Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовідомлення про проведення громадського обговорення проекту Національної стратегії у сфері прав людини

Скачати 311.03 Kb.

Повідомлення про проведення громадського обговорення проекту Національної стратегії у сфері прав людини
Скачати 311.03 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.06.2017
Розмір311.03 Kb.
ТипПовідомлення
  1   2

Повідомлення

про проведення громадського обговорення

проекту Національної стратегії у сфері прав людини

З метою забезпечення вивчення і врахування думки громадськості та дотримання вимог пункту 3 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення з


«04» лютого 2014 року на сайті Міністерства юстиції проекту Національної стратегії у сфері прав людини (далі – проект Національної стратегії).
Права́ люди́ни - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Проект Національної стратегії розроблено в рамках Робочої групи з підготовки проекту Національної стратегії у сфері прав людини (наказ Міністерства юстиції від 24.11.2014 р. № 245/7 ) з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Проект Національної стратегії спрямований на реалізацію у 2015-2020 роках стратегічних цілей на визначених нею принципах з метою усунення підґрунтя порушень прав і основоположних свобод людини, вдосконалення правових та організаційних засад у сфері прав людини, створення дієвого механізму всебічного забезпечення в Україні прав і свобод людини і громадянина.

Зауваження та пропозиції до проекту Національної стратегії просимо надсилати на адресу: м. Київ, вул. Городецького, 13, 01001, Міністерство юстиції, Департамент правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва, відділ правового співробітництва з міжнародними організаціями.

Адреса електронної пошти: iorg@minjust.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Указу від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться Міністерством юстиції протягом десяти днів з дня повідомлення про громадське обговорення проекту.ПРОЕКТ

Національна стратегія  у сфері прав людини

 

Загальні положення

Необхідність підготовки Національної стратегії у сфері прав людини зумовлена системними проблемами у сфері забезпечення та реалізації прав людини і основоположних свобод, відсутністю або неефективністю механізмів їх захисту, що випливає із щорічних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правозахисних організацій України, рекомендацій ООН та її механізмів у сфері прав людини, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, інших міжнародних організацій, рішень Європейського суду з прав людини, та у контексті імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Події Майдану засвідчили у свою чергу незворотне прагнення українського народу до побудови дійсно правової та демократичної держави з повагою до прав і свобод кожної людини.

Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Новими викликами стали окупація частини території України та військовий конфлікт на Сході України.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
 

Національна стратегія у сфері прав людини (далі — Стратегія)  спрямована на реалізацію у 2015-2020 роках стратегічних цілей щодо визначених нею принципів з метою усунення підґрунтя порушень прав і основоположних свобод людини та впровадження ефективних механізмів забезпечення їх реалізації.

Стратегія не вичерпує проблематику у сфері прав людини, а лише концентрується на системних проблемах, без вирішення яких неможливий сталий розвиток суспільства.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

У співпраці з іншими державами Україна застосовуватиме підхід, заснований на правах людини, і розвиватиме двосторонні відносини, враховуючи міжнародні зобов’язання у цій сфері та стан захисту прав громадян України у цих державах прав громадян України та інших осіб українського походження.

Двосторонні відносини (також двосторонні інтеракції, білатеральні відносини, білатералізм) - державні контакти між двома країнами у політичній, економічній, культурній, інформаційній областях. Для взаємодії утворюються спеціальні місії і постійні представництва, укладаються угоди, договори, Modus vivendi.

