Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на тему: «застосування струмообмежуючих засобів в електроенергетичних системах»

Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на тему: «застосування струмообмежуючих засобів в електроенергетичних системах»
Сторінка1/7
Дата конвертації28.05.2017
Розмір0.84 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7


Форма № Н-9.02

Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електричних станцій та систем
Пояснювальна записка


до дипломної роботи

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»


на тему:

«застосування струмообмежуючих засобів в електроенергетичних системах »


08-15.
Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
БДР.022.00.096 ПЗ

Виконав: студент 4 курсу, групи 1Е-09б

напряму підготовки

6.050701 – «Електротехніка та


електротехнології»

Штурхецький С.О.


Керівник: асистент кафедри ЕСС

Видмиш В.А.

«____» __________________ 20__ р.
Рецензент: _______________________

«____» __________________ 20__ р.


Вінниця ВНТУ – 2013 рік

ЗМІСТ
Анотація…………………………………………………………..………………..

5

Вступ...…………………………………………………………..…………………

7

1 Рівні струмів короткого замикання і динаміка їх зміни……………………….

8

1.1 Рівні струмів короткого замикання в мережах різної напруги……………..

9

1.2 Співвідношення струмів однофазного і трифазного коротких замикань…................................................................................................................

9


2 Методи і засоби обмеження струмів короткого замикання…………………..

13

2.1 Постановка завдання…...……………………………………………………...

13

2.2 Класифікація методів і засобів обмеження струмів короткого замикання..

16

3 Оптимізація струмів короткого замикання струмообмежуючими пристроями…………………………………………………………………………

28


3.1 Загальні вимоги до струмообмежуючих пристроїв……...………………….

28

3.2 Струмообмежуючі реактори……………………...…………………………..

30

3.3 Трансформатори і автотрансформатори з розщепленою обмоткою низької напруги…...…………………………………………………………………………

40


4 Оптимізація струмів короткого замикання струмообмежуючими комутаційними апаратами………………………………………………………..

44


4.1 Загальна характеристика струмообмежуючих комутаційних апаратів…....

44

4.2 Струмообмежуючі пристрої резонансного типу……….......………………..

48

4.3 Струмообмежуючі пристрої трансформаторного типу………...…………...

51

4.4 Струмообмежуючі пристрої реакторно-вентильного типу……………….....

53

4.5 Струмообмежуючі пристрої з надпровідниками............................…............

55

5 Обмеження струмів короткого замикання на землю…………………......…....

60

6 Розрахунок струмів короткого замикання в електричній мережі…..........……
6 Розрахунок струмів короткого замикання в електричній мережі…......………
6.1.1 Визначення опорів елементів схеми заміщення…........……………………
6.1.2 Перетворення схеми заміщення……………………………………………..
6.1.3 Визначення надперехідного струму короткого замикання……………..…
6.2 Розрахунок струмів несиметричного короткого замикання….......…………
6.3 Побудова векторної діаграми напруг в розрахунковій точці мережі….....…
7 Дослідження впливу технічних засобів на струми двофазного короткого замикання на землю…………………………………………………...……………
7.1 Обмеження струму двофазного короткого замикання на землю реактивним опором, включеним в нейтраль трансформаторів………………….
7.2 Розземлення нейтралей трансформаторів – ефективний засіб обмеження струмів короткого замикання на землю…………………………………......……

71

7.3 Аналіз впливу напруги короткого замикання трансформатора на величину струму двофазного короткого замикання на землю……………………...………

72


8 Охорона праці……………………………….........………………………………

80

8.1 Технічні рішення з безпечної експлуатації об'єкта………………..…………

85

8.2 Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії……………………..
8.2.1 Мікроклімат……….......………………………………...……………………
8.2.2 Склад повітря робочої зони………………………….………………………
8.2.3 Виробниче освітлення……......………………………………………………
8.2.4 Виробничий шум…………………......………………………………………
8.2.5 Виробничі вібрації……………………....……………………………………
8.3 Пожежна безпека………………….……………………………………………
Висновки……………………………………………………………………………

99

Список літератури…………………………………………………………………

101


АНОТАЦІЯ
В бакалаврській роботі розглянуто питання координації рівнів струмів короткого замикання, головним завданням якої є аналіз рівнів струмів короткого замикання у енергосистемах, розробка методів і засобів обмеження струмів короткого замикання, вирішення питань прогнозування і оптимізації рівнів струмів короткого замикання, а також аналіз методів розрахунку струмів короткого замикання і вибору електрообладнання.
Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.

