Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Вінниці за 2013 рік
Сторінка18/18
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Спеціальний фонд

Код

Найменування субвенції

Залишок на 01.01.13р

Уточнений план (по залишкам які утворилися станом на 01.01.2013)

Уточнений план на 2013 р.

Надходження 2013р.

Відхилення

Використання (залишків коштів, які утворилися на 01.01.2013)

Використання у 2013р.

Повернення (залишків коштів, які утворилися на 01.01.2013)

Повернення

Залишок коштів на рахунку міського бюджету станом на 01.01.14р.

41035001

Будівництво мережі кана-лізації вулиць мікрорайону "Старе місто" (квар-тальні комі-тети "Зоря-ний", "Ліво-бережний", "Царина", "Поділля") - ІІ етап

1952479,68

1952480,00


1952479,63
0,05


На вибірко-вий капіта-льний ре-монт троту-ару по вул. Соборній

2869,69

2869,69


2869,69
Для завер-шення будів-ництва мийно-прибирального корпусу в КП "Вінни-цьке ТТУ"

164633,62

164633,62


164589,25
44,37


На придба-ння "Систе-ми моніто-рингу "ВІS VISTA" для реанімаційного відділення міської клі-нічної лікарні №1

70000,00

70000,00


70000,00
Будівництво мережі кана-лізації вулиць мікрорайону "Старе місто" (квар-тальні комі-тети "Зоря-ний", "Ліво-бережний", "Царина", "Поділля") - ІІІ етап3000000,00

3000000,00

0,00
2280067,02719932,98
На соціаль-но-економіч-ний розвиток250000,00

250000,00

0,00
250000,00

Капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Пиро-гова, 109а м.Вінниці за рахунок субвенції з обласного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах295525,00

295525,00

0,00
54107,30
93531,90

147885,80
Вибірковий капітальний ремонт покриття вул. Салти-кова-Щед-рина (від вул. Михай-ловського до Салтикова-Щедрина, 35)160708,00

160708,00

0,00
156975,60
3732,40Вибірковий капітальний ремонт пок-риття проїз-ду до облас-ного онколо-гічного диспансеру185442,00

185442,00

0,00
149757,60
35684,40Реконструкція доріг м.Вінниці по вул. Архи-тектора Артинова ( від вул.Со-борної до вул.Першотравневої) за рахунок субвенції з обласного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах1575200,00

2000000,00

424800,00
1209485,72
590890,40

199623,88
На забезпе-чення попо-внення мате-ріально-тех-нічної бази СЗШ І-ІІІ ст. № 16 Вінницької міської ради20000,00

20000,00

0,00

20000,00
Для заміни обладнання у Вінницькій міській стан-ції швидкої медичної допомоги71604,00

71604,00

0,00
71604,00

На прове-дення капі-тального ремонту із утеплення вікон в зак-ладі спеціа-лізаваної ЗОШ І ст. №25 із пог-либленим вивченням іноземних мов Вінницької міської ради150000,00

150000,00

0,00

150000,00

Всього субвенцій 41035001 по спеціальному фонду

2189982,99

2189982,99

5708479,00

6133279,00

424800,00

2189938,57

4171997,24

44,42

723839,10

1237442,66

Всього субвенцій з обласного бюджету

2189982,99

2189982,99

174571680,00

174994516,00

422836,00

2189938,57

172921331,68

44,42

835741,66

1237442,66

До обласного бюджету перераховані невикористані за призначенням кошти субвенцій з обласного бюджету (код 41035001) в сумі 741312,16 грн., в тому числі: загального фонду в сумі 17473,16 грн., спеціального фонду в сумі 723839,10 грн.

Залишок невикористаних субвенцій з обласного бюджету пояснюється наступним:


 • по загальному фонду:

 • на виплату допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 2294,00 грн. внаслідок повернення коштів безпосередньо одержувачами допомоги через втрату (смерть) підопічного;

 • на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам загального захворювання I та II груп в сумі 0,27 грн. утворився у зв’язку з відсутністю фактичної потреби в коштах;

 • на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 0,60 грн. утворився у зв’язку з відсутністю фактичної потреби в коштах ;

 • на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 183,28 грн. утворився у зв’язку з відсутністю фактичної потреби в коштах;

 • на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 14995,01 грн., утворився з них:

 • 1451,01 грн. з відсутністю фактичної потреби в коштах;

 • 13544,00 грн. безпідставно списано управлінням Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області до обласного бюджету без виконання платіжних доручень, які забезпечували використання субвенцій в повному обсязі, до обласного бюджету.

 • по спеціальному фонду:

Залишки коштів за рахунок субвенції з обласного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а саме:

 • на капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Пирогова, 109а м.Вінниці в сумі 93 531,90 грн. утворився у зв’язку з відсутністю фактичної потреби в коштах;

 • на вибірковий капітальний ремонт покриття вул.Салтикова-Щедрина (від вул.Михайловського до Салтикова-Щедрина, 35) в сумі 3732,40 грн. утворився у зв’язку з відсутністю фактичної потреби;

 • на вибірковий капітальний ремонт покриття проїзду до обласного онкологічного диспансеру в сумі 35684,40 грн. утворився у зв’язку з відсутністю фактичної потреби;

 • реконструкція доріг м.Вінниці по вул.Архитектора Артинова (від вул.Соборної до вул.Першотравневої) за рахунок субвенції з обласного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 590890,40 грн. утворився у зв’язку з відсутністю фактичної потреби.

В зв’язку з непроведенням у 2013р. управлінням Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області платіжних доручень головних розпорядників коштів, кошти субвенцій обласного бюджету повернуто на рахунок міського бюджету в сумі 1 237 442,66 грн.,

в тому числі:

- на капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Пирогова, 109а м.Вінниці за рахунок субвенції з обласного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 147885,80 грн.;

- реконструкція доріг м.Вінниці по вул.Архитектора Артинова ( від вул.Соборної до вул.Першотравневої) за рахунок субвенції з обласного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 199 623,88 грн.;

- на забезпечення поповнення матеріально-технічної бази СЗШ І-ІІІ ст. №16 Вінницької міської ради в сумі 20000,00 грн.;

- на проведення капітального ремонту із утеплення вікон в закладі спеціалізованої ЗОШ І ст. №25 із поглибленим вивченням іноземних мов Вінницької міської ради в сумі 150 000,00 грн.

Також, у зв’язку з відсутністю в потреби в коштах на рахунок міського бюджету станом на 01.01.2014 року повернуто кошти субвенції на будівництво мережі каналізації вулиць мікрорайону "Старе місто" (квартальні комітети "Зоряний", "Лівобережний", "Царина", "Поділля") - ІII етап в сумі 719932,98 грн.


Залишок невикористаних коштів субвенції отриманих у 2012 році повернуто до обласного бюджету в сумі 44,42 грн.,

в тому числі по субвенціях: • на будівництво мережі каналізації вулиць мікрорайону "Старе місто" (квартальні комітети "Зоряний", "Лівобережний", "Царина", "Поділля") - II етап в сумі 1952479,68 грн. використано в звітному періоді за цільовим призначенням в сумі 1952,47963грн. Залишок субвенції в сумі 0,05 грн. повернуто до обласного бюджету у зв’язку з відсутністю фактичної потреби.

 • для завершення будівництва мийно-прибирального корпусу в КП "Вінницьке ТТУ" в сумі 164633,62 грн. використано в звітному періоді за цільовим призначенням в сумі 164589,25 грн. Залишок субвенції в сумі 44,37 грн. повернуто до обласного бюджету у зв’язку з відсутністю фактичної потреби.

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів (код 41035201) в сумі 94429,40 грн. повернута управлінням Державної казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області до обласного бюджету, з них в сумі 93374,29 грн. без виконання платіжних доручень розпорядників коштів, які забезпечували використання субвенції в повному обсязі.

Протягом року згідно з рішеннями міської ради в складі видатків міського бюджету затверджені міжбюджетні трансферти в сумі 3157,369 тис.грн., з них по загальному фонду – в сумі 1493,11 тис.грн., по спеціальному фонду – в сумі 1664,259 тис.грн., в тому числі:

- по загальному фонду:

= до державного бюджету - в сумі 1220,204 тис.грн.;

= до районного бюджету Вінницького району - в сумі 100,0 тис.грн.;

= до сільського бюджету с.Стадниця – в сумі 172,906 тис.грн.

- по спеціальному фонду:

= до державного бюджету - в сумі 1589,259 тис.грн.;

= до обласного бюджету - в сумі 75,0 тис.грн.

Видатки по міжбюджетних трансфертах профінансовані в сумі 3157,369тис.грн. або на 100 відсотків до уточненого плану, з яких використано за цільовим призначенням 3157,368 тис.грн.

По загальному фонду видатки по міжбюджетних трансфертах відповідно до потреби профінансовано в сумі 1493,110 тис.грн. або на 100 відсотків до уточненого плану, освоєно – в сумі 1493,109 тис.грн. , в тому числі трансферти:

= державному бюджету – в сумі 1220,204 тис.грн.;

= бюджету Вінницького району - в сумі 100,0 тис.грн.;

= сільському бюджету с. Стадниця – 172,905 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки по міжбюджетних трансфертах відповідно до потреби профінансовано в сумі 1664,259 тис.грн. або на 100 відсотків до уточненого плану, освоєно – в сумі 1664,259тис.грн. , в тому числі трансферти:

= державному бюджету – в сумі 1589,259 тис.грн.;

= обласному бюджету - в сумі 75,0 тис.грн.
Аналіз по енергоносіях за 2012 рік
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»

По загальному фонду касові видатки складають 57238,687 тис.грн., фактичні видатки - 57238,687 тис.грн.

По спеціальному фонду касові видатки складають 562,731 тис.грн., фактичні видатки - 562,731тис.грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»

По загальному фонду касові видатки складають 088,742 тис.грн., фактичні видатки - 5088,742 тис.грн.

По спеціальному фонду касові видатки складають 86,902 тис.грн., фактичні видатки - 86,902 тис.грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»

По загальному фонду касові видатки складають 9699,766 тис.грн., фактичні видатки - 9699,766 тис.грн.

По спеціальному фонду касові видатки складають 209,444 тис.грн., фактичні видатки - 209,444 тис.грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»

По загальному фонду касові видатки складають 621,175 тис.грн., фактичні видатки - 621,44 тис.грн.

По загальному фонду відхилення фактичних видатків від касових пояснюється використанням закладами охорони здоров’я залишку газових балонів, які були придбані в 2012 році, на суму 0,265 тис.грн.

По спеціальному фонду касові видатки складають 43,537 тис.грн., фактичні видатки - 43,537 тис.грн.КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг»

По загальному фонду касові видатки складають 1,938 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за спожиті бюджетними установами та закладами комунальні послуги та енергоносії станом на 01.01.2014р. відсутня.
Стан дебіторської і кредиторської заборгованості
Станом на 1 січня 2014 року дебіторська заборгованість по загальному фонду в бюджетних установах становить 24505 грн., яка у порівняні із початком року зменшилась на 682 грн. (на 01.01.2013 р. становила 25 187 грн.).
Дебіторська заборгованість повністю погашена:

грн.
 • по житлово-комунальному господарству на суму 6408

Всього: 6408
Зростання дебіторської заборгованості допустили:

грн.


 • установи охорони здоров’я на 5726

Всього: 5726

Кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету станом на 1 січня 2014 року становить 29483015 грн., яка у порівнянні із початком року збільшилась на 11849893 грн. (на 01.01.2013р. становила 17633122 грн).


Зростання кредиторської заборгованості відбулось:

грн.

877853

 • по установах освіти на

557968

 • по житлово-комунальному господарству на

4827970

 • по закладах культури і мистецтва на

486042

 • по установах фізичної культури і спорту на

846846

 • по транспорту на

5384114

 • по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на

294616

 • по видатках, не віднесених до основних груп на

115094

Всього:

13390503


Кредиторська заборгованість зменшилась:

грн.- по соціальному захисту населення на

- по будівництву на17225

29830


Всього:

47055

Кредиторська заборгованість повністю погашена:

грн.


