Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТЕМА № 1. Кодування інформації в обчислювальній техніці З навчальної дисципліни

ТЕМА № 1. Кодування інформації в обчислювальній техніці З навчальної дисципліни
Сторінка14/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.29 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
ТЕМА № 1. Кодування інформації в обчислювальній техніці

З навчальної дисципліни: “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”

Категорія слухачів: курсанти

Навчальна мета: ознайомити курсантів на практиці з основами передачі даних.

Виховна мета: вивчити коректність поведінки при роботі з комп’ютерними та програмними засобами, використання в практичній діяльності законообгрунтованої термінології, пов’язаної з інформаційними відносинами в суспільстві

Розвивальна мета: підвищити інтелектуальний рівень курсанта, розширити світогляд щодо можливостей, напрямів та законності використання досягнень інформаційних технологій в правоохоронній діяльності

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключення до Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичного завдання на персональному комп’ютері.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючі дисципліни – «Інформатика»;

забезпечувані дисципліни – «Комп’ютерна розвідка», «Інформаційна безпека», «Захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах»

Навчальні питання:

 1. Застосування теоретичних відомостей з основ передачі даних на практиці.

 2. Кодування інформації в обчислювальній техніці.

Література:

 1. Фред Халсалл. Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем. — М.: Радио и связь, 1995.

 2. Столлиигс В. Передача данных. — 4-е изд. СПб.: Питер, 2004.

 3. Столлиигс В. Современные компьютерные сети, 2-е изд. — СПб.: Питер, 2003.

 4. Куроуз Дж.у Росс К. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2004.

 5. Таиеибаум Э. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2002.

 6. Фейт Сидни. ТСР/ІР. Архитектура, протоколы, реализация. — М.: Лори, 2000.

 7. Стивен Браун. Виртуальные частные сети. — М.: Лори, 2001.

 8. Шринивас Вегешиа. Качество обслуживания в сетях ІР. — М.:Вильямс, 2003.

 9. Дуглас Э. Камер. Сети ТСР/ІР. Том 1. Принципы, протоколы и структура. — М.:Вильяме, 2003.

 10. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы стандарты, интерфейсы/Перев. с англ. - М.: Мир, 1990.

 11. Ричард Стивене. Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство. — Спб.: БХВ, 2003.

 12. Слепов Н.Я . Синхронные цифровые сети SDN. М.: Эко-Трендз, 1998.

 13. Уолрэпд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. — М.: Постмаркет, 2001.

 14. Гольдштейи Б. С., Пинчук А. В., Суховицкий А. Л. ІР-телефония. — Радио и связь, 2001.

 15. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Новые технологии и оборудование ІР-сетей. — СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 16. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

 17. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд.- СПб.: Питер, 2011.

 18. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010.

 19. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011.


Методичні поради з викладання теми:

На початку заняття викладач перевіряє наявність курсантів на занятті, оголошує тему та мету заняття, пояснює порядок його проведення.

Перед безпосереднім виконанням практичної роботи слід задати курсантам питання для контролю підготовки до заняття:

1. Що таке кодування інформації у загальному значенні? 1. Яке місце кодування серед процесів обробки інформації?

 2. Що називається знаком, абстрактним алфавітом? Приклади.

 3. Що таке код? Приведіть приклади кодування й декодування.

 4. Що називається надмірністю коду?

 5. Яка надмірність природних мов? Для чого вона служить?

 6. Наведіть приклади штучного підвищення надмірності коду.

 7. У чому полягає зміст 1-ї та 2-ї теорем Шеннона?

 8. Які коди називаються двійковими? Наведіть приклади.

 9. Який код використовується для кодування букв латинського алфавіту персонального комп’ютера?

 10. Які коди використовуються в обчислювальній техніці для кодування букв російського алфавіту?

 11. Як одержати прямій і додатковий коди цілого числа?

 12. Як представляються дійсні числа в пам’яті ЕОМ?

 13. Як кодується графічна інформація, якщо зображення чорно-біле? кольорове?

