Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПорядок здійснення постійного та обов’язкового на договірній основі аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій аварійно-рятувальними службами Загальні положення

Скачати 144.07 Kb.

Порядок здійснення постійного та обов’язкового на договірній основі аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій аварійно-рятувальними службами Загальні положення
Скачати 144.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір144.07 Kb.
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

___________№ ___________


ПОРЯДОК

здійснення постійного та обов’язкового на договірній основі
аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання,
галузей та окремих територій
аварійно-рятувальними службами

Загальні положення
1. Порядок здійснення постійного та обов’язкового на договірній основі аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій аварійно-рятувальними службами (далі – Порядок) встановлює загальні вимоги до організації та здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій аварійно-рятувальними службами (далі – аварійно-рятувальне обслуговування), визначає правила та загальні принципи взаємовідносин аварійно-рятувальних служб із суб’єктами господарювання, у сфері управління яких знаходяться об’єкти чи окремі території, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій (далі – об’єкти та окремі території).

2. Вимоги цього Порядку поширюються на суб’єкти господарювання, у сфері управління яких знаходяться об’єкти та окремі території, що підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню (далі – суб’єкти господарювання), а також на аварійно-рятувальні служби, які здійснюють це аварійно-рятувальне обслуговування.

Аварíйно-рятувáльна слýжба - сукупність організаційно об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

3. Метою аварійно-рятувального обслуговування є проведення відповідних робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, а також надання інших послуг відповідно до укладеного договору.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

аварійно-рятувальне обслуговування – це комплекс робіт, які здійснюються аварійно-рятувальною службою на об’єктах, галузях та окремих територіях, що обслуговуються, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (профілактики), проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з локалізації і ліквідації наслідків аварій, а також надання інших послуг відповідно до укладеного договору;

аварійно-рятувальні засоби – технічні засоби спеціального призначення, засоби зв’язку, техніка, обладнання, спорядження, матеріали, вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту та інші засоби, що використовуються під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

Лікарські засоби Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).

оперативна одиниця аварійно-рятувальної служби – група рятувальників (відділення, аварійно-рятувальна мобільна група, пошуково-рятувальна група тощо), що здатна самостійно виконувати завдання (роботи) з пошуку та рятування людей, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

протиаварійний стан об’єктів і окремих територій – стан реалізації на об’єкті чи окремій території комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист персоналу та населення від небезпек, що можуть виникнути під час аварій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та мінімізації їх можливих негативних наслідків;

профілактичні обстеження – складова аварійно-рятувального обслуговування, направлена на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об’єкті та окремій території, що обслуговується, та має за мету визначення їх протиаварійного стану, дотримання вимог (норм, правил) пожежної та техногенної безпеки та підготовленості до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

Техногéнна безпéка у праві - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

об’єктова аварійно-рятувальна служба – аварійно-рятувальна служба, створена керівником суб’єкта господарювання (підприємства, установи та організації), що експлуатує об’єкти підвищеної небезпеки, укомплектована рятувальниками, які приймаються на роботу на контрактній основі, забезпечена спеціальною технікою і обладнанням та атестована у встановленому законодавством порядку.

Інші терміни та поняття, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значенні, визначеному у Кодексі цивільного захисту України, Гірничому законі України, Законі України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” та інших нормативно-правових актах.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Організація та здійснення
аварійно-рятувального обслуговування

5. Аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів та окремих територій аварійно-рятувальними службами передбачає проведення наступних заходів:

виконання робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків на об’єктах та окремих територіях, що обслуговуються;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення аварій, надзвичайних ситуацій та подій, у тому числі надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги потерпілим на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;

захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

6. Право на здійснення аварійно-рятувального обслуговування об’єктів та окремих територій мають аварійно-рятувальні служби, атестовані у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 828 “Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 90, ст. 3315).

Види аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, на виконання яких атестована аварійно-рятувальна служба, повинні відповідати можливим видам аварій, надзвичайних ситуацій та подій, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації, а також планами локалізації і ліквідації аварій (далі – ПЛА), що розробляються в установленому порядку на об’єкт чи окрему територію, що обслуговується.

Аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів металургійної, нафтогазової, хімічної та нафтохімічної промисловості, енергетики, які за критеріями, визначеними законодавством, віднесені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, здійснюється державними спеціалізованими аварійно-рятувальними службами.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
На́фтохі́мія (рос. нефтехимия, англ. petroleum chemistry, нім. Petrolchemie f, Erdölchemie f) - галузь науки, яка займається питаннями хімічної переробки нафти та її компонентів.

Аварійно-рятувальне обслуговування гірничих підприємств вугільної, гірничорудної і нерудної промисловості та об’єктів транспортно-дорожного комплексу, що будуються із застосуванням гірничих робіт, а також метрополітену здійснюється виключно державними спеціалізованими воєнізованими аварійно-рятувальними службами, діяльність яких пов’язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт (далі – гірничорятувальна служба).

Гірничорятува́льна слу́жба (рос.горноспасательная служба, англ. mining rescue service, нім. Grubenrettungsdienst m) - професійна воєнізована служба, діяльність якої спрямована на організацію та здійснення заходів щодо запобігання аваріям на гірничих підприємствах та їх ліквідації, рятування людей.
Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.

Об’єктові аварійно-рятувальні служби мають право здійснювати аварійно-рятувальне обслуговування тільки об’єктів та окремих територій, що належать суб’єктам господарювання, які є засновниками цих служб, якщо це не зменшує до критичного стан захищеності об’єкта підвищеної небезпеки, для захисту якого створена ця служба.

Завдання і функції конкретних аварійно-рятувальних служб стосовно здійснення аварійно-рятувального обслуговування визначаються їх статутами чи положеннями, що погоджуються та затверджуються відповідно до законодавства.

7. Чисельний і професійний склад оперативних одиниць аварійно-рятувальної служби та кількість одиниць аварійно-рятувальних засобів, що обслуговують об’єкт чи окрему територію за договором, а також зміна їх кількості та чисельності визначається керівником аварійно-рятувальної служби за погодженням із керівництвом суб’єкта господарювання залежно від джерела небезпеки і масштабу (рівня) можливої надзвичайної ситуації, статистичних даних щодо фактичної аварійності на цьому об’єкті чи окремій території, обсягів профілактичної роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
8. Вирішення покладених на аварійно-рятувальні служби завдань з аварійно-рятувального обслуговування забезпечують органи управління, керівники аварійно-рятувальних служб, основні і допоміжні підрозділи, що входять до їх складу.

Кількість та чисельний склад оперативних одиниць аварійно-рятувальної служби, що обслуговує об’єкт чи окрему територію, визначається залежно від специфіки цих об’єктів або окремих територій, а також спеціалізації та нормативу виїзду підрозділів аварійно-рятувальної служби, що регламентується планами реагування на надзвичайні ситуації та ПЛА, що розробляються на об’єкти чи окремі території. При цьому враховується те, що об’єкт повинна обслуговувати щонайменше одна оперативна одиниця, а також дислокація та диспозиція виїздів на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, необхідність організації праці в режимі цілодобового функціонування, можливість поєднання сил і засобів декількох оперативних одиниць аварійно-рятувальної служби.

Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.

Кількість допоміжних працівників аварійно-рятувальної служби, які залучаються до аварійно-рятувального обслуговування, визначається залежно від організаційної структури конкретної аварійно-рятувальної служби та обсягу виконуваних функцій.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

Матеріально-технічне забезпечення діяльності аварійно-рятувальної служби визначається табелем оснащення, що затверджується органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, суб’єктом господарювання, які утворили таку службу.

9. Загальний порядок виконання аварійно-рятувальними службами спеціальних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж визначається інструкціями, правилами, статутами та іншими нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженими відповідними центральними органами виконавчої влади.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Специфіка проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з локалізації та ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій та подій на конкретному об’єкті чи окремій території, а також питання організації взаємодії під час їх проведення визначаються планами реагування на надзвичайні ситуації та ПЛА, що розробляються в установленому порядку на цей об’єкт чи окрему територію.

  1   2


Скачати 144.07 Kb.

  • Організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування