Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПорядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління дснс україни у Хмельницькій області

Скачати 63.68 Kb.

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління дснс україни у Хмельницькій області
Скачати 63.68 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір63.68 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУ ДСНС України

у Хмельницькій області

11.02.

Держа́вна слу́жба Украї́ни з надзвича́йних ситуа́цій (ДСНС України) - один з центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
201694

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

 1. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» (далі – Укази), постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», від 13.07.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Секретаріат Кабінету Міністрів України Секретаріат Кабінету Міністрів України - постійний орган, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.
2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (далі – Постанови), наказу МВС України від 24.11.2015 № 1477 «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у
ДСНС України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2015 за № 1553/27998
, наказу ДСНС України від 13.08.2013 № 514 «Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з надзвичайних ситуацій» (далі – Накази) та з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області (далі – Головне управління).

4. Доступ до публічної інформації Головного управління забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».


 1. Складення та подання запитів на публічну інформацію

1. Запитувач має право звернутися до Головного управління із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит на отримання публічної інформації подається Головному управлінню в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном за бажанням запитувача.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу про це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі – Форма запиту), затверджену наказом Головного управління.

7. Форма запиту розміщується на веб-порталі офіційного Інтернет-представництва Головного управління та на інформаційних стендах.

8. Запитувач може заповнити Форму запиту безпосередньо на
веб-порталі офіційного Інтернет-представництва Головного управління.

9. У Формі запиту запитувачеві надається можливість обрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління.

11. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник сектору діловодства та архівної роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

12. У випадку подання запиту в усній формі відповідальна особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, оформляє запит на паперовому носії (згідно із затвердженою формою) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище посадової особи, яка оформила запит, підпис, номер контактного телефону.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Головного управління, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу. 1. Проходження запитів на публічну інформацію

1. При надходженні запиту на публічну інформацію до Головного управління Сектор діловодства та архівної роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління:

невідкладно реєструє в Журналі реєстрації запитів на інформацію запит відповідно до виду документів (02 – запит від громадян, 03 – запит від організацій, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи) та направляє у встановленому порядку для подальшого розгляду Начальником або особою, яка виконує його обов’язки;

після розгляду запиту Начальником невідкладно направляє оригінал запиту керівникам структурних підрозділів (виконавцю) для виконання відповідно до сфери компетенції, а копію – сектору планування, аналітичного та документального забезпечення для організації контролю за виконанням.

2. Відповідь на запит структурні підрозділи (виконавець) готують впродовж чотирьох робочих днів, та подають на підпис не менше ніж за добу до закінчення терміну виконання.

Якщо запит стосується великого об’єму інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

3. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.

4. У випадку відправлення відповіді електронною поштою або телефаксом оригінал відповіді зберігається у Секторі діловодства та архівної роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління.

5. Копія відповіді на запит після її реєстрації надається виконавцем до сектору планування, аналітичного та документального забезпечення Головного управління.

6. Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом
5 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом 3 робочих днів після підтвердження Відділом економіки і фінансів Головного управління оплати вартості фактичних витрат.

7. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Головне управління не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

4) не дотримано вимог щодо до складання запиту на інформацію, передбачені частиною п’ятою статті 19 Закону, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу про це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

8. У разі відмови в задоволенні запиту відповідь має містити мотивовану підставу відмови, а також порядок оскарження відмови.


IV. Відповідальність

1. Посадові особи Головного управління несуть відповідальність за:

ненадання інформації на запит;

безпідставну відмову у задоволенні запиту на інформацію;

надання або оприлюднення недостовірної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

нездійснення реєстрації документів;

навмисне приховування або знищення інформації чи документів;

інші порушення вимог даного Порядку та Закону.
V. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність розпорядника інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або до суду.2. Посадові особи Головного управління за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
____________________________________


Скачати 63.68 Kb.

 • Загальні положення 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України
 • Кабінету Міністрів України
 • Міністерстві юстиції України
 • Державна служба
 • Складення та подання запитів на публічну інформацію
 • Проходження запитів на публічну інформацію
 • V. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність розпорядника інформації
 • ____________________________________