Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба

Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба
Сторінка1/10
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

О

дним із визначальних аспектів ба- креслень; для геометричного моделюван-
гатьох процесів інформатизації су- ня виробу та