Кодування інформації використовується для перетворення інформації з одної в іншу форму. При цьому слово «кодування» розуміється не у вузькому змісті - кодування як спосіб зробити повідомлення незрозумілим для всіх, хто не володіє ключем коду, а в широкому – як подання інформації у вигляді повідомлення на певній мові.

Для подання інформації в пам’яті ЕОМ використовується двійковий спосіб кодування. Елементарна комірка пам’яті ЕОМ має довжину 8 біт (байт). Кожний байт має свій номер (його називають адресою). Найбільшу послідовність біт, що ЕОМ може обробляти як єдине ціле, називають машинним словом. Довжина машинного слова залежить від розрядності процесора й може дорівнювати 16, 32 бітам і т.д.

Для кодування символів досить одного байта. При цьому можна представити 256 символів. Набір символів ПЕОМ IBM PC найчастіше є розширенням коду ASCII (стандартний код США для обміну інформацією).

У деяких випадках при поданні в пам’яті ЕОМ чисел використовується змішана двоїчно-десяткова система числення. Інший спосіб подання цілих чисел – додатковий код.Додатковий код позитивного числа збігається з його прямим кодом. Прямий код цілого числа може бути отриманий у такий спосіб: число переводиться у двійкову систему числення, а потім його двійковий запис ліворуч доповнюють такою кількістю незначущих нулів, скільки вимагає тип даних, до якого належить число. Наприклад, якщо число 37(10) = 100101(2) оголошено величиною типу Integer, то його прямим кодом буде 0000000000100101, а якщо величиною типу LongInt, його прямий код буде 00000000000000000000000000100101. Для більш компактного запису частіше використовують шістнадцятирічний код. Отримані коди можна переписати відповідно як 0025(16) і 00000025(16).
Завдання до практичного заняття.

1. Переведіть дане число з десяткової системи числення у двійкову.

2. Переведіть дане число з двійково-десяткової системи числення в десяткову.

3. Зашифруйте даний текст, використовуючи таблицю ASCII-кодів.

4. Дешифруйте даний текст, використовуючи таблицю ASCII-кодів.

5. Запишіть прямий код числа, інтерпретуючи його як восьмибітове ціле без знака.

6. Запишіть додатковий код числа, інтерпретуючи його як восьмибітове ціле зі знаком.

7. Запишіть прямий код числа, інтерпретуючи його як шістнадцятибітове ціле без знака.

8. Запишіть додатковий код числа, інтерпретуючи його як шістнадцятибітове ціле зі знаком.

9. Запишіть у десятковій системі числення ціле число, якщо дано його додатковий код.

10. Запишіть код дійсного числа, інтерпретуючи його як величину типу Double.

11. Дано код величини типу Double. Перетворіть його у число.Варіант 1(приклад)

1. а) 585(10); б) 673(10); в) 626(10).

2. а) 010101010101(2-10); б) 10011000(2-10); в) 010000010110(2-10).

3. IBM PC.

4. 8A AE AC AF EC EE E2 A5 E0.

5. а) 224(10); б) 253(10); в) 226(10).

6. а) 115(10); б) –34(10); в) –70(10).

7. а) 22491(10); б) 23832(10).

8. а) 20850(10); б) –18641(10).

9. а) 0011010111010110; б) 1000000110101110.

10. а) –578,375; б) –786,375.

11. а) 408E130000000000; б) C077880000000000.

Всього пропонується 25 варіантів як роздатковий матеріал для проведення практичного заняття.

Курсанти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання курсантами та, при необхідності, надає їм допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.
План проведення практичного заняття 1 (2 год.):

з/п

Навчальні питання

Час, хв.

Вступна частина:

12

1

Перевірка наявності особового складу.

3

2

Оголошення теми, мети, плану заняття.

2

3

Контроль готовності курсантів до заняття

7

Основна частина:

60

4

Пояснення курсантам правил кодування даних

10

5

Постановка завдання на виконання роботи

5

6

Самостійне, під керівництвом викладача, виконання завдання курсантами:

45

Заключна частина:

8

8

Контроль засвоєння матеріалу заняття

4

9

Підведення підсумків заняття.

2

10

Завдання на самопідготовку.

2


Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

1. Історія кодування інформації.

