Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПостанова №1499-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 01 жовтня 2014 року

Скачати 89.81 Kb.

Постанова №1499-цд-1-куа про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ 01 жовтня 2014 року
Скачати 89.81 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір89.81 Kb.
ТипПостанова
  1   2

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ПОСТАНОВА №1499-ЦД-1-КУА

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
м. Київ 01 жовтня 2014 року
Я, уповноважена особа Комісії - директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління – Борецького Богдана Володимировича та представника юридичної особи – Яворського Ігоря Ігоровича (довіреність від 30.09.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
2014 року б/н), у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі по тексту – ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»), (код за ЄДРПОУ 34927435) місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова буд. 2; банківські реквізити: п/р 26504060035574/980 в АТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313; тел./факс 3 (8044) 207-01-06),
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1440-ЦД-1-КУА від 18.09.2014 року порушення ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" вимог:

- п.3.1 Розділу ІІІ Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2012  №582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 р.
Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
за № 787/21100 (далі – Положення №582), п.1 ст.38 та п.п.14 п.1 ст.49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а саме, склад і структура активів НТ «ВНПФ «ІФД КапіталЪ», управління якими здійснює ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», у період з 01.01.2013р.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
по 30.06.2014р. не відповідала вимогам законодавства, а саме, дебіторська заборгованість ТОВ «Енергосервісна управляюча компанія» становила більше 5% від загальної балансової вартості активів (станом на 31.03.2013р.
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
20,28% від загальної балансової вартості активів Фонду; станом на 30.06.2013р. 20,55% від загальної балансової вартості активів Фонду; станом на 30.09.2013р. 20,72% від загальної балансової вартості активів Фонду; станом на 31.12.2013р. 19,47% від загальної балансової вартості активів Фонду; станом на 31.03.2014р. 19,31% від загальної балансової вартості активів Фонду, станом на 30.06.2014р. 18,50% від загальної балансової вартості активів Фонду), тобто, перевищувала дозволений максимальний відсоток від загальної вартості активів Фонду, що визначений інвестиційною декларацією Фонду, Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Положення №582, та який повинен становити не більше 5%.

Відповідно до п.3.1 Розділу ІІІ Положення №582 - Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана дотримуватися загальних обмежень щодо структури активів пенсійного фонду та не має права, зокрема, придбавати або додатково інвестувати в інші активи, що можуть бути оцінені за ринковою вартістю та не заборонені законодавством України, але не зазначені у цьому розділі, включаючи акції, набуті внаслідок перетворення юридичної особи, корпоративні права якої перебували в активах пенсійного фонду, в акціонерне товариство, більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Відповідно до п.1 ст.38 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» - Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і цим Законом, в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та зберігачу.

Відповідно до п.п. 14 п.1 ст.49 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» - Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права, зокрема, придбавати або додатково інвестувати в інші активи, що можуть бути оцінені за ринковою вартістю та не заборонені законодавством України, але не зазначені у цій статті, включаючи акції, набуті внаслідок перетворення юридичної особи, корпоративні права якої перебували в активах пенсійного фонду, в акціонерне товариство, більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;- п.4.5. Розділу ІV Положення №582, а саме, склад та структура активів НТ «ВНПФ «ІФД КапіталЪ», управління якими здійснює ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», у період з 01.01.2013 по 30.06.2014р., не відповідала вимогам, встановленим законодавством, але ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» не привело склад та структуру активів пенсійного Фонду у відповідність до законодавства протягом 30 днів або протягом 2 місяців, якщо невідповідність виникла внаслідок припинення на організаторах торгівлі котирувань цінних паперів, що складають активи пенсійного фонду, зокрема, по емітентам: (акції) ПАТ «Газові мережі» (35448991); (акції) ПАТ «Фінансова компанія «АВАНГАРД»; (акції) АТ «АГРОФОСФАТ» (36633213); (акції) ПАТ «Домінанта-Колект» (38003301); (облігації) ТОВ «Глибочиця» (16484951); (облігації) ТОВ «УХЛ-МАШ-ХЛІБ» (24369661); (облігації) ТОВ «ФАКТОР-МЕД» (31646774); (облігації) ТОВ «СІНТЕЗ-ОЙЛ» (36962529); (акції) ПАТ «Отава»;(акції) ПАТ «Екоклін» (34964189); (облігації) ТОВ «ІК «ІФГ КАПІТАЛ» (36645230); (облігації) ТОВ «Автобортранс» (31646774).

Відповідно до п.4.5.Розділу ІV Положення №582 - У разі невідповідності складу та структури активів пенсійного фонду вимогам, встановленим законодавством, особа зобов'язана, зокрема, привести склад та структуру активів пенсійного Фонду у відповідність до законодавства протягом 30 днів або протягом 2 місяців, якщо невідповідність виникла внаслідок припинення на організаторах торгівлі котирувань цінних паперів, що складають активи пенсійного фонду.- п.3.4. Розділу ІІІ Положення №582, а саме, ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» під час провадження діяльності з управління активами НТ «ВНПФ «ІФД КапіталЪ» не здійснювало контроль за структурою цих активів в межах, передбачених законодавством та інвестиційною декларацією, в частині дотримання максимальної частки (у відсотках) у структурі портфелю Фонду об’єктів інвестування пенсійних активів Фонду.

Відповідно до п. 3.4. Розділу ІІІ Положення №582 - Особа під час провадження нею діяльності з управління активами пенсійних фондів зобов'язана здійснювати контроль за структурою цих активів в межах, передбачених законодавством, інвестиційною декларацією та договором, укладеним з радою пенсійного фонду.


  1   2


Скачати 89.81 Kb.

  • Закону України «Про державне регулювання ринку
  • - п.4.5. Розділу ІV Положення №582
  • - п.3.4. Розділу ІІІ Положення №582