лаборанта науково-дослідних установ і навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, технолог з тваринництва, менеджера з продажу племінної і товарної продукції тваринництва, реєстратора племінних документів, зоотехніка селекціонера, технолога підприємств з переробки продукції тваринництва, завідувача лабораторії переробних підприємств і комбікормових заводів, а також подальшої підготовки за рівнем «Магістр»


  1   2   3   4


Скачати 416.33 Kb.

  • Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень