Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПорівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу

Скачати 214.48 Kb.

Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу
Скачати 214.48 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.04.2017
Розмір214.48 Kb.
  1   2

Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу

Законом України від 16 вересня 2014 року ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони1, укладену в частині торговельно-економічних і галузевих положень 27 червня 2014 року в м.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.
Європейський Союз Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Брюсселі.

Згідно з Додатком XXXIV до Глави 13 „Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит” Розділу V „Економічне та галузеве співробітництво” Угоди наша держава взяла на себе зобов'язання наблизити своє законодавство про здійснення права участі акціонерів до Другої Директиви 77/91/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства „Про координацію гарантій, які вимагаються в державах-членах від господарських товариств у значенні другого абзацу статті 58 Договору для захисту інтересів їх учасників та третіх осіб, з метою зробити ці гарантії еквівалентними щодо створення акціонерних товариств, а також збереження та зміни їх капіталу”2 та Директиви 2007/36/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 11.07.2007 р.

Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.
“Про здійснення деяких прав акціонерів товариств, що внесені в реєстр”3.

Здійснюючи право на участь у вищому органі управління товариства (право участі – ст. 100 ЦК України), акціонер за законодавством України має такі правомочності:

1) право на проведення річних загальних зборів та скликання позачергових зборів;

2) право на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів;

3) право на ознайомлення з матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів;
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.


4) право вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів;

5) право на участь у діяльності загальних зборів, за наявності кворуму;

6) право на особисту участь у загальних зборах;

7) право на участь у роботі загальних зборів через призначеного представника;

8) право брати участь в обговоренні питань порядку денного;

9) право на участь у голосуванні;

10) право на встановлення результатів голосування.

Правові акти Європейського Союзу, у порівнянні із законодавством України, встановлюють особливості здійснення усіх із цих правомочностей акціонера.

Юридичний акт - акт-волевиявлення (рішення) суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.Право на проведення річних загальних зборів та скликання позачергових зборів акціонерного товариства.

Згідно з діючим законодавсвом України акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками простих акцій, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів наглядова рада не виконала зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.

Відповідно до Регламенту Ради Європейського Союзу № 2157/2001 від 08.10.2001 р. “Про статут Європейської компанії (ЄК)” акціонери, які разом володіють як мінімум 10 % статутного капіталу ЄТ, можуть вимагати від ЄТ скликання загальних зборів з визначеним порядком денним; менший відсоток може передбачатися статутами або національним правом4.

Європейське законодавство передбачає можливість надання права на скликання позачергових загальних зборів товариства акціонерам, які в сукупності володіють меншою ніж 10 відсотків кількістю голосуючих акцій.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Зага́льні збо́ри акціоне́рів - вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства та розгляд фінансового звіту.Право на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів (ч.2 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства”).

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Відповідно до ч.1 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС товариство дає оголошення про скликання загальних зборів не пізніше ніж на 21-й день до дати, на яку призначені збори. Якщо товариство надає акціонерам можливість голосувати за допомогою електронних засобів, доступних для усіх акціонерів, загальні збори можуть прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів, не пізніше ніж на 14-й день до дати, на яку призначено збори. Таке рішення має бути прийнято більшістю не менш як у 2/3 голосів, і діє до наступних річних загальних зборів. Зазначені мінімальні строки не застосовуються при скликанні наступних загальних зборів, які проводяться через відсутність кворуму на першому скликанні, за умов якщо:

а) при першому скликанні були дотримані вимоги, встановлені законом;

б) до порядку денного не внесено нових питань;

в) між попереднім скликанням і датою нових зборів минуло не менше 10-ти днів.

Згідно із ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства” у повідомленні про скликання загальних зборів має бути зазначено:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Загальні збори не мають права приймати рішень з питань, не включених до порядку денного (ч.6 ст. 42 Закону “Про акціонерні товариства”).

У ч.3 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС встановлено вимоги до змісту повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів:

(а) точно вказується час і місце проведення загальних зборів, а також їх порядок денний;

(б) зрозумілий і чіткий опис вимог, яким повинні відповідати акціонери для того, щоб взяти участь в роботі загальних зборів і голосувати на загальних зборах, зокрема:

(і) права, які належать акціонерам, якщо вони можуть бути здійснені після опублікування повідомлення про скликання, а також граничні строки здійснення цих прав; саме повідомлення про скликання може містити строки, зі спливом яких ці права можуть бути здійснені за умови, якщо у повідомленні є посилання на більш детальну інформацію щодо цих прав на інтернет-сайті товариства;

(іі) процедура голосування за довіреністю, зокрема, форми, які використовуються при голосуванні за довіреністю, і засоби за допомогою яких товариство приймає електронні повідомлення про призначення довірених осіб;

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

(ііі) якщо це застосовується, процедури голосування за допомогою поштового зв’язку чи електронних засобів;

(в) якщо це застосовується, визначити дату складання переліку акціонерів, і дати пояснення, що лише ті, які на цю дату є акціонерами, мають право брати участь в роботі зборів і голосувати на них;

(г) вказати джерело і спосіб отримання повного тексту усіх документів і проектів рішень, пов’язаних із проведенням загальних зборів;

(д) вказати адресу інтернет-сайту, на якому буде розміщена інформація, пов’язана із проведенням загальних зборів.

Згідно із ч.2 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС товариство не може стягувати з акціонерів будь-які витрати, пов’язані із повідомленням про скликання загальних зборів.

Законодавство Європейського Союзу встановлює кілька особливостей здійснення права на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів:


 1. скорочені строки повідомлення (21, 14 або 10 днів);

 2. деталізований зміст повідомлення (наприклад, перелік вимог, яким має відповідати акціонер, для того щоб взяти участь у засіданні загальних зборів);

 3. заборона на стягнення з акціонерів будь-яких витрат, пов'язаних із повідомленням про загальні збори.

Право на ознайомлення з матеріалами, повязаними з порядком денним загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ч.1 ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства” від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Згідно з ч.4 ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС протягом безперервного періоду часу, який починається не пізніше 21 дня до початку загальних зборів і включаючи день їх проведення, товариство надасть на своєму інтернет-сайті для акціонерів таку інформацію:

(а) повідомлення про скликання загальних зборів;

(б) загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій на дату повідомлення про скликання (включаючи розріз щодо кожного класу акцій у тих випадках, коли капітал товариства розподілений на два чи більше класів акцій;

(в) документи, які повинні бути надані на загальних зборах;

(г) проект рішення, або якщо не передбачено прийняття рішення, коментар від компетентного органу цього товариства з кожного пункту пропозицій порядку денного;

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
окрім того, проекти рішень, поданих акціонерами, повинні бути викладені на інтернт-сайті товариства у найкоротші строки після їх отримання;

(д) якщо це застосовується, форми, які використовуються під час голосування через представника і голосування поштою, за винятком випадків, коли ці форми вислані прямо на адресу кожного акціонера.

Якщо повідомлення про скликання загальних зборів публікується, у випадках передбачених законом, пізніше ніж на 21-й день перед початком загальних зборів, то строк розміщення зазначеної інформації скорочується на відповідну тривалість.

У Директиві Ради ЄС містяться особливості здійснення права на ознайомлення з матеріалами, необхідними для участі у загальних зборах акціонерів, щодо: способу їх розміщення (інтернет сайт товариства) та обсягу цих матеріалів (визначено чіткий перелік документів, що надаються акціонерові).Право вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 20 днів до їх проведення. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається наглядовою радою товариства не пізніш ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів (ч.1 ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”).

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов’язково. У такому разі пропозиція вважається включеною до порядку денного, а рішення наглядової ради про її включення не вимагається.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято лише у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозицій;

2) неповноти даних, що має містити пропозиція.

Згідно із ч.1 ст. 6 Директиви 2007/36/ЄС акціонерам, які діють індивідуально або колективно, гарантується:

(а) право на внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів за умови, якщо кожна така пропозиція буде супроводжуватися обґрунтуванням або проектом рішення, яке передбачається прийняти на загальних зборах;

(б) право на внесення на розгляд проекту рішення з питань, які внесені або будуть внесені в порядок денний загальних зборів.

Ці права можуть бути здійснені у письмовому виді (поштою або шляхом електронних засобів) (абз.3 ч.1 ст. 6 Директиви 2007/36/ЄС).

Згідно із ч.2 ст. 6 Директиви 2007/36/ЄС у тих випадках, коли зазначені два права можуть бути здійснені за умови наявності в акціонера (акціонерів) мінімальної кількості акцій, то ця мінімальна кількість не повинна перевищувати 5 % від статутного капіталу.

Якщо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів має своїм наслідком його зміну, товариство повинно надати в розпорядження акціонерів переглянутий варіант порядку денного в такий же спосіб, як і для попереднього порядку денного до дати складення переліку акціонерів, але в усякому випадку, завчасно до початку проведення загальних зборів, для того, щоб надати іншим акціонерам достатньо часу призначити представника, або якщо таке застосовується, - голосування поштою.

Порівняно із законодавством України, в правових актах ЄС закріплено додаткові гарантії у здійсненні права акціонерів на внесення пропозицій у порядок денний загальних зборів. Вони, зокрема, стосуються необхідності обгрунтування доцільності таких пропозицій, права на подання проекту необхідного рішення, форми внесення пропозицій (письмова або електронна), можливості встановлення меншої ніж 5 відсотків кількості акцій, за наявності яких пропозиції вважаються включеними до порядку денного.

Право на участь у діяльності загальних зборів, за наявності кворуму.

Відповідно до ч.2 ст. 41 Закону України ”Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Директива 2007/36/ЄС не встановлює вимоги щодо наявності кворуму для прийняття рішень загальними зборами акціонерів. У Другій Директиві 77/91/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства передбачено можливість встановлення правила щодо наявності кворуму з урахуванням двох спеціальних вимог:


 1. лише для прийняття рішень з питань, що визначені Директивою;

 2. за умови наявності не менше половини розміру статутного капіталу товариства.

В законодавстві ЄС встановлено дві особливості щодо кворуму для прийняття рішень загальними зборами акціонерів:

 • за загальним правилом, наявність кворуму не вимагається;

 • у тих випадках, коли він встановлений, достатньо акціонерів, які володіють акціями, що в сукупності становлять не менше половини розміру статутного капіталу товариства.

З урахуванням цих особливостей підлягає перегляду підхід національного законодавця до необхідності визначення кворуму при прийнятті рішень вищим органом управління акціонерного товариства. У законодавстві ЄС критерієм правомірності рішень загальних зборів акціонерів є кількість голосів поданих за його прийняття, а не кількість акціонерів, присутніх на зборах.

Право брати участь в загальних зборах особисто.

Згідно з ч.2 п.24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” участь у загальних зборах та голосування на них є правом, а не обов’язком акціонера. Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Правопоря́док (від правовий порядок) - частина системи суспільних відносин, які врегульовані нормами права.
Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
У зв’язку з цим суди не вправі зобов’язати акціонера товариства взяти участь чи зареєструватися для участі у загальних зборах.

Право на участь у загальних зборах акціонерів може бути здійснене за умови включення акціонера до Переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах (ч.1 ст. 34 Закону України “Про акціонерні товариства”).

Відповідний перелік складається депозитарієм (Центральним депозитарієм) станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів у формі зведеного облікового реєстру та/або у формі переліку (реєстру) акціонерів, сформованого на підставі даних такого зведеного облікового реєстру, окремо за кожним типом та класом акцій у вигляді паперового та/або електронного документа.

Згідно із ч.1 ст. 7 Директиви 2007/36/ЄС акціонерам гарантується те, що:

(а) право на участь у загальних зборах і на голосування будь-якою із його акцій не підпадає під дію будь-якої вимоги, яка передбачає депонування, передання або реєстрацію акцій на ім’я іншої фізичної або юридичної особи перед загальними зборами;

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

(б) право на продаж або переведення його акцій в період між датою складення переліку акціонерів і датою проведення зборів, не підпадає під дію будь-яких обмежень, які не застосовуються до нього у будь-який інший час.

Права акціонера на участь у загальних зборах і на голосування його акціями будуть визначатися кількістю акцій, належних акціонерові на певний день до початку проведення зборів (дати складання переліку) (ч.2 ст. 7 Директиви 2007/36/ЄС).

Відповідно до ч.3 ст. 7 Директиви 2007/36/ЄС усім товариствам гарантується встановлення єдиної дати складання переліку. Однак, держави-члени ЄС можуть встановити одну дату складання переліку для товариств, які випустили акції на пред’явника, та іншу дату складання переліку для товариств, які випустили іменні акції за умови, що єдина дата складання переліку застосовується до кожного товариства, які випустили обидва типи акцій.

Стаття 8 Директиви 2007/36/ЄС передбачає право акціонера на участь у загальних зборах з використанням електронних засобів. Держави-члени ЄС повинні дозволити товариствам надати своїм акціонерам можливість участі у будь-якій формі в роботі загальних зборів за допомогою електронних засобів, зокрема, із використанням будь-якої або усіх форм участі, перелічених нижче:

(а) трансляція загальних зборів в режимі реального часу;

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

(б) двосторонній зв’язок в режимі реального часу, який дозволяє акціонерам виступати на загальних зборах, перебуваючи при цьому на далекій відстані від місця проведення зборів;

(в) механізм для участі у голосування до або в ході загальних зборів, виключаючи тим самим необхідність призначення представника, який фізично присутній за зборах.

Використання електронних засобів для участі акціонерів у роботі загальних зборів може підпорядковуватися лише тим вимогам та обмеженням, відповідність яким потрібна для гарантії встановлення (засвідчення) особи акціонера і безпеки електронного зв’язку і лише у тій мірі, яка відповідає досягненню цієї мети.

На відміну від законодавства України, законодавство ЄС передбачає можливість здійснення права на особисту участь у роботі загальних зборів акціонерів з використанням електронних засобів: трансляції засідання або двостороннього зв'язку у режимі реального часу.Право брати участь в загальних зборах через призначеного представника.

Відповідно до ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства” представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність акціонера- юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність акціонера- фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або бути такою, що прирівнюється до нотаріально посвідченої.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Довіреність на право участі та голосування може бути посвідчена також депозитарною установою.

Відповідно до п.26 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року № 13 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів” довіреності акціонерів повинні відповідати загальним вимогам, передбаченим цивільним законодавством, зокрема необхідно дотримуватися норми ч.3 ст. 247 ЦК України, згідно з якою довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною. У разі, якщо довіреність акціонера на право участі та голосування на загальних зборах оформлена (складена або посвідчена) з порушенням встановлених законодавством вимог, особа, на ім’я якої видана довіреність, не має повноважень на участь та голосування на загальних зборах. У зв’язку з цим голоси акціонера, передані за такою довіреністю, не можуть враховуватися при визначенні кворуму на загальних зборах та результатів голосування.

Відповідно до ст. 10 Директиви 2007/36/ЄС кожному акціонеру надається право призначати будь-яку фізичну чи юридичну особу в якості представника для участі та голосування на загальних зборах від його імені. Представнику мають бути забезпечені ті ж права виступати та ставити запитання на загальних зборах, що й ті, які надаються акціонерові, якого представляють таким чином.

Окрім вимоги про правоздатність, державам-членам ЄС слід скасувати будь-яку

  1   2


Скачати 214.48 Kb.

 • Європейським Союзом
 • Право на проведення річних загальних зборів та скликання позачергових зборів акціонерного товариства
 • Право на своєчасне та повне повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства
 • Право на ознайомлення з матеріалами, пов ’ язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів.
 • Право вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів.
 • Право на участь у діяльності загальних зборів, за наявності кворуму.
 • Право брати участь в загальних зборах особисто.
 • Конституції України правовий порядок
 • Право брати участь в загальних зборах через призначеного представника.