Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ

Пояснювальна записка Модуль складається з 2-х розділів які містять тем, зв’язаних між собою змістовими складовими розділ
Сторінка1/8
Дата конвертації12.04.2017
Розмір1.31 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8Модуль 1: Основи комп’ютерної грамотності.

Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

Автори:

Філіпова Л.Я., Кузьмінська О. Г.


Пояснювальна записка

Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

1 розділ - Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій - містить 3 теми: Комп’ютер як інформаційна система;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Операційна система Windows 7.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації; Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

2 розділ - Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників - містить 5 тем: Світова мережа Інтернет: загальні поняття; Основи навігації в Інтернеті. Програми перегляду (браузери); Сервісні програми Інтернету (WWW, E-Mail). Комунікаційні сервіси.; Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету. Інформаційно-пошукові системи Інтернету. Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття.


Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі підсумкового тестування по кожному з двох розділів модулю. Передбачено рубіжні етапи контролю знань у формі дискусії, усного опитування, завдань для практичних занять, завдань для самостійної роботи, тестування.


Мета навчальної програми модулю 1 – ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності бібліотечних працівників; вивчення методичних та практичних можливостей міжнародної інформаційної мережі Інтернет: пошуку, обробки, копіювання та збереження інформації, електронного спілкування та користування електронними послугами комп'ютерної мережі, її сервісних програм.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Пріоритетами курсу є оволодіння практичними навичками інформаційного пошуку.

Завдання навчальної програми:

 • набути навичок ефективного використання апаратних засобів та прикладних програм для розв’язування завдань фахового спрямування;
  Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.


 • розглянути головні етапи та тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • ознайомити з інформаційним сервісом Інтернет, оволодіти основами навігації засобами браузерів (програм-переглядачів);

 • надати практичні навички роботи в середовищі популярних інформаційних сервісних програм та комунікаційних сервісів Інтернету;

 • оволодіти навичками та вміннями інформаційного пошуку в ресурсах Інтернет;

 • опанувати знаннями та професійними навичками роботи з Інтернет-ресурсами та послугами;

 • підготувати бібліотечних фахівців до професійного використання процесів мережевого інформаційного пошуку та моніторингу в сфері інформаційно-аналітичної діяльності.

Структура навчального плану підпорядкована завданню поступального освоєння основами Інтернет на певному для користувача рівні: від загальних понять програм перегляду (або браузерів) Інтернету до опанування можливостями користування сервісами та інформаційно-пошуковими системами Інтернету;
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
методикою багатоаспектного інформаційного пошуку інформації в мережі з метою обслуговування читачів/ користувачів та подальшого вдосконалення своєї професійної діяльності.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

В той же час слід зазначити, що успішне освоєння даного матеріалу можливе тільки за наявності знань, навиків і умінь по інформатиці, а саме: основи комп'ютерної грамотності (складові комп'ютера, уявлення про його програмне і апаратне забезпечення і основи роботи з комп'ютером на рівні користувача); операційні системи (на прикладі операційних систем сімейства Windows); текстові редактори (Microsoft Word (WordPad, Блокнот)) тощо.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.Кваліфікаційні характеристики. Модуль 1. «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників» - спрямований на одержання знань, вмінь та навичок роботи в міжнародній мережі Інтернет з інформаційними ресурсами та сервісами - в якості кваліфікованого користувача, за умови попереднього опанування основами комп’ютерної грамотності.

У результаті вивчення навчально-методичних матеріалів слухач повинен:Знати:

 • основні поняття та термінологію курсу;

 • склад, пристрої та технічні характеристики сучасного комп`ютера;

 • склад, призначення та основні функції програмного забезпечення сучасного комп`ютера;

 • технологію і організацію розв’язування завдань професійного призначення на комп`ютері;

 • основні тенденції розвитку світової мережі Інтернет;

 • основи користування послугами Інтернет;

 • основи інформаційного пошуку в Інтернеті: технологію та методику;

 • інформаційно-пошукові системи Інтернет та їх можливості;

 • ресурси та сервіси Інтернет, зокрема з питань організації дистанційного навчання;

Уміти:

 • добирати та використовувати периферійне обладнання комп’ютера відповідно до завдань професійної діяльності у бібліотечній справі;
  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
  Бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек.


 • професійно користуватись програмними продуктами: MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, ABBYY FineReader;
  FineReader - застосунок для оптичного розпізнавання символів, розроблена російською компанією ABBYY.


