Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Скачати 124.91 Kb.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Скачати 124.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір124.91 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до Указу Президента України від 23.07.2014 № 614/2014 створено Національну раду реформ, метою якої визначено стратегічне планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Відповідальним за проведення податкової реформи визначено Міністерство фінансів.З метою створення сприятливого податкового середовища, обговорення широкого кола ідей, пропозицій та напрацювань було створено Цільову команду з податкової реформи під головуванням Міністра фінансів, до складу якої увійшли представники виконавчої та законодавчої влади, бізнесу, наукових кіл, міжнародних експертів та громадськості.
Законода́вча вла́да - одна з гілок державної влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. Структурно є сукупністю повноважень щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також сукупністю організаційних форм реалізації цих повноважень.
Цільова команда визначила принципи майбутньої податкової реформи:
СИСТЕМНІСТЬ – Податкові реформи мають бути комплексними та включати фундаментальні зміни в правилах та структурі оподаткування з тим, аби знайти правильний баланс між інтересами держави та бізнесу

НЕЙТРАЛЬНІСТЬ – Реформа податкового законодавства має забезпечити нейтральність для всіх галузей та уникати спеціальних податкових привілеїв або пільг, а також спеціальних вузькогалузевих податкових режимів, які ставлять у нерівні умови інші галузі

ПРОСТОТА – Система оподаткування має включати лише мінімально необхідні податки, ставки, режими та якомога меншу кількість винятків та спеціальних режимів. Правила оподаткування повинні бути чіткими для розуміння та не мати подвійного трактування. Податкова реформа повинна бути якомога простіша та якомога радикальна

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ – Оподаткування має виходити з об’єктивної спроможності платників платити податки

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ – Реформа податкового законодавства має запровадити такі ставки оподаткування, які б забезпечили сприятливі умови для ведення бізнесу в умовах світової економіки, залучення іноземних інвестицій, приріст капіталу для інвестування та створення нових робочих місць в Україні

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬПлатник податку відповідальний за сплату податків, що надає можливість державі виконувати свої функції належним чином; держава відповідальна перед платниками податків за свої дії.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Державні звіти щодо питань оподаткування публікуються на постійній основі.

ЕФЕКТИВНІСТЬ - Податкова система має стимулювати діяльність, інвестиції, роботу, створення робочих місць, конкурентоспроможність та економічне зростання, але не за рахунок окремих пільг та викривлень, а за рахунок створення системних умов для всього середовища.
Податко́ва систе́ма - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з прямих і непрямих податків.
Економічне зростання Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
Ефективність означає також високий рівень стягнення податків з низькими адміністративними витратами
Крім того, з метою ефективного обговорення та врахування у роботі Цільової команди пропозицій платників податків, в форматі комунікаційних платформ Мінфіном було проведено 14 зустрічей з представниками галузей (Індустріальні платформи) та 6 зустрічей з представниками громадськості (Відкриті платформи), на яких було обговорено напрямки податкової реформи.

Основними спільними проблемами різних індустрій було визначено:

 • високий рівень тіньової економіки;

 • нерівномірне податкове навантаження на бізнес;

 • значне навантаження на фонд заробітної плати;
  Тіньова економіка (англ. Black economy, Ghost economy, Shadow economy) - господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці. «Тіньові» підприємства не перерозподіляють власних доходів до бюджетів та державних цільових фондів, вони не сплачують податків, збільшуючи власні прибутки.
  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


 • велику частку контрабандної продукції на ринку;

 • нестабільність податкового законодавства.

Крім того було наголошено на проблемних питаннях, пов’язаних із відшкодуванням ПДВ, запровадженням додаткового імпортного збору, непрозорою системою адміністрування податків.

Відповідно до окреслених вище проблем, спільно із громадськістю та бізнесом були визначені основні пріоритети податкової реформи: • зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати;

 • створення податкових стимулів для виведення бізнесу з тіні;

 • спрощення податкового законодавства;

 • стабільність податкового законодавства.

Загалом проведено 12 зустрічей Цільової команди, на яких було представлено та обговорено різні моделі податкової реформи, досвід європейських країн у проведенні реформ та узагальнено проект податкової реформи, який був представлений Міністром фінансів на Національній раді реформ 3 вересня 2015 року.


2. Мета і шляхи її досягнення

Мета податкової реформи – побудова простої, прозорої, справедливої податкової системи, що стимулює інвестиції, створює умови для сталого розвитку національної економіки з одночасним забезпеченням потреб Державного та місцевих бюджетів на виконання пріоритетних видатків.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.


Завдання податкової реформи – зменшити податкове навантаження на законослухняних громадян та чесний бізнес, та водночас повернути в податкове поле тих, хто ухиляється від сплати чи мінімізує податки.

Законопроектом пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України, якими передбачається:

щодо податку на прибуток підприємств:

 • встановлення ставки податку на прибуток на рівні 18% у 2016 році та 17% - з 2017 року;
  Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.


 • збереження «класичної» моделі оподаткування податком на прибуток, з одночасним запровадженням з 2016 року дієвого механізму для стимулювання нових інвестицій в країні – «інвестиційного податкового кредиту»;

 • відмовитися від сплати авансових платежів по податку на прибуток.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
  1   2


Скачати 124.91 Kb.

 • 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
 • Цільову команду з податкової реформи
 • ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ - Податкова система
 • Індустріальні платформи
 • 2. Мета і шляхи її досягнення
 • Податкового кодексу України