Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовідомлення про створення об’єкта промислової власності

Скачати 21.42 Kb.

Повідомлення про створення об’єкта промислової власності
Скачати 21.42 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір21.42 Kb.
ТипПовідомлення

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти

і науки України

від 28.12. 2004 р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
№ 986

Зразок


Керівникові ________________________

(найменування підприємства)

___________________________________Повідомлення

про створення об’єкта промислової власності
Ставлю(имо) Вас до відома, що в результаті виконання покладених на мене(нас) посадових службових обов’язків (доручення від ____________) мною (нами) розроблено технічне рішення поставленої проблеми, яке, на нашу думку, відповідає вимогам, що пред’являються законодавством України до _______________________________________.
Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

(вказати найменування об‘єкта)


Повідомляю(ємо) також, що цю розробку виконано власними силами, за участю осіб, які не є працівниками підприємства і дані про яких додаються (необхідне підкреслити). Відомості про створений об’єкт в обсязі, передбаченому законодавством додаються.

Прошу (просимо) відповідно до вимог чинного законодавства України з питань охорони прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем (необхідне підкреслити) винести рішення щодо подальшої участі підприємства у розподілі прав власності на зазначений об’єкт та у разі, коли підприємство залишає право власності за собою, передає право на одержання охоронного документа іншій особі, виносить рішення про збереження інформації про розробку як комерційну таємницю (необхідне підкреслити), укласти договір про розмір та порядок виплати мені(нам) та співавторам винагороди за створення цього об’єкта.

Промисловий зразок Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.
Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Мікросхема Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Пропозиції щодо розмірів та порядку виплати винагороди додаються.

Ставлю(имо) Вас до відома, що у разі, коли в установлений законодавством строк, підприємство не винесе передбаченого законодавством рішення, то я (ми) залишаю(ємо) за собою право на подання заявки на отримання охоронного документа.

Додатки: 1. Опис технічного рішення на_________аркушах.

2. Довідкові дані щодо авторів - непрацівників підприємства на_________аркушах.*

3. Пропозиції щодо розміру та порядку виплати винагороди авторам _________аркушах.*

* - Відомості по п.п. 2, 3 не є обов’язковими і заповнюються за бажанням автора(ів).

Автор(співавтори):

______________ _____________________

(Підпис) (ПІБ)

___________________ _____________________________

___________________ _____________________________

___________________ _____________________________

___________________ _____________________________

___________________ _____________________________

___________________ ________________________________________________ _____________________________
Скачати 21.42 Kb.

  • Повідомлення про створення об’єкта промислової власності