 • використовувати Інтернет як засіб інформаційної комунікації;

 • використовувати будь-які браузери (програми-переглядачі) для здійснення навігації в мережі Інтернет;

 • здійснювати процеси пошуку різноманітної інформації в глобальній мережі Інтернет;

 • ефективно працювати з інформаційно-пошуковими системами та засобами Інтернет;

 • здійснювати інформаційно-аналітичну роботу засобами популярних сервісних програм Інтернет;

 • самостійно та вільно орієнтуватися в основних інформаційних сервісних програмах Інтернет, зокрема для підримки дистанційної освіти.
  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
  Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


Мати навички:

 • практичної роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача;

 • сканування та оптичного розпізнавання документів за допомогою спеціальних програм;

 • практичної роботи в середовищі інформаційних сервісних програм Інтернет: WWW та E-Mail (електронної пошти);

 • ефективного використання пошукових можливостей світових Web-сайтів в будь-якому напрямі інформаційної роботи;

 • професійного аналізу та оцінки якості інформаційних Інтернет-ресурсів та послуг;

 • організації комп’ютерної безпеки та захисту інформації;

 • застосування отриманих знань у практичній організаційно-управлінської, наукової та інформаційної діяльності організацій та установ.

Навчально-методичні матеріали призначені для фахівців бібліотек, інформаційних служб, викладачів. Націлені на вивчення інформаційних ресурсів і освоєння інформаційних послуг Інтернет для використання їх, перш за все, в бібліотечній та інформаційній роботі з метою повного і оперативного забезпечення інформацією користувачів по їх запитах.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
В той же час, матеріал може бути використаний для навчання читачів/користувачів мережі основам Інтернет, що традиційно здійснюють бібліотечні працівники, зокрема, бібліографи, в рамках такого напряму роботи бібліотеки, як навчання читачів основам інформаційної культури і комп'ютерної грамотності.
Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п\п

Теми

Кількість годинвсього

лекції

практичні

вирішення виробнич. завдань

самост. робота

контр. знань

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій.

1.

Комп’ютер як інформаційна система
1
2 дискусія

2

експрес-опитування

2.

Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
2

2

2

4

експрес-опитування

3.

Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint.
2

5

3

10

експрес-опитування
Модульний контроль1Підсумкове

тестування

36

5

8

7

16
Розділ 2. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників

1.

Світова мережа Інтернет: історія, загальні поняття
1
дискусія

2

експрес-опитування

2.

Основи навігації в Інтернеті. Програми перегляду (браузери)
1

2
2

експрес-опитування

3.

Сервісні програми Інтернету (WWW, E-Mail). Комунікаційні сервіси.
1

4
4

експрес-опитування

4.

Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету. Інформаційно-пошукові системи Інтернету
2

5
4

експрес-опитування

5.

Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття
1

2
4

експрес-опитування
Модульний контроль1Підсумкове

тестування

36

6

14
16Разом

72

11

22

7

32


Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності
Тема 1. Комп’ютер як інформаційна система
Комп’ютер як інформаційна система: апаратна та інформаційна складові, їх призначення та взаємозв’язок.

Архітектура персонального комп’ютера (ПК): пристрої апаратної складової, їх призначення та технічні характеристики. Пристрої введення виведення даних: клавіатура, монітор, дисководи, принтер, сканер, маніпулятори (мишка). Сучасні носії даних та їх характеристики: тип, назва, принцип дії, надійність, обсяг даних, що можна розмістити, ціна. Центральні та периферійні пристрої.

Комп’ютер як мультимедійний центр (відео та звукова карта, гучномовці, вбудована камера).

Структурно-функціональна схема ПК. Сучасний ринок апаратних засобів ПК.

Класифікація комп’ютерів (персональні, ноутбуки, нетбуки, портативні).

Локальні мережі: призначення та переваги використання. Мережні ресурси та особливості їх використання.

Структура програмного забезпечення сучасного комп’ютера. Склад, призначення, та основні функції. Системне програмне забезпечення.

Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
Призначення склад і основні функції операційних систем. Сучасний ринок операційних систем ( Linux, UNIX, Windows ХХ).

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


Тема 2. Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації
Початок і завершення роботи з операційною системою Windows 7. Інтерфейс Windows 7: основні елементи (Робочий стіл, панель завдань, програми, папки, документи, ярлики, пристосунки, меню) та їх призначення.

Робочий стіл. Графічний інтерфейс та його елементи.

Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.
Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.

Вікна папок та програм. Виконання операцій із вікнами за допомогою їх основних елементів.

Головне та контекстне меню. Перегляд властивостей об’єктів.

Організація файлової системи. Файл. Каталог (папка). Шлях. Перегляд властивостей файлів і дисків.

Огляд стандартних програм ОС Windows 7. Запуск на виконання програм Калькулятор, Блокнот, Paint та робота в їх середовищі.

Поняття про графічні та текстові формати даних. Поняття растрової та векторної графіки.

Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.
Форма́ти да́них - сукупність регламентованих в архітектурі ЕОМ структур для представлення різних за специфікою обробки та представлення видів інформації (цілих чисел, дробових чисел, текстових рядків тощо).
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Можливості створення та опрацювання графічних об’єктів різних типів засобами графічних редакторів.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.

Пошук документів засобами операційної системи. Отримання довідки.

Операції з файлами та папками (об'єктами): перегляд, упорядкування, створення, виділення, копіювання та переміщення, перейменування, видалення та поновлення. Створення ярлика.

Програми-оболонки. Здійснення основних операцій з файлами і папками засобами програми „Провідник”.

Архівація даних. Архівація засобами операційної системи. Робота з архівами (створення, відновлення, поповнення, витягування окремих файлів) засобами програм-архіваторів WinZip та WinRar.

Комп’ютерна безпека та захист інформації: загальні поняття, термінологія.

Комп’ютерна вірусологія. Класифікація комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми.

Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.
Ознайомлення з інтерфейсом програм DrWeb та AVP.

Програма Returnil як засіб спрощення керування спільно використовуваними комп’ютерами шляхом віртуалізації операційної системи задля забезпечення захисту даних та економії часу та коштів при обслуговуванні комп’ютерів бібліотеки.

Правила та інформаційні джерела щодо інформування користувачів про безпеку в мережі.


Тема 3. Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint
Огляд офісних програм з пакету Microsoft Office 2010: призначення, функціональність, можливості використання у бібліотечній справі.

Технологія підготовки документів в середовищі текстового процесора MS Word та програмі створення слайдових презентацій MS PowerPoint: елементи вікон офісних програм, створення, відкриття та закриття документа, введення тексту з клавіатури, збереження у вигляді файлу.

Робота із шаблонами документів. Структура документа. Збереження файлів у різних форматах.

Форматування тексту. Відображення недрукованих символів. Форматування символів: встановлення шрифту; панель інструментів Форматування;

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
вставка нестандартних і спеціальних символів; буквиця. Форматування абзаців. Створення нумерованих та маркірованих списків. Перевірка правопису.

Вставка малюнків. Розміщення малюнків у тексті та на слайдах презентації. Форматування малюнків. Робота у програмі WordArt. Імпорт графічних об'єктів.

Робота з таблицями. Створення і вилучення таблиць. Додавання рядків та стовпців, об’єднання та розбиття клітинок, форматування тексту в таблиці. Редагування даних в таблиці. Пошук та заміна тексту. Форматування таблиць.

Вставка в документ організаційних діаграм.

Робота з багатосторінковім документом засобами текстового процесора. Вставка нумерації сторінок, колонтитулів. Поняття стилю. Застосування стилів при формуванні змісту. Налаштування параметрів сторінки.

Підготовка документу до друку. Друк текстових документів та слайдів презентації.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Управління презентацією, підготовка до демонстрації.

Табличний процесор MS Excel. Введення даних до таблиці та їх редагування. Побудова діаграм. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Призначення й використання основних функцій табличного процесора. Сортування даних у електронних таблицях.

Обмін даними між стандартними програмами пакету Microsoft Office 2010.

Огляд основних форматів (графічних: PDF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG; текстових: PDF, DOCX, RTF, DOC, TXT, HTML) та особливостей їх створення, опрацювання та взаємоперетворення.

Огляд можливостей програми ABBYY FineReader як інтелектуальної системи оптичного розпізнавания, що дозволяє швидко і якісно переводити паперові документи, цифрові фото документів та PDF-файли до електронного вигляду. Сканування як перший етап отримання та опрацювання цільового зображення. Визначення структури документа. Розпізнавання документів, записаних різними мовами; автоматичний переклад.

Машинний переклад (МП) - технології автоматизованого перекладу текстів (письмових та усних) з однієї природної мови на іншу за допомогою комп'ютера; напрямок наукових досліджень, пов'язаний з побудовою систем автоматизованого перекладу.
Розпізнавання цифрових фото документів та штрих кодів. Добір форматів для збереження даних. Можливості редагування документів засобами текстового процесора MS Word.Плани аудиторних занять:
Тема 1. Комп’ютер як інформаційна система
  1   2   3   4   5   6   7   8 • Автори: Філіпова Л.Я., Кузьмінська О. Г. Пояснювальна записка
 • Комунікаційні сервіси.; Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету. Інформаційно-пошукові системи Інтернету.
 • Завдання
 • Кваліфікаційні характеристики.
 • Уміти : добирати та використовувати периферійне обладнання
 • Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності. Введення до інформаційних технологій.
 • Розділ 2. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників
 • Розділ 1. Основи комп’ютерної грамотності Тема 1.
 • Системне програмне забезпечення
 • Тема 2.
 • Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint
 • Плани аудиторних занять: Тема 1.