Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПосадова інструкція інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів

Скачати 71.51 Kb.

Посадова інструкція інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів
Скачати 71.51 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір71.51 Kb.
_________________________________
(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З МЕХАНІЗАЦІЇ

ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ


ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)


_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


I. Загальні положення

1. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів належить до професійної групи "Професіонали".

Автоматизація Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

2. Призначення на посаду інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Автоматиза́ція виробни́цтва - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи технологічних машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно об'єднаних промисловими мережами. Автоматизація виробництва - один з головних напрямів науково-технічного прогресу.

3. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів підпорядковується безпосередньо начальнику відділу механізації та автоматизації виробничих процесів.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.
II. Завдання та обов'язки

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів:

1. Здійснює роботи з впровадження комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці і її безпеки.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Продуктивність праці Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

2. Вивчає виробничі процеси з метою визначення дільниць, основних і допоміжних робіт та операцій, які підлягають механізації та автоматизації, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проектованих об'єктів техніки і технології.

Пате́нтно-кон'юнкту́рні дослі́дження - системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової власності.

3. Бере участь у складанні перспективних і річних планів механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт, підйомно-транспортних, навантажувально-розвантажувальних і складських операцій, у підготовці заходів з реконструкції і технічного переозброєння підприємства, скорочення витрат важкої ручної праці.

Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.

4. Готує технічні завдання на створення засобів механізації та автоматизації і техніко-економічні обгрунтування розроблюваних конструкцій.

5. Готує матеріали для укладання договорів з спеціалізованими організаціями на проведення дослідницьких, проектних і дослідно-конструкторських робіт, а також виготовлення і ремонт засобів механізації та автоматизації, розробляє і погоджує графіки виконання робіт, забезпечує необхідними технічними даними і матеріалами.

6. Бере участь у розгляді ескізних і технічних проектів, робочих креслень, розроблюваних відповідно до замовлень підприємства, а також у роботах з монтажу, випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та автоматизації, здійснює контроль за правильним їх веденням.

7. Виконує розрахунки ефективності заходів з механізації та автоматизації виробництва, складає заявки на необхідне устаткування.

8. Бере участь у розгляді технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва об'єктів, які наново будуються, в розробленні більш досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів виробництва.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

9. Аналізує ефективність застосовуваних засобів механізації та автоматизації, показники їх використовування, готує пропозиції з усунення виявлених недоліків, зміни конструкцій або окремих складальних одиниць на більш досконалі.

Склада́льна одини́ця - це виріб, складові частини (дві або більше деталей), якого підлягають з'єднанню між собою складальними операціями на підприємстві-виробнику. До операцій складання відносяться: згвинчування, зчленування, клепання, зварювання, паянням, запресування, розвальцювання, склеювання, зшивання, укладання тощо.

10. Вживає заходів щодо забезпечення надійності та безперервної роботи засобів механізації та автоматизації.

11. Контролює діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів, стежить за відповідністю впроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки.

12. Проводить інструктаж і надає допомогу робітникам під час освоєння ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації, організує роботу з підвищення їх технічних знань.

13. Бере участь у розробленні інструкцій з експлуатації та ремонту устаткування, безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів механізації та автоматизації, іншої технічної документації, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки.

14. Здійснює контроль за правильною експлуатацією машин, механізмів та іншого устаткування, які реконструюються і модернізуються, додержанням технологічних процесів виробництва.

Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

15. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні і розповсюдженні передового досвіду, раціональних прийомів та методів праці, веде пропаганду нових досягнень у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів.

16. Складає звіти про виконані роботи.

17. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

18. _____________________________________________________________


______________________________________________________________________.
III. Права

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

7. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.
IV. Відповідальність

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Майнова́ шко́да - зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) внаслідок пошкодження чи знищення її майна або внаслідок порушень її особистих немайнових прав.

4. _____________________________________________________________


______________________________________________________________________.
V. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та автоматизації виробництва.

2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

3. Виробничу і організаційну структуру підприємства.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

4. Конструкторські особливості і призначення засобів механізації та автоматизації, правила їх експлуатації.

5. Порядок і методи планування робіт з механізації та автоматизації виробництва.

6. Основні вимоги до розроблюваних конструкцій.

7. Технологію виробництва продукції підприємства.

8. Порядок і методи проведення патентних досліджень.

9. Порядок розроблення і оформлення технічної документації.

10. Методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології.

11. Основні вимоги організації праці під час проектування і конструювання.

Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.

12. Порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями.

13. Основи технічної естетики і художнього конструювання.

14. Методи визначення економічної ефективності впровадження засобів механізації та автоматизації виробництва.

15. Передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів.

16. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

17. Основи трудового законодавства.

18. Правила та норми охорони праці.

19. ____________________________________________________________


______________________________________________________________________.
VI. Кваліфікаційні вимоги

- Провідний інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.

Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Стаж роботи за професією інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів I категорії не менше 2 років.

- Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

- Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів не менше 2 років.

- Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________


______________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав інженер механізації та автоматизації виробничих процесів взаємодіє:

2.1. З _______________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.

2.2. З _______________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

2.3. З _______________________ з питань:

(посада)

________________________________________________________________


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.


Керівник
структурного підрозділу:

______
(підпис)


______________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

______
(підпис)


______________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

Скачати 71.51 Kb.

  • I. Загальні положення
  • II. Завдання та обовязки
  • V. Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів повинен знати
  • VI. Кваліфікаційні вимоги
  • VII. Взаємовідносини (звязки) за посадою