Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка До вищого навчального закладу на 2 курс спеціальності 022 «Дизайн» приймаються особи, що отримали які мають повну загальну середню освіту, отримали повну загальну середню освіту

Скачати 295.97 Kb.

Пояснювальна записка До вищого навчального закладу на 2 курс спеціальності 022 «Дизайн» приймаються особи, що отримали які мають повну загальну середню освіту, отримали повну загальну середню освіту
Скачати 295.97 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір295.97 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

дизайну та реклами

___________ І.С.Бондар


ПРОГРАМА


ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Для вступників на 2 курс в галузі знань

02 «Культура і мистецтво»Спеціальність

022 «Дизайн»

для отримання ОР «Бакалавр»

на базі ОКР «Молодший спеціаліст», «Спеціаліст», ОР«Бакалавр», «Магістр»

за іншою спеціальністюЗатверджено

Вченою радою факультету

Протокол № 7

від 17.02.2017 р.


Київ – 2017

Пояснювальна записка

До вищого навчального закладу на 2 курс спеціальності 022 «Дизайн» приймаються особи, що отримали які мають повну загальну середню освіту, отримали повну загальну середню освіту та дипломи молодшого спеціаліста неспорідненого напряму, та особи, що отримали вищу освіту та здобули дипломи ОКР «Молодший спеціаліст», «Спеціаліст», ОР «Бакалавр», «Магістр» за іншими спеціальностями.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Метою вступного фахового іспиту є виявлення рівня теоретичних знань та індивідуальних особливостей абітурієнта до обраної спеціальності, спеціалізації та загального рівня їх художньої підготовки, схильності до спеціалізації, різноманітності візуальних уподобань та інтересів, наявності креативного мислення.Виявлення рівня теоретичних знань передбачає відповіді вступника в усній на питання за змістом дисциплін фундаментальної та загально-професійної підготовки: «Історія мистецтв», «Рисунок» та «Живопис», «Історія дизайну», «Композиція», «Проектна графіка». Для відповіді на теоретичні питання за означеними дисциплінами вступник може витрати 1 академічну годину.

Академі́чна годи́на - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 40…45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин.

Загальна сума балів, яку вступник може отримати за відповіді на теоретичні питання дорівнює 100 балів.

Крім того, вступники за неспорідненою спеціальністю мають виконати практичне завдання, що унаочнює їх навички володіння графічною мовою (лінія, пляма, крапка), художніми матеріалами, вміння відібрати головне у стилізованому об’єкті, аналізі та відтворенні особливостей стилю; виявленні креативності мислення, вміння спрощувати, схильність до утворення дизайн-форм.Абітурієнт виконує один з варіантів пропонованих нижче завдань графічними техніками протягом 3 академічних годин.

Загальна сума балів, яку вступник може отримати за виконання практичних завдань дорівнює 100 балів.

Загальний термін проведення вступного іспиту для вступників за неспорідненою спеціальністю складає 4 академічні години.

Загальна сума балів, яку вступник може отримати за вступний іспит дорівнює 100 балів.


Зміст програми дисциплін для виявлення рівня теоретичних знань
«Історія мистецтв»

Курс «Історія мистецтв» належить до дисциплін фундаментальної підготовки, включених у навчальні плани підготовки фахівців дизайнерських спеціалізацій.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.Метою курсу є засвоєння студентами необхідного обсягу знань, пов’язаних з історичним розвитком мистецтва в руслі різних культурних традицій у контексті найбільш значних в історії людства цивілізацій, що супроводжується розглядом особливостей історичних стилів образотворчих видів мистецтва і архітектури та аналізом світоглядних і філософських основ художньої творчості:

 • Мистецтво. Поняття стилю в мистецтві. Стиль епохи, художнього напряму, окремого твору. Індивідуальний авторський стиль. Історичні стилі в архітектурі. Жанр в образотворчому мистецтві. Виражальні засоби;

 • мистецтво Давнього Єгипту;

  Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).