Бачення Стратегії

Стратегія у 2020 році має досягти таких цілей:1) створення належних умов реалізації прав людини і основоположних свобод та ефективної системи їх захисту;

2) права людини і основоположні свободи стали визначальним фактором державної політики, яким органи державної влади та органи місцевого самоврядування керуються при прийнятті рішень.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


Принципи Стратегії

Стратегія базується на таких принципах:

- відкритість і прозорість процесів її розроблення, реалізації та моніторингу для максимального залучення усіх заінтересованих сторін, доступ до інформації про ці процеси;

- забезпечення прав людини для всіх осіб, що перебувають під юрисдикцією України, з належною увагою до потреб найбільш уразливих груп населення;

- рівність, що передбачає рівність можливостей, рівність доступу до можливостей, рівноцінність результатів;

- недискримінація, що полягає у однакових для всіх правах і свободах без обмежень;- зобов’язання держави щодо поваги, захисту і застосування права;

- конкретність, що забезпечує однакове розуміння усіма учасниками реалізації та моніторингу Стратегії змісту стратегічних цілей;

- досяжність та вимірюваність стратегічних цілей (мети), що забезпечує реалістичність їх досягнення визначеним ресурсом та у встановлені строки, наявність механізмів оцінки стану їх досягнення;

- незалежний моніторинг та оцінка стану реалізації Стратегії.
Стратегічні напрямки


 1. Забезпечення права на життя

Життя людини є найвищою цінністю. У сучасних умовах обов’язок держави захистити життя людини набуває особливого змісту.
Стратегічна мета

Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту та механізму ефективного розслідування порушень права на життя.


Очікувані результати:

- створено ефективну систему, спрямовану на забезпечення протидії злочинним діянням проти життя людини, їх попередження, припинення та покарання за такі діяння;

- здійснено реформування кримінальної юстиції та правоохоронних органів.

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Криміна́льне судочи́нство - врегульована кримінально-процесуальними нормами діяльність суду з відправлення правосуддя у кримінальних справах.

2. Протидія катуванню чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання залишаються системною проблемою в Україні.


Стратегічна мета

Унеможливлення катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання з боку представників держави, створення належних умов тримання в місцях несвободи та забезпечення поводження з такими особами відповідно до міжнародних стандартів.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.


Очікувані результати:

 • створено ефективну систему протидії катувань, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, їх попередження, припинення та покарання за такі діяння;

 • задокументовані, швидкі, ретельні та неупереджені розслідування всіх актів катувань та інших видів жорстокого поводження, покарань, у тому числі насильницьких зникнень на всій території України;

 • існує ефективний засіб правового захисту від катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання;

 • забезпечується відшкодування шкоди та реабілітація жертв відповідно до міжнародних стандартів;

 • умови тримання під вартою та поводження з особами, що перебувають у місцях несвободи, відповідають міжнародним стандартам.


3. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість

Практика недотримання процесуального законодавства представниками правоохоронних органів, органів досудового розслідування, пенітенціарних установ, прокуратури та суддями, невідповідність нормативних приписів міжнародним стандартам призводять до свавільного затримання та тримання особи під вартою.

Досудове розслідування - діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, та закінчується винесенням правозастосовного акту за її наслідками.


Стратегічна мета

Унеможливлення свавільного затримання та тримання особи під вартою.


Очікувані результати:

- приведено у відповідність до міжнародних стандартів затримання і тримання особи під вартою;

- унеможливлено безпідставне та незадокументоване затримання, тримання особи під вартою без рішення суду;


 • встановлено рівень захисту прав особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, на рівні не нижчому, ніж передбачено у кримінальному процесуальному законодавстві.


4.Забезпечення права на справедливий суд, реформування судової системи

Неналежним чином забезпечується право на справедливий суд.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.
Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
Судо́ва система - сукупність судових органів певної держави, організована національним правом з урахуванням територіальності та, як правило, спеціалізації. Судова система в особі її посадових осіб (суддів) - єдиний і повноважний носій судової влади.
Законодавство у сфері судочинства та практика його застосування не відповідають міжнародним стандартам і потребують комплексного перегляду та вдосконалення.


Стратегічна мета:

Створення ефективної системи захисту прав людини і основоположних свобод через забезпечення права на справедливий суд. Забезпечення доступності та ефективності судочинства, незалежність судової системи відповідно до міжнародних стандартів.


