Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
Сторінка1/20
Дата конвертації03.06.2017
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Вінницький національний технічний університет

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)
Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))
Кафедра комп’ютерних систем управління

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))


Пояснювальна записка

до бакалаврської дипломної роботи___________бакалавр__________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему Автоматизована система управління підготовкою та пакуванням молока
Виконав: студент  4  курсу, групи 3СІ-10б

Напрям підготовки


6.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
050201- “Системна інженерія”  

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)


Дуда М.Е.

(прізвище та ініціали)


Керівник Дубовой В.М

(прізвище та ініціали)


Рецензент Квєтний Р.Н.

(прізвище та ініціали)

Вінниця ВНТУ - 2014 року
__________Вінницький національний технічний університет_________

( повне найменування вищого навчального закладу )

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління_

Кафедра комп’ютерних систем управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень   бакалавр_______________

Напрям підготовки   6.050201- “Системна інженерія”__________

(шифр і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри КСУВ.М. Дубовой___________________

_______________________________

“  05  ”  __травня___ 2014 рокуЗ А В Д А Н Н Я

НА БАКАЛАВРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
____________________Дуді Марині Ернестівні_____________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема бакалаврської дипломної роботи ____________________________ Автоматизована система управління підготовкою та пакуванням молока___

керівник бакалаврської дипломної роботи __професор Дубовой В.М.

Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
_________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “14лютого 2014 року №31


2.
Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.
Строк подання студентом роботи 17 червня 2014 року_ _________
3. Вихідні дані до роботи

Бакалаврська дипломна робота виконується вперше. В ході проведення розробки повинні використовуватись такі документи:

 1. Технологічні процеси галузей промисловості: Навч.
  Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
  Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
  посібник / Д.М. Колотило, А.Т. Соколовський, С.В. Гарбуз[За наук. ред. Д.М. Колотила, А.Т.Соколовського] — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.


 2. Trace Mode. Руководство пользователя.Том 2 // AdAstra. - Москва, 2008 – Т.2 – 517 с.

 3. Bayas M.M. Координации решений о распределении ресурсов на основе генетического алгоритма. / M.M. Bayas, V.M. Dubovoy – Вінниця: ВНТУ, 2014 – 13 с.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 1. Обґрунтування підходу до побудови системи управління виробництвом молочної продукції.

Молоко́ (лат. lac, lactis; грец. Gala) - секрет молочних залоз, що виробляється під час лактації у ссавців жіночої статі та призначений для грудного годування дітей. Молоко є емульсією крапель жиру у воді.2. Координація рішень при управлінні підготовкою та пакуванням молоко.

3. Практична реалізація автоматизованої системи управління підготовкою та пакуванням молока.

4. Охорона праці.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)1. Діаграма розвитку молочної галузі за 2010-2013 роки

2. Технологічна схема процесу розливу молока

3. Порівняльна таблиця систем автоматизації виробництва молока

4. Ієрархічна структура організації управління

5.
Технологі́чна схе́ма - це графічне модельне зображення технологічного процесу у вигляді послідовних виробничих функцій, технологічних і транспортних операцій, спрямованих на отримання товарної продукції.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Ієрархічна структура - множина будь-чого, частково упорядкована так, що існує тільки один елемент цієї множини, який не має попереднього, а всі інші елементи мають тільки один попередній; багаторівнева форма організації об'єктів з чіткою приналежністю об'єктів нижнього рівня певному об'єкту верхнього рівня.
Алгоритми координації рішень


6. Координація на основі генетичного алгоритму

7.
Генети́чний алгори́тм (англ. genetic algorithm) - це еволюційний алгоритм пошуку, що використовується для вирішення задач оптимізації і моделювання шляхом послідовного підбору, комбінування і варіації шуканих параметрів з використанням механізмів, що нагадують біологічну еволюцію.
Структура програмного забезпечення


8. Приклад інтерфейсу програмного забезпечення
6. Консультанти розділів бакалаврської дипломної роботи


Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання
видав

завдання

прийняв


Спеціальна частина

проф.
Дубовой В.М.Охорона праці

к.пед.н., доц.,
Дембіцька С.В.


7. Дата видачі завдання 05 травня 2014 року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів бакалаврської дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1.

Обґрунтування підходу до побудови системи управління виробництвом молочної продукції.

14.05.14
2.

Розробка технічного завдання

16.05.14
3.

Координація рішень при управлінні підготовкою та пакуванням молока.

23.05.14
4.

Розробка алгоритмів програмного забезпечення

02.06.14
5.

Написання програмного забезпечення

06.06.14
6.

Проведення тестування програмного забезпечення

10.06.14
7.

Охорона праці

13.06.14
8.