 • по установах охорони здоров’я на суму 1393555

 • по сільському господарству на суму 100000

Всього: 1493555

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках міського бюджету станом на 1 січня 2014 року відсутня ( станом на 01.01.2013р. відсутня).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом 1 січня 2014 року становить 30092571 грн., яка у порівнянні із початком року збільшилась на 3976475 грн. (на 01.01.2013р. становила 26116096 грн.).
Зростання кредиторської заборгованості відбулось:

грн. • по органах місцевого самоврядування на

2505800

 • по установах освіти на

550097

 • по установах охорони здоров’я на

516512

 • по соціальному захисту населення на

28296

 • по житлово-комунальному господарству на

936983

 • по закладах культури і мистецтва на

505325

 • по установах фізичної культури і спорту на

164431

22590

 • по транспорту на

2509437

 • по інших послугах, пов’язаних з економічною діяльністю на

12079

Всього:

7751550Кредиторська заборгованість зменшилась:

грн.

 • по будівництву на

2050304

 • по цільових фондах на

1703976

 • по видатках , не віднесеним до основних груп на

20795

Всього:

3775075

Загальна сума простроченої кредиторської заборгованості по загальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2014 р. склала 19154112 грн., по спеціальному фонду – 16442280 грн.


Загальний фонд:
Прострочена кредиторська заборгованість в сумі 19154112 грн. включає:


 • по галузі «Державне управління» - 1571970 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по органах місцевого самоврядування по КЕКВ 2210 в сумі 474977 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних та авансових звітів за отримані матеріальні цінності, а саме: • паливно-мастильні матеріали в сумі 3962 грн., в тому числі перед ТОВ «Нафтогрупа-2005» - 3300 грн., Климко В.М. - 662 грн.;

 • канцелярське приладдя в сумі 128722 грн., в тому числі перед ФОП Бацальовою Т.Ю. - 2083 грн., ФОП Асадчих -3613 грн., ФОП Цимбалюк М.В. - 3450 грн., ФОП Паталаха Г.П. - 3031 грн., Торговий дім «Єдельвейс» - 12455 грн., Марценюк О.С. - 12 грн., ПП «Едельвейс і К» - 7055 грн., ФОП Островським М.В. – 3170 грн., ФОП Трофімчук Л.М. – 7553 грн., ФОП Ткачук Л.М – 300 грн., ТОВ «Ідеї Успіху» - 6350 грн., ФОП Козак В.В. – 2719 грн., КП «Палітурник» - 1520 грн., ФОП Качинським В.Л. – 2155 грн., ФОП Пономарьовою Г.А. – 73256 грн.;

 • картриджі та тонери в сумі 13850 грн., в тому числі перед ФОП Сілагіним А.О. - 4700 грн., Демченко О.В. – 9150 грн.;

 • господарські товари в сумі 99453 грн., в тому числі перед ФОП Муравською І.І - 2245 грн., СПД Шевчук В.В. – 1874 грн., ФОП Загоруй О.А. – 4939 грн., ФОП Мамроцьким М.А. - 750 грн., МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ – 4453 грн., ФОП Осадчук О.П. – 26541 грн., ТОВ «Роял-Сервіс» - 976 грн., Торговий дім «Світло» - 747 грн., ФОП Толмачовим О.В. – 25360 грн., ФОП Штимпурою Л.В. - 31568 грн.;

 • кулер, питну воду та пластикові стакани в сумі 13336 грн., в тому числі перед ПП «Магазин Продторг №2» - 11002 грн., Самарським О.В. – 2334 грн.;

 • запчастини для автомобілів в сумі 3270 грн., в тому числі перед СПД Мінаєв В.М. – 902 грн., ФОП Зеленським С.Б. – 212 грн., Курнаєвим А.В. – 2156 грн.,

 • вогнегасники перед ФОП Заплентюк К.А. в сумі 3880 грн.;

 • пульти опитування задоволеності перед ФОП Осипенко І.М. в сумі 97750 грн;

 • обладнання для комп’ютерів та оргтехніки в сумі 81725 грн., в тому числі перед ТОВ «Альфаметрик» - 75758 грн., ФОП Черниш В.В. – 3167 грн., ТОВ ФОП Костюк С.В. в сумі 2800 грн;

 • меблі для дитячої кімнати в сумі 27940 грн., в тому числі перед СПД Білоус К.Р. - 3600 грн., ФОП Максименко В.Д. – 24340 грн.;

 • побутові електротовари перед ФОП Щур І.Б. в сумі 1089 грн.

= прострочену заборгованість по органах місцевого самоврядування по КЕКВ 2240 в сумі 1068098 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт та авансових звітів за : • ремонт комп’ютерної та копіювальної техніки в сумі 170460 грн., в тому числі СПД Шевчук В.В. - 1458 грн., ФОП Костюк С.В. – 2400 грн., ПП «Едельвейс і К» - 900 грн., ПАТ «Мікросистема» - 420 грн., ФОП Черниш В.В. - 165282 грн.;

 • касове обслуговування перед АК «Терра Банк» в сумі 6 грн.;

 • технічне обслуговування та ремонт автомобіля в сумі 3555 грн., в тому числі перед ФОП Рімкіним І.В. - 2248 грн., ФОП Шкляренко В.А. – 550 грн., Реверчук А.Ю – 118 грн., Сніжинським В.П. – 639 грн.;

 • вивіз сміття перед МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури» в сумі 379 грн.;

 • витяг з реєстру процедур закупівель перед ДП «Зовнішньоторгвидавництво України» в сумі 720 грн.;

 • страхування орендованого майна перед ПАТ «Страхова компанія «Місто» в сумі 827 грн.;

 • телекомунікаційні послуги в сумі 54811 грн., в тому числі ТОВ «ТриМоб» - 294грн., ПАТ «Укртелеком» - 32276 грн., ПрАТ «Датагруп» – 22241 грн.;

 • прибирання приміщень та технічне обслуговування сантехніки в сумі 67525 грн., в тому числі перед ФОП Ромигайло А.В. – 49181 грн., ТОВ «Поділлятеплосервіс» - 14120 грн., ФОП Кулик В.В. – 4224 грн.;

 • висвітлення діяльності ВМР в сумі 7198 грн., в тому числі перед ПАТ «Страхова компанія «Місто» - 2198 грн., ТОВ «Регіна ЛТД» - 5000 грн.;

 • перереєстрацію електронних ключів перед ФОП Ліпач С.І. в сумі 344 грн.;

 • супроводження програмного забезпечення в сумі 555386 грн., в тому числі перед ПП Раратюк О.В. - 2500 грн., ТОВ «Центр інформаційних і аналітичних технологій» - 207980 грн., ТОВ «Арт-мастер» - 144 грн., ФОП Снежко І.Є. – 1188 грн., ТОВ «Центр корпоративних проектів «Форт» - 3900 грн., ПП Горяшиним С.В. – 1200 грн., ФОП Гриценко В.Г. – 50000 грн., ФОП Скрипник С.П. - 3450 грн., ТОВ «Альфаметрик» - 99600 грн., ФОП Бобровським В.П. – 97800 грн., ФОП Воронюк Н.І. – 11920 грн., ДП «Інформаційно-ресурсний центр» - 922 грн., ФОП Раратюк О.С. – 6350 грн., ПП «Комп’ютерний Дім» - 57432 грн., ТОВ «Ціат» - 11000 грн.;

 • поштові відправлення в сумі 541 грн., в тому числі перед Левчишиним С.О. - 89грн., Петровим А.А. - 61 грн., Тверітіновою В.В - 72 грн., Богачук С.А. – 57грн., Поштар Н.Л. – 123 грн., «Нова пошта» - 82 грн., Янковою Л.І. – 57 грн.;

 • підшивку документів перед Грицун В.П. в сумі 2990 грн.;

 • обслуговування ліфтів перед Виконавчим комітетом ВМР в сумі 298 грн.;

 • ремонт систем кондиціонування перед ТОВ «ЕККА» в сумі 1683 грн.;

 • інформаційно-консультативні послуги в сумі 27733 грн., в тому числі ТОВ «Консалтингова компанія «Акцент» - 2413 грн., Цетром розвитку персоналом ПП «Геліос» - 3000 грн., ТОВ «Європейський Інститут Управління» - 14500 грн., перед ТОВ «Персонал Груп» - 5320 грн., ТОВ «Укрінфо» - 2500 грн.;

 • касове обслуговування в сумі 11 грн., в тому числі перед Вінницькою філією «Приватбанк» - 8 грн., ВАТ КБ «Хрещатик» - 3 грн.;

 • поточний ремонт покриття в приміщенні перед ВКП «Шляхове управління» в сумі 7371 грн.;

 • паркування у відрядженні перед Огороднічук О.В. в сумі 50 грн.;

 • послуги по утриманню та упорядкуванню архіву в сумі 35320 грн., в тому числі перед МКП «Адміністративно технічний центр» - 4627 грн., ФОП Кривим О.С. – 30693 грн.,

 • друк оголошення перед Редакцією газети ВОР «Вінничина ОКП» в сумі 197 грн.;

 • проживання гостей міста перед ФОП Дмитренко Л.В. в сумі 4230 грн.;

 • розміщення аудіовізуального товару перед «ЕВЕРЕСТ» в сумі 6000 грн.;

 • переробку конструкцій з алюмінію перед ТОВ «Європласт-Поділля» в сумі 10226грн.;

 • інсталяцію покриття підлоги перед ФОП Загоруй С.В. в сумі 1471 грн.;

 • оренду та ремонт кулера перед ПрАт ІДС «Аква Сервіс» в сумі 270 грн.;

 • зварювальні роботи та сантехнічне обслуговування перед МКП «Аварійно-диспечерська служба» в сумі 501 грн.;

 • технічний нагляд та поточний ремонт систем опалення адмінбудівлі в сумі 37184грн., в тому числі перед ПП «Спецсантехмонтаж» - 36088 грн., КУП ВМР «Технобуд» - 711 грн., ФОП Ціхановським О.Г. – 385 грн.;

 • проведення освітніх тренінгів перед Танигіним О.В. в сумі 41500 грн.;

 • електромонтажні роботи перед ПП ФО Таракановим С.В. в сумі 2220 грн.;

 • оформлення дитячих кімнат перед ПП Толмачевим О.В. в сумі 27091 грн.

= прострочену заборгованість по органах місцевого самоврядування по КЕК 2250 в сумі 24 276 грн., а саме:

 • заборгованість, яка утворилась перед КП «Вінницьке ТТУ» в сумі 150 грн. в результаті неоплачених фінансових зобов’язань за отримані проїзні квитки згідно накладних на проїзд в громадському транспорті;

 • заборгованість по відшкодуванню витрат на відрядження працівників в сумі 24126 грн.