Очікувані результати:

- усунуто недоліки процесуального законодавства, що забезпечує здійснення ефективного судочинства у розумні строки, послідовну судову практику;

Судова практика - масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від правової системи, цей термін може позначати вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер судового прецеденту (англійська традиція).

- судові рішення виконуються у розумні строки, зокрема через запровадження альтернативного державному інституту виконання судових рішень;

Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).

- спрощено судову систему та посилено її інституційну спроможність;

- деполітизовано процеси формування суддівського корпусу та притягнення суддів до відповідальності приведено у відповідність до міжнародних стандартів;

- спрощено доступ до правосуддя;

- удосконалено систему судового самоврядування;

- забезпечено гарантії професійної діяльності адвокатів;

- безоплатна правова допомога надається, крім кримінальних справ, також у цивільних та адміністративних справах;

Адміністративна справа - в Україні - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
Безоплатна правова допомога (БПП) - правова допомога, що надається особі, яка її потребує, але не бажає або не може її оплатити, та фінансується коштом державного, місцевого бюджетів, або з інших джерел.

- розподіл справ між суддями здійснюється виключно автоматизованою системою;

- впроваджено інститут конституційної скарги;

- забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя;

- забезпечення доступу до правосуддя для дітей відповідно до європейських стандартів.

Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).

5. Реформування правоохоронних органів

Велика відповідальність за порушення прав людини в Україні лежить на недосконалій правоохоронній системі, структура та методи виконання функцій якої за багатьма критеріями не відповідають зростаючим потребам суспільства та загальновизнаним міжнародним демократичним стандартам. У зв’язку з останніми подіями в політичному житті України спостерігається високий рівень сподівань суспільства на кардинальні зміни у сфері забезпечення як особистої безпеки людини, захисту її прав, так і охорони громадського порядку, ліквідації у правоохоронних органах корупції, перетворення їх з органів репресій на органи захисту прав людини.

Грома́дський поря́док - урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі.
Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.Стратегічна мета:

Створення незалежної, об’єктивної, ефективної, прозорої та орієнтованої на захист прав людини системи органів кримінальної юстиції та органів правопорядку.

Систе́ма о́рганів - сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічно і топографічно, а також виконують однакову функцію.


Очікувані результати:

 • реформовано органи правопорядку на засадах децентралізації та деполітизації;

 • зміцнено незалежність, самоврядність та неупередженість прокурорів;

 • створено незалежний механізм ефективного розслідування у кожному випадку подання скарги на порушення прав людини органами правопорядку та притягнення винних до відповідальності;

 • встановлено додаткові гарантії підозрюваному та обвинуваченому від незаконних дій;

 • впроваджено пробацію та забезпечено її належне функціонування;

 • встановлено судовий контроль за продовженням строків розслідування злочинів;

 • забезпечено розвиток діяльності національного превентивного механізму.


6. Забезпечення свободи вираження поглядів та доступу до інформації

Законодавство України про інформацію та свободу ЗМІ не відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних відносин. Неналежний рівень захисту журналістів, відсутні гарантії доступу до мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Стратегічна мета

Безперешкодний обіг інформації у суспільстві, забезпечення свободи засобів масової

інформації та захисту прав журналістів відповідно до міжнародних стандартів.
Очікувані результати:


 • належне функціонування суспільного мовлення;

 • відсутні цензура та судові переслідування за вільне вираження поглядів;

 • створено належні гарантії свободи вираження поглядів;

 • забезпечено ефективний позасудовий механізм реалізації права на доступ до публічної інформації;

 • забезпечено систему гарантій доступу населення до мережі Інтернет.


7. Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань (асоціацій)

Організація і порядок проведення мирних зібрань законом не врегульовано, що має наслідком негативну практику правозастосування, необґрунтоване обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань судами, державними органами, органами місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

У 2013 році набули чинності зміни до законодавства, що істотно покращили правове регулювання інституту громадських об’єднань, однак їх імплементація не завершена.

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

Стратегічна мета

Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань (асоціацій).