  Єгипет Єги́пет (араб. مصر‎, Miṣr), Ара́бська Респу́бліка Єги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎, Джумхуріят Маср аль-Арабійя) - держава на північному сході Африки та Синайському півострові в Азії. На півночі омивається Середземним морем, на сході - Червоним морем. • елліністичний період у єгипетському мистецтві;

 • мистецтво Месопотамії;

 • мистецтво Давньої Індії, Китаю і Японії;

 • крито-мікенське (Егейське) мистецтво;

 • мистецтво Давньої Греції і Давнього Риму;

  Старода́вній Рим (лат. Roma antiqua, також Древній Рим, старожитній, античний Рим) - одна з цивілізацій Давнього світу та античності, отримала свою назву від головного міста - Риму (лат. Roma), яке в свою чергу назване на честь легендарного засновника - Ромула.

  Греція Гре́ція (грец. Ελλάδα - Еллада), офіційна назва Гре́цька Респу́бліка (грец. Ελληνική Δημοκρατία) - європейська держава на півдні Балканського півострова та численних островах. На півночі межує з Албанією, Республікою Македонією та Болгарією, на сході - з Туреччиною. • формування художніх стилів у мистецтві середньовічної Європи;

  Середньові́ччя - період європейської історії від 5 століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець 15 століття - початок 16 століття. За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній Європі, аніж у Східній (близько 9-11 ст.). • мистецтво Візантії;

 • формування художніх стилів у мистецтві середньовічної Європи;

 • північне Відродження;

 • Італійський Ренесанс;

 • мистецтво бароко і класицизму;

 • розвиток українського мистецтва XVII – XVIII ст.;

 • європейське мистецтво XIX століття;

 • стильові особливості модерну;

 • основні художні течії І пол. XX ст.;

 • мистецькі напрями ІІ пол. XX ст. і сучасне мистецтво.

  Суча́сне мисте́цтво (англ. Contemporary art) - необтяжене термінологічною точністю поняття, що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття.Завдання курсу полягає в тому, щоб навчити студентів:

 • пов’язувати розвиток світового мистецтва з визначальними подіями в історії тієї чи іншої країни;

 • аналізувати стильові ознаки творів мистецтва і архітектури;

 • визначати жанрову належність творів мистецтва, розпізнавати художні техніки;

 • володіти мистецтвознавчою термінологією.

Програмою курсу передбачено самостійне опрацювання літератури, відвідування музеїв і виставок, тимчасових художніх експозицій.
Питання з дисципліни «Історія мистецтв»

 1. Поняття стилю в мистецтві.

 2. Визначення стилю епохи, художнього напряму, окремого твору.

 3. Визначення індивідуального авторського стилю.

 4. Історичні стилі в архітектурі.

 5. Жанр в образотворчому мистецтві. Виражальні засоби.

 6. Властивості графічних зображень мистецтва Давнього Єгипту.

  Старода́вній Єги́пет - одна з найдавніших держав на Землі і колиска цивілізацій Середземномор'я. Країна-стрічка займала територію в нижній течії річки Ніл в північно-східній Африці 7. Властивості архітектурних споруд Давнього Єгипту.

  Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. 8. Властивості одягу Давнього Єгипту.

 9. Елліністичний період у єгипетському мистецтві.

 10. Мистецтво Месопотамії.

 11. Мистецтво Давньої Індії, Китаю і Японії.

 12. Крито-мікенське (Егейське) мистецтво.

 13. Мистецтво Давньої Греції і Давнього Риму.

  Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст. 14. Формування художніх стилів у мистецтві середньовічної Європи.

 15. Мистецтво Візантії.

 16. Формування художніх стилів у мистецтві середньовічної Європи.

 17. Північне Відродження.

 18. Італійський Ренесанс.

 19. Мистецтво бароко і класицизму.

 20. Розвиток українського мистецтва XVII – XVIII ст.

 21. Європейське мистецтво XIX століття.

 22. Стильові особливості модерну.

 23. Основні художні течії І пол. XX ст.

 24. Мистецькі напрями ІІ пол. XX ст. і сучасне мистецтво.

 25. До якого з видів скульптури належать надгробки?

 26. Для якого з видів скульптури характерний найміцніший зв'язок із навколишнім середовищем?

 27. У якому жанрі мистецтва зображуються події боїв, життя військових?

 28. Кому належала перша ступінчаста піраміда?