= прострочену заборгованість по органах місцевого самоврядування по КЕК 2282 в сумі 4400 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями за навчання тендерного комітету перед Вінницькою торгово-промисловою палатою в сумі 3600 грн., ТОВ «Консалтингова група «Центр державних замовлень» в сумі 800грн.
= прострочену заборгованість по органах місцевого самоврядування КЕКВ 2800 в сумі 219 грн., яка утворилась:

 • як пеня за невчасно сплачені телекомунікаційні послуги згідно актів виконаних робіт постачальника послуг перед ПАТ «Укртелеком» в сумі 24 грн.;

 • за сплачений судовий збір в сумі 195 грн., в тому числі перед підзвітними особами Гордійчуком А.М - 80 грн, Люльчак Л.П. - 115 грн.
 • по галузі «Освіта» - 1383517 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по закладах освіти по КЕКВ 2210 в сумі 747 985 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме: • господарські товари в сумі 99094 грн., в тому числі перед Луценко Л.Г. - 60094грн., ФОП Нікольською В.О. - 39000 грн.;

 • будівельні матеріали перед ФОП Хаба К.Л. в сумі 15123 грн.;

 • квіти для конференцій перед ФОП Абушовою О.В. в сумі 1045 грн.;

 • друковану продукцію перед ВАТ «Вінницька облдрукарня» в сумі 1433грн.,

 • кулі для тиру перед ТОВ «Комерційний центр ВІТ» в сумі 5450 грн.;

 • канцелярське приладдя в сумі 100779 грн., в тому числі перед ТД «Едельвейс і К» - 10088 грн., ФОП Присяжнюк І.І. – 408 грн., ФОП Семеновим С.І. – 1000 грн., ФОП Маліновським О.Л. - 4000 грн., ФОП Паталаха Г.П. - 2068 грн., ФОП Качинським В.Л. - 1097 грн., ФОП Бондарець С.С. - 213 грн., ФОП Трофимчук Л.М. - 81905 грн.;

 • меблі в сумі 367774 грн., в тому числі перед ФОП Ціхановським - 21800 грн., ФОП Олексенко К.О. – 994 грн., ФОП Людва І.О – 278530 грн., ФОП Максименко В.Д. – 66450 грн.;

 • пластикові вікна перед ТОВ «КМП Бліц» в сумі 39000 грн.;

 • паливно-мастильні матеріали перед ТОВ «Авіас» в сумі 18880 грн.;

 • бойлер та батареї живлення в сумі 6267 грн., в тому числі перед СПД Сергеєв О.І. – 1067 грн., ПП Компанія «Вінець» - 5200 грн.;

 • шкільну та спортивну форму перед ФОП Селезньовою К.В. в сумі 92040 грн.;

 • придбання принтера перед ФОП Трофимчук Л.М. в сумі 1100 грн.

= прострочену заборгованість по закладах освіти по КЕКВ 2240 в сумі 552021 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт, а саме: • телекомунікаційні послуги в сумі 25556 грн., в тому числі перед «Вінтелепорт» - 242 грн., ПАТ «Укртелеком» - 20499 грн., ФОП Стасишен О.А. - 255 грн., ПАТ «Датагруп» - 1816 грн., Вінницькою торгово-промисловою палатою ПАТ «Телесистеми України» - 720 грн., ПАТ "Телесистеми України" - 64 грн., ТОВ Фірма «Радіо» - 1855 грн., ТОВ КТК «Веко» - 105 грн.;

 • поточний ремонт сантехнічної системи перед ПП «Поділлясантехбудсервіс» в сумі 13738 грн.;

 • підвіз підручників перед КПНВК фірмою «П’ять» в сумі 95819 грн.;

 • обслуговування регуляторів тепла перед НВП ТОВ «Енергоефект» в сумі 373грн.;

 • повірку манометрів, вимірювальної техніки та лічильників в сумі 7398 грн., в тому числі перед ТОВ НВКЦ «Енергія» - 150 грн., ФОП Музика А.В. – 2300 грн., КП «Вінницяоблводоканал» - 2046 грн., НВП ТОВ «Енергоефект» - 1690 грн., ДП"Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" - 1212 грн.;

 • автоматизацію робочого місця для здійснення енергетичного моніторингу перед ТОВ «Фіат» в сумі 2590 грн.;

 • підвіз учнів в сумі 52015 грн., в тому числі перед ТОВ «Автобусний парк» - 8192грн., ФОП Демченко М.І. – 38023 грн., ФОП Газовським О.М. – 5800 грн.;

 • програмне обслуговування комп’ютерів в сумі 118573 грн., в тому числі перед ТОВ «Центр інформаційних і аналітичних технологій» - 81448 грн., МПП ВКФ "Агрософт" - 700 грн., ПП Компанія"Вінець" - 17012 грн., СПД Киенко-Романюк С.І. - 12522 грн., ТОВ «Корпорація» - 6891 грн.;

 • технічне обслуговування комп’ютерів, заправку картриджів та ремонт копіювального апарату в сумі 17526 грн., в тому числі перед ПП Компанія "Вінець" - 50 грн., ПП «Альфа та Омега» - 17476 грн.;

 • вивіз та захоронення твердих побутових відходів в сумі 73014 грн., в тому числі перед ТОВ «АТП-0128» - 23205 грн., КУП «ЕкоВін» - 49809 грн.;

 • вивіз нечистот перед ФОП Кондратюк П.В. в сумі 1709 грн.;

 • проведення дезінфекції та дератизації перед ТОВ «Профдезінфекція» в сумі 7129грн.;

 • поточний ремонт покрівлі будинку перед ПБМП «Сфера» в сумі 24461 грн.;

 • комісію банку за касове обслуговування перед ПАТ «Хрещатик» в сумі 1 грн.;

 • експлуатаційні витрати перед МКП ЖЕК №7 в сумі 240 грн.;

 • перевірка технічного стану та ремонт автотранспорту в сумі 8875 грн., в тому числі перед ФОП Кочаковим Є.В. - 8180 грн., ТОВ «Сигнал» - 420 грн., ТОВ «СЕНС» - 275 грн.;

 • послуги охорони оружейної кімнати перед Управлінням Державної служби охорони при УМВС України в сумі 672 грн.;

 • страхування водія перед Українською страховою компанією «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» в сумі 92 грн.;

 • послуги бактеріологічних та санітарно-гігієничних досліджень в сумі 7415 грн., в тому числі перед Вінницьким обласним лабораторним центром Держсанепідемчтанції України - 36 грн., ДП «Вінницький експортно-технічний центр» - 7379 грн.;

 • обстеження димових та вентиляційних каналів перед ТОВ «ПРОПАН» в сумі 180 грн.;

 • поточний ремон приміщень та вікон в сумі 62636 грн., в тому числі перед ПП «Стам» - 9656 грн., «Вінрембуд» - 52980 грн.;

 • відшкодування оргвнеску за участь у олімпіаді згідно авансових звітів перед працівниками ФМГ №17 в сумі 12300 грн.;

 • оплата за харчування і проживання команд перед ВМГО «Асоціація КВН України» в сумі 5650 грн.;

 • обрізка дерев перед МКП «Вінницязеленбуд» в сумі 10099 грн.;

 • експертиза кошторисної документації проекту будівництва перед ДП «Спеціальна Державна експертна організація» в сумі 3960 грн.;

= прострочену заборгованість по закладах освіти по КЕК 2250 в сумі 76760 грн. яка утворилась по відшкодуванню витрат на відрядження працівників.

= прострочену заборгованість по закладах освіти по КЕК 2282 в сумі 6715 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями по оплаті за:


 • курси підвищення кваліфікації бухгалтерів перед Центром ліцензування і атестації закладів освіти в сумі 1950 грн.;

 • надання освітніх послуг з підготовки спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель перед Агенством «Консалт» в сумі 4200 грн.;

 • курси підвищення кваліфікації перед Вінницьким обласним центром післядипломної освіти медичних працівників в сумі 565 грн.;

= прострочену заборгованість по КЕКВ 2800 в сумі 36 грн., яка утворилась перед ПАТ «Укртелеком» як пеня за невчасно сплачені телекомунікаційні послуги згідно актів виконаних робіт постачальника послуг.
 • по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1954817 грн.,

в тому числі:
= прострочену заборгованість по КФК 091101, 091102, 091103,090105, 091107, 091108 КЕК 2210 в сумі 89628 грн., в тому числі по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 3159 грн., по програмах і заходах центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 1880 грн., по соціальних програмах і заходах державних органів у справах молоді в сумі 54340 грн., по центру підліткових клубів за місцем проживання в сумі 17749 грн., по соціальних програмах і заходах державних органів у справах сім’ї в сумі 10000 грн. та по заходах з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 2500 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме:

 • матеріали для проведення заходів перед СПД Мельник І.В. в сумі 25650 грн.;

 • друковану продукцію перед ФОП Толмачевим О.В. в сумі 23175 грн.;

 • призи для учасників заходів перед ПАТ «Концерн Хлібпром» в сумі 1140 грн.;

 • штори-залюзі перед ФОП Дзвонко С.О. в сумі 1456 грн.;

 • канцелярське приладдя в сумі 23348 грн., в тому числі перед ФОП Паталаха Г.П. - 7539 грн., ФОП Мельник І.В. – 10889 грн., ФОП Тарасюк О.В. – 2500 грн., ПП Яворовенко Т.С. - 2420 грн.;

 • запчастини до автомобіля перед Дзюба І.М. в сумі 499 грн.;

 • подарункові набори в сумі 14360 грн., в тому числі перед ФОП Кузнецовою О.П. - 4360 грн., ФОП Присяжнюк Ш.Ш. – 10000 грн.;

= прострочену заборгованість по КФК 091101, 091102, 091103,091105, 091108 КЕК 2240 в сумі 121317 грн., в тому числі по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 11614 грн., по програмах і заходах центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 8520 грн., по соціальних програмах і заходах державних органів у справах молоді в сумі 62395 грн., по центру підліткових клубів за місцем проживання в сумі 12231 грн., та по заходах з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 26557 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт, а саме:

 • організацію та проведення освітньо-культурних програм та заходів в сумі 57860грн., в тому числі перед КП «Подільський туристично-інформаційний центр» - 10560 грн., СПД Ходаковою С.А. - 47300 грн.;

 • оформлення місць проведення заходів перед ФОП Дембовською О.Д. в сумі 4536грн.;

 • послуги зі створення та розміщення соціальної реклами перед ТОВ «Медіа Дім «РІА» в сумі 8520 грн.;

 • послуги з прибирання орендованих приміщень перед ФОП Кулик А.М. в сумі 7200 грн.;

 • повірку лічильників перед КП «Вінницяводоканал» в сумі 138 грн.;

 • пасажирські перевезення в сумі 25990 грн., в тому числі перед Воловченко Г.І. - 14400 грн., ФОП Ходаковським В.Г. –3800 грн., ФОП Демченко В.І. - 7790 грн.;

 • послуги аквапарку, боулінгу та театру в сумі 4200 грн., в тому числі перед ТОВ «КСК «Маяк»ЛТД» - 400 грн., ФОП Цюрко Д.А. - 3200 грн., Вінницьким обласним академічним театром ляльок - 600 грн.;

 • телекомунікаційні послуги в сумі 1052 грн,в тому числі перед ПАТ «Укртелеком» в сумі 618 грн., ПП «Дата Груп» - 434 грн.;

 • заправку та ремонт картриджів в сумі 2464 грн., в тому числі перед СПД Івченко В.П. - 1124 грн., СПД ФО Гончаруком В.М. – 430 грн., ФОП Логиш Д.А. - 910грн.

 • програмне обслуговування перед ТОВ «Центр інформаційних і аналітичних технологій» в сумі 5720 грн.;

 • експлуатаційні роботи перед МКП ЖЕКИ в сумі 3637 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 091101, 091105,090108 КЕК 2250 в сумі 4882грн., яка утворилась по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 445 грн., по центру підліткових клубів за місцем проживання в сумі 2617 грн. та по заходах з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 1820 грн., а саме: • заборгованість, яка утворилась перед КП «Вінницьке ТТУ» в сумі 2080 грн. в результаті неоплачених фінансових зобов’язань за отримані проїзні квитки згідно накладних на проїзд в громадському транспорті;

 • заборгованість по відшкодуванню витрат на відрядження працівників в сумі 2802 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 090209 по КЕКВ 2240 в сумі 42 грн., яка утворилась по департаменту праці і соціального захисту населення в зв’язку з недоотриманням коштів субвенцій з державного бюджету.
= прострочену заборгованість по КФК (090201, 090204, 090207, 090209, 090214, 090215, 090405) КЕК 2730 в сумі 1738 948 грн., яка утворилась по департаменту праці і соціального захисту населення в сумі 1719734 грн. та департаменту соціальної політики в сумі 19214 грн. по пільгах, субсидіях населенню та компенсаційних виплатах, в зв’язку з недоотриманням коштів субвенцій з державного бюджету та у зв'язку з непроведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області платіжних доручень.


