Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовідомлення (Повідомлення про інформацію)

Скачати 72.71 Kb.

Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Скачати 72.71 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір72.71 Kb.
ТипПовідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правління


Бугаков С.І.

(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
МП
26.03.2014

(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Шосткинський завод хімічних реактивів"

2.

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

41100 м. Шостка, вул. Щербакова, 1

4. Код за ЄДРПОУ

05761264

5. Міжміський код та телефон, факс

05449 2 04 12, 05449 2 04 12

6. Електронна поштова адреса

yurist@shzhr.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.03.2014
(дата)

2. Повідомлення

59 "Бюлетень. Цінні папери України"
31.03.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.shzhr.com.ua

в мережі Інтернет

27.03.2014
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.03.2014

припинено повноваження

Член наглядової ради

Івченко Олександр Анатолійович

МВ 327461

01.08.2006 Шосткинський МРВУМВС України в Сумській області15,5398

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШЗХР", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 26.03.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
2014 року (протокол № 1/2014 від 26.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "ШЗХР" Івченко Олександра Анатолійовича, паспорт МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi.
Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Який, володіє 462 464 акціями, що становить 15,5398 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Обіймав посаду з 21.04.2011р.

26.03.2014

припинено повноваження

Член наглядової ради

Ляшенко Віктор Іванович

- -

-


15,5398

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШЗХР", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 26.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 26.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "ШЗХР" Ляшенко Віктора Івановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Який, володіє 462 464 акціями, що становить 15,5398 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду з 21.04.2011р.


26.03.2014

припинено повноваження

Член наглядової ради

Ковальов Дмитро Михайлович

МА 258953

18.02.1997 Шосткинський МВУМВС України в Сумській області15,5398

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШЗХР", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 26.03.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
2014 року (протокол № 1/2014 від 26.03.2014р.) про припинення повноважень члена наглядової ради ПАТ "ШЗХР" Ковальова Дмитра Михайловича, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Який, володіє 462 463 акціями, що становить 15,5398 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обіймав посаду з 21.04.2011р.
26.03.2014

обрано

Член наглядової ради

Івченко Олександр Анатолійович

МВ 327461

01.08.2006 Шосткинським МРВУМВС України в Сумській області15,5398

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШЗХР", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 26.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 26.03.2014р.) про обрання членом наглядової ради ПАТ "ШЗХР" Івченко Олександра Анатолійовича, паспорт МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi, терміном на три роки. Який, володіє 462 464 акціями, що становить 15,5398 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймав Івченко Олександр Анатолійович протягом останніх п'яти років - голова правління ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", член і голова нагдядової ради ПАТ "ШЗХР".

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
26.03.2014

обрано

Член наглядової ради

Ляшенко Віктор Іванович

- -

-


15,5398

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШЗХР", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 26.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 26.03.2014р.) про обрання членом наглядової ради ПАТ "ШЗХР"Ляшенко Віктора Івановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, терміном на три роки. Який, володіє 462 464 акціями, що становить 15,5398 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймав Ляшенко Віктор Іванович протягом останніх п'яти років - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Фармхім", член наглядової ради ПАТ "ШЗХР".

Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
26.03.2014

обрано

Член наглядової ради

Ковальов Дмитро Михайлович

МА 258953

18.02.1997 Шосткинський МВУМВС України в Сумській області15,5398

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШЗХР", на підставі Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення від 26.03.2014 року (протокол № 1/2014 від 26.03.2014р.) про обрання членом наглядової ради ПАТ "ШЗХР" Ковальова Дмитра Михайловича паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi. Який, володіє 462 463 акціями, що становить 15,5398 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останніх п'яти років - директор приватного акціонерного товариства "Фірма "АДВ", член наглядової ради ПАТ "ШЗХР".26.03.2014

обрано

Голова наглядової ради

Івченко Олександр Анатолійович

МВ 327461

01.08.2006 Шосткинський МРВУМВС України в Сумській області15,5398

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПАТ "ШЗХР", на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ШЗХР" 26.03.2014 р., прийнято рішення від 26.03.2014 року (протокол № 2/03/2014 від 26.03.2014р.) про обрання (переобрання) Головою наглядової ради ПАТ "ШЗХР" Івченко Олександра Анатолійовича, паспорт МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi , терміном на три роки. Який, володіє 462 464 акціями, що становить 15,5398 частки в статутному капіталі товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Івченко Олександр Анатолійович обіймав посаду голови наглядової ради ПАТ "ШЗХР" з 22.04.2011р. (протокол наглядової ради № 1/04/2011 від 22.04.2011р.)Інші посади, які обіймав Івченко Олександр Анатолійович протягом останніх п'яти років - голова правління ПАТ "Шосткинський хлібокомбінат", член і голова нагдядової ради ПАТ "ШЗХР".


Скачати 72.71 Kb.

  • Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери
  • Публічне акціонерне товариство
  • ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
  • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  • Прізвище, імя, по-батькові або повне найменування юридичної особи
  • Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
  • Зміст інформації: Загальними зборами акціонерів ПАТ "ШЗХР", на підставі Статуту Товариства та Закону України