Очікувані результати:

 • чітке правове регулювання забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань;

 • забезпечено безпеку мирних зібрань;

 • мінімізовано втручання держави у створення, діяльність та припинення об’єднань громадян через реєстраційні процедури;

 • впроваджено рівні та прозорі умови доступу громадських об’єднань до державного фінансування.


8. Забезпечення права на вибори та референдум

Зміни, що вносилися до виборчого законодавства України, не носили системного та комплексного характеру і не забезпечували приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.

Відсутнє законодавче регулювання порядку проведення місцевих референдумів та потребує удосконалення законодавство про всеукраїнський референдум.

Стратегічна мета

Забезпечення дотримання права громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах.

Місцевий референдум - згідно зі статтею 7 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Проведення виборів та референдумів з урахуванням міжнародних стандартів, створення умов для ефективного представництва інтересів виборців та територіальних громад.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».


Очікувані результати:

 • забезпечено комплексне та системне вдосконалення законодавства України про вибори з урахуванням зауважень та рекомендацій, наданих міжнародними експертами за результатами спостереження за виборчим процесом, думки громадськості та нових політичних реалій;

 • вдосконалено законодавство про всеукраїнський референдум та законодавчо врегульовано порядок проведення місцевих референдумів з урахуванням міжнародних стандартів проведення референдумів;

 • забезпечено прозорість системи фінансування політичних партій та виборчих кампаній з урахуванням рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO);
  Передви́борча кампа́нія - процес комунікації, діалог між політичною партією, кандидатом чи його представниками, з одного боку, та виборцями, які в день виборів мають право голосувати «за» чи «проти» - з другого.
  Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.9. Подолання дискримінації

Практична реалізація антидискримінаційного законодавства ускладнюється через відсутній ефективний механізм реалізації права не бути підданим дискримінації, існуючі у суспільстві упередження та стереотипи.


Стратегічна мета

Подолання дискримінації за усіма захищеними ознаками в усіх сферах суспільного та приватного життя, розробка і впровадження ефективних механізмів із запобігання та протидії дискримінації.

Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і таке інше, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.


Очікувані результати:

 • прийнято комплексне законодавство, спрямоване на заборону дискримінації у всіх сферах та заборону розпалювання ворожнечі;

 • забезпечено ефективний механізм захисту та протидії усім формам дискримінації;

 • реалізуються програми у сфері підвищення обізнаності з теми рівності та недискримінації.


10. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Незважаючи на досягнутий прогрес, в Україні зберігається проблема нерівного доступу до прав та можливостей жінок і чоловіків. Існуюча нерівність підкреслює необхідність вирішення проблеми дискримінації щодо жінок на системній та комплексній основі для досягнення повної гендерної рівності.

 

Стратегічна мета

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя.

Гендер (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.
Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

 

Очікувані результати:

- міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері захисту прав жінок та гендерної рівності належним чином реалізуються в державних програмах та державній політиці;

- посилено національний механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

- створено умови для збалансованої участі жінок та чоловіків у політичних та публічних процесах прийняття рішень;

- застосування позитивної дискримінації;

- створено можливості та умови для подолання гендерних стереотипів та сексизму.


11. Протидія насильству та торгівлі людьми

Законодавство у сфері запобігання насильству та протидії торгівлі людьми потребує вдосконалення і приведення у відповідність до міжнародних стандартів.

Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками.


Стратегічна мета

Створення системи протидії усім формам насильства. Зниження рівня торгівлі людьми в Україні, підвищення якості надання допомоги постраждалим особам.


Очікувані результати:

- створено ефективну систему запобігання та протидії усім проявам насильства;

- вдосконалено систему надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми;

- нормативно-правову базу у сфері протидії насильству приведено у відповідність до міжнародних стандартів;

- підвищення обізнаності серед уразливих груп населення про профілактичні заходи, спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми.
12. Забезпечення прав національних меншин

Законодавство у сфері національних меншин потребує удосконалення та приведення у відповідність до норм міжнародного права.