 • по галузі «Житлово-комунальне господарство» в сумі 2894272 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 100203 КЕКВ 2210 в сумі 190887 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбання відсіву та кальцію перед ТОВ «Поділлякомункомплекс» в сумі 99887 грн., ТОВ «Герафак» в сумі 91000 грн.;


= прострочену заборгованість по КФК 100203 КЕК 2240 в сумі 2 703 385 грн., яка утворилась по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 1655778 грн. та по депортаменту житлового господарства в сумі 1047607 грн., згідно з актами виконаних робіт за :

 • знесення, обрізку дерев та озеленення міста перед МКП «Вінзеленбуд» в сумі 169419 грн.;

 • технічний нагляд та поточний ремонт прибудинкової території в сумі 1047607 грн., в тому числі перед КУП «Технобуд» - 8019 грн., ТОВ «Шляхбуд» - 1039588 грн.;

 • поточний ремонт і утримання доріг перед ТОВ «Агропродсоюз» в сумі 2970 грн.;

 • технічну експлуатацію фонтанів перед ТОВ «Поділлятеплосервіс» в сумі 278372грн.;

 • поточний ремонт тротуарів перед ТОВ «Шляхбуд» в сумі 1205017 грн.
 • по галузі «Культура і мистецтво» в сумі 602305 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по установах культури по КФК 110201, 110204, 110205 КЕКВ 2210 в сумі 9594 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме : • меблі перед СПД Фащіліним М.М в сумі 5000 грн.;

 • канцелярське приладдя перед ФОП Паталаха Г.П. в сумі 978 грн.,

 • вогнегасники перед ФОП Гаркуша Ю.М. в сумі 3616 грн.

= прострочену заборгованість по установах культури по КФК 110201, 110204, 110205 КЕКВ 2240 в сумі 41413 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за: • оренду приміщень в сумі 8740 грн., в тому числі перед ТОВ «Шанс-Два» - 2740грн., ТОВ «Агроград-В» - 6000 грн.;

 • топографо-геодезичну зйомку та технічну документацію в сумі 5927 грн., в тому числі перед МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури» - 2825 грн., ТОВ Фірма «ТЕОС» - 3102 грн.;

 • обслуговування програмного забезпечення в сумі 13250 грн., в тому числі перед МППВКФ «Агрософт» - 4010 грн., ТОВ «Центр інформаційних і аналітичних технологій» - 9240 грн.;

 • комунікаційні послуги в сумі 2502 грн., в тому числі перед ТОВ-фірма «Радіо» - 240 грн., ПАТ «Укртелеком» - 1602 грн., ТОВ «Інтертелеком» - 210 грн., ПрАТ «Дата Груп» - 450 грн.;

 • надані послуги з охорони приміщень перед ТОВ «Практик ЛТД» в сумі 600 грн.;

 • обслуговування будинків та прибудинкової території в сумі 5171 грн., в тому числі перед ЖЕК №5 - 2529 грн., ЖЕК №15 - 389 грн., ПП «Бокуд» - 2253 грн.;

 • вивіз сміття в сумі 846 грн., в тому числі перед ПП Явір-плюс - 243 грн., КУП «ЕкоВін» - 603 грн.;

 • повірку, монтаж та опломбування лічильників перед КП «Вінницяводоканал» в сумі 242 грн.;

 • обстеження димових каналів перед ТОВ «Пропан» в сумі 720 грн.;

 • обслуговування комп’ютерної техніки в сумі 2843 грн., в тому числі перед ПП ТД «Едельвейс і К» - 2784 грн., ФОП Шевчук В.В. – 59 грн.;

 • послуги дератизації перед ТОВ «Профдезінфекція» в сумі 220 грн.;

 • обслуговування регулятора теплової енергії перед ФОП Музика В.В. в сумі 352грн.

= прострочену заборгованість по КФК 110201, 110205 КЕК 2282 в сумі 8800 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями по оплаті за навчання: • з охорони праці перед ТДП Навчально-виробничий комбінат ТОВ «Да-Допомога» в сумі 800 грн.;

 • з питань здійснення процедур закупівель перед Вінницькою торгово-промисловою палатою в сумі 8000 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 110502 КЕКВ 2210 в сумі 289115 грн., в тому числі по виконкому міської ради в сумі 60852 грн., по департаменту освіти в сумі 154930 грн., по департаменту культури в сумі 38895 грн., по департаменту енергетики, транспорту та зв’язку в сумі 13765 грн., по департаменту соціальної політики в сумі 7673 грн., та по комітету фізичної культури та спорту в сумі 13000 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме : • квіткову продукцію в сумі 31944 грн., в тому числі перед Абушовою О.В. - 10989грн., ФОП Михальченко І.О. - 20685 грн., Огородник Т.І. – 270 грн.;

 • сувенірну продукцію в сумі 6821 грн., в тому числі перед ФОП Присяжнюк І.І.-2921 грн., ВАТ « Вінницька харчосмакова фабрика» - 3900 грн.;

 • питну воду перед ТОВ «Промінжерсервіс» в сумі 92 грн.;

 • друковану продукцію в сумі 21980 грн., в тому числі перед СПД ФО Репей Д.В. - 4000 грн., КП «Центр концертних та фестивальних програм» - 200 грн., ЛТД ТОВ «Нілан» - 11880 грн., ТзОВ «Консоль» - 5500 грн., ФОП Пономарьовим Г.А. – 400 грн.;

 • призи перед ФОП Аніщенко Г.М. в сумі 2300 грн.;

 • пилосос перед ФОП Юзьковим В.А. в сумі 650 грн.;

 • комп’ютерне обладнання в сумі 8417 грн., в тому числі перед СПД Косовець В.С. - 3350 грн.. ФОП Люлько В.А. - 1000 грн., ФОП Дрозд А.В. - 1000 грн., ФОП Костюк Н.В. – 1100 грн., ФОП Паталаха Г.П. – 1967 грн.;

 • вінки та стрічки перед ПП «Милосердя-В» в сумі 1950 грн.;

 • інформаційні таблиці перед Художньо-виробничим комбінатом в сумі 1056 грн.;

 • господарські товари в сумі 3568 грн., в тому числі перед ТОВ «Компанія Еней» - 1068 грн., СПД Мельником І.В. – 2500 грн.;

 • канцелярське приладдя в сумі 35008 грн., в тому числі перед ФОП Паталаха Г.П. - 5583 грн., ТД «Єдельвейс» - 13000 грн., ПП Компанією «Вінець» - 5000 грн., ФОП Львов С.М. – 1400 грн., ПП «Яко України» - 7500 грн., ФОП Ткаченко І.В. – 2525 грн.;

 • музичні інструменти, струни та пюпітри в сумі 4500 грн., в тому числі перед СПД Андреєвим А.В. - 990 грн., ФОП Чепорнюк А.П. - 1010 грн., ТОВ «Але Гранд» - 2500 грн.,

 • подарункові набори в сумі 161407 грн., в тому числі перед ФОП Кротевич А.Ф. в - 146280 грн., ТД «Культовари» - 1632 грн. , ФОП Костюком Н.В. – 13495 грн.;

 • заправку картриджів перед ПП «Альфа та Омега» в сумі 90 грн.;

 • рекламні конструкції перед ФОП Толмачевим О.В. в сумі 5000 грн.;

 • меблі та вітрину в сумі 4332 грн., в тому числі перед ДП Вінницька виправна колонія №86 - 1600 грн., ФОП Кетов О.В. – 2732 грн.;

= прострочену заборгованість по КФК 110502 КЕКВ 2240 в сумі 244414 грн., по департаменту енергетики, транспорту та зв’язку в сумі 13200 грн., по департаменту культури в сумі 194522 грн., по виконкому міської ради в сумі 32799 грн., по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 3893 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за: • програмне забезпечення в сумі 14740 грн., в тому числі перед МППВКФ «Агрософт» - 660 грн., ТОВ «Центр інформаційних і аналітичних технологій» – 14080 грн.,

 • організацію та проведення конкурсів та концертних програм в сумі 119074 грн., в тому числі перед КП «Центр концертних та фестивальних програм» - 34000 грн., ФОП Ряполов А.А. – 33500 грн., Київським академічним театром юного глядача – 30000 грн., Вінницькою міською культурно-просвітницькою спілкою поляків – 3000 грн., Вінницьким державним академічним музично-драматичним театром ім. М. Садовського – 13200 грн., СПД Ходакова С.А. - 3300 грн., ФОП Пікун Г.Д. - 2074 грн.;

 • демонстрацію кінофільму перед МКП Кінотеатр «Родина» в сумі 5000 грн.;

 • телекомунікаційні послуги перед ПАТ «Укртелеком» в сумі 680 грн.;

 • послуги автовишки перед МКУП «Міськсвітло» в сумі 3910 грн.;

 • послуги з екскурсійного обслуговування перед філією «Пристань Вінниця» в сумі 2500 грн.;

 • оренду звукопідсилюючої апаратури та сценічних конструкцій в сумі 73500 грн., в тому числі перед КП «Центр концертних та фестивальних програм» - 2500 грн., ТОВ «Але Гранд» - 61000 грн., ФОП Ряполовим А.А. – 10000 грн.;

 • оренду залу перед Обласною філармонією в сумі 2000 грн.;

 • картини перед ВОГО «Лабораторія актуальної творчості» в сумі 20000 грн.;

 • обслуговування комп'ютерної техніки перед ПП «Альфа и Омега» в сумі 410грн.;

 • підшивку документів перед ФОП Грицун В.П. в сумі 1600 грн.;

= прострочену заборгованість по КФК 110502 КЕК 2250 в сумі 5 169 грн., яка утворилась по закладах культури по відшкодуванню витрат на відрядження працівників згідно авансових звітів.

= прострочену заборгованість по КФК 110502 КЕК 2282 в сумі 3 800 грн., яка утворилась по закладах культури, в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями по оплаті за навчання тендерного комітету перед Вінницькою торгово-промисловою палатою.


 • по галузі «Фізична культура і спорт» в сумі 766997 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по установах фізичної культури і спорту КЕКВ 2210 в сумі 64834 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме :

- рекламні листівки перед ФОП Мельник В.А. в сумі 630 грн.;

- сувенірну продукцію перед ФОП Гайдай С.П. в сумі 3256 грн.; • канцелярське приладдя в сумі 1413 грн., в тому числі перед ФОП Ключковою Л.В. - 38 грн., ФОП Паталаха Г.П. – 1375 грн.;

 • господарські товари в сумі 23104 грн., в тому числі перед ТзОВ «Комфі Трейд» - 279 грн., ФОП Осьманчуком О.Ю. – 19100 грн., ФОП Волковим В.В.- 1375 грн., ТОВ «Проммінжсервісбуд» - 235 грн., ФОП Мельник М.Г. - 2115 грн.;

 • меблі в сумі 14990 грн., в тому числі перед ФОП Браніцьким В.О. - 4000 грн., ДП Вінницькою виправною колонією №86 – 3390 грн., ФОП Болбочаном М.М. – 6400 грн., ФОП Черній В.В. – 1200 грн.;

 • запчастини до автомобіля в сумі 7300 грн., в тому числі перед ФОП Шкляренко В.А. - 2800 грн., ФОП Костенко – 4500 грн.;

 • страхувальні жилети перед ФОП Мальченко О.П. в сумі 8641 грн.;

 • спортивний інвентар перед ФОП Горлатовим П.О. в сумі 5500 грн.