Відповідно до виконаної роботи, було проведено розрахунок струмів короткого замикання. Також було проведено ряд заходів, таких як вмикання в нейтраль трансформатора опору, розземлення нейтралей та зміна напруги короткого замикання трансформаторів і відповідно розраховано величину надперехідного струму двофазного струму на землю.

Нейтра́ль (англ. neutral point) - точка симетричної системи напруг, що нормально знаходиться під нульовим потенціалом і реалізується як спільна точка з'єднаних у зірку фазових обмоток (елементів) електричного обладнання.
Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.
Відповідно усі розрахунки проаналізовано.


ВСТУП
Сучасний етап розвитку вітчизняної енергетики, що характеризується зростанням встановлених потужностей окремих електростанцій і підстанцій, введенням в експлуатацію все більш потужних і економічних агрегатів, висунув ряд нових проблем, зокрема проблему координації рівнів струмів короткого замикання (КЗ) в електричних системах.

Проблема координації рівнів струмів короткого замикання в мережах різної напруги сучасних енергосистем, тобто проблема узгодження параметрів електроустаткування і вимог до них енергосистем, стала останнім часом вельми актуальною.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).
Вве́дення у храм Пресвято́ї Ді́ви Марії́ - велике християнське богородичне свято. Святкується 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня - за григоріанським.
Енергосистема - сукупність електроенергетичних пристроїв та обладнання, які працюють у взаємно-узгодженому режимі та призначені для виробництва, передачі, розподілу, перетворення і споживання електричної та теплової енергії.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.
Інженерові-електрикові доводиться з нею стикатися при виборі головних схем і схем власних потреб електростанцій і підстанцій, при виборі електричних апаратів і провідників, при визначенні вимог до конструкцій електричних машин, електричних апаратів, трансформаторів (автотрансформаторів), розподільних і заземлюючих пристроїв, при плануванні розвитку електричних мереж, при розрахунках стійкості і надійності роботи енергосистем.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.
Електри́чний апара́т (англ. electrical apparatus) - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг при неприпустимих або аварійних режимах роботи та захисту людей, майна і довкілля в процесі виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.

У зв'язку з цим відчувається необхідність прискорення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничо-технічних, проектних і інших робіт з даної проблеми. Потрібно об'єктивно проаналізувати наявний фактичний матеріал по проектуванню і експлуатації енергосистем, оцінити різні альтернативні шляхи вирішення проблеми і можливий їх вплив на режими роботи, надійність, стійкість і економічність енергосистем.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Необхідно розробити в енергосистемах найбільш ефективні методи і засоби обмеження струмів КЗ, дати методику прогнозувань і оптимізації рівнів струмів КЗ, а також методику вибору електроустаткування з урахуванням динаміки зміни параметрів мережі і імовірнісного характеру виникнення тих або інших пошкоджень в різних точках мережі.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Головним завданням координації рівнів струмів КЗ є аналіз рівнів струмів КЗ у енергосистемах, розробка методів і засобів обмеження струмів КЗ, вирішення питань прогнозування і оптимізації рівнів струмів КЗ, а також аналіз методів розрахунку струмів КЗ і вибору електрообладнання.


1 РІВНІ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ І ДИНАМІКА ЇХ ЗМІНИ
1.1 Рівні струмів короткого замикання в мережах різної напруги
У мережах різної напруги сучасних енергосистем, що розвиваються, максимальний рівень струмів КЗ в тому або іншому ступені безперервно зростає. При цьому вимоги до електричних апаратів, провідників, силових трансформаторів (автотрансформаторів) і конструкцій розподільних пристроїв стають все більш жорсткими.
Розподільний пристрій - це електричний пристрій для прийому електроенергії (від генераторів електростанції, трансформаторів, перетворювачів і ін.) і її розподілу між окремими споживачами.
Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.
Виникає проблема узгодження або координації параметрів електроустаткування з тими, що існують і з очікуваними в перспективі рівнями струмів КЗ в об'єднаних енергосистемах. Для її вирішення, природно, необхідна достовірна інформація про параметри основних елементів енергосистем і про динаміку їх зміни в процесі експлуатації. Дослідження показали, що необхідна і достатня інформація з вказаної проблеми може бути одержана від працівників електропромисловості і енергосистем з використанням спеціально розробленої опитної форми.
Диплома́т - посадова особа, яка призначається керівником конкретної держави для виконання відповідальних дипломатичних функцій.
Для повнішого аналізу одержані при цьому табличні дані повинні бити поповнені кривими розподілу максимальних рівнів струмів трифазного і однофазного КЗ по основних вузлах мереж різної напруги, а також кривими розподілу струмів (потужностей) відключення вимикачів, встановлених у відповідних мережах енергосистем [1].

