Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до навчальної дисципліни 6 Тематичний план на поточний навчальний рік

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 6 Тематичний план на поточний навчальний рік
Сторінка1/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.29 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ННІПФПСКМ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Для напряму/спеціальності «Правознавство»

Автори:


Кудінов В.А. – начальник кафедри інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Хахановський В.Г. – професор кафедри інформаційних технологій, доктор юридичних наук, доцент;

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Смаглюк В.М. – професор кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент;

Пакриш О.Є. – доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент;

Тоневицький А.М. – начальник навчального полігону кафедри інформаційних технологій НАВС.

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 20__р.


КИЇВ 2013ЗМІСТ

Витяги з освітньо-кваліфікаційної характеристики та з освітньо-професійної програми

3


Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

4


Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

6

Тематичний план на поточний навчальний рік

9

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни

11

Плани-конспекти лекційних занять

22

Плани семінарських занять

155

Плани практичних занять

186

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів)

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю


242Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів

Рекомендована література


248
Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Таблиця – Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр», за спеціалізацією – «Протидія кіберзлочинності», «Оперативно-технічні заходи»


Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Профілактична

Виявлення причин та умов вчинення кіберзлочинів

Аналізувати стан кіберзлочинності у межах функціональних обов’язків.

Встановлювати причини та умови вчинення кіберзлочинів.

Виявляти осіб схильних до вчинення кіберзлочинів.

Виявляти осіб, які можуть бути втягнуті у протиправну діяльність.Виконавська

Ведення діловодства, здійснення обліку та зберігання документальної інформації

На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, здійснювати обробку вхідних документів та відправлення вихідної кореспонденції з дотриманням встановленого порядку.На підставі технічної документації, використовуючи комп’ютерну техніку, застосовувати бази даних для пошуку нормативно-правових актів.Правомірно отримувати та фіксувати дані про використання комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій з метою попередження, розкриття кіберзлочинів.Ефективно застосовувати комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій у межах своєї професійної діяльності.Правильно застосовувати окремі види сучасного спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується у боротьбі з кіберзлочинністю.Здійснювати ефективний вибір комп’ютерних систем захисту інформаці.їВикористовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи, антивірусні засоби захисту інформаці.їОперативно усувати прості несправності технічних засобів, що використовуютьсяАнотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Мета: формування знань, умінь та навичок у курсантів щодо застосування ними можливостей комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій під час виконання ними функціональних обов’язків з боротьби з кіберзлочинністю.

Предмет: принципи побудови комп’ютерних мереж, види комп’ютерних мереж та їх системна архітектура, протоколи передачі даних.

Змістові модулі: загальні принципи побудови мереж передачі даних, основи передачі даних, локальні комп’ютерні мережі, мережі TCP/IP, глобальні комп’ютерні мережі, мережні сервіси Internet.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”

Комп’ютерна розвідка


Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології


ІнформатикаЗахист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системахПояснювальна записка до навчальної дисципліни
Органи внутрішніх справ України беруть активну участь в розбудові незалежної держави. Відповідно до Положення про МВС України, на них покладені завдання щодо забезпечення внутрішньої безпеки в державі, захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства, охорони громадського порядку, боротьби з кримінальною злочинністю, зміцнення правопорядку і законності тощо.

Останнім часом спостерігається невпинне розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій практично у всіх галузях, у тому числі в діяльності правоохоронних органів. Разом з тим, набувають невпинного поширення злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж електрозв’язку (так звані комп’ютерні або кіберзлочини).