Менши́на (в соціології) - соціальна група, яка не утворює політичної більшості відносно загальної кількості членів даного суспільства. Соціологічна меншість не обов'язково є чисельною меншістю - до неї може належати будь-яка група, що зазнає утисків у порівнянні з домінуючою групою в сенсі соціального статусу, освіти, роботи, статку та політичної сили.
Націонáльні менш́ини - групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.


Стратегічна мета

Створено ефективну систему забезпечення та захисту прав національних меншин, підтримуються, розвиваються толерантні міжнаціональні відносини в українському суспільстві.

Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.


Очікувані результати:

 • створено ефективний механізм забезпечення та захисту прав національних меншин;

 • національні меншини мають рівний доступ до всіх соціальних та інших послуг;

 • створено ефективний механізм для участі національних меншин у суспільному житті країни;

 • проводиться політика міжнаціональної толерантності.


13. Забезпечення права на працю та соціальний захист

Держава не в повній мірі забезпечує реалізацію прав громадян на працю та зайнятість.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Діюча система соціального забезпечення, що включає пенсії, допомогу тим, хто працює (при тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, тощо), допомогу по безробіттю, не є ефективною і такою, що відповідає економічним можливостям держави.
Стратегічна мета

Посилення ролі суб'єктів підприємницької діяльності, особливо великих компаній у дотриманні прав людини в Україні.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.


Очікувані результати:

 • створено ефективну систему соціального захисту, яка відповідає можливостям держави;

 • наявність альтернативних державним джерел фінансування системи соціального захисту;

 • соціальна допомога є адресною;

 • безпечні та здорові умови праці;

 • захищеність прав працюючих, безперешкодне створення та діяльність об'єднань працюючих;

 • вжито заходів для посилення соціальної відповідальності бізнесу та заохочення корпоративної соціальної відповідальності;
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
  Соціа́льна відповіда́льність бі́знесу - відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем.


 • забезпечуєються дотримання суб'єктами підприємницької діяльності законодавства, яке стосується прав людини.


14. Забезпечення права на охорону здоров’я

За станом здоров’я громадян Україна посідає одне з найнижчих рейтингових місць у європейському регіоні.

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.


Стратегічна мета

Рівний доступ та своєчасність отримання якісної медичної допомоги, профілактика та раннє виявлення захворювань.

Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.Очікувані результати:

 • забезпечено відповідність медичної інфраструктури потребам територіальної громади;

 • визначено гарантований обсяг медичної допомоги, що надається за рахунок бюджетних коштів на безоплатній основі;

 • забезпечено захист прав пацієнтів;

 • забезпечено доступ до отримання медичної допомоги вразливих верств населення, зокрема бездомних, мігрантів, осіб-шукачів притулку, ромів, тощо;

 • створено рівний доступ до якісної медико-соціальної допомоги хворим на наркозалежність, ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та інші соціально небезпечні хвороби.


15. Створення умов для свободи підприємницької діяльності

Стимулювання розвитку підприємництва є одним із визначальних пріоритетів державної політики в умовах протидії ризикам загострення економічної депресії.


Стратегічна мета

Свобода підприємництва.


Очікувані результати:

 • створено систему оподаткування, яка сприяє розвитку малого та середнього підприємництва;

 • мінімізовано втручання та контроль з боку держави у підприємницьку діяльність, чітке регулювання такого втручання.


16. Забезпечення права на освіту

Неналежний рівень доступу до освіти, якості та конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.

 

Стратегічна мета  

Ефективна система забезпечення всебічного розвитку людини відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості.


Очікувані результати:

 • мережа дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів освіти відповідає потребам територіальної громади;
  Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.


 • відповідність змісту освіти потребам наявного та прогнозованого ринку праці;

 • забезпечено можливість навчання впродовж життя;
  Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).
  Безпере́рвне навчання (англ. Lifelong learning) - комплекс державних, приватних і громадських освітніх закладів, які забезпечують організаційну і змістовну єдність і спадкоємний зв'язок всіх ланок освіти, що забезпечують прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя.