1.2 Співвідношення струмів однофазного і трифазного коротких замикань


Для мереж із заземленням нейтралей тим або іншим способом при знехтуванні активними складовими опорів елементів і за умови, що х2 = х1 справедливо наступне співвідношення:
 , (1.
Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).
1)
де
 (1.2)
х2, х1, х0 - сумарні опори схем відповідно прямої, зворотної і нульової послідовності щодо точки КЗ.

Якщо 0, то .

Коефіцієнт α залежить від прийнятого в мережі режиму заземлення нейтралей і пов'язаний з коефіцієнтом заземлення Кз співвідношенням
, (1.

Рези́стор або о́пір (від лат. resisto - опираюся) - елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
3)
де Uф.з. - напруга на непошкодженій фазі при однофазному КЗ у мережі.

Прийнято, що мережі напругою 127, 220, 380 кВ працюють з глухим заземленням нейтралей; мережі 660 В - з незаземленими нейтралями; мережі 3, 6, 10 20, 35 кВ - з незаземленими або з резонансно-заземленими (компенсованими) нейтралями залежно від значення струму, місткості замикання на землю мережі напругою, 110 кВ і вище - з ефективним заземленням нейтралей.

У мережах напругою 110 кВ і вище встановлюються так звані 80%-ні розрядники.

Розря́дник (рос. разрядник; англ. spark-gap, surge arrester) - пристрій, що містить два чи декілька електродів, призначений для здійснення розряджання за певних умов.
Тому для цих мереж необхідно, щоб Кз  0,8. При знехтуванні активними опорами елементів мережі вказана умова виконується, якщо   5. Звичайно мережі проектуються і виконуються так, щоб 1<  <5; при цьому 1>m>0,43. Проте останнім часом у зв'язку з введенням в експлуатацію все більшого числа блоків потужністю 300 МВт і вище, що видають енергію в мережу 220-750 кВ і що вимагають, як правило, заземлення нейтралей блокових трансформаторів, а також у зв'язку з широким використанням силових автотрансформаторів, що працюють із заземленими нейтралями, в мережах різної напруги ряду енергосистем створилися умови, коли m > 1, причому нерідкі випадки, представлені в табл. 1.3, коли максимальний рівень струмів однофазного КЗ перевищує максимальний рівень струмів трифазного на 10-25%. Ця обставина приводить до необхідності у вказаних випадках перевіряти комутаційну здатність вимикачів по струму однофазного КЗ і обважнює умови роботи вимикачів, оскільки однофазні КЗ виникають значно частіше, ніж трифазні КЗ (відповідно 60-95% проти 1-5% всіх випадків КЗ у мережах).
Таблиця 1.1 3начения коефіцієнта т в мережах різної напруги енергосистем

Uном,

кВ


Коефіцієнт m в мережах енергосистем з умовним номером

4

27

42

56

63

67

68

69

71

87

110

1,03

1,08

0,99

1,18

1,21

-

1,03

1,01

1,2

1,09

150

-

-

0,945

-

-

1,19

-

1,13

-

-

220

1,18

1,2

1,14

1,17

1,25

-

0,78

-

1,21

1,11

330

1,03

1

-

-

-

1,14

0,8

1,16

1,21

1,17

500

1,05

1,14

0,96

-

1,08

-

-

-

1,04

-

750

1,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОБМЕЖЕННЯ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ


2.1 Постановка завдання
Зростання рівнів струмів КЗ пред'являє підвищені вимоги відносно електродинамічної і термічної стійкості елементів електротехнічних пристроїв енергосистем, а також комутаційної здатності електричних апаратів. Останніми роками стали вельми актуальними питання дії струмів КЗ не тільки на жорсткі шини, кабелі і електричні апарати, але і на генератори, силові трансформатори, а також гнучкі провідники розподільних пристроїв. Згідно ПУЕ гнучкі шини розподільчих пристроїв повинні перевірятися на можливість схлестування або небезпечного з погляду пробою зближення фазних струмопроводів в результаті їх розгойдування під дією електродинамічних сил при потужностях і струмах КЗ, рівна або більших вказаних:
Uном, кВ . . . . . 110 150 220 330 500

, млн..
Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Класи́чна електродина́міка (рос. электродинамика, англ. electrodynamics) - розділ фізики, який займається вивченням взаємодії наелектризованих, намагнічених тіл та провідників зі струмами.
Генератор (рос. генератор, англ. generator, нім. Generator m) - пристрій, апарат чи машина, що виробляє якийсь продукт (газ, лід тощо), електричну енергію (генератор електромашинний, радіосигналів тощо), створюють електричні, електромагнітні, світлові або звукові сигнали - коливання, імпульси (наприклад, ламповий, магнетронний, квантовий, ультразвуковий генератор).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
кВ·А 4 6 8 12 18

, кА . . . . . 21 23 21 21 21
Зростання рівнів струмів КЗ є однією з основних причин зниження експлуатаційної надійності силових трансформаторів. Важливо відзначити, що більш ніж в 70% випадків причиною пошкоджень трансформаторів була їх недостатня електродинамічна стійкість до крізних струмів КЗ.

З метою зменшення дії струмів КЗ у електроустаткування запропоновані і використовуються різні методи і засоби обмеження струмів КЗ. Зважаючи на специфіку розвитку сучасних об'єднанні енергосистем, питання стійкості і надійності їх роботи, а також техніко-економічні характеристики розробляються і досліджуються принципово нові засоби

струмообмеження, що дозволяють обмежити не тільки величину струму КЗ, але і його тривалість.

Рішення вказаної задачі можливо:

- підвищенням швидкодії традиційної комутаційної апаратури;

- створенням і використанням нових швидкодіючих комутаційних апаратів, здатних безінерційно, тобто протягом першого напівперіоду обмежити і відключити струм КЗ;

Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.
Швидкодія (рос. быстродействие, англ. speed of response, нім. Schnelligkeit f, Reaktionsfähigkeit f, Ansprechgeschwindigkeit f) - швидкість реакції системи на зовнішні дії або кількість операцій, які здійснює система за одиницю часу.
Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Комутаці́йний апара́т - електричний апарат, який призначено для комутації електричного кола та проведення струму шляхом подачі або зняття напруги з електроустановки або її частини.

- використанням безінерційних і інерційних струмообмежуючих пристроїв.

Інерція (від лат. inertia - бездіяльність, відсталість) - термін, що використовується як у різних науках, так і в переносному сенсі. Зазвичай він означає здатність деякого об'єкта не змінювати свій стан під час відсутності зовнішніх впливів, а також зберігати стійкість по відношенню до зовнішніх впливів.

Умови протікання, обмеження і відключення струму КЗ видно з рис. 2.1 при використанні в мережі чотирьохперіодних вимикачів відключення струму КЗ в залежності від швидкодії релейного захисту відбувається в моменти А або А'. Впровадження двоперіодних вимикачів дозволяє відключити струм КЗ у моменти Б або Б' . Використання синхронізованих або тиристорних вимикачів з природною комутацією дозволяє відключити струм КЗ у момент В, тобто при першому переході струму через нуль.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Тири́стор - це перемикальний напівпровідниковий прилад, що проводить струм тільки в одному напрямку. Цей радіоелемент часто порівнюють з керованим діодом і називають напівпровідниковим керованим вентилем (англ. Silicon Controlled Rectifier, SCR)
Як видно, перехід від чотирьох до двоперіодних, а потім і до синхронізованих вимикачів дозволяє понизити термічну дію струму КЗ на електроустаткування, але не обмежує максимальну електродинамічну дію, визначену ударним струмом; останній у вказаних випадках не обмежується.

  1   2   3   4   5   6   7  • АНОТАЦІЯ В бакалаврській роботі
  • Використання