 29. Що означає термін «зооантропоморфна істота»?

 30. Кому належить найбільша піраміда?

 31. Як називали найдавнішу форму усипальниці Стародавнього Єгипту?

 32. Хто відкрив гробницю Тутанхамона?

 33. За якого фараона в Стародавньому Єгипті відбулися реформи в мистецтві й було послаблено канон?

 34. Де зберігається найбільша колекція давньоєгипетського мистецтва?

 35. Який колір домінує в оздобленні брами богині Іштар?

 36. Як називалася міфологічна істота, що зображувалася з п'ятьма ногами?

  Вигадана істота - згадуваний у міфології, фольклорі, релігійних джерелах, художніх творах, кінематографі вигаданий персонаж. 37. Як називається тип храму, який за зовнішнім виглядом нага­дує ступінчасту піраміду Стародавнього Єгипту?

 38. Якими кольорами домінувало в оздобленні храмів Месопотаміїї?

 39. Твори шумеро-аккадського епосу?

 40. Де розташовувалася брама богині Іштар?

 41. Яку форму мали древні брахманські храми?

 42. Що символізує буддистська ступа?

 43. Який вид живопису зберігся в печерах Аджанти:

 44. Які архітектурні споруди з’явились в Індії з приходом мусульман.

 45. Як розвивалась скульптура в північній Індії під владою мусульманських династій

 46. Які три вчення вплинули на мистецтво стародавнього Китаю?

  Китай - одна з найстаріших цивілізацій у світі, безперервна історична традиція якої налічує майже 5000 років.

  Північна Індія (англ. Northern India, гінді उत्तर भारत, Uttar Bhārat, урду شمالی ھندوستان, Shumālī Hindustān) - нечітко визначений регіон на півночі Індії. 47. На чому були написані найдавніші китайські картини.

 48. Загнуті догори загострені краї пагод.

 49. Живопис у Стародавньому Китаї.

 50. Що найчастіше зображували китайські живописці в живописних картинах?

«Рисунок»

Дисципліна «Рисунок» передбачає підготовку фахівців дизайнерських спеціальностей, адже володіння художніми засобами у відтворенні будь-яких об’єктів в просторовому середовищі є важливою складовою професійної підготовки дизайнерів.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Метою курсу є вивчення способів відтворення форми, її площинно-конструктивних закономірностей, практичне освоєння різних графічних технік.

Головне завдання курсу полягає в розвитку творчого підходу до створення художнього образу засобами академічного рисунка, набутті необхідних практичних навичок для вирішення композиційної цілісності зображення, статичного і динамічного стану об’єкта, вивченні способів побудови зображуваного об’єкта за допомогою просторової та лінійної перспективи, у визначенні пропорційних співвідношень між об’єктами та їх частинами, відтворенні форми предметів та їх фактури, підпорядкуванні другорядного головному.

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

Худо́жній о́браз - особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність.


«Живопис»

Дисципліна «Живопис» є складовою процесу підготовки фахівців дизайну і передбачає вивчення теорії та історії образотворчого мистецтва, основ пластичної анатомії, академічного рисунка, а також практичного їх застосування. Метою курсу: робота з основними живописними техніками, практичне засвоєння прийомів формотворення за допомогою кольору і тонових контрастів і нюансів, вирішення складних просторових і колористичних завдань.

Завдання курсу – розвинути у студентів творчий підхід до створення художнього образу засобами академічного живопису, набуття практичних навичок для вирішення композиційної цілісності зображення, відтворення складних форм та різних за матеріальністю предметів, засвоєння прийомів відтворення фактури матеріалу, статичного чи динамічного стану об’єкта за допомогою виражальних можливостей живописних матеріалів при створенні цілісного повітряно-просторового середовища з гармонійно організованим колоритом.

Академі́зм - стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі «високого мистецтва» - насамперед національними академіями мистецтв з використанням спадщини античності та Відродження.

Питання з дисциплін «Рисунок» та «Живопис» 1. Що означає термін «рисунок»?

 2. Де був винайдений папір?

 3. Що означає термін «блік»?

 4. Від якого фактору залежить світлий тон предмета?

 5. Що означає термін «штрих» в техніці рисунка?

