Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики

Скачати 462.46 Kb.

Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
Скачати 462.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір462.46 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної і практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики, визначення відповідності його навчальних досягнень освітньому стандарту. Пропоновану програму фахового випробовування з інформатики та методики її викладання складено з урахуванням цілей, вимог та змісту навчання циклу дисциплін з інформатики студентів освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у ВНЗ України. Вступний іспит передбачає перевірку знань, практичних умінь й навичок з інформатики та методики її викладання.

Під час фахового випробування мають перевірятися такі знання, уміння та навички:знання:

 1. поняття інформації та способів її вимірювання та кодування;

 2. структури сучасної обчислювальної системи;

 3. архітектури та принципів ідентифікації в комп’ютерних мережах;

 4. загроз і ризиків роботи в мережі Інтернет та шляхів їх подолання;

  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. 5. поняття та сутності обчислювальних методів;

 6. основних понять програмування;

 7. поняття, класифікації та функцій інформаційних систем;

 8. концептуальних засад шкільної освіти в галузі інформатики;

 9. основних складових методики навчання інформатики в загальноосвітній школі;

уміння:

 1. розробляти та аналізувати алгоритми;

 2. застосовувати системне програмне забезпечення для організації роботи обчислювальної системи;

  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).

  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

  Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм. 3. обирати та застосовувати програмне забезпечення загального призначення для розв’язання прикладних задач;

 4. виконувати адміністрування та обслуговування комп’ютерних мереж;

 5. використовувати служби глобальної мережі Інтернет;

 6. використовувати мову розмітки гіпертексту;

 7. впроваджувати засоби та методи захисту інформації та безпеки в мережі Інтернет;

  Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації. 8. розв’язувати задачі з використання базових обчислювальних методів;

 9. складати та налагоджувати програмні додатки в середовищах об’єктно-орієнтованого програмування;

 10. проектувати бази даних та їх створювати і модифікувати у СУБД;

 11. обирати та застосовувати методичне забезпечення викладання шкільного курсу інформатики;

 12. обирати відповідні форми, способи та методи організації навчальної діяльності учнів з інформатики;

 13. організовувати роботу шкільного кабінету інформатики.

навички:

 1. кодування та вимірювання інформації

 2. використання засобів опису алгоритму;

 3. використання операційних систем, сервісних програм, текстових, табличних процесорів, програм редагування графічних зображень з освітньою метою;

 4. користування електронною поштою та World Wide Web;

  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

  Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми). 5. використання базових тегів мови розмітки гіпертекстів;

 6. захисту від основних загроз та ризиків роботи в мережі Інтернет;

 7. обчислення похибок;

 8. використання типів даних при розробці програм мовами програмування;

  Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів. 9. реалізації управляючих структур мовами програмування;

 10. роботи в середовищах розробки об’єктно-орієнтованих програм;

 11. створення баз даних у СУБД;

 12. аналізу стандартів та програм шкільного курсу інформатики

 13. використання підручників і методичних посібників з шкільного курсу інформатики;

 14. підготовки навчальних занять з інформатики;

 15. забезпечення техніки безпеки та здоров’язбереження під час роботи учня на комп’ютері.

  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


Програма вступного іспиту складається з вибраних питань із таких розділів: «Теоретичні основи інформатики», «Апаратне та програмне забезпечення ПК», «Комп’ютерні мережі», «Програмування», «Методи обчислень», «Інформаційні системи та бази даних», «Методика навчання інформатики у загальноосвітній школі».


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів
files -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
files -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
files -> Програма рекомендована кафедрою системного програмування І спеціалізованих комп‘ютерних систем
  1   2   3


Скачати 462.46 Kb.