Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПосадова інструкція начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів

Скачати 86.95 Kb.

Посадова інструкція начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів
Скачати 86.95 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір86.95 Kb.

_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ


ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________(керівник установи,організації,

інша посадова особа,

______________________________уповноважена затверджувати

______________________________посадову інструкцію)
_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.
I. Загальні положення

1. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів належить до професійної групи "Керівники".

Автоматизація Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

2. Призначення на посаду начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Автоматиза́ція виробни́цтва - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи технологічних машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно об'єднаних промисловими мережами. Автоматизація виробництва - один з головних напрямів науково-технічного прогресу.

3. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів безпосередньо підпорядковується ________________________________________.

Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

5. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів:

1. Організує розроблення та упровадження засобів комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню важкої ручної праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці та її безпеки.

Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Продуктивність праці Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

2. Керує складанням перспективних і річних планів механізації та автоматизації виробничих процесів і планів підвищення ефективності виробництва, розробленням пропозицій з реконструкції та технічного переозброєння підприємства.

3. Забезпечує вивчення виробничих процесів з метою виявлення дільниць, робіт і операцій, що підлягають механізації та автоматизації, проведення патентних досліджень і визначення показників технічного рівня проектованих об'єктів техніки та технології.

4. Організує підготовку технічних завдань на створення засобів механізації та автоматизації з техніко-економічними обгрунтуваннями конструкцій, що розроблюються.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

5. Здійснює контроль за своєчасним оформленням у встановленому порядку і укладанням договорів із спеціалізованими організаціями на проведення дослідних, проектних і дослідно-конструкторських робіт, виготовлення засобів комплексної механізації та автоматизації.

6. Керує розробленням і узгодженням графіків виконання робіт, забезпеченням організацій-співвиконавців необхідними технічними даними і матеріалами, контролює їх роботу.

7. Організує виконання розрахунків ефективності заходів з механізації та автоматизації виробництва, складання заявок на необхідне устаткування, ведення обліку його надходження і використання коштів, виділених на ці цілі.

8. Бере участь у розгляді ескізних і технічних проектів та робочих креслень, розроблених за замовленнями підприємства.

9. Організує роботи з монтажу, випробування, налагодження та приймання в експлуатацію об'єктів механізації і автоматизації, здійснює контроль за їх правильним веденням.

10. Забезпечує надійність і безперервну роботу засобів механізації та автоматизації, нагляд за додержанням правил експлуатації і своєчасним їх ремонтуванням.

11. Бере участь у розгляді технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва наново збудованих об'єктів, розробленням більш досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів виробництва.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

12. Координує діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють механізацію і автоматизацію виробничих процесів, забезпечує відповідність упроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки.

13. Вживає заходів щодо надання допомоги працівникам під час опанування ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації.

14. Організує розроблення інструкцій з експлуатації устаткування та безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів механізації і автоматизації, правильну експлуатацію реконструйованих і модернізованих машин, механізмів та іншого устаткування з додержанням технологічних процесів виробництва.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

15. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва у процесі проектування і конструювання засобів механізації та автоматизації виробництва, готує висновки на найбільш складні з них.

16. Очолює роботу з вивчення вітчизняного і світового досвіду механізації та автоматизації виробничих процесів, розповсюдження передових прийомів і методів праці, проводить пропаганду нових досягнень у цій галузі.

17. Забезпечує ведення обліку та складання звітності про виконані роботи.

18. Керує працівниками відділу.

19. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

20. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

21. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право:

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.

3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

5. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.

9. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

10. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Майнова́ шко́да - зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) внаслідок пошкодження чи знищення її майна або внаслідок порушень її особистих немайнових прав.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

5. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.
V. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та автоматизації виробництва.

2. Перспективи технічного розвитку галузі і підприємства.

3. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

4. Конструктивні особливості і призначення засобів механізації та автоматизації, правила їх експлуатації, основні вимоги до конструкцій, що розроблюються.

5. Порядок розроблення і затвердження перспективних та річних планів робіт з механізації та автоматизації виробництва.

6. Виробничі потужності підприємства.

Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

7. Технологію виробництва продукції підприємства.

8. Методи проектування, організацію і планування конструкторських робіт.

9. Порядок і методи проведення патентних досліджень.

10. Порядок розроблення і оформлення технічної документації.

11. Порядок укладання договорів із сторонніми організаціями.

12. Основи технічної естетики і художнього конструювання.

13. Досягнення вітчизняної та світової науки і практики в галузі механізації та автоматизації виробничих процесів.

14. Основи економіки і організації виробництва, праці і управління.

15. Основи трудового законодавства.

16. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

17. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр).

Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Післядипломна освіта в галузі управління.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Стаж роботи з конструкторської або технологічної підготовки виробництва за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів взаємодіє:

2.1. З начальниками цехів основного виробництва з питань:

2.1.1.

Основне́ виробни́цтво - це галузь виробничої сфери, яка виробляє матеріальну продукцію (сировинний, паливно-енергетичний, будівельний комплекси, виробництво товарів народного споживання). Піднесення добробуту людей, примноження суспільного багатства країни значною мірою визначає саме цими галузями матеріального виробництва.
Отримання:

- заявок з механізації та автоматизації виробничих процесів;

- звітів про додержання технології застосування засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

- пропозицій по удосконаленню засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

- _______________________________________________________________.

2.1.2. Надання:

- засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

- вказівок про внесення змін в технологію застосування засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

- консультацій по застосуванню засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

- _______________________________________________________________.

2.2. З начальником відділу охорони праці з питань:

2.2.1. Отримання:

- інформації про нормативи та стандарти трудового законодавства;

- висновків про відповідність технології експлуатації засобів механізації та автоматизації виробничих процесів вимогам техніки безпеки;

- _______________________________________________________________.

2.2.2. Надання:

- інформації про дотримання трудового законодавства;

- заявок на висновки про відповідність технології експлуатації засобів механізації та автоматизації виробничих процесів вимогам техніки безпеки;

- _______________________________________________________________.

2.3. З начальником планово-економічного відділу з питань:

2.3.1. Отримання:

- планів виробництва за номенклатурою;

- оцінок економічної ефективності застосування засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

- _______________________________________________________________.

2.3.2. Надання:

- планів впровадження засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;

- відомостей, необхідних для економічного аналізу діяльності відділу, та інших матеріалів за запитами;

Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.

- _______________________________________________________________.

2.4. З ________________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2.5. З ________________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

2.6. З ________________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.


Керівник
структурного підрозділу:

______
(підпис)


______________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

______
(підпис)


______________________


(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.
Скачати 86.95 Kb.

  • I. Загальні положення
  • II. Завдання та обовязки
  • V. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів повинен знати
  • VI. Кваліфікаційні вимоги
  • VII. Взаємовідносини (звязки) за посадою