Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
Сторінка1/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Форма № Н-9.02


Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

Пояснювальна записка
до бакалаврської дипломної роботи

на тему:РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ SILVERLIGHT OBJECTIVE-C ТА JAVA

Виконав: студент 4 курсу, групи ПІ-09б

напряму підготовки 6.

Objective-C - рефлективна, високорівнева об'єктно-орієнтована мова програмування загального призначення, розроблена у вигляді набору розширень стандартної С.
Microsoft Silverlight - це розширення до веб-оглядачів, яке дозволяє відображати на сторінці анімацію, векторну графіку, а також програвати звук та відео, що є характерною рисою RIA (англ. Rich Internet Application - багатих інтернет додатків).
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Благоді́йність, також доброчи́нність - безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не є пов'язаними з благодійником. Приклади благодійності часто перетинаються з прикладами філантропії, хоча не всяка благодійність є філантропією, як і навпаки, не всяка філантропія є благодійністю.
050103 «Програмна інженерія»
Бєлко І.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник Катєльніков Д. І.

(прізвище та ініціали)

Рецензент Пєрєвозніков

(прізвище та ініціали)


Вінниця - 2013 рокуВінницький національний технічний університет
Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерних наук

Освітньо-кваліфікаційний рівень- бакалавр

Напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри____________________

_______________________________

“____” _________________20___року
З А В Д А Н Н Я

НА БАКАЛАВРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Бєлко Івану Володимировичу


1. Тема роботи: Розробка мобільної інформаційної системи організації благодійних внесків з використанням технологій Silverlight, Objective-C та Java.

керівник роботи: Катєльніков Денис Іванович, к.т.н., доц.

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___

2.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Строк подання студентом роботи___________________________________________

3. Вихідні дані до роботи : середовище розробки: Microsoft Visual Studio 2010; простота та зручність інтерфейсу; інтелектуальність системи у проведені платежів; можливість створення власних подій на основі існуючих фондів.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Аналіз сучасного стану питання та обґрунтування технічного завдання на роботу;

Розробка моделей та алгоритмів для організації благодійних внесків;

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Розробка програмної системи;

Інструкція користувача;

Безпека життєдіяльності;

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

лістинг програми;

АНОТАЦІЯВ даній бакалаврській роботі було розглянуто проблеми благодійності. Проаналізовано сучасний стан ринку мобільних платформ. Розглянуто існуючі технології для написання додатків для мобільних телефонів.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Також проаналізовані сучасні шляхи здійснення благодійних внесків. Були розглянуті та зрівнянні між собою існуючі мобільні додатки, та на їх основі сформовані вимоги до власного додатку.

В ході виконання бакалаврської роботи було розроблено мобільну систему, яка організовує благодійні внески, для мобільних операційних систем: Windows Phone, iOS, Android та BlackBerry OS.

БлекБеррі (англ. BlackBerry) - це лінійка смартфонів, що працюють на власній базі, була розроблена канадською компанією Research In Motion (RIM) з прицілом на роботу з електронною поштою. У 2011 році ряд пристроїв BlackBerry поповнив планшетний комп'ютер BlackBerry PlayBook, оснащений новою операційною системою BlackBerry Tablet OS, яка базується на ОС QNX.
Windows Phone (кодова назва «Photon») - велике оновлення Windows Mobile, що вийшло 11 жовтня 2010 року.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
За допомогою якої можна швидко дізнатися інформацію про фонди, дізнатися останні новини з ринку благодійності, та безперешкодно здійснити внесок в будь-який фонд.

АНОТАЦИЯВ данной бакалаврской работе были рассмотрены проблемы благотворительности. Проанализировано современное состояние рынка мобильных платформ. Рассмотрены существующие технологии для написания приложений для мобильных телефонов. Также проанализированы современные пути осуществления благотворительных взносов. Были рассмотрены и сравнены между собой существующие мобильные приложения, и на их основе сформированы требования к собственному приложению.

В ходе выполнения бакалаврской работы была разработана мобильная система, которая организует благотворительные взносы, для мобильных операционных систем: Windows Phone, iOS, Android и BlackBerry OS. С помощью, которой можно быстро узнать информацию о фондах, узнать последние новости с рынка благотворительности, и беспрепятственно осуществить вклад в любой фонд.

ANOTATTION
In this bachelor thesis examined the problem of giving. The current state of the mobile platforms. The existing technology for writing applications for mobile phones. Also analyzed current paths in charitable contributions. Were considered and equalize each existing mobile application, and based on them formed their own application requirements.

In the course of bachelor of mobile system has been developed that organizes donations for mobile operating systems: Windows Phone, iOS, Android and BlackBerry OS. Allows you to quickly find out information about the funds, get the latest news from the market charity and easily make contributions to any fund.

