Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка2/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір4.29 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
напрям підготовки Правознавство (6.030401)

спеціалізація протидія кіберзлочинностіоперативно-технічне документування

інститут, факультет, відділення навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліціїКиїв – 2013 рік

Робоча програма «Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології» для курсантів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки «Правознавство»

“___” ___________ 2013 року - 11 с.

________________________________________________________

Розробники:

начальник кафедри Кудінов В.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент;

професор кафедри Смаглюк В.М., кандидат технічних наук, доцент;

професор кафедри Хахановський В.Г., доктор юридичних наук, доцент;

доцент кафедри Пакриш О.Є., кандидат технічних наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційних технологій


Протокол від “____” _____________ 2013 року № ___
Начальник кафедри інформаційних технологій
полковник міліції _____________________________ (В.А.Кудінов)

“_____”___________________ 2013 року


Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ за напрямом підготовки 6.030401 “Правознавство”

Протокол від “____”________________ 2013 року № ___.


“_____”________________ 2013 року Голова _______________ (В.В.Чернєй)

Кудінов В.А., 2013 рік

Смаглюк В.М., 2013 рік

Хахановський В.Г., 2013 рік

Пакриш О.Є., 2013 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань:

Право (0304)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

Правознавство (6.030401)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

протидія кіберзлочинності;

оперативно-технічне документуванняРік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

Семестр

Загальна кількість годин - 72

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


12 год.

год.

Практичні, семінарські

24 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

18 год.

год.

Індивідуальні завдання: 18 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1

для заочної форми навчання - 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування знань, умінь та навичок у курсантів щодо застосування ними можливостей комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій під час виконання ними функціональних обов’язків з боротьбі з кіберзлочинністю.

Завдання:

- засвоєння теоретичних принципів побудови комп’ютерних мереж;


  - отримання знань про види комп’ютерних мереж та їх системну архітектуру;

  - вивчення топологій комп’ютерних мереж;

  - ознайомлення з протоколами передачі даних;

  - отримання уявлень про безпровідні комп’ютерні мережі.У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

- стандартизацію, класифікацію, структуру комп’ютерних мереж;

- загальні принципи побудови комп’ютерних мереж;

- методи кодування та мультиплексування даних;

- характеристики основних технологій локальних комп’ютерних мереж;

- характеристики основних технологій глобальних комп’ютерних мереж;

- основні мережні сервіси Internet;

вміти:

- правомірно отримувати та фіксувати дані про використання комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій з метою попередження, розкриття злочинів;

- раціонально планувати свою діяльність залежно від поставленої мети та оперативної обстановки;

- ефективно застосовувати комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій у межах своєї професійної діяльності;

- оперативно усувати прості несправності технічних засобів, що використовуються.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Принципи побудови та функціонування локальних комп’ютерних мереж.

Тема 1. Загальні принципи побудови мереж передачі даних

Конвергенція комп’ютерних та телекомунікаційних мереж. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж. Елементарна комп’ютерна мережа. Узагальнена задача комутації. Комутація каналів і пакетів. Модель відкритої системи OSI. Стандартизація, класифікація, структура комп’ютерних мереж. Узагальнена структура телекомунікаційної мережі. Мережні характеристики (продуктивність, надійність, керованість, сумісність). Методи забезпечення якості обслуговування.


Тема .2. Основи передачі даних

Фізичне середовище передачі даних. Характеристики каналів зв’язку. Кодування та мультиплексування даних. Методи кодування. Виявлення та корекція помилок. Переваги безпровідних комунікацій. Безпровідні системи передачі даних. Мережі PDN. Мережі SONET/SDN. Мережі DWDM. Мережі OTN.


Тема 3. Локальні комп’ютерні мережі

Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Мережа Ethernet. Технології Token Ring та FDDI. Безпровідні локальні мережі IEEE 802.11. Персональні мережі та технологія Bluetooth. Мости та комутатори. Інтелектуальні функції комутаторів. Швидкісні версії Ethernet.


Змістовий модуль 2. Принципи побудови та функціонування глобальних комп’ютерних мереж.

Тема 4. Мережі TCP/IP

Стек протоколів TCP/IP. Типи адрес стека TCP/IP. Формат IP-адреси. Порядок призначення IP-адрес. Система DNS. Формат IP-пакета. Схема IP-маршрутизації. Протоколи транспортного рівня TCP та UDP. Протокол RIP. Протокол OSPF. Маршрутизація в неоднорідних мережах. Додаткові функції маршрутизаторів IP-мереж.