= прострочену заборгованість по установах фізичної культури і спорту КЕКВ 2240 в сумі 670433 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за:

- проведення навчально-тренувальних зборів перед підзвітними особами установ в сумі 608099 грн.;

- готівкове обслуговування перед ПАТ «КБ»Хрещатик» в сумі 308 грн.;

- послуги перевезення перед ПП Гаврилюком О.В. в сумі 5001 грн.;

- телекомунікаційні послуги в сумі 1384 грн., в тому числі перед ПАТ «Укртелеком» ЦТП - 1303 грн., ТОВ КТ «ВІНТЕЛЕПОРТ» - 81 грн.;

- програмне забезпечення перед ТОВ «Центр інформаційних і аналітичних технологій» в сумі 3080 грн.;

- вивіз та захоронення твердих побутових відходів перед КУП ВМР «Ековін» в сумі 384 грн.;

- технічне обслуговування газопроводу в сумі 673 грн., в тому числі перед перед ПАТ «Вінницягаз» - 313 грн., Вінницьким управлінням газового господарства – 360 грн.;

- заправку та повірку вогнегасників перед Вінницьким обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт України в сумі 495 грн.;

- ремонт автомобіля перед ФОП Шкляренко В.А. в сумі 4200 грн.;

- страхування працівників перед ПАТ «Страхова компанія «Місто» в сумі 247 грн.;

- обслуговування комп’ютерної техніки перед ПП «Компанія Вінець» в сумі 2849грн.;

- оренду басейну та спортивних залів в сумі 40152 грн., в тому числі перед ТОВ «Ліга олімпійські резерви» - 13260 грн., КП «Центральний міський стадіон» - 26892 грн.;

- експлуатаційні витрати перед МКП ЖЕКи в сумі 3561 грн.
= прострочену заборгованість по установах фізичної культури і спорту по КЕК 2250 в сумі 30 625 грн.:


 • заборгованість, яка утворилась перед КП «Вінницьке ТТУ» в сумі 5080 грн. в результаті неоплачених фінансових зобов’язань за отримані проїзні квитки згідно накладних на проїзд в громадському транспорті;

 • заборгованість по відшкодуванню витрат на відрядження працівників в сумі 25545 грн.

= прострочену заборгованість по установах фізичної культури і спорту по КЕК 2282 в сумі 1103 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями по оплаті за:

 • курси підвищення кваліфікації перед Національним університетом фізичного виховання в сумі 831 грн.;

 • навчання по техніці безпеки перед ТОВ «Навчальний центр «МІОН» в сумі 272грн.

= прострочену заборгованість по КЕКВ 2800 в сумі 2 грн., яка утворилась перед ПАТ «Укртелеком», як пеня за невчасно сплачені телекомунікаційні послуги згідно актів виконаних робіт постачальника послуг.


= прострочену заборгованість по КФК 150202 КЕКВ 2281 в сумі 193 273 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за розробку схем та проектних рішень перед ТОВ "Центр урбаністики" в сумі 92000 грн., НДІ пам’яткоохоронних досліджень в сумі 58310 грн., МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування і архітектури» в сумі 42963грн. • по галузі «Транспорт»» в сумі 9067057 грн., по департаменту праці і соціального захисту населення, в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 170102 КЕК 2610 в сумі 1436114 грн., яка утворилась по відшкодуванню втрат автоперевізникам від пільгового перевезення автомобільним транспортом окремих категорій громадян, в зв’язку з недоотриманням коштів субвенції з державного бюджету та у зв'язку з непроведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області платіжних доручень.


= прострочену заборгованість по КФК 170602 КЕК 2610 в сумі 7630943 грн., яка утворилась по відшкодуванню втрат від пільгового перевезення електротранспортом окремих категорій громадян, в зв’язку з недоотриманням коштів субвенції з державного бюджету та у зв'язку з непроведенням УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області платіжних доручень.


 • по галузі «Видатки, не віднесені до основних груп» в сумі 719904 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 250404 КЕКВ 2210 в сумі 18 900 грн., яка утворилась по виконкому міської ради в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме : • матеріали для проведення заходів перед СПД Мельником І.В. в сумі 11400 грн.;

 • канцелярське приладдя перед ФОП Толмачевим О.В. в сумі 7500 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 250404 КЕКВ 2240 в сумі 602089 грн., в тому числі по департаменту архітектури, містобудування та кадастру в сумі 17200 грн., по виконкому міської ради в сумі 67408 грн., та по департаменту житлового господарства в сумі 517481 грн, яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за : • археологічні дослідження перед Інститутом археології НАН України в сумі 17200грн.;

 • створення інформаційно-рекламної продукції по соціальній рекламі в сумі 17268грн., в тому числі перед фірмою «МЕД» - 6068 грн., ПП "Рекламна агенція "БАСТІОН" - 3700 грн., ТРК «Єверест» - 7500 грн.;

 • оновлення кредитного рейтингу міста та інвестиційної привабливості м.Вінниці перед ТОВ «Кредитно-рейтингове агентство» в сумі 17000 грн.;

 • організацію харчування учасників заходу перед ФОП Збаращук О.Г. в сумі 4000грн.;

 • організацію та проведення освітньо-екскурсійних програм в сумі 20385 грн., в тому числі перед Подільським туристично-інформаційним центром - 6885 грн., СПД Ходаковою С.А. - 13500 грн.;

 • транспортні послуги перед ФОП Ходацьким В.Г. в сумі 8754 грн.;

 • впровадження автоматизованої системи управління м. Вінниці ЖКГ перед ТОВ «Ентехеко» в сумі 517482 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 250404 КЕК 2281 в сумі 98915 грн., яка утворилась по департаменту міського господарства в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за розробку схеми розвитку мереж зливової каналізації м. Вінниці перед ТОВ «Водпроект».


Спеціальний фонд:
Прострочена кредиторська заборгованість в сумі 16442280 грн. включає:


 • по галузі «Державне управління» - 757878 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по 010116 КЕКВ 2210 в сумі 33382 грн., яка утворилась по департаменту міського господарства в сумі 31200 грн., та по департаменту капітального будівництва в сумі 2182 грн., в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме: • канцелярське приладдя в сумі 3568 грн., в тому числі перед ФОП Михайленко О.В. - 2790 грн., фірмою «БІКОМ» - 778 грн.;

 • господарські товари в сумі 29814 грн., в тому числі перед ТОВ «Промавтоматика Вінниця» - 28411 грн., СПД Юкіш О.С. – 1403 грн.;

= прострочену заборгованість по КФК 10116 КЕКВ 2240 в сумі 54125 грн., яка утворилась по департаменту міського господарства в сумі 53579 грн., та по департаменту капітального будівництва в сумі 546 грн., в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за: • перекладацькі послуги перед ФОП Волос В.С. в сумі 12614 грн.;

 • демонстрацію кінофільму перед МКП «Кінотеатр Родина» в сумі 1000 грн.;

 • заправку та реставрацію картриджів перед ПП «Інтехсервіс-В» в сумі 546 грн.

 • послуги експерту по розробці Плану сталого енергетичного розвитку перед ФОП Мавко П.М. в сумі 39965 грн.

= прострочену заборгованість по органах місцевого самоврядування КФК 010116 КЕКВ 3110 в сумі 374161 грн., яка утворилась згідно накладних за придбання: • оргтехніки перед ФОП Костюк Н.В. в сумі 12518 грн.;

 • підлогомиючої машини перед ФОП Штимпура Л.В. в сумі 29550 грн.;

 • плати для АТС перед ФОП Черниш В.В. в сумі 17468 грн.;

 • комп’ютерного обладнання в сумі 261525 грн., в тому числі перед ТОВ «Альфаметрик» - 239525 грн., ФОП Костюком Н.В. - 22000 грн.;

 • інформаційного табло та телевізорів перед ФОП Осипенко І.М. в сумі 53100 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 010116 КЕК 3132 в сумі 296210 грн., яка утворилась по виконкому міської ради в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за: • експертизу та технічний нагляд за капітальним ремонтом в сумі 11721 грн., в тому числі перед КУП ВМР «Технобуд» - 10401 грн., ДП «Укрдержекспертиза» - 1320 грн.;

 • капітальний ремонт приміщень перед ПП Сімбілд в сумі 284489 грн.
 • по галузі «Освіта» - 342728 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по закладах освіти по КЕКВ 2210 в сумі 49399 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме: • паливно-мастильні матеріали в сумі 1738 грн., в тому числі перед ТОВ «Альянс Холдинг» в сумі 1129 грн., ТОВ фірма «Кредо» в сумі 609 грн.;

 • спортивний інвентар перед ФОП Мамроцьким М.А. в сумі 2100 грн.;

 • канцелярське приладдя в сумі 8990 грн., в тому числі перед ФОП Трофимчук Л.М. – 4586 грн., ФОП Люлько – 1370 грн., ФОП Лукіянчук – 304 грн., ФОП Гумінським Є.В. – 300 грн., СПД Качинським – 824 грн., ФОП Бондарець - 1606грн.;

 • металопластикові конструкції перед ФОП Подзігун О.В. в сумі 3188 грн.;

 • господарські товари в сумі 17503 грн., в тому числі перед ФОП Басалига С.Л. - 9597 грн., ФОП Максимчук А.И. – 2710 грн., ФОП Загоруй О.А. - 486 грн., ФОП Гульчак Ю.О. – 525 грн., ФОП Волоковою Т.В. - 1710 грн., ТОВ «Епіцентр К» - 1284 грн., ТОВ Фірма «Планер» - 66 грн., ПП Каліновською – 1125 грн.;

 • хімічні реактиви та дезінфекційні матеріали в сумі 2004 грн., в тому числі перед ФОП Багнатовою О.В. – 900 грн., ТОВ «Вінницяфарм» - 599 грн., ФОП Могучою С.В. – 505 грн., ;

 • заправку картриджів перед ФОП Загорій С.С в сумі 284 грн.;

 • побутові електротовари в сумі 2217 грн., в тому числі перед ФОП Гулько В.М. - 1146 грн., ТОВ Торговий дім «Світло» - 1071 грн;

 • інформаційні стенди перед ФОП Гайдай С.П. в сумі 2325 грн.;

 • меблі перед СПД Коломієць В.В. в сумі 9050 грн.

= прострочену заборгованість по закладах освіти по КЕКВ 2240 в сумі 7566 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за надані послуги, а саме: • виготовлення реєстраційної справи перед МКП "Вінницький муніціпальний центр містобудування та архітектури " в сумі 660 грн.;

 • виклик інспектора для перепломбування лічильника перед ПАТ «Вінницяобленерго» в сумі 90 грн.;

 • повіркц манометрів перед ФОП Музика А.В. в сумі 1160 грн.;

 • програмне обслуговування комп’ютерів в сумі 1146 грн., в тому числі перед ФОП Бадьорим О.П. - 396 грн., АП «Корпорація» - 750 грн.;

 • заправку картриджів в сумі 1125 грн., в тому числі перед ФОП Загорій С.С – 60грн., СПД Білецьким О.В. – 612 грн., ТОВ фірма «Планер» - 60 грн., ФОП Барановською Т.П. – 393 грн.;

 • технічне обслуговування техніки перед ПП «УКРЕКОГРУПП» в сумі 1375 грн.;

 • дезінфекційні роботи перед ТОВ «Профдезінфекція» в сумі 533 грн.;

 • телекомунікаційні послуги перед ПАТ «Укртелеком» в сумі 367 грн.;

 • обслуговування вогнегасників перед Вінницьким обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт України в сумі 1098грн.;

 • вивіз та захоронення твердих побутових відходів перед КУП «ЕкоВін» в сумі 12грн.

= прострочену заборгованість по закладах освіти по КЕК 2250 в сумі 7063 грн. по відшкодуванню витрат на відрядження працівників.