Успішна протидія зазначеним злочинам значною мірою залежить від технічного забезпечення впровадження та використання окремих новітніх науково-технічних досягнень в діяльності ОВС України, а також адекватної спеціально-технічної підготовки працівників-правоохоронців. На досягнення цієї мети спрямоване викладання в Національній академії внутрішніх справ дисципліни “Комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій”, структура якої побудована з урахуванням сучасних завдань ОВС України, що випливають з чинного законодавства України щодо підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та сучасного стану технічного оснащення ОВС України, а також перспектив його удосконалення.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології” призначений для підготовки курсантів НАВС за спеціальністю 7.030402 “Правознавство” (спеціалізація “протидія кіберзлочинності” та «оперативно-технічні заходи»). Майбутні працівники підрозділів Управління боротьби з кіберзлочинністю та Департаменту оперативно-технічних заходів МВС України мають оволодіти певними знаннями та навичками із запобігання таким злочинам, їх розкриття, документування тощо, які мають бути вироблені шляхом вивчення ряду дисциплін, зокрема, “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”. Ця дисципліна є органічним та розширеним продовженням навчальної дисципліни “Інформатика та обчислювальна техніка”. З іншого боку, вивчення цієї дисципліни дозволить у подальшому здійснити викладання низки спеціалізованих навчальних дисциплін (зокрема, дисципліни “Комп’ютерна розвідка”), що, у підсумку, сприятиме підвищенню ефективності підготовки кваліфікованих фахівців з протидії кіберзлочинності.Головні цілі та завдання дисципліни:

 • розглянути принципи будови комп’ютерних мереж;

 • отримати знання про види комп’ютерних мереж та їх системну архітектуру;

 • ознайомитися з топологіями комп’ютерних мереж;

 • ознайомитися з протоколами передачі даних;

 • мати уявлення про безпровідні комп’ютерні мережі.

Перелік практичних умінь та навичок, які необхідні працівнику ОВС для розробки й прийняття рішень у пізнавальній і професійної діяльності:

фундаментальні цілі – набуття умінь та навичок щодо вільного орієнтування у нормативно-правових актах, що регламентують порядок, напрями і особливості застосування комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій у боротьбі зі злочинністю;

предметні цілі – набуття умінь та навичок щодо правомірного одержання, фіксації, зберігання, передачі, обробки та використання інформації шляхом застосування комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій з метою попередження, розкриття злочинів;

функціональні цілі – набуття умінь та навичок з адекватного оцінювання оперативної обстановки, умов, у яких будуть застосовуватись комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій, корегування тактики застосування та вибору необхідної комплектації технічних комплексів, планування проведення заходів із використанням технічних засобів;

виховні цілі – набуття умінь та навичок правильної організації своєї роботи щодо підготовки і застосування комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій, виховання світогляду законослухняної особи, виховання у курсантів моральних якостей порядної, чесної та уважної до інших особистості, проведення виховної та профілактичної роботи серед населення.

Крім того, у результаті вивчення матеріалу, передбаченого навчальною програмою дисципліни, курсанти повинні вміти: 1) планувати свою діяльність залежно від поставленої мети та оперативної обстановки; 2) ефективно застосовувати комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій у межах своєї професійної діяльності; 3) надавати рекомендації відповідним особам стосовно подальшого використання одержаної інформації; 4) оперативно усувати найпростіші несправності технічних засобів, що ними використовуються.

Процес вивчення дисципліни передбачає використання спеціальної літератури, нормативних актів, навчально-методичних матеріалів, спеціальних технічних засобів у спеціально обладнаних комп’ютерних навчальних класах тощо. Навчальна дисципліна передбачає можливість застосування технічних засобів навчання.

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять, а також занять з індивідуальної роботи. Кожне практичне заняття в навчальній групі курсантів проводиться з розподілом навчальної групи на 2 підгрупи. Для кожного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань з опрацювання рекомендованих законодавчих та відомчих нормативних актів, літературних джерел. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійну роботу рекомендується організувати як виконання завдань, у тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації курсантів. Така самостійна робота має бути врахована основним розкладом занять і проводитися в спеціальних комп’ютерних навчальних класах та лабораторіях.

Перевірка засвоєних курсантами знань, рівня сформованих у них умінь та навичок проводиться у формі поточного, проміжного та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних занять шляхом опитування, оцінювання правильності вирішення певного ситуаційного завдання. Проміжний контроль – проведенням і перевіркою аудиторних тематичних контрольних робіт. Підсумковий (модульний) контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння теоретичних знань та практичних навичок після вивчення всіх тем дисципліни. Викладання дисципліни завершується складанням курсантами екзамену.