Тема 5. Глобальні комп’ютерні мережі

Базові поняття. Технологія Frame Relay. Технологія ATM. Віртуальні приватні мережі. IP в глобальних мережах. Базові принципи і механізми MPLS. Протокол LDP. Ethernet операторського класу. Технологія EoMPLS.


Тема 6. Мережні сервіси Internet

Віддалений доступ. Електронна пошта. Веб-служба. IP-телефонія. Протокол передачі файлів. Мережне управління в IP-мережах.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

п

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні принципи побудови мереж передачі даних

12

2

2
4

4Тема 2. Основи передачі даних

10

2

2
2

4Тема 3. Локальні комп’ютерні мережі

14

2

2

6

2

2Разом за змістовим модулем 1

36

6

6

6

8

10Змістовий модуль 2.

Тема 1. Мережі TCP/IP

12

2

2

2

4

2Тема 2. Глобальні комп’ютерні мережі

12

2

2

2

4

2Тема 3. Мережні сервіси Internet

12

2

2

2

2

4Разом за змістовим модулем 2

36

6

6

6

10

8


Усього годин


72

12

12

12

18

18
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Загальні принципи побудови мереж передачі даних

2

2

Основи передачі даних

2

3

Локальні комп’ютерні мережі

2

4

Мережі TCP/IP

2

5

Глобальні комп’ютерні мережі

2

6

Мережні сервіси Internet

26. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кодування інформації в обчислювальній техніці

2

2

Налаштування комп’ютерної мережі в різних операційних системах

2

3

Перевірка працездатності комп’ютерної мережі

2

4

Засоби збирання первинної інформації про мережу, створення карти мережі

2

5

Віддалене збирання та аналіз інформації про комп’ютерні мережі

2

6

Налаштування поштових клієнтів

2


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Загальні принципи побудови мереж передачі даних

4

2

Основи передачі даних

4

3

Локальні комп’ютерні мережі

2

4

Мережі TCP/IP

2

5

Глобальні комп’ютерні мережі

2

6

Мережні сервіси Internet

4
Разом

18


8. Індивідуальні завдання
Протягом всього часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології” курсанти активно залучаються до індивідуальної роботи, яка передбачає позааудиторне, вибіркове, оглядове, реферативне і практичне виконання завдань з опрацюванням рекомендованої літератури, навчально-методичних матеріалів, законодавчих документів та відомчих нормативних актів, інструкцій тощо.
9. Методи навчання
Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять. Для кожного практичного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань з опрацювання рекомендованих законодавчих та відомчих нормативних актів, літературних джерел. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійну роботу рекомендується організувати як виконання завдань, в тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації курсантів.
10. Методи контролю
У ході викладання навчальної дисципліни з метою якісного поточного контролю теоретичних знань курсантів передбачено опитування під час практичних занять. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі роботи курсантів з комп’ютерними програмами в спеціалізованих класах.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену за іспитовими білетами.


11. Розподіл балів, які отримують курсанти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

40

100

20

20

20

20

20

20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни12. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма дисципліни ““Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології””для підготовки курсантів за спеціалізацією «протидія кіберзлочинності».

2. Хахановський В.Г., Смаглюк В.М., Кудінов В.А., Тарасенко В.П., Тоневицький А.М. Комп’ютерні мережі та телекомунікаційні технології: Навчально-методичний комплекс. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – 121 с.
13. Рекомендована література
Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2002.

3. Кримінальний кодекс України. – К., 2004.

4. Про міліцію : Закон України від 20.12.90 № 565.

5. Про оперативно-розшукову діяльність :”Закон України від 18.02.92 № 2135-35-12.

6. Про інформацію : Закон України від 01.12.92 № 48 // Відомості Верховної Ради України, 1992.

Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.
Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
– ст. 650.

7. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 02.08.94 № 31 // Відомості Верховної Ради України, 1994. – ст. 286

8. Про національну програму інформатизації : Закон України від 26.03.98 № 10 “ // Офіційний вісник України, 1998. – ст. 375.

9. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – ст. 155. (334)

10 Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 року № 321.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.


Базова

 1. Аннабел З. Додд. Мир телекоммуникаций. Обзор технологий и отрасли. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002.

 2. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы стандарты, интерфейсы / Перев. с англ. – М.: Мир, 1990.

 3. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі: Апаратні засоби.– Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 138 с. ISBN 966-7123-63-4.

 4. Волохонский В.Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность / Под ред. Волохонского В.Л., Зайцевой Ю.Е., Соколова М.М. – СПб.: Узд-во СПбГУ, 2006.