= прострочену заборгованість по КЕКВ 2800 в сумі 14 грн., яка утворилась перед ПАТ «Укртелеком» як пеня за невчасно сплачені телекомунікаційні послуги згідно актів виконаних робіт постачальника послуг.
= прострочену заборгованість по закладах освіти КЕКВ 3110 в сумі 278686 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбання:

 • меблів перед перед ФОП Людва І.О. в сумі 5000 грн.;

 • книг та художньої літератури для бібліотечного фонду перед ФОП Тутовою Л.М. в сумі 2000 грн.;

 • комп’ютерної техніки в сумі 111344 грн., в тому числі перед ФОП Лавровим Ю.В. - 9999 грн., ФОП Білецьким А.І. – 20000 грн., Компанія «Вінець» - 81345 грн.;

 • ігрового майданчика перед ФОП Людва І.О. в сумі 30000 грн.;

 • господарських товарів в сумі 65403 грн., в тому числі перед ФОП Ціхановським О.Г. - 38654 грн., ФОП Шакулою А.Є. – 3000 грн., ФОП Цвєтковим Д.В. – 3000 грн., ФОП Трофимчук Л.М. – 3769 грн., ФОП Люлько В.А. – 16980 грн.;

 • побутових електротоварів перед ФОП Нікольською В.О. в сумі 64939 грн.
 • по галузі «Охорона здоров’я» - 2833623 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по закладах охорони здоров’я по КЕКВ 2210 в сумі 176520 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних та авансових звітів за отримані матеріальні цінності, а саме: • статистичні бланки в сумі 3133 грн., в тому числі перед ФОП Тупіциною О.В. - 1582 грн., ФОП Грицик С.М. – 1551 грн.;

 • побутову техніку в сумі 11270 грн., в тому числі перед СПД Сергеєвим О.Г. – 6430грн., ФОП Павленко В.О. – 4840 грн.,

 • будівельні матеріали та товари для ремонту в сумі 50271 грн., в тому числі перед ФОП Бугай П.М. - 15414 грн., ФОП Мірощук О.П. – 10040 грн., ТОВ «Епіцентр К» - 2559 грн., ФОП Пилипчук Н.М. – 3141 грн., ТОВ «Тандем Будгруп» - 19117грн.;

 • господарчі товари в сумі 52881 грн., в тому числі перед ФОП Цимбал О.А. - 4566грн., Нікітіним М.М - 624 грн., ПП «Вінфорт» - 9087 грн., ФОП Мрищук – 9946 грн., ПТП «Славянка-В» - 540 грн., ТОВ «АРМА» - 118 грн., ФОП Круць А.В. – 3020 грн., ФОП Гаркушою Ю.М. - 825 грн., ТОВ «Мир продуктів» - 6255 грн., Косаківським М.Н. – 442 грн., Шурмель А.М. – 190 грн., ФОП Притула С.В. – 11200 грн., Барчук М.П. – 50 грн., МКП «Вінницька міська аптека» - 2435 грн., ФОП Бондарець С.С. – 1640 грн., ФОП Капмановою Т.Г. – 1433 грн., ФОП Козак В.В. – 510 грн.;

 • медичне обладнання в сумі 16024 грн., в тому числі перед ТОВ «УкрТелеМед» - 6404 грн., ТОВ «Фенікс-СД» - 4780 грн., ТОВ «Юрія Фарм» - 4840 грн.;

 • електротовари в сумі 5594 грн., в тому числі перед ТОВ «Електрокабель» - 270грн., ТОВ ТД «Світло» - 5324 грн.;

 • періодичні видання перед ВД УДППЗ «Укрпошта» в сумі 166 грн.;

 • канцелярське приладдя в сумі 3921 грн., в тому числі перед ФОП Паталаха Г.П. - 1831 грн., ФОП Цимбал О.А. -2090 грн.;

 • меблі в сумі 18040 грн., в тому числі перед ФОП Сироватко В.О. - 9240 грн., СПД Коломієць Л.П. – 8800 грн.;

 • друковану продукцію перед ПП Торговий Дім «Єдельвейс і К» в сумі 6558 грн.;

 • акумулятори для автотранспорту в сумі 1950 грн., в тому числі перед СПД ФО Алексеєнко Н.М. - 1800 грн., СПД Фроловим О.М. – 150 грн.;

 • паливно-мастильні матеріали перед ТОВ «Авіас» в сумі 392 грн.;

 • медичні бланки в сумі 6320 грн., в тому числі перед ПП Семенюк І.П. - 4320 грн., СПД Поповою Г.В. – 2000 грн.

= прострочену заборгованість по закладах охорони здоров’я по КЕКВ 2240 в сумі 401грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за надані послуги, а саме: • обслуговування комп’ютерної техніки перед ФОП Гриценко Д.В. в сумі 900 грн.;

 • заправку картриджів в сумі 1178 грн., в тому числі перед СПД Киянко-Романюк - 878 грн., ТОВ «Альфа та Омега» - 300 грн.;

 • повірку лічильників, вимірювальної техніки та апаратури в сумі 5645 грн., в тому числі перед КП «Вінницяводоканал» - 398 грн., ДП «Вінницький навковий центр стандартизації, метрології та сертифікації» - 5247 грн.;

 • поштові послуги в сумі 413 грн., в тому числі перед ВД УДППЗ «Укрпошта» - 3грн., Череватовою Т.А. - 215 грн., Грущенко О.І. – 25 грн., Косаківським М.Н. - 170 грн.;

 • послуги з оцінки стану охорони праці в лікарні перед ДП «Вінницький ЕТЦ» в сумі 3028 грн.

 • поточний ремонт приміщень та систем каналізації в сумі 278061 грн., в тому числі перед СПД Демко Д.О. - 142140 грн., ТОВ «Арка Агро» - 60774 грн., ФОП Гордійчук В.Д. – 41285 грн., ФОП Уманець М.Г. – 33862 грн.;

 • поточний ремонт та обслуговування системи аварійного електроживлення перед ПП «Вега-С» в сумі 990 грн.;

 • дератизацію приміщень перед ТОВ «Профілактика» в сумі 3494 грн.;

 • ремонт медичного обладнання перед ТОВ «Лабікс» в сумі 3600 грн.;

 • обслуговування вогнегасників перед Вінницьким обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт України в сумі 2088 грн.;

 • вивіз та захоронення твердих побутових відходів в сумі 3148 грн., в тому числі перед КУП «ЕкоВін» - 17 грн., ФОП Горбатюк Ю.В. – 3131 грн.;

 • послуги охорони приміщення перед Управління Державної служби охорони при УМВС України в сумі 432 грн.;

 • діагностику та ремонт автомобіля в сумі 1564 грн., в тому числі перед ФОП Пукас Ж.С. - 1307 грн., ФОП Костюк С.З. – 257 грн.;

 • програмне обслуговування комп’ютерів в сумі 3340 грн., в тому числі перед МПП ВФ «Агрософт» - 1310 грн., ТОВ «Вінницький центр інформаційних і аналітичних технологій» - 2030 грн.;

 • прання білизни перед Бриловою О.О в сумі 520 грн.

= прострочену заборгованість по закладах охорони здоров’я по КЕК 2250 в сумі 420грн., а саме:

 • заборгованість, яка утворилась перед КП «Вінницьке ТТУ» в сумі 390 грн. в результаті неоплачених фінансових зобов’язань за отримані проїзні квитки згідно накладних на проїзд в громадському транспорті;

 • заборгованість по відшкодуванню витрат на відрядження працівників в сумі 30грн.

= прострочену заборгованість по закладах охорони здоров’я по КЕК 2282 в сумі 69053грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями по оплаті за:

 • послуги пожежної сигналізації перед ТОВ «Бранд-сервіс» в сумі 161 грн.;

 • програмне обслуговування комп’ютерів перед МПП ВКФ «Агрософт» в сумі 5176 грн.;

 • телекомунікаційні послуги в сумі 802 грн., в тому числі перед ПАТ «Укртелеком» - 322 грн., ТОВ «Інткртелеком» - 90 грн., ПАТ «Дата Груп» - 390грн.;

 • послуги з охорони приміщень перед Управлінням Державної служби охорони при УМВС України в сумі 600 грн.;

 • проведення медичного огляду перед КП «Міський лікувально-діагностичний центр» в сумі 186 грн.;

 • виготовлення інформативних табличок перед ФОП Лещенко К.В. в сумі 596 грн.;

 • паливно-мастильні матеріали в сумі 4946 грн., в тому числі перед ТОВ фірма «Кредо» - 3225 грн., ОВ «Пролісок» - 1721 грн.;

 • бланки для видачі лікарських засобів в сумі 16635 грн., в тому числі перед МКП «Вінницька міська аптека» - 1680 грн., ПП Пилявець А.В. - 13019 грн., СПД Гнатюком О.П. – 1936 грн.;

 • вивіз сміття та побутових відходів в сумі 515 грн., в тому числі перед СПД Горбатюком Ю.В. - 107 грн., ТзОВ «АТП 0128» - 408 грн.;

 • технічне обстеження газопроводу перед ПАТ «Вінницягаз» в сумі 78 грн.;

 • отримані проїзні квитки перед КП «Вінницьке ТТУ» в сумі 520 грн.;

 • господарчі матеріали в сумі 4852 грн., в тому числі перед Кольцовою О.С. - 1682грн., ПП Мельник М.Г. – 1237 грн., ТОВ «Вольтампер» - 1933 грн.;

 • заправку і відновлення картриджів в сумі 1329 грн., в тому числі перед ФОП Ульяновим С.М. - 636 грн., ТОВ «АРГО-ЛТД» - 195 грн., ТОВ «Укрспецпоставка» - 498 грн.;

 • канцелярське приладдя в сумі 1182 грн., в тому числі перед ФОП Паталаха Г.В. - 856 грн., ФОП Кочинським – 326 грн.;

 • навчання працівників в сумі 994 грн., в тому числі перед ТОВ «Допомога» - 100грн., ТОВ «Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат» - 534 грн., ТОВ «Навчальний центр МІОН» - 360 грн.;

 • меблі перед ФОП Лещенко Є.А. в сумі 12120 грн.;

 • шиномонтаж та диски до автомобіля в сумі 2457 грн., в тому числі перед ФОП Озерянським Д.В. - 2336 грн., ФОП Пукас Ю.А. – 121 грн.;

 • спецодяг для рентгенкабінету в сумі 3970 грн., в тому числі перед ФОП Жолобницьким В.А. - 2620 грн., СПД ФО Олійником – 1350 грн.;

 • друковану продукцію перед ФОП Поповою Г.В. в сумі 1000 грн.;

 • медичні товари перед ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації» в сумі 558 грн.;

 • послуги по передачі інформації перед ФОП Назаренко В.В. в сумі 396 грн.;

 • ремонт медичного обладнання перед ТОВ «Техмедсервіс » в сумі 488 грн.;

 • будівельні матеріали перед ФОП Бондар в сумі 8944 грн.;

 • обстеження димових каналів перед ТОВ «Пропан» в сумі 120 грн.;

 • придбання вогнегасників перед Вінницьким обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт України в сумі 255грн.;

 • здачу відпрацьованих люміністентних ламп перед ТОВ «ЕКО Захист України» в сумі 173 грн.

= прострочену заборгованість по закладах охорони здоров’я КЕКВ 3110 в сумі 7110грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних на придбання:

 • комп’ютерної техніки перед ПП «Інтехсервіс-В» в сумі 3450 грн.;

 • медичного обладнання перед ТОВ «Медмаркет Груп магазин Медтехніка 18» в сумі 3660 грн.