 • до навчальні програм охоплюють питання освіти в галузі прав людини, включаючи права дітей та гендерної рівності;

 • реалізація рівних прав людини на освіту, без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності, національності, соціального і майнового стану, місця проживання та інших ознак.
  Права́ дити́ни - система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).
  Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.17. Забезпечення права на приватність

Відсутній ефективний засіб захисту від порушення права на приватність. Існування надмірних державних баз персональних даних. Обробка персональних даних у непоодиноких випадках здійснюється з порушенням законодавства.


Стратегічна мета

Встановлення стандартів захисту права на приватність.


Очікувані результати:

 • мінімізовано та чітко регламентовано випадки втручання держави в право на приватність;

 • неможливість обробки персональних даних, не пов’язаної із метою такої обробки;

 • вибудовано систему, яка унеможливлює створення надмірних державних баз персональних даних.


18. Забезпечення рівних прав людей з інвалідністю

На сьогодні в Україні залишаються ментальні, фізичні та інформаційні бар’єри на шляху до створення для осіб з інвалідністю необхідних та належних умов життєдіяльності, за яких вони можуть вести незалежний спосіб життя і брати в ньому активну участь.


Стратегічна мета

Забезпечення рівних умов для здійснення особами з інвалідністю прав і задоволення потреб на рівні з іншими громадянами, поліпшення соціального захисту осіб з інвалідністю та умов їх життєдіяльності.


Очікувані результати:

- реалізуються програми з підвищення громадянської освіченості щодо прав людей з інвалідністю;

- забезпечується розвиток інституту соціального супроводу, становлення системи підтриманого проживання в громаді людини з інвалідністю від народження до кінця життя;

- налагоджена взаємодія та партнерськи стосунки між державою та суб’єктами громадянського суспільства, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю;

- належний рівень поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

- повна участь осіб з інвалідністю у політичній і соціальній сферах життя суспільства;

-удосконалена система ведення обліку осіб з інвалідністю, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

- ефективне застосування принципів розумного пристосування та універсального дизайну у сферах будівництва, транспорту, транспортної інфраструктури, інформації;

- належний рівень соціального захисту осіб з інвалідністю, у тому числі їх реабілітації та працевлаштування, доступу таких осіб до освіти та медичних послуг;

- забезпечення захисту й безпеки інвалідів у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих;

Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
Збро́йний конфлі́кт (від лат. conflictus - зіткнення) - збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт); один з видів воєнного конфлікту (іншим видом є війна); украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил.

- посилена відповідальність за порушення прав осіб з інвалідністю.
19. Забезпечення прав дитини

Відсутня цілісна система реалізації та захисту прав дітей в Україні. Неналежне врахування кращих інтересів та думки дитини.


Стратегічна мета

Створення доброзичливого середовища для виховання, навчання та розвитку дитини. Системна, ефективна реалізація прав та інтересів дитини.


Очікувані результати:

 • створено умови для самовираження та розвитку дитини;

 • попереджається соціальне сирітство;

 • прийняті рішення, що стосуються дітей, ґрунтуються на кращих інтересах дитини та з урахуванням думки дитини відповідно до віку дитини і ступеня зрілості;

- створено умови для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних; відбуваються реформування та поступова ліквідація інтернатних закладів, у тому числі запобігання інституціоналізації дітей;

- впроваджуються послуги, дружні до дитини, насамперед медичні, соціальні, юридичні;

- усі діти мають рівний доступ до послуг незалежно від здоров'я, походження, етнічної або релігійної приналежності;

Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.

