Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовна назва центру

Повна назва центру
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.51 Mb.

Повна назва центру: Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Поштова адреса, контактні телефони: 73000, м.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Херсон, пл.Свободи,1

т./ф. 32-14-09, тел. 22-53-29, Е-mail: cppk@list.ru

web-сторінка: http://www.oda.kherson.ua

короткі біографічні відомості про директора Центру

Білорусов Сергій Георгійович, кандидат технічних наук, доцент, магістр державного управління. Очолює колектив Центру з дня його заснування. Творчий керівник, викладач високої кваліфікації, науковець, сучасний менеджер, має більше 100 наукових публікацій, в тому числі 60 з питань державного управління та державної служби.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

За досягнення у справі керівництва Центром, впровадження інноваційних освітніх технологій у галузі післядипломної освіти, нагороджений почесними грамотами Головного управління державної служби України та Національної Академії державного управління при Президентові України.

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.

Гра́мота - 1) У Київській Русі будь-який письмовий документ, згодом (з 15 ст.) - тільки акт правового значення, тобто документ, що визначав майнові та інші права, привілеї або обов'язки окремих осіб, церков, монастирів тощо.Історія створення та становлення Центру

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації створений на виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 року № 398 “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня 1996 року.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Центр є навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування. У березні 2006 року Центру виповнюється 10 років.

На даний час рівень освітньої діяльності Центру підтверджує ліцензія, видана у жовтні 2005 року Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України за напрямом “Державне управління” з ліцензійним обсягом навчання 2500 осіб на рік.

За 10 років у Херсонському обласному центрі підвищили кваліфікацію понад 20 тис. посадовців, у тому числі близько 10 тис державних службовців органів виконавчої влади, більше 6 тис. посадових осіб органів місцевого самоврядування та понад 5 тис.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

працівників державних підприємств, установ і організацій.

Навчання здійснюється за професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів, програмами стажування та самоосвіти.

Прискорення темпів оновлення інформації призводить до швидкого застарівання раніше отриманих знань і загострює проблеми професійної придатності фахівців державної служби. Враховуючи зазначене, Центром забезпечується безперервність освіти кадрів як єдиний можливий шлях у вирішенні складних завдань економічного, суспільно-політичного, соціального і культурного розвитку України. Застосовуються інноваційні технології, елементи дистанційного навчання, впроваджуються активні форми, такі як засідання “круглих столів”, тренінги, ділові та рольові ігри, практичні та науково-практичні конференції, фахові майстерні тощо, які сприяють кардинальним змінам у підходах до навчання фахівців.

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.

Підвищення кваліфікації спрямовується також на різнобічний гармонійний розвиток особистості посадовців, тому постійно спостерігається позитивна динаміка підвищення кваліфікації за професійними програмами.

Вивчення потреб у підвищенні кваліфікації кадрів проводиться у тісній взаємодії з апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, виконавчим апаратом обласної ради, міськрайвиконкомами, територіальними органами міністерств і відомств та ін.

Слід відзначити надзвичайно відповідальне відношення працівників Центру до виконання плану-графіка підвищення кваліфікації як до документу державної ваги, реалізація якого значною мірою впливає на розвиток професіоналізму кадрів, їх здатність компетентно та відповідально виконувати функціональні обов’язки.

Підвищення кваліфікаційного рівня державних службовців є важливою складовою соціально-правового інституту, яким є державна служба України. Від професіоналізму, фахової компетентності, інформаційної культури державних службовців залежить успіх державотворення, хід і якість здійснюваних реформ, міжнародний авторитет держави.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

Європейські підходи визначають мету підвищення кваліфікації: всебічно сприяти якісному кадровому забезпеченню системи державного управління в умовах європейської інтеграції, удосконалювати адміністративну культуру посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування, розвивати професіоналізацію державної служби, формувати нову генерацію державних службовців – високопрофесійних, компетентних, патріотично налаштованих, готових забезпечувати реалізацію реформ, проголошених в нашій державі.

Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.Пріоритетні напрямки діяльності Центру:

 • надання державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування нових знань випереджувального характеру, пов’язаних з динамікою інтеграційних, інноваційних процесів щодо започаткованих в Україні соціально-економічних реформ, розуміння їх стратегічних напрямків, шляхів реалізації, очікуваних результатів та впливу на регіональний розвиток;

 • удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації з впровадженням в навчально-методичну роботу інноваційних освітніх технологій;

 • розвиток професіоналізму державних службовців у межах професіоналізації державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу;

 • здійснення наукових розробок для вирішення проблем підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб, інтеграція з наукою та практикою державного управління, регіонального розвитку;

 • удосконалення навчально-методичного забезпечення професійного навчання, розробки фахових рекомендацій, рецензування, проведення моніторингу громадської думки щодо основних суспільно-політичних подій в державі та області, соціологічних досліджень з використанням наукового потенціалу працівників Центру, науковців Південного регіону, магістрантів, аспірантів та докторантів НАДУ при Президентові України та Одеського регіонального інституту державного управління;

  Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.

  Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя. • залучення талановитої молоді до державної служби, роботи в органах місцевого самоврядування, підготовка нової генерації управлінців з використанням досвіду країн Європейського союзу.

Організатори навчання, працівники, викладачі Центру

Належний рівень навчання забезпечується працівниками Центру, членами науково-методичної ради, науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів, керівниками та спеціалістами місцевих органів влади.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Колектив Центру нараховує 10 працівників. Це команда творчих, ініціативних, відповідальних фахівців високої кваліфікації, які вболівають душею за свою справу.

Фото 2.

Колектив Центру

Нинішній склад викладачів Центру формувався з часів заснування. Серед них: 13 докторів наук, 46 кандидатів наук, 20 старших викладачів вищих навчальних закладів Південного регіону, більше 200 працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.Наукова діяльність

Удосконаленню навчально-методичної роботи сприяє значна наукова діяльність, яка проводиться в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації. Виступи, повідомлення на конференціях, наукові розробки працівників Центру опубліковані більше ніж у 60 тематичних наукових збірниках, фахових журналах.Фото 3.

Наукові публікації

Широко застосовується практика співпраці на договірних умовах з вищими навчальними закладами м.

Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Херсона та Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, з яким укладено договори: “Про науково-технічне співробітництво” та “Про науково-методичну співпрацю з питань наукової діяльності”. В межах реалізації зазначених договорів Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій брав участь у проведенні 6 науково-дослідних робіт з наступних питань: кадрова політика в органах державного управління і місцевого самоврядування щодо залучення, закріплення та адекватного використання на службі молодих спеціалістів; організація та здійснення дистанційного навчання в підвищенні кваліфікації державних службовців; системний розвиток професійних якостей державних службовців; дослідження динаміки кар’єрного просування молодих державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; застосування технологій проектного менеджменту; наукове супроводження регіональних перетворень: виявлення та задоволення потреб з вдосконалення професійної діяльності службовців місцевої влади. Результати зазначених наукових досліджень висвітлено у 23 наукових публікаціях.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

При Центрі протягом чотирьох років працює дистанційне навчально-наукове відділення для координації науково-методичного супроводу роботи з кадрами, підготовки та цільового стажування магістрів державного управління для регіону в межах договору про співробітництво між Херсонською обласною державною адміністрацією та Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України

З метою подальшого визначення актуальних напрямків наукової діяльності та використання їх у підвищенні кваліфікації кадрів і визначення нових підходів до державного управління Центр співпрацює з Національною Академією державного управління при Президентові України, а також з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.

Спільно з вищими навчальними закладами м. Херсона та в межах навчання проводяться щорічно наукові та науково-практичні конференції з найбільш актуальної тематики, всього їх проведено 36 за роки існування Центру.

Міжнародне співробітництво

З метою вивчення міжнародного досвіду, нових підходів до розвитку державного управління, економіки та агропромислового комплексу Центр плідно співпрацював з Міжнародною фінансовою корпорацією, Федеральною Академією громадського управління (Німеччина) та представництвом Фонду Ганнса Зайделя в Україні, Південноукраїнським регіональним навчальним центром Фундації “Україна-США” тощо.

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) англ. International Finance Corporation (IFC) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1956 році. Штаб-квартира - Вашингтон. Нараховує 184 країни-члени, серед них Україна (з 1993 p.).

У межах зазначеної співпраці було реалізовано проекти з питань розвитку агробізнесу, приватизації землі та реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств, підтримки інституційного розвитку та інш.

Колекти́вне сільськогоспо́дарське підприє́мство - добровільне об'єднання громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів, що діє на засадах підприємництва та самоврядування. К. с. п.

Також в межах технічної допомоги Європейського Союзу (Програма Тасіs) Центр взяв участь у проекті "Реформа та розвиток державного управління в Україні".

Два роки Центр був активним учасником проекту Шведського Агентства Міжнародного Розвитку “Підтримка реформи державного управління в Україні”, співпрацював із Шведським інститутом державного управління, в рамках якого було проведено роботу щодо підготовки фахівців-експертів, які мають забезпечити системний підхід до реалізації регіональних програм.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Інтеграція України до об’єднаної Європи сприяє пошуку ефективних форм європейського виміру освіти посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування. Центром проводиться широка роз’яснювальна робота щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України: розробленіота впроваджено в навчальний процес програми відповідних семінарів, науково-практичних конференцій, засідань “круглих столів”. Видано методичну розробку “Європейський вибір України”. У рамках навчання проводяться соціологічні опитування. Ця робота направлена на пошук та утвердження норм, цінностей, стандартів управлінської діяльності з використанням досвіду країн ЄС.Підготовка нової генерації державних управлінців

На виконання Комплексної програми підготовки державних службовців пріоритетним напрямком діяльності Центру є пошук та використання нових, ефективних форм і методів роботи з талановитою молоддю, молодими державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування, підготовка їх до участі у соціально-економічному розвитку регіону, управлінської діяльності.

Створюються нові інноваційні проекти, один із них – Молодіжна школа регіонального державного управління, робота якої з 2002 року набула широкого резонансу і дала плідні результати. За ці роки здійснено п’ять випусків Молодіжної школи з числа студентської молоді, молодих фахівців та лідерів молодіжних організацій, які виявили бажання в подальшому працювати в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Молодіжні громадські організації (в Україні) - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою якої є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів.

Частина випускників вже працюють на відповідних посадах, близько 100 чоловік зараховано до кадрового резерву.

Організовано випуск серії “Молодіжна школа регіонального державного управління”, друкуються матеріали конференцій за результатами навчання.

За результатами роботи кожного потоку здійснюється глибокий аналіз та вживаються заходи щодо вдосконалення форм і методів проведення занять, в тому числі і дистанційних.

Фото 4.

Молодіжна школа регіонального державного управління

Робота школи стала справжньою лабораторією апробації нових форм і методів професійної освіти, а також сприяє підготовці кадрового резерву, нової генерації кадрів.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Центром здійснюється комплекс заходів науково-методичного супроводження. Так, за відпрацьованою методикою щорічно проводяться соціологічні опитування з питань мотивації вибору кар’єри державного службовця, визначення фахових знань та здібностей, дослідження динаміки залучення молоді, просування молодих державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, розроблено методичні вказівки з питань стажування, написання рефератів і творчих робіт, виступів на конференції. У 2004 році проведено соціологічне дослідження динаміки кар’єрного просування молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за участю науковців Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

Навчально-методичне забезпечення

Для розгляду актуальних питань щодо змісту, форм, методів і засобів навчання та з метою удосконалення підвищення кваліфікації кадрів створено навчально-методичну раду. Її члени – працівники Центру, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідні науковці, викладачі вищих навчальних закладів м.Херсона. З метою формування та удосконалення практичних навичок ведення навчального процесу у закладі післядипломної освіти в сучасних умовах, ознайомлення з новими освітніми технологіями в теорії та практиці підготовки фахівців державного управління та державної служби Центром спільно з міжрегіональним інститутом бізнесу та Херсонським державним аграрним університетом проведено три постійно-діючих науково-методичних семінари для викладачів вищих навчальних закладів, які задіяні під час проведення занять в Центрі.

Науково-методична діяльність Центру ґрунтується на принципах науковості, наступності та безперервності надання освітніх послуг з використанням досвіду країн Європейського Союзу та здійснюється працівниками навчально-методичного відділу, методичного кабінету, бібліотеки Центру.


Фото 6. Методичний кабінет

Фото 5. Комп’ютерний клас

Бібліотека Центру надає можливість користуватись фондом фахової літератури у кількості близько 2 тис. примірників, який постійно поповнюється, паперовими та електронними інформаційно-довідковими матеріалами.

Позитивно зарекомендувала себе практика співпраці на договірній основі з Херсонською обласною науковою універсальною бібліотекою ім. О.Гончара. для працівників, викладачів, слухачів Центру забезпечено доступ до електронних бібліотек Національної Академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.

У Центрі створено необхідні умови для навчання та самоосвіти слухачів. Відповідно до сучасних вимог обладнані навчальні аудиторії, комп’ютерний клас, конференц-зал, методичний кабінет з комп’ютеризованими робочими місцями. Працівники, викладачі, слухачі Центру мають можливість користуватись мережею Інтернет, електронною поштою, сучасними технічними засобами навчання та аудіо-відео апаратурою.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Значна увага приділяється інформаційно-методичному забезпеченню підвищення кваліфікації. З метою постійного інформування організаторів навчання, викладачів, слухачів Центру систематично видаються методичні рекомендації з найбільш актуальних питань державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, інформаційно-методичні збірники, інформаційні листки “Адреси досвіду”, методичні розробки за серіями: “На допомогу державному службовцю”, “на допомогу викладачам та організаторам навчання”, “На допомогу слухачам Молодіжної школи регіонального державного управління”, “З досвіду роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”, “На допомогу керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування” тощо.

Комплекти методичних розробок надаються в структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськрайвиконкоми, апарат обласної ради, обласні управління та відділи.За десять років наполегливої, творчої праці Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації став авторитетним закладом професійного навчання управлінських кадрів регіону, який не зупиняється на досягнутому, чітко усвідомлює необхідність подальшого вдосконалення усіх напрямків роботи відповідно до сучасних завдань. • Історія створення та становлення Центру
 • Пріоритетні напрямки діяльності Центру
 • Організатори навчання, працівники, викладачі Центру
 • Наукова діяльність
 • Міжнародне співробітництво
 • Міжнародною фінансовою корпорацією
 • Підготовка нової генерації державних управлінців
 • Навчально-методичне забезпечення