= прострочену заборгованість по закладах охорони здоров’я КЕКВ 3210 в сумі 2272119 грн., яка утворилась згідно накладних за отримані матеріальні цінності, а саме: • придбання холодильника та телевизора в сумі 10720 грн., в тому числі перед ФОП Лещенко О.М. - 7920 грн., ФОП Костюк Н.В. – 2800 грн.;

 • технічний нагляд по капітальному ремонту перед ПП Башта О.В. в сумі 7296грн.;

 • капітальний ремонт приміщень в сумі 258203 грн., в тому числі перед ПП «ТОВ «Техмедсервіс плюс» - 174670 грн., ТОВ «Інтел-Ліга» - 83533 грн.;

 • медичне обладнання в сумі 1995900 грн., в тому числі перед ТОВ «Мексім» - 1896000 грн., ТОВ «УкрТелеМед» - 99900 грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що утворилась в зв’язку з не проведенням платежів в кінці 2012 року УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області.
 • по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 132181 грн.,

в тому числі:
= прострочену заборгованість по КФК 091105 КЕКВ 2210 в сумі 1156 грн., яка утворилась по центру підліткових клубів за місцем проживання, в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбані меблі перед ФОП Данілевським А.А.
= прострочену заборгованість по КФК 091105 КЕКВ 2240 в сумі 535 грн., яка утворилась по центру підліткових клубів за місцем проживання, в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за експлуатаційні роботи перед МКП ЖЕКи.
= прострочену заборгованість по КФК 090203 КЕК 3240 в сумі 130490 грн., яка утворилась по департаменту праці і соціального захисту населення, в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за:

 • експертизу проектно-кошторисної документації з капітального ремонту помешкань інвалідів війни перед ФДП «Укрдержбудекспертиза» в сумі 1188грн.;

 • капітальний ремонт помешкань інвалідів війни перед ТОВ «НБК» в сумі 128118грн.;

 • тенічний нагляд за капітальним ремонтом помешкань інвалідів війни перед МКП «Аварійно-диспечерська служба» в сумі 1184 грн.
 • по галузі «Житлово-комунальне господарство» в сумі 1899073 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 100102 КЕК 3131 в сумі 461649 грн., яка утворилась по департаменту житлового господарства в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за: • проектні роботи та технагляд за капітальним ремонтом об’єктів благоустрою в сумі 93227 грн., в тому числі перед КУП «Технобуд» - 14686 грн., ПП «Елпріс» - 36647 грн., ТОВ «Пром-Буд Проект» - 41894 грн.;

 • капітальний ремонт об’єктів благоустрою в сумі 368422 грн., в тому числі перед СПД Дружинським В.Т. – 86051 грн., ПП «Промінь» - 62165 грн., ТОВ «Енергозберігаючі технології» - 128415 грн., ПВКП «Спецремонтмонтаж» - 55051 грн., ПП БФ Ремс – 2461 грн., СПД Тараканов – 34279 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 100203 КЕК 3132 в сумі 1327444 грн., яка утворилась по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 706508грн., по департаменту житлового господарства в сумі 498051 грн., та департамент капітального будівництва в сумі 122885 грн., в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за: • експертизу та проектні роботи з капітального ремонту об’єктів благоустрою в сумі 65243 грн., в тому числі перед ТОВ «Подільський будівельний інжиніринг» - 1278 грн., ТОВ «Водпроект» - 42386 грн., ДП «Укрдержекспертиза» - 11050грн., ФОП Горобець С.О. – 2130 грн., МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування та архітектури» - 3919 грн., ПП «Елпріс» - 3612 грн., ТОВ «Пром-Буд Проект» - 868 грн.;

 • капітальний ремонт об’єктів благоустрою в сумі 1139316 грн., в тому числі перед ТОВ «Подільський будівельний інжиніринг» - 15678 грн., ФОП Дзісь В.Ф. – 34023 грн., ТОВ «Шляхбуд» - 731291 грн., ПП «Вінкопромсервіс» - 37955 грн., ТОВ «Підприємство»Агропродсоюз» - 11199 грн., ТОВ «Шляхбудматеріали» - 229249 грн., ПП «Велес » - 20314 грн., ПП «Промінь» - 59607 грн.;

 • капітальний ремонт доріг міста в сумі 122885 грн., в тому числі перед ТОВ «Шляхбудматеріал» - 107353 грн., ФОП Васильковським С.М. – 15532 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 100302 КЕКВ 3110 в сумі 109980 грн., яка утворилась по департаменту житлового господарства в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбання спецтехніки для комунальних підприємств перед ТОВ «АПК Белагросервіс».
 • по галузі «Культура і мистецтво» в сумі 743072 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по установах культури по КФК 110201, 110204, 110205 КЕКВ 2210 в сумі 28 013 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за: • канцелярське приладдя в сумі 3720 грн., в тому числі перед Кущій О.Л. - 4 грн., ФОП Островським М.В. – 440 грн., ФОП Трофимчук Л.М. – 832 грн., ФОП Паталаха Г.П. – 841 грн., ФОП Бондарець Д.Г.- 489 грн., ФОП Рудюк Л.М. – 775грн, ФОП Аніщенко – 99 грн., ФОП Кратюк – 240 грн.;

 • господарські товари в сумі 8526 грн., в тому числі перед ФОП Басалига С.Л. - 76грн., ПП ТД «Єдельвейс і К» - 2373 грн., ФОП Асадчих В.І. – 1028 грн., ФОП Павліченко В.А. – 380 грн., ТзОВ «Торговий дім «Світло» - 192 грн., ФОП Свентух О.П. - 343 грн., ФОП Островським М.В. – 470 грн., ТОВ «АРМА» - 256 грн., ФОП Могілевич М.О. - 3408 грн.;

 • меблі в сумі 9791 грн., в тому числі перед СПД Фащіліним М.М - 3200 грн., ПМП «Геліка» – 3711 грн., ТОВ «Техноспорт» - 2880 грн.;

 • обладнання для парковки перед ФОП Цвігун А.О. в сумі 2080 грн.;

 • побутові електротовари перед ТОВ «Вольт Ампер» в сумі 3288 грн.;

 • поліграфічну продукцію перед ФОП Паталаха Г.П. в сумі 106 грн.;

 • заправку вогнегасника перед ТОВ «Флоріант» в сумі 502 грн.

= прострочену заборгованість по установах культури КФК 110201,110204, 110205 КЕКВ 2240 в сумі 9299 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за: • повірку та списання лічильників в сумі 2146 грн., в тому числі перед ТОВ НВККЦ «Енергія» - 100 грн., КП «Вінницяоблводоканал» - 318 грн., ПАТ «Вінницягаз» - 1728 грн.;

 • виклик інспектора для опломбування лічильника перед Головня К.М. в сумі 93грн.,

 • комісійні внески та платні послуги перед Кущій О.Д. в сумі 25 грн.;

 • послуги дератизації перед ТОВ «Профдезінфекція» в сумі 116 грн.;

 • вивіз твердих побутових відходів перед КП «Еко Він» в сумі 751 грн.;

 • телекомунікаційні послуги в сумі 1091 грн., в тому числі перед ПАТ «Укртелеком» - 849 грн., ПАТ «Дата Груп» - 242 грн.;

 • стоянку автомобіля перед заводом «ДМУ 45» в сумі 372 грн.;

 • ремонт принтера та заправку картриджів в сумі 2824 грн., в тому числі перед ПП ТД «Єдельвейс і К» - 420 грн., ФОП Шевчук В.В. – 157 грн., ТОА «Арго» - 552 грн., ТОВ «Альфа та Омега» - 1695 грн.;

 • програмне забезпечення перед МППВКФ «Агрософт» в сумі 1881 грн.

= прострочену заборгованість по установах культури по КФК 110201, 110204, 110205 КЕК 2250 в сумі 1844 грн., а саме:

 • заборгованість, яка утворилась перед КП «Вінницьке ТТУ» в сумі 920 грн. в результаті неоплачених фінансових зобов’язань за отримані проїзні квитки згідно накладних на проїзд в громадському транспорті;

 • заборгованість по відшкодуванню витрат на відрядження працівників в сумі 924грн.

= прострочену заборгованість по установах культури по КФК 110201,110204, 110205 КЕКВ 2800 в сумі 66 грн., яка утворилась:

 • за проведення державної реєстрації перед Малініним В.В. в сумі 51 грн.;

 • за сплату державного мита перед Кущій О.Д. в сумі 3 грн.;

 • як пеня за невчасно сплачені телекомунікаційні послуги згідно актів виконаних робіт постачальника послуг перед ПАТ «Укртелеком» в сумі 12 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 110201, 110205 КЕКВ 3110 в сумі 39708 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбання: • меблів в сумі 20600 грн., в тому числі перед ФОП Цвігун А.О. - 3100 грн., Фіщіліним П.Г. – 17500 грн.;

 • періодичного видання перед ТОВ «Фірма «Періодика» в сумі 770 грн.;

 • музичної апаратури перед СПД Андреєвим А.В. в сумі 14070 грн.;

 • телевізора перед ФОП Юзьковим В.А. в сумі 2978 грн.;

 • книг для бібліотечного фонду перед СПД Гнилиця в сумі 1290 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 110201, 110205 КЕК 3132 в сумі 494747 грн., яка утворилась в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за: • капітальний ремонт приміщень перед ПП «Будівельна фірма «Ремс» в сумі 483692 грн.;

 • технічний нагляд за капітальним ремонтом перед ФОП Башта в сумі 11055 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 110502 КЕКВ 3110 в сумі 169 395 грн., яка утворилась по департаменту освіти в сумі 35995 грн, по виконкому міської ради в сумі 17300 грн., по департаменту культури в сумі 80000 грн., та по департаменту енергетики транспорту та зв’язку в сумі 36100 грн., в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбання: • комп’ютерної техніки в сумі 47295 грн., в тому числі перед ФОП «Васковлюк» - 6000 грн., ФОП Цветковим Д.В. – 6000 грн.; ФОП Гусаківським А.О. – 6000 грн.; ФОП Панасюк П.П. – 6000 грн., ТОВ «Укрспецпоставка» - 5995 грн., ФОПК Остюк Н.В. – 17300 грн.;

 • телевізора перед ФОП Юзьковим В.А. в сумі 6000 грн.;

 • звукового обладнання та театральних прожекторів в сумі 80000 грн., в тому числі перед СПД Грицюк І.В. – 39700 грн., ФОП Дробінською Ж.О. – 40300 грн.;

 • цінних подарунків для працівників КП «ВТТУ» перед ФОП Костюк Н.В. в сумі 36100 грн.
 • по галузі «Фізична культура і спорт» в сумі 149765 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 130107 КЕК 3132 в сумі 149765 грн., яка утворилась в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за капітальний ремонт приміщення перед ПП «Майдан Стиль».
 • по галузі «Будівництво» в сумі 6230 159 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 150101 КЕКВ 3110 в сумі 92737 грн., яка утворилась по департаменту капітального будівництва в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбання обладнання перед ДП МО України «Вінницьке інженерно-будівельне управління».


= прострочену заборгованість по КФК 150101 КЕКВ 3121 в сумі 657564 грн., яка утворилась по департаменту комунальних ресурсів в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за придбання квартир (майнових прав) перед ДП МО України «Вінницьке інженерно-будівельне управління».
= прострочену заборгованість по КФК 150101 КЕКВ 3122 в сумі 3260923 грн., яка утворилась по департаменту капітального будівництва в сумі 1597851 грн., по департаменту міського господарства в сумі 1661306 грн. та по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 1766 грн. в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт, а саме за:

 • експертизу робочого проекту будівництва притулку перед філією ДП «Укрдержбудекпертиза» в сумі 1766 грн.;

 • будівництво мереж водопроводу та каналізації в приватному секторі в сумі 757348 грн., в тому числі перед КП «Вінницяоблводоканал» - 18785 грн., ПП «Аква Сервіс» - 595470 грн., МП РС «Ремонтник» - 133384 грн., КУП ВМР «Технобуд» - 9709 грн.;

 • будівництво дитячих та спортивних майданчиків в сумі 859503 грн., в тому числі перед ТОВ «Европейський парк» - 92160 грн., ТОВ «Подільська інженерінгова компанія» - 362658 грн., ТОВ «ВОД Проект» - 68301 грн., ТОВ «Подільський будівельний інженерінг» - 336384 грн.;

 • будівництво мереж каналізацій в сумі 44455 грн., в тому числі перед КУП ВМП «Технобуд» - 37283 грн., ДП «Укрдержекспертиза» - 7172 грн.;

 • будівництво житлових будинків з вбудованими приміщеннями та лазнею по вул.Смирнова в сумі 1597851 грн., в тому числі перед ДП МО України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» - 1561288 грн., ПП «ТРІАК» - 12563 грн., ПАТ «Вінницяобленерго» - 24000 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 150101 КЕКВ 3141 в сумі 85 537 грн., яка утворилась по департаменту міського господарства в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за реконструкцію ліфтів та електропостачання житлового будинку перед ДП «Укрдержекспертиза» в сумі 1320грн., ФОП Таракановим С.В. в сумі 84217 грн.