- впроваджено ефективну систему правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням міжнародних стандартів;

- забезпечується ефективна реалізація заходів, спрямованих на ресоціалізацію та реабілітацію неповнолітніх засуджених і колишніх ув'язнених;

- зменшено кількість дітей жертв насильства та усіх форм експлуатації;

- діти не беруть участь у збройному конфлікті, і вони захищені від потенційної шкоди під час збройного конфлікту.
20. Забезпечення прав біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та осіб без громадянства

Забезпечення правового та соціального захисту біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, осіб без громадянства потребує удосконалення з урахуванням міжнародних стандартів. Потребує покращення процедура визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, не створено ефективних механізмів інтеграції в українське суспільство біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, осіб без громадянства, не забезпечується належним чином реалізація їх прав на працю, охорону здоров‘я, освіту, інших прав та основоположних свобод.


Стратегічна мета

Забезпечення правового та соціального захисту біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, осіб без громадянства. 


Очікувані результати:

 • законодавство з питань, що стосується біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, та осіб без громадянства удосконалено відповідно до міжнародних стандартів;

 • впроваджуються заходи для інтеграції в українське суспільство біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, осіб без громадянства;

- забезпечується доступ до охорони здоров’я, освіти та права на працю біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, осіб без громадянства.
21. Забезпечення прав учасників антитерористичної операції (АТО)

Законодавство не врегульовує низку проблем, які пов’язані з проведенням антитерористичної операції в Україні. Не визначено статус окремих категорій учасників АТО, неналежний рівень матеріально-технічного забезпечення осіб, які беруть участь у проведенні АТО.


Стратегічна мета

Забезпечити належні умови для реалізації та захисту прав учасників АТО.


Очікувані результати:

- забезпечено законодавче врегулювання статусу окремих категорій учасників АТО; • забезпечуються належні матеріально-технічні умови для учасників АТО на період її проведення;

 • створено систему соціальної, медичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.


22. Захист прав внутрішньо переміщених осіб

Потребують покращення умови соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання;

Психологі́чна реабіліта́ція (іноді соціальна реабілітація) - комплекс заходів реабілітаційної (відновлювальної) медицини спрямованих на відновлення психічних та фізичних сил в людини, яка перенесла психічне захворювання до контрольного рівня, тобто здатності працювати.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.
недостатність засобів для відновлення інфраструктури територій, звільнених від терористів; потребують покращення умови повернення внутрішньо переміщених осіб на територію постійного місця проживання.


Стратегічна мета

Забезпечення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Очікувані результати:

 • забезпечено базові життєві потреби;

 • реалізовано програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб на територіях їх перебування;

 • забезпечено реалізацію та захист соціальних прав та гуманітарних потреб;

 • створено умови для добровільного повернення внутрішньо переміщених осіб у місця їх постійного проживання.


23. Вжиття усіх необхідних заходів для захисту прав осіб, що проживають на тимчасово окупованій території

На тимчасово окупованій території відбувається масове порушення прав і свобод громадян з боку представників окупаційної влади, порушуються права національних меншин.

Окупа́ція (від лат. occupatio - загарбання) - зайняття збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї. Режим військової окупації регулюється Гаазькою конвенцією 1907 року, Женевською конвенцією 1949 року «Про захист цивільного населення», Гаазькою конвенцією про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року.


Стратегічна мета

Забезпечення прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території.


Очікувані результати:

 • вживаються заходи, спрямовані на захист прав громадян України на тимчасово окупованій території, через доступні двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові механізми.


24. Забезпечення прав осіб, що проживають на територіях, тимчасово не підконтрольних Україні, та територіях, що межують з ними

Постійні загрози життю та здоров’ю, неможливість реалізувати економічні, соціальні та інші права.


Стратегічна мета

Забезпечити реалізацію та захист прав осіб на територіях, тимчасово не підконтрольних державі.


Очікувані результати:

 • задовольняються базові життєві потреби;

 • забезпечуються належні умови для соціальних виплат, вживаються в можливі заходи для реалізації прав осіб, що проживають на цих територіях, забезпечуються доступ до охорони здоров’я та освіти;

 • створюються безпечні умови добровільного переміщення в інші регіони України;
  Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.