 5. Гольдштейн Б.С., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. ІР-телефония. – Радио и связь, 2001.

 6. Данилов П. The Bat! 3. Практическая работа. – БХВ-Петербург, 2006. – С. 288. – ISBN 5-94074-149-5.

 7. Дуглас Камер. Сети TCP/IP, том 1. Принципы, протоколы и структура = Internetworking with TCP/IP, Vol. 1: Principles, Protocols and Architecture. – М.: «Вильямс», 2003. – С. 880. – ISBN 0-13-018380-6.

 8. Иванова Т.И. Корпоративные сети связи / Т.И. Иванова. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 178 с.

 9. Ирвин Дж. Передача данных в сетях: инженерный подход / Дж. Ирвин, Д. Харль. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 448 с.

 10. Кеннеди Кларк, Кевин Гамильтон. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. – М.: Вильямс, 2003.

 11. Куроуз Дж. Росс К. Компьютерные сети, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 12. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. Курс лекций. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. – ISBN 5-9556-0032-9.

 13. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд. СПб.: Питер, 2011.

 14. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010.

 15. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование ІР-сетей. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 16. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

 17. Р. Стивене. Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство. – Спб.: БХВ, 2003.

 18. Руководство по технологиям объединенных сетей. 4-е изд. – М.: Вильямс, 2005.

 19. Р. Моримото, М. Ноэл, К. Амарис, Э. Аббейт. Microsoft Exchange Server 2010. Полное руководство = Exchange Server 2010 Unleashed. – М.: «Вильямс», 2010. – С. 1280.

 20. Столлиигс В. Передача данных, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 21. Столлиигс В. Современные компьютерные сети, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003.

 22. Уэнделл Одом. Компьютерные сети. Первый шаг // Computer Networking First-step. – М.: «Вильямс», 2005. – С. 432.

 23. Филимонов А.. Построение мультисервисных сетей Ethernet. – М.: BHV, 2007. ISBN 978-5-9775-0007-4.

 24. Шринивас Вегешиа. Качество обслуживания в сетях ІР. – М.:Вильямс, 2003.


Допоміжна

  1. Алекс Экслер. Всё об электронной почте. – НТ Пресс, 2006. – 304 с. – ISBN 5-477-00205-0.

  2. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики / Виктор Михайлович Глушков. – М.: Наука, 1987. – 552 с.

  3. Колисниченко Д.Н. Поисковые системы и продвижение сайтов в Интернете. – М.: Диалектика, 2007. – 272 с. – ISBN 978-5-8459-1269-5.

  4. Кондратьєв Я.Ю., Хахановський В.Г. Нормативно-правова база інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів міліції // Науковий вісник НАВСУ, № 3, 2003. – К., НАВСУ, 2003. – С. 52-59.

  5. Кристофер Негус. Linux. Библия пользователя. – М.: Диалектика, 2006. – 704 с. – ISBN 0-7645-7949-5.

  6. Ландэ Д.В. Поиск знаний в Internet. – М.: Диалектика, 2005. – 272 с. – ISBN 5-8459-0764-0.

  7. Скотт Граннеман. Linux : карманный справочник. Необходимые коды и команды. – М.: Вильямс, 2008. – 211 с.

  8. Севостьянов И.О. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете. – СПб.: «Питер», 2010. – 240 с.

  9. Сетевые сообщества и будуще. - Интернет технологий. Web 2.0, лекция Кристофа Агитона.

  10. Тим О’Рейли, Что такое Веб 2.0 // Компьютерра, 11 октября 2005.

  11. Хахановський В.Г. Автоматизовані системи збирання і обробки інформації для прийняття рішень в процесі розслідування // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матер. наук.-практ. конф.Харків: “Право”, 1998. – С. 75-77.

  12. Хахановський В.Г., Підюков П.П., Смаглюк В.М. та ін. Інформатизація управління в органах внутрішніх справ: Посібник / За заг.
   Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
   ред. проф. Я.Ю. Кондратьєва. - К.: НАВСУ, 2003.

  13. Характеристики социальных сервисов веб 2.0 Патаракин Е.Д. Информационные технологии в управлении образованием – IV Всероссийская конференція. – Псков-2007.

  14. Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Хейн. Руководство администратора Linux. Установка и настройка = Linux Administration Handbook. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2007. – 1072 с. – ISBN 0-13-148004-9.


14. Інформаційні ресурси
http://tehno.inf.ua/.

http://office.microsoft.com/en-us/outlook.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Опис навчальної дисципліни
 • Усього годин