 6. Розкрити відмінності термінів «контур» та «силует»

 7. Яка поверхня відбиває більше світла?

 8. Що означає термін «ракурс»?

 9. Які «сухі» інструменти використовуються в техніці рисунка?

 10. Що означає термін «конструкція» в зображенні предметного світу?

 11. Що означає термін «об’єм» в техніці рисунка?

 12. Як називається художник, який зображує море?

 13. Що означає термін «студія» в образотворчому мистецтві?

 14. Що означає термін «абрис» в техніці рисунка?

 15. Що означає термін «пропорції» в образотворчому мистецтві?

 16. Що означає термін «пластичність» в зображенні натури?

 17. Які «мокрі» інструменти використовуються в техніці рисунка?

 18. Під яким кутом повен бути спрямований на аркуш погляд рисувальника?

 19. Як під час практичних занять виміряється співвідношення пропорцій об’єктів?

 20. Що означає термін «рефлекс» ?

 21. Коли в Європі почали використовувати папір для рисунка?

 22. Що являється модулем виміру пропорцій фігури людини за класичним каноном?

 23. Що означає термін «урбаніст»?

 24. Для виконання яких завдань з рисунка використовуються наступні матеріали – м’який олівець, вугіль, сангін, соус, крейда?

 25. Чим краще починати учбовий рисунок?

 26. Який перший етап виконання навчального рисунка?

 27. Які матеріали використовують для довгочасного рисунка гіпсової моделі голови?

 28. Розкрийте зміст терміну «живопис» ?

 29. Як розташовані додавальні кольори у колірному колі?

 30. Що означає поняття «колорит»?

 31. Як інакше називається гравюра на дереві?

 32. Як називається техніка монументального живопису, за якої фарби на стіну накладаються по вологому тиньку?

  Монументалізм (від лат. monumentum - пам'ятник) - стиль у світовому мистецтві та архітектурі середини XX століття. Виник як альтернатива авангардизму та модернізму 10-20-х років в СРСР та нацистській Німеччині, але згодом набув поширення і в інших країнах. 33. В чому полягає фізична природа світла?

 34. Що означає термін «акцент» у живописі ?

 35. Назвіть три основні параметри кольору?

 36. Що означає термін «рефлекс» в живописі ?

 37. Чим обумовлені кольорові рефлекси на предметах?

 38. Назвіть три основні кольори?

  Основні кольори - кольори, змішуючи які можна отримати всі інші кольори та відтінки. 39. Як називається художник, який досягає оптичного змішування кольору наносячи його дрібними мазками-точками?

 40. Найбільш поширений асоціативний поділ кольорів на дві групи?

 41. Що означає поняття «адаптація ока» (людини)?

 42. Що означає поняття «нюанс в кольорі»?

 43. Які пари колірного круга є доповнюючи ми?

 44. Які кольори називаються складеними, похідними?

 45. Який послідовний образ викликає кожний колір при явищах послідовного контрасту?

 46. З якими фарбами можна використовувати акварель?

 47. Як відтворити об’єм об’єкту в акварельному живописі?

 48. Суміш якої кількості фарб рекомендується використовувати в акварельному живописі?

 49. Чого не слід допускати в акварельному живописі?

 50. Що означає термін «гризайль» в акварельному живописі?

«Історія дизайну»

«Історія дизайну» є дисципліною загально-професійної підготовки. Матеріал курсу розглядається в контексті загальномистецьких процесів культур народів Європи, Азії, Африки тощо. Опанування цінностей вітчизняної культурної спадщини у зіставленні із суголосними явищами мистецтва та дизайну інших народів сприятиме усвідомленню власної національної самобутності.

Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.

Мета курсу: засвоєння студентами обсягу знань, пов'язаних із становленням дизайну як специфічної сфери професійної художньої діяльності.

Завдання курсу:

- дослідження закономірностей розвитку дизайну на історичних та археологічних матеріалах;

- аналіз основних етапів становлення дизайну;

- вивчення провідних мистецьких стилів та художніх течій;

- вивчення творчої спадщини відомих майстрів;

- вивчення основних художніх напрямків сучасного дизайну.