 • відновлено доступ до правосуддя та розслідуються злочини, що мали місце на відповідних територіях.
25. Звільнення заручників та відновлення їх прав

Відсутність ефективної системи заходів щодо визволення та реабілітації заручників на території, тимчасово не підконтрольній Україні.


Стратегічна мета

Звільнення заручників та їх реабілітація


Очікувані результати:

 • створено ефективну систему звільнення заручників;

 • забезпечено доступ звільнених осіб до першочергової медичної та юридичної допомоги;

 • діє система соціальної та психологічної реабілітації звільнених осіб та членів їх сімей;

 • проводиться ефективне розслідування злочинів викрадення осіб на території, тимчасово не підконтрольній Україні.


26. Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини

Загальний рівень правових знань не є задовільним через невідповідність потребам суспільства та викликам сьогодення існуючих національних програм правової освіти. Низька обізнаність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо міжнародних стандартів у сфері прав людини призводить до ігнорування цих прав та як наслідок порушення принципу верховенства права.

Верхове́нство пра́ва - це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом.


Стратегічна мета:

Забезпечити можливість кожної людини мати доступ до інформації та отримання знань про права, основоположні свободи й обов’язки, механізми їх реалізації та захисту.


Очікувані результати:

- у співпраці з неурядовими та міжнародними організаціями розроблено і затверджено загальнодержавну програму з освіти у сфері прав людини, що містить чітку систему моніторингу та оцінки її виконання;

- запроваджено до навчальних програм для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів міжнародні стандарти з освіти та навчання у сфері прав людини;

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

- включено питання стандартів прав людини до вимог професійного рівня осіб, діяльність яких пов’язана із правотворенням та правозастосуванням;

- регулярно та системно проводиться просвітницька робота в суспільстві з теми прав людини.

27. Роль громадянського суспільства у процесі прийняття рішень

Відсутні загальні законодавчі вимоги щодо комунікацій із громадськістю, які чітко визначали б правила як на національному, так і на місцевому рівнях.


Стратегічна мета

Забезпечення сприятливого правового середовища для ефективної участі громадянського суспільства в управлінні державними справами. Інституалізація консультацій, діалогу і співпраці між громадянським суспільством, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.


Очікувані результати

Створено ефективні механізми взаємодії громадськості зі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.Реалізація, моніторинг та контроль за імплементацією Стратегії

1. Імплементація Стратегії забезпечується спільними діями державних органів, інститутів громадянського суспільства, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за підтримки ООН, Ради Європи, ОБСЕ та інших міжнародних організацій на усіх етапах розроблення плану дій, реалізації, моніторингу та контролю.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

2. Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з дня затвердження цієї Стратегії розробляє план дій, який передбачає перелік заходів, строків їх виконання, обсягів і джерел фінансування, відповідальних виконавців та партнерів із реалізації заходів, очікуваних результатів, індикаторів виконання заходів.

3. Для моніторингу реалізації Стратегії Президентом України, Кабінетом Міністрів України можуть утворюватись відповідні допоміжні органи, до складу яких за згодою можуть залучатись представники державних органів, інститутів громадянського суспільства, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних організацій, народні депутати України, науковці та інші фахівці.

4. Моніторинг реалізації Стратегії здійснюється шляхом проведення у Верховній Раді України парламентських слухань за результатами яких на пленарному засіданні приймається постанова Верховної Ради України, якою схвалюються відповідні рекомендації.

Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.
Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Верховної Ради України Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.

5. Контроль за реалізацією Стратегії та планів дій здійснюється відповідно до наявних національних та міжнародних механізмів.

6. Оцінка ефективності реалізації Стратегії ґрунтуватиметься на результатах виконання плану дій , позиції України у міжнародних рейтингах, результатах моніторингу України з боку міжнародних організацій, соціологічних дослідженнях, опитуваннях громадської думки.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»
(далі – проект Закону)
1.

Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Обґрунтування необхідності прийняття акта

  1   2


Скачати 311.03 Kb.