2. Символи й алфавіти для кодування інформації.

3. Кодування і шифрування.

4. Основні результати теорії кодування.

5. Сучасні способи кодування інформації в обчислювальній техніці.Викладачі кафедри:

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

Пакриш О. Є.кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
Смаглюк В. М.

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції

________________Кудінов В. А.____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 2. Налаштування комп’ютерної мережі в різних операційних системах

З навчальної дисципліни: “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології”

Категорія слухачів: курсанти

Навчальна мета: ознайомити курсантів з організацією налаштування комп’ютерної мережі в операційних системах Windows Vista, Windows XP, MacOS.

Виховна мета: вивчити коректність поведінки при роботі з комп’ютерними та програмними засобами, використання в практичній діяльності законообгрунтованої термінології, пов’язаної з інформаційними відносинами в суспільстві

Розвивальна мета: підвищити інтелектуальний рівень курсанта, розширити світогляд щодо можливостей, напрямів та законності використання досягнень інформаційних технологій в правоохоронній діяльності

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключення до Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичного завдання на персональному комп’ютері.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючі дисципліни – «Інформатика»;

забезпечувані дисципліни – «Комп’ютерна розвідка», «Інформаційна безпека», «Захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах»

Навчальні питання:

1. Налаштування комп’ютерної мережі в ОС Windows XP.

2. Налаштування комп’ютерної мережі в ОС Windows Vista.

3. Налаштування комп’ютерної мережі в ОС MacOS.

4. Налаштування комп’ютерної мережі між комп’ютерами, що обладнано різними операційними системами.

Література:

 1. Фред Халсалл. Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем. — М.: Радио и связь, 1995.

 2. Столлиигс В. Передача данных. — 4-е изд. СПб.: Питер, 2004.

 3. Столлиигс В. Современные компьютерные сети, 2-е изд. — СПб.: Питер, 2003.

 4. Куроуз Дж.у Росс К. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2004.

 5. Таиеибаум Э. Компьютерные сети, 4-е изд. — СПб.: Питер, 2002.

 6. Фейт Сидни. ТСР/ІР. Архитектура, протоколы, реализация. — М.: Лори, 2000.

 7. Стивен Браун. Виртуальные частные сети. — М.: Лори, 2001.

 8. Шринивас Вегешиа. Качество обслуживания в сетях ІР. — М.:Вильямс, 2003.

 9. Дуглас Э. Камер. Сети ТСР/ІР. Том 1. Принципы, протоколы и структура. — М.:Вильяме, 2003.

 10. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы стандарты, интерфейсы/Перев. с англ. - М.: Мир, 1990.

 11. Ричард Стивене. Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство. — Спб.: БХВ, 2003.

 12. Слепов Н.Я . Синхронные цифровые сети SDN. М.: Эко-Трендз, 1998.

 13. Уолрэпд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс. — М.: Постмаркет, 2001.

 14. Гольдштейи Б. С., Пинчук А. В., Суховицкий А. Л. ІР-телефония. — Радио и связь, 2001.

 15. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Новые технологии и оборудование ІР-сетей. — СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 16. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

 17. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд.- СПб.: Питер, 2011.

 18. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010.

 19. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011.


Методичні поради з викладання теми:

На початку заняття викладач перевіряє наявність курсантів на занятті, оголошує тему та мету заняття, пояснює порядок його проведення.

Перед безпосереднім виконанням практичної роботи слід задати курсантам питання для контролю підготовки до заняття:


 1. Які параметри ТСР/ІР протоколу мають бути налаштовані при створенні мережного підключення.

 2. У чому різниця між статичною та динамічною ІР адресою?

 3. Які особливості налаштування мережі в системі МасОS?

 4. Що таке DNS?

 5. Що таке DHCP?

 6. Які параметри необхідно налаштувати для домашньої мережі у системі Windows 7?

Основну частину заняття викладач починає з пояснення порядку налаштування комп’ютерної мережі в різних операційних системах.

НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В Windows XP

1. Натисніть на кнопку „Пуск” та виберіть „Панель управления”:2. Натисніть двічі на іконку „Сетевые подключения”:3. Натисніть на іконку „Подключение по локальной сети” правою кнопкою миші та виберіть пункт „Свойства”:4. У діалоговому вікні виберіть „Протокол Интернета TCP/IP” та натисніть кнопку „Свойства”:5. Виберіть пункти „Получить IP-адрес автоматически” та „Получить адрес DNS-сервера автоматически”:

НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В Windows Vista

 1. Натисність кнопку „Пуск” та виберіть „Панель управления”: 1. У розділі „Сеть” и „Інтернет” виберіть „Просмотр состояния сети и задач”: 1. У вікні „Центр управления сетями и общим доступом” натисніть „Управление сетевыми подключениями”: 1. У вікні „Сетевые подключения” натисніть на пункт „Подключение по локальной сети”, правою кнопкою миші та виберіть пункт „Свойства”: 1. У діалоговому вікні виберіть „Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)” та натисніть кнопку „Свойства”: 1. Виберіть потрібні пункти для автоматичного отримання адрес: 1. Кнопкою OK закрийте вікно властивостей Підключень по локальній мережі.

НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В Macintosh MacOS

Інструкції з конфігурування MacOS 8.x та 9.x.

В меню „Apple” виберіть команду „Control Panels” („Панель управления”). Виберіть параметр „TCP/IP”.

В меню „Connect via” („Подключение через”) виберіть команду „Ethernet”.

Вкажіть спосіб конфігурування IP-адреси для компьютера Macintosh: „с помощью DHCP”.

Закрийте діалогове вікно.

Інструкції з конфігурування MacOS X 10.x:

Відкрийте „Параметры системы” („System Preferences”):

 1. Виберіть параметр „Сеть” („Network”): 1. На вкладці TCP/IP вкажіть спосіб конфігурування IP-адреси: „через DHCP” 1. Закрийте діалогове вікно. На цьому етапі налаштування підключення завершене.

Після пояснення викладач розділяє курсантів на групи та ставить задачу кожній групі налаштувати мережу в одній з зазначених ОС.

Курсанти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання курсантами та, при необхідності, надає їм допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.


План проведення практичного заняття 2 (2 год.):

з/п

Навчальні питання

Час, хв.

Вступна частина:

12

1

Перевірка наявності особового складу.

3

2

Оголошення теми, мети, плану заняття.

2

3

Контроль готовності курсантів до заняття

7

Основна частина:

60

4

Пояснення курсантам правил налаштування комп’ютерної мережі в різних операційних системах

10

5

Постановка завдання на виконання роботи

5

6

Самостійне, під керівництвом викладача, виконання завдання курсантами:

45

Заключна частина:

8

8

Контроль засвоєння матеріалу заняття

4

9

Підведення підсумків заняття.

2

10

Завдання на самопідготовку.

2


Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

Ознайомитись з рекомендованою літературою, в робочих зошитах занотувати основні положення питань, які надані до розгляду. Скласти звіт про виконання роботи.
Викладачі кафедри:

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри

Пакриш О. Є.кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
Смаглюк В. М.начальник навчального полігону кафедри, майор міліції
Тоневицький А.М.Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції

________________Кудінов В. А.____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16 • Категорія слухачів
 • Обсяг навчального часу
 • Наочні засоби
 • Методичні поради з викладання теми
 • Додатковий код
 • План проведення практичного заняття 1 (2 год.): № з/п
 • Завдання для самостійного вивчення (2 год.)
 • Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра інформаційних технологій
 • ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТЕМА № 2. Налаштування комп’ютерної мережі в різних операційних системах
 • Windows Vista, Windows XP , MacOS . Виховна мета
 • Навчальні питання: 1. Налаштування комп’ютерної мережі в ОС Windows XP .
 • Windows Vista . 3. Налаштування комп’ютерної мережі в ОС MacOS .
 • . Література
 • комп’ютерної мережі в різних операційних системах . НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В Windows XP
 • НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В Windows Vista
 • НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В Macintosh MacOS
 • План проведення практичного заняття 2 (2 год.): № з/п
 • Основна частина: 60 4 Пояснення курсантам правил н
 • ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