= прострочену заборгованість по КФК 150101 КЕКВ 3142 в сумі 1 553 043 грн., яка утворилась по департаменту капітального будівництва в сумі 913874 грн., по департаменту міського господарства в сумі 415510 грн., по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 182494 грн. та по департаменту житлового господарства в сумі 41165 грн. в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за:

 • реконструкцію зони відпочинку «Центральний» перед ТОВ «Подільський будівельний інжиніринг» в сумі 182495 грн.;

 • реконструкцію мереж водопроводу та каналізації в сумі 23971 грн., в тому числі перед КП «Вінницяводоканал» - 12534 грн., КУП ВМР «Технобуд» 1033 грн., МП РСУ «Ремонтнік» - 10404 грн.;

 • реконструкцію теплових мереж в сумі 199845 грн., в тому числі перед МП РСУ «Ремонтник» - 43069 грн., КУП ВМР «Технобуд» - 1534 грн., МК ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» - 155242 грн.;

 • реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення житлових будинків в сумі 191694 грн., в тому числі перед КП «Вінницяоблводоканал» - 48978 грн., ПП «Аква Сервіс» - 142716 грн.;

 • реконструкцію та реставрацію будівлі-памятника архітектури по вул.Грушевського,17 перед КП «Вінницяоблводоканал» в сумі 749 грн.;

 • за реконструкцію доріг міста перед перед ТОВ «Шляхбудматеріал» в сумі 913124 грн.;

 • проекті роботи та реконструкцію нежилих приміщень в сумі 41165 грн., в тому числі перед ТОВ «Магістраль» - 24081 грн., ТОВ «Вінниця Буд» – 4260 грн., СПД Тараканов С.В. – 12824 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 150201 КЕКВ 3143 в сумі 580355 грн., яка утворилась по департаменту міського господарства в сумі 33712 грн., та по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 546643 грн., в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за реставрацію фонтану на фонтанної площі перед НДІ «Проетреконструкція» в сумі 33712 грн., ПБМП Фірма «Сфера» в сумі 546643 грн.
 • по галуз, «Сільське господарство» в сумі 9700 грн., по департаменту комунальних ресурсів, в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 160101 КЕКВ 2281 в сумі 9700 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за експертну оцінку перед ТОВ «Вінекс» в сумі 8100 грн., ТОВ «БІОЗ» в сумі 800 грн., ФОП Пущик С.В. в сумі 350 грн., ПАТ НВК «Світязь» в сумі 450 грн.
 • по галузі «Транспорт» в сумі 2296146 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 170703 КЕКВ 2240 в сумі 764121 грн., яка утворилась по департаменту комунального господарства та благоустрою в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за поточний ремонт покриття доріг перед ТОВ «Шляхбуд» в сумі 566935 грн., КП «Вінницьке шляхове управління» в сумі 197186 грн.


= прострочену заборгованість по КФК 170703 КЕК 3132 в сумі 351045 грн., яка утворилась по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 147886 грн., та по департаменту капітального будівництва в сумі 203159 грн., в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за капітальний ремонт:

 • зони благоустрою перед ТОВ «МП «Юлія» в сумі 147886 грн.;

 • проїзних частин вулиць міста перед ТОВ «Шляхбудматеріали» в сумі 203159грн.

= прострочену заборгованість по КФК 170703 КЕК 3142 в сумі 1180980 грн., яка утворилась по департаменту капітального будівництва в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за реконструкцію доріг міста перед ТОВ «Шляхбудматеріал».
 • по галузі «Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю» в сумі 10380грн, по департаменту комунальних ресурсів, в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 180410 КЕКВ 2281 в сумі 10380 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за: • проведення земельних торгів перед ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» в сумі 7760 грн.;

 • проектну документацію перед ФОП Могозіною О.Л. в сумі 2500 грн.;

 • витяг про реєстрацію прав власності перед Сивак І.О. в сумі 120 грн.
 • по галузі «Цільові фонди» в сумі 1037575 грн., в тому числі:

= прострочену заборгованість по КФК 240900 КЕКВ 2210 в сумі 9 170 грн., яка утворилась по департаменту освіти в сумі 5000 грн., по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 820 грн., по департаменту житлового господарства в сумі 2200 грн., по виконкому міської ради в сумі 350 грн., по департаменту культури в сумі 300 грн., та по комітету з фізичної культури та спорту в сумі 500 грн., в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за: • прапори та подарунки до дня міста «Вінниця-2013» в сумі 5820 грн., в тому числі перед ФОП Михайленко О.В. - 5000 грн., ФОП Мовчан Т.І. – 820 грн.;

 • квіти в сумі 1450 грн., в тому числі перед ПП Абушовою в сумі 300 грн., ФОП Михальченко Ш.О. – 1150 грн.;

 • рамки та сертифікати в сумі 1900 грн., в тому числі перед ПП Корнацьким – 1200грн., ФОП Толмачевим – 700 грн.;

= прострочену заборгованість по КФК 240900 КЕКВ 2240 в сумі 625112 грн., в тому числі по департаменту комунального господарства та благоустрою в сумі 1183 грн., по виконкому міської ради в сумі 118229 грн., по департаменту комунальних ресурсів в сумі 19165 грн., по департаменту культури в сумі 389138 грн., та по департаменту міському господарства в сумі 97397 грн., яка утворилась в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно з актами виконаних робіт за: • автотранспортні послуги перед МКУП «Міськсвітло» в сумі 1183 грн.;

 • проживання та харчування артистів та гостей міста в сумі 76004 грн., в тому числі перед ФОП Чухрай Ш.В. - 5000 грн., ФОП Мрочко Я.Я. – 36926 грн., ФОП Ферреро Лучо – 10115 грн., ФОП Федорук О.Б. – 5364 грн., ФОП Борзовою І.Н. – 12582 грн., ТОВ «Південний Буг» - 6017 грн.;

 • організацію та проведення урочистого прийому перед ФОП Подоляк Д.В. в сумі 42225 грн.;

 • проведення виставок, концертних програм, фестивалів та впорядкування місць для їх проведення в сумі 119900 грн., в тому числі перед Вінницькою обласною філармонією - 3800 грн., ФОП Ряполов А.А. - 31900 грн., ЗК «Академічний міський камерний хор «Вінниця» - 2000 грн., ФОП Котловою К.Ф. - 10500 грн., КП «Центр концертних та фестивальних програм» - 4200 грн., ТОВ «Але Гранд» - 7500 грн., ФОП Трач Г.В. – 60000 грн.;

 • оренду сценічних конструкцій та світлової апаратури в сумі 243500 грн., в тому числі перед ТОВ «Але Гранд» - 58000 грн., СПД Грицюк І.В. - 8000 грн. ФОП Самар В.Г. - 95000 грн., ТОВ «Але Гранд» - 27000 грн., ФОП Мельниковим М.В. – 55500 грн.;

 • демонстрацію кінофільму перед МКП «Родина» в сумі 1000 грн.;

 • послуги за внесення поточних змін в технічну документацію перед МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування та архітектури» в сумі 753грн.;

 • виготовлення технічної документації із землеустрою перед МКП «Вінницький муніципальний центр містобудування та архітектури» в сумі 1984 грн.;

 • інвентаризацію існуючих мереж зливових каналізацій перед ТОВ «Водпроект» в сумі 97398 грн.;

 • послуги комп’ютерного дизайну та монтажу перед ПП Болховською Н.Р. в сумі 22000 грн.;

 • проведення експертної грошової оцінки в сумі 19165 грн., в тому числі перед ТОВ «Медінтеграція» - 700 грн., ФОП Могозіною О.Л. – 1600 грн., ФОП Поповою О.А. – 8124 грн., ФОП Шевчук О.А.- 8741 грн.

= прострочену заборгованість по КФК 240900 КЕКВ 2282 в сумі 50000 грн., яка утворилась по департаменту житлового господарства в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями за проведення конкурсу «Житловий комплекс зразкового утримання -2013» перед МКП «ЖЕК-15» в сумі 13000 грн., МКП «ЖЕК-12» в сумі 12000 грн., МКП «ЖЕК-5» в сумі 8000 грн., МКП «ЖЕК-6» в сумі 3000 грн., ПП Бокуд в сумі 3000 грн., ОСББ Академіка Ющенко,16 в сумі 5000 грн., ОСББ Зодчих,7 в сумі 4000 грн., ТОВ ЖЕО в сумі 2000 грн.


= прострочену заборгованість по КФК 240900 КЕКВ 3110 в сумі 59000 грн., яка утворилась по виконкому міської ради в сумі 19000 грн. та департаменту культури в сумі 40000 грн., в зв’язку з неоплаченими взятими зобов’язаннями згідно накладних за придбання оргтехніки та банерів перед ФОП Костюк Н.В. в сумі 19000 грн., ТОВ «Але Гранд» в сумі 40000 грн.
= прострочену заборгованість КФК 240900 по КЕК 3122 в сумі 18450 грн., яка утворилась по департаменту міського господарства згідно з актами виконаних робіт за будівництво дитячих та спортивних майданчиків перед ТОВ «Синтез-Союз».
= прострочену заборгованість КФК 240900 по КЕК 3131 в сумі 104750 грн., яка утворилась по департаменту житлового господарства згідно з актами виконаних робіт за виготовлення проектів та капітальний ремонт інженерних мереж перед ПАТ «Вінницягаз» в сумі 753 грн., ТОВ «Пром-Буд Проек» в сумі 2474 грн., ПП «Елпріс» в сумі 8087 грн., СПД Тараканов С.В. в сумі 93436 грн.
= прострочену заборгованість по КФК 240900 КЕК 3132 в сумі 5760 грн., яка утворилась по департаменту житлового господарства в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за експертизу та виготовлення проектів на капітальний ремонт перед ДП «Укрдеожбудекспертиза» - 1320 грн., ПП «Елпріс» - 4440 грн.
прострочену заборгованість по КФК 240900 КЕК 3142 в сумі 165333 грн., яка утворилась по департаменту житлового господарства в сумі 21224 грн., та по департаменту міського господарства в сумі 144109 грн. в результаті неоплачених взятих зобов’язань згідно з актами виконаних робіт за:

 • капітальний ремонт інженерних мереж перед КП «Вінницяоблводоканал» в сумі 21224 грн.;

 • реконструкцію каналізаційного колектору перед МП РСУ «Ремонтник» в сумі 144109 грн.

З метою ліквідації дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, департаментом фінансів міської ради щомісяця проводиться аналіз динаміки заборгованості, дане питання щоквартально виноситься на розгляд виконкому міської ради.


Інша інформація
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2002р. №228 «Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» працівниками департаменту фінансів Вінницької міської ради в 2013 році проведені перевірки правильності складання та затвердження кошторисів у всіх розпорядників коштів міського бюджету (381 кошторис).

В ході перевірок встановлено, що кошториси і плани асигнувань складені і затверджені своєчасно та у порядку, який встановлено зазначеною постановою Кабінету Міністрів України.

Форми кошторисів та планів асигнувань відповідають вимогам наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету».

Обсяги асигнувань відповідають бюджетним призначенням, затвердженим рішенням міської ради від 26.12.2012р. №1065 «Про міський бюджет на 2013 рік» та доведеним департаментом фінансів лімітним довідкам. В кошторисах відповідно до вимог статті 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в повному обсязі передбачені асигнування на заробітну плату, енергоносії та послуги зв’язку.

В ході перевірок порушень не виявлено.

Питання ефективності та доцільності витрачання бюджетних коштів знаходиться на постійному контролі виконкому та департаменту фінансів міської ради.

З метою підвищення фінансово-бюджетної дисципліни, посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів дане питання щоквартально виноситься на розгляд виконкому.

Головних розпорядників коштів зобов’язано постійно аналізувати стан бюджетної дисципліни, обліку і контролю за правильним витрачанням та збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей у підвідомчих установах і департаментах, вживати заходів щодо економного та ефективного витрачання бюджетних коштів, забезпечувати оперативність здійснення видатків підвідомчими установами, в першу чергу по захищених статтях, дотримання при затвердженні штатних розписів штатних нормативів, які затверджені наказами відповідних міністерств.
Директор департаменту фінансів Наталія Луценко
Заступник директора департаменту –

начальник бюджетного відділу Антоніна Лесь


Головний бухгалтер Ірина Явдощак1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18 • Директор департаменту фінансів Наталія Луценко
 • Головний бухгалтер Ірина Явдощак