ЗМІСТ


1 РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА РОБОТУ 9

1.1 Суть технічної проблеми 9

1.2 Існуючі способи вирішення технічної проблеми 10

1.3 Порівняння з існуючими аналогами 14

1.4 Розробка технічних умов програмної системи 18

1.

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
5 Висновки 18

2 РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ТА АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ОРГАЦІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ 20

2.1 Розробка моделей 20

2.2 Розробка проміжних модулів 21

2.3 Висновки 24

3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ 25

3.1 Розробка бази даних 25

3.2 Розробка структури додатку 28

3.3 Інтеграція сканера Bar-кодів 30

3.4 Вибір колірної гами 32

3.5 Формування повідомлень на платний номер 34

3.6 Формування електронних повідомлень 34

3.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
7 Висновки 35

4 ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 36

5 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 42

5.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
1 Аналіз умов праці у приміщенні користувача ЕОМ 42

5.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
2 Організаційно-технічні заходи 44

5.3 Шум 46

5.4 Пожежна безпека в приміщенні користувача ЕОМ 47

ВИСНОВОК 48

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 50

ДОДАТКИ 52

Додаток А.

Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
Лістинг програми 53

Додаток Б. Скріншоти роботи програми 61

Додаток В. План приміщення для 3х користувачів ЕОМ 65Додаток Г. Ілюстративний матеріал до захисту бакалаврської дипломної роботи……………………………………………………………………………….66

ВСТУП
Сфера благодійності на сьогодні є невід'ємною складовою суспільного сектору багатьох розвинутих країн: у деяких із них вона навіть має спеціальну назву — сектор організованої філантропії.

Задля розвитку цього сектору вдосконалюються міжнародні стандарти благодійності, узагальнюється та поширюється кращий досвід, розробляються та втілюються новітні технології та інструменти реалізації благодійних ініціатив.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Філантропі́я (від грец. φιλέω, «любити» і ἄνθρωπος, «людина») - любов до людей, доброзичливе ставлення до людини взагалі, благодійність, жертвування своїм часом, грошима, репутацією задля благочинності, заступництво нужденних, людинолюбство, безкорислива допомога.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

І думка про те, що благодійність — це своєрідний бізнес, для багатьох уже не є чужою та незрозумілою. Адже для того, щоб благодійні проекти та ініціативи були ефективними, ними слід займатися професійно та системно — як у бізнесі.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Протягом останніх десятиріч благодійність активно розвивається за кількома напрямками.

Традиційним та найбільш потужним напрямком є приватна благодійність. Адже саме людина та її альтруїстична складова є основним двигуном розвитку благодійності. Саме тому відбувається постійний пошук нових інструментів та практик, які б допомагали людині, незважаючи на особисте завантаження, долучатися та підтримувати благочинну діяльність. А час інтернет-технологій узагалі відкриває для цього неосяжні можливості. Хоча й традиційні засоби залишаються незмінними: один із перших приватних фондів Англії, створений у першому сторіччі нашої ери, й досі залишається успішним.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Глобалізація світового ринку та бурхливий розвиток економік у багатьох країнах дав потужний поштовх для активного розвитку благодійної діяльності з боку компаній — корпоративній філантропії. І сьогодні благодійність на чільному місці у стратегіях соціальної відповідальності для багатьох корпорацій та компаній. На доброчинність можуть бути спрямовані всі можливі активи компанії: гроші, товари, майно й нерухомість, послуги та людський капітал. В окремих випадках готовність компаній до соціальних інновацій відчиняє двері для практикування соціального підприємництва та венчурної філантропії.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Посилення ролі місцевих громад у суспільному розвитку спричинило неабиякий сплеск місцевої благодійності: мешканці багатьох громад активно долучилися до благодійності як інструменту, який допомагає ефективно розвивати саму громаду. Поширення діяльності фондів громад, а також інших інструментів місцевої філантропії набуває дедалі більшої популярності.

Разом із розвитком трьох зазначених напрямків благодійності відбувається активізація та диверсифікація діяльності різноманітних благодійних організацій та інституцій.

Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio - зміна, різноманітність; від лат. diversus - різний і facere - робити) - володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.
Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
Вони пропонують приватним особам, бізнесу та громадам різноманітні проекти та ініціативи, які б задовольняли очікування та благодійні цілі цих основних “донорів” сектору благодійності.

Метою бакалаврської дипломної роботи є розробка мобільної інформаційної системи, яка дозволяла б здійснювати благодійні пожертвування швидким та зручним способом. Об’єктом дослідження є мобільні інформаційні додатки. Предметом дослідження є процес написання мобільної інформаційної системи для організації благодійних внесків.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • SILVERLIGHT OBJECTIVE-C
  • Вінницький національний технічний університет
  • ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри____________________ _______________________________