Питання з дисципліни «Історія дизайну»

 1. Які розгалуження прийнято виділяти в сучасній фаховій дизайн-діяльності?

 2. Функції промислового дизайну.

  Промисловий дизайн - використання комбінації прикладного мистецтва і прикладної науки для 3. Розкрийте значення терміну «еклектичний».

 4. Розкрийте значення терміну «експресіонізм».

 5. В якому з стилів найбільше застосовувалося золото при оформленні інтер’єрів?

 6. Який із стилів наслідував античні зразки?

 7. Як називалася німецька художньо-промислова спілка?

 8. Що таке «протодизайн»?

 9. Які основні ознаки неостилей?

 10. Де відбулась Перша Всесвітня промислова виставка?

 11. В якому сторіччі розпочалася промислова революція в Європі?

  Промисло́ва револю́ція або промисло́вий переворо́т - перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного й доморобного до великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в Англії у другій половині XVIII ст. 12. Хто стояв у витоків створення руху «Мистецтв і ремесел»?

 13. Назвіть авторів перших теорій дизайну?

 14. Визначити революційний винахід кін. XVIII ст..

 15. Хто з дизайнерів належав до голландської групи «Де Стайл»?

 16. Який стильовий напрямок був характерним для Баухаузу?

 17. В якому році було засновано ВХУТЕМАС?

 18. Провідні факультети ВХУТЕМАСу?

 19. Хто з видатних дизайнерів викладав у ВХУТЕМАСі?

 20. Який стильовий напрямок був характерним для ВХУТЕМАСу?

«Композиція»

Композиція як найбільш досконалий тип функціональної структури відкритого модифікаційного типу. Історія поняття «композиція». Композиція предмет художньої діяльності; творчий метод художника; спосіб формоутворення в мистецтві; процес художньої творчості, головний розділ теорії мистецтва; навчальна дисципліна Питання законів та правил композиції.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Принципи уподібнення та руху від загального до часткового.

Композиція як результат глибокого художнього осмислення та раціональної гармонізації візуальної конструкції. Визначальна якість композиції органічність зв’язків між частиною та цілим, що може бути досягнуто низкою способів та прийомів таких як стилізація, інтерполяція, ремінісценція, реплікація, комбінаторика, акцентування, уподібнення форм, геометризація тощо. Композиційні якості (декоративності, емблематичності, символічності, алегоричності, цілісності, ритмічності, врівноваженості та співмірності) яких може набувати мистецький твір одночасно можуть виступати як складові оціночного критерію виразності.

Твір мистецтва, художній твір - об'єкт, що володіє естетичною цінністю; матеріальний продукт художньої творчості (мистецтва), свідомої діяльності людини.

Конструкція як основа функціональної структури композиції. Закони організації зображального простору. Неоднорідність зображального простору. Схема силових полів за Р.Арнхеймом. Візуальна композиційна рівновага. Поняття про мажорну та мінорну діагоналі. «Слабкі» та «сильні» чверті формату. Статика динаміка. Ритм, метр. Визначення композиційного центру, акцентування уваги – кольором, контуром, тональним контрастом, інтервалом, текстом, введенням сюжетного ряду, змінами структури, масштабів, силуетної пластики, групуванням елементів, спрямуванням силових ліній.

Силова́ лі́нія векторного поля - це уявна лінія в просторі, дотична до якої в будь-якій точці збігається з напрямком поля в цій точці.Поняття стилю, стилізації та стайлінгу. Типи стилізації. Стилізація ретроспективна: - буквальне копіювання візуальної форми культурного зразка; - прямий перенос окремих візуальних ознак зовнішньої будови культурних зразків на проектований предмет (орнаментальні деталі, декоративні або конструктивні елементи); - перенос зовнішніх характерних структурних ознак морфології. Стилізація декоративна. Геометризація, узагальнення та трансформація природних прототипів.
Питання з дисципліни «Композиція»

 1. Що таке композиція?

 2. Що виступає головним критерієм вибору тих чи інших засобів композиції?

 3. Укажіть геометричну фігуру, яка схиляє глядача до відчуття зосередженості та урівноваженості?

  Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут. 4. Як співпадають одне з одним геометричний і візуальний центр?