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань:

Право (0304)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

Правознавство (6.030401)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

протидія кіберзлочинності;

оперативно-технічне документуванняРік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 72

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


12 год.

год.

Практичні, семінарські

24 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

18 год.

год.

Індивідуальні завдання: 18 год.

Вид контролю: екзамен

Навчальна програма навчальної дисципліни
Тема 1. Загальні принципи побудови мереж передачі даних

Конвергенція комп’ютерних та телекомунікаційних мереж. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж. Елементарна комп’ютерна мережа. Узагальнена задача комутації. Комутація каналів і пакетів. Модель відкритої системи OSI. Стандартизація, класифікація, структура комп’ютерних мереж. Узагальнена структура телекомунікаційної мережі. Мережні характеристики (продуктивність, надійність, керованість, сумісність). Методи забезпечення якості обслуговування.Список рекомендованої літератури до теми 1

[18, 24, 26, 30, 31, 34,46-57, 75, 77, 80]


Тема 2. Основи передачі даних

Фізичне середовище передачі даних. Характеристики каналів зв’язку. Кодування та мультиплексування даних. Методи кодування. Виявлення та корекція помилок. Переваги безпровідних комунікацій. Безпровідні системи передачі даних. Мережі PDN. Мережі SONET/SDN. Мережі DWDM. Мережі OTN.Список рекомендованої літератури до теми 2

[1, 2, 5, 7, 13, 19, 24, 26, 28, 33, 36, 37, 59, 68, 70, 75, 80, 82, 83]


Тема 3. Локальні комп’ютерні мережі

Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Мережа Ethernet. Технології Token Ring та FDDI. Безпровідні локальні мережі IEEE 802.11. Персональні мережі та технологія Bluetooth. Мости та комутатори. Інтелектуальні функції комутаторів. Швидкісні версії Ethernet.


Тема 4. Мережі TCP/IP

Стек протоколів TCP/IP. Типи адрес стека TCP/IP. Формат IP-адреси. Порядок призначення IP-адрес. Система DNS. Формат IP-пакета. Схема IP-маршрутизації. Протоколи транспортного рівня TCP та UDP. Протокол RIP. Протокол OSPF. Маршрутизація в неоднорідних мережах. Додаткові функції маршрутизаторів IP-мереж.


Тема 5. Глобальні комп’ютерні мережі

Базові поняття. Технологія Frame Relay. Технологія ATM. Віртуальні приватні мережі. IP в глобальних мережах. Базові принципи і механізми MPLS. Протокол LDP. Ethernet операторського класу. Технологія EoMPLS.


Тема 6. Мережні сервіси Internet

Віддалений доступ. Електронна пошта. Веб-служба. IP-телефонія. Протокол передачі файлів. Мережне управління в IP-мережах.Тематичний план на поточний навчальний рік


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні принципи побудови мереж передачі даних

12

2

2
4

4Тема 2. Основи передачі даних

10

2

2
2

4Тема 3. Локальні комп’ютерні мережі

14

2

2

6

2

2Разом за змістовим модулем 1

36

6

6

6

8

10Змістовий модуль 2.

Тема 1. Мережі TCP/IP

12

2

2

2

4

2Тема 2. Глобальні комп’ютерні мережі

12

2

2

2

4

2Тема 3. Мережні сервіси Internet

12

2

2

2

2

4Разом за змістовим модулем 2

36

6

6

6

10

8


Усього годин


72

12

12

12

18

18МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В.Чернєй
“______”_______________2013 року


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.
 • Виробнича функція Назва типової задачі діяльності Зміст уміння
 • Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками) Мета
 • Предмет
 • Структурно-логічна схема навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”
 • Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
 • Головні цілі та завдання дисципліни
 • Перелік практичних умінь та навичок
 • Практичні, семінарські 24 год. год. Лабораторні
 • Індивідуальні завдання
 • Тема 2. Основи передачі даних
 • Тема 3. Локальні комп’ютерні мережі
 • Тема 5. Глобальні комп’ютерні мережі
 • Тема 6. Мережні сервіси Internet
 • ЗАТВЕРДЖУЮ