Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПостанова кму №768 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №768 від 27 серпня 2010 року

Скачати 221.32 Kb.

Постанова кму №768 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №768 від 27 серпня 2010 року
Скачати 221.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір221.32 Kb.
ТипПостанова
  1   2

Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад”

Постанова КМУ № 768 від 27.08.10 року


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 768 від 27 серпня 2010 року

Про внесення зміни до пункту 6 Положення про
навчально-виховний комплекс “дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р.

Дитячий садок Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).

Навчально-виховний комплекс (НВК) - термін українського законодавства та освіти, що позначає об'єднання освітніх, фінансових, інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

№ 306 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 477), замінивши в абзаці другому слова "віком від трьох" словами "віком від двох місяців".

Прем’єр-міністр України       М. АЗАРОВПро затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВАвід 12 березня 2003 р. N 306 Київ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 768 від 27.08.2010 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" (додається).


Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

N 306

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"

Загальна частина

1. Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" (далі - навчально-виховний комплекс) - це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

2. Діяльність навчально-виховного комплексу провадиться відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів, цього Положення та власного статуту.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

3. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;

формування основних норм загальнолюдської моралі;

створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

4. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, рахунки в установах банків.

Створення, комплектування та організація діяльності навчально-виховного комплексу

5. Навчально-виховний комплекс створюється за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

6. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 768 від 27.08.2010 )

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, пришкільний інтернат для учнів, які проживають у віддалених районах, тощо.

Навчально-виховний комплекс може мати спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу тощо).

Для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, можуть створюватися навчально-виховні комплекси спеціального та санаторного типу.

7. Навчально-виховний комплекс може входити до складу об'єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.

8. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється засновником (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

9. Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до території обслуговування.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років.

10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

11. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного віку, учнів у навчально-виховному комплексі здійснюються відповідно до законодавства.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).

12. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно до законодавства про освіту.

13. Навчально-виховний комплекс провадить свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.

14. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, у шкільному - регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Управління навчально-виховним комплексом

15. Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор.

Директор та заступник (заступники) директора навчально-виховного комплексу призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Заступник директора, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту.

16. Для вирішення основних питань діяльності навчально-виховного комплексу створюється колегіальний орган управління - педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються положеннями про загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та статутом навчально-виховного комплексу. Відповідно до статуту можуть створюватися піклувальна рада, батьківський комітет тощо, положення про які розробляє і затверджує МОН.

Батькі́вський коміте́т в школі - орган громадськості, який сприяє розв'язанню найважливіших питань навчання і виховання учнів, а також поліпшенню матеріальної бази школи.

17. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники й спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки, визначаються законодавством про освіту, працю, статутом навчально-виховного комплексу.

18. Права, обов'язки, атестація, соціальні гарантії педагогічних працівників навчально-виховного комплексу визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами.

Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.

Трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників), педагогічне навантаження, інші види педагогічної діяльності визначаються законодавством про працю, освіту та іншими нормативно-правовими актами.

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

19. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу провадиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу фінансуються за рахунок коштів його засновника (власника).

20. Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуються в окремих будівлях (початкові класи можуть бути в одній будівлі з дошкільними групами), які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів, а також відповідати вимогам Типових переліків обов'язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

21. Штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.


Каталог: upload -> files
files -> Інформація для пасажирів Costa Cruises Зміст бронювання огляд круїзної компанії
files -> Правила експлуатації та інформаційної безпеки системи «Інтернет-банкінг» Diamantpay business
files -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. J. 61. 00-2016
files -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8414. F. 42. 11-2016
files -> Перелік обладнання yeas
files -> Н. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот
files -> Звіт щодо соціально-економічного та культурного розвитку Крижопільського району за 2014 рік в цілому галузі економіки працювали стабільно І прогнозовано
  1   2


Скачати 221.32 Kb.

  • Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
  • Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"
  • Кабінету Міністрів України
  • Законів України