Оформлення пояснювальної записки

17.06.14
9.

Захист бакалаврської роботи

19.06.14Студент ___________ __________Дуда М.Е.( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник бакалаврської

дипломної роботи _____________ Дубовой В.М.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ


Дана дипломна бакалаврська робота призначена розробці автоматизованої системи управління підготовки та пакування молока.

В роботі проведено аналіз технологічного процесу розливу молока, розглянуто конкуренті системи для автоматизації технологічного процесу та основні алгоритми для координації рішень при ієрархічній структурі організації виробництва молокозаводу.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Також розроблено алгоритм координації рішень, його модель та алгоритми програмного забезпечення на основі генетичного алгоритму. В якості середовища проектування програмного забезпечення вибрано SCADA-середовище Trace Mode 6. Тестування програмного забезпечення підтвердило правильність його роботи.

Дане автоматизована система управління підготовкою та пакування молока дозволить підвищити ефективність виробництва продукції на молокозаводі.

Ефекти́вність виробни́цтва - найважливіша якісна характеристика господарювання на всіх рівнях.

ABSTRACT

This course is designed bachelor thesis development of automated control system preparation and packaging of milk.

This paper analyzes the process of pouring milk considered competitive system to automate the process and basic algorithms for the coordination of decisions in the hierarchical structure of dairy production. Also making Coordination algorithm, its model and software algorithms based on genetic algorithm. As a design environment software environment selected SCADA-Trace Mode 6. Testing Software has confirmed the accuracy of his work

This automated system of preparation and packaging will increase the efficiency of milk production at dairies.

ЗМІСТ


ВСТУП 9

ОБґРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ


УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 11

1.1Аналіз технологічного процесу підготовки та пакування молока 11

Прийом та оцінювання якості молока 13

Очищення молока 15

Сепарування молока 15

Нормалізація молока 16

Гомогенізація молока 17

Теплова обробка молока 18

Охолодження молока 20

Пакування молока 20

1.2Методи та системи управління на підприємствах з виробництва молочної продукції 22

Автоматизація виробництва молочних продуктів у ємнісних апаратах 24

Автоматизована система попередньої переробки молока 26

Підсистема збору і обробки даних на ділянці виробництва дієтичних продуктів молокозаводу 27

1С.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними.
Сир
Сметана
Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
підприємство 8.Молокозавод. 30

1.3Постановка та обґрунтування задачі управління 31

1.4Висновки 33

КООРДИНАЦІЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ


ПІДГОТОВКОЮ ТА ПАКУВАННЯМ МОЛОКа 34

1.5Аналіз методів координації рішень 34

Безітеративний алгоритм координації рішень 37

Ітеративний алгоритм координації рішень 38

Генетичні алгоритми координації рішень 39

1.6Розробка алгоритму координації рішень 40

1.7Висновки 43

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ТА ПАКУВАННЯМ МОЛОКА 44

1.8Розробка моделі прийняття рішень при управлінні технологічним процесом підготовки та пакування молока 44

1.9Розробка алгоритмів автоматизованої системи управління підготовки та пакування молока 47

Аналіз функцій системи 47

Розробка структурної моделі системи 48

Розробка UML-діаграми варіантів використання 49

Розробка UML- діаграми діяльності системи 50

Розробка UML-діаграми послідовності 51

Розробка UML-діаграм переходів станів 52

Розробка UML-діаграм кооперації 52

Розробка UML-діаграми компонентів 53

Розробка UML-діаграми розгортання 54

1.10Розробка програмного забезпечення 55

Структура модуля 1 (модуль авторизація) 56

Структура модуля 2 (модуль головного вікна) 57

Структура модуля 3 (модуль координації) 59

1.11Експериментальні дослідження 61

Розробка тестів 62

Аналіз результатів тестування 62

1.12Висновки 67

ОХОРОНА ПРАЦІ 68

1.13Технічні рішення щодо безпечної експлуатації засобів автоматизації 69

Обладнання приміщення та робочого місця оператора технологічної лінії 69

Технічні рішення з електробезпеки 70

1.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
14Технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії 72

Мікроклімат 72

Склад повітря робочої зони 72

Виробниче освітлення 73

Виробничий шум 74

Вібрація 75

Виробничі випромінювання 75

1.

Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.
15Пожежна безпека 76

Технічні рішення системи запобігання пожежі 76

Технічні рішення системи протипожежного захисту 77

ВИСНОВКИ 79

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 82

ДОДАТКИ 87

Додаток А
(обов’язковий) 88

Додаток Б


(обов’язковий)
Лістинг програмного забезпечення 91


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20 • Пояснювальна записка
 • ЗАТВЕРДЖУЮ
 • Автоматизована система управління
 • Технологічна схема