 5. У якій частині графічної системи рекомендується розташовувати головні акценти?

 6. Вкажіть той засіб композиції, завдяки застосуванню якого мозок миттєво сприймає графічну систему?

 7. Який композиційний засіб викликає у глядача враження рівноваги та стійкості?

 8. Дотримання якого закону забезпечує неділимість графічної системи?

9. Розкрийте зміст визначення «модульний елемент» композиції:

10. Монументальність – це:

11. Явище контрасту у графічних композиціях визначається через:

12. Явище нюансу у графічних композиціях визначається через наявність:

13. Акцидентні композиції – це:

14. Під терміном «канон» розуміють:

15. Під терміном «статика» розуміють:

16. Під терміном «динаміка» розуміють:

17. Метричний спосіб угрупування композиційних елементів передбачає:

18. Ритмічний спосіб угрупування композиційних елементів передбачає:

19. Формалізація - це:

20. Умовами утворення модульного композиційного блоку є:

21. Скільки відсотків інформації людина сприймає через зір?

22. Об'ємно-просторова композиція це:

23. До видів симетрії відносять:

24. Під терміном «стилізація» розуміють:

25. Загальними закономірностями композиції є:

26. Визначення поняття «золотий перетин».

27. Визначення поняття «композиційна рівновага».

28. Контрастне поєднання елементів – це?

29. Властивості композиції – це?

30. Метричні композиційні ряди – це?


«Проектна графіка»

Графічна інформація та її художньо-образні характеристики. Способи представлення графічної інформації. Визначення графічної інформації, графічного зображення, графічної мови та графічного дизайну.

Графічний дизайн - художньо-проектна діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності.

Проектна графіка як візуалізація всіх етапів формотворчого процесу. Проектне завдання. Його зв’язок з графічними техніками візуалізації та подальшим втіленням об’єкта з урахуванням необхідного способу кодування (емоційно-образного або технічно-інформаційного). Графіка і її види. Технічна графіка: креслення, ескіз, малюнок. Художньо-образна графіка. Основні етапи виконання проектної графіки. Інформативні характеристики предмета та їх залежність від проектно-графічної мови.

Художній образ, як сукупне асоціативне відтворення певної думки, ідеї, почуття і т.ін. Можливості концентрування та ущільнення думок, або виділення їх вкрай обмеженої кількості, за допомогою проектно-графічних засобів.

Фактури в системі представлення графічної інформації. Засоби утворення та практичне застосування.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Фактури, як засіб передачі інформації про властивості об’єкту та, як декоративне узагальнення об’єктів, спрощень за допомогою малюнку, кольору, об’єму. Засоби утворення фактур та їх практичне застосування. Впровадження фактур в творах мистецтва і дизайну, в історії мистецтв.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Історія мистецтв - розділ мистецтвознавства, який вивчає процес розвитку мистецтв з часів їх появи до наших днів.

Декоративне узагальнення об’єктів на основі фактур. Лаконічність графічної мови.

Текстури в системі представлення графічної інформації. Текстури в системі інформаційного кодування. Відмінності від фактур. Специфіка застосування

Значення текстур в формуванні візуально-образної мови. Утворення нових й несподіваних контекстів та присвоєння об’єктам нових властивостей за допомогою текстуризації. Властивості композицій з графічними текстурами.

Кольорографічні акцидентні проектно-графічні техніки. Акцидентні техніки і композиції на їх основі. Загальні засади акцидентних технік в творах графіки і графічного мистецтва.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Вплив акцидентних технік на композиційну побудову у кожному з видів графічного мистецтва. Класичні графічні техніки: ксилографія, офорт, акватинта, ліногравюра. Матеріали для роботи. Відмінності акцидентних технік від класичних. Монохромні та кольорографічні техніки в акцидентних композиціях. Акцидентність. Типологія акцидентних технік за образно-стильовими властивостями : уподібнені до «класичної манери виконання», декоративні або суто формальні, експериментальні, творчо-пошукові , тощо.

Засоби візуального упорядкування площин та об’ємів. Площина та об’єм – як художні форми та як носії інформації.

Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.


  1   2


Скачати 295.97 Kb.

 • Давньої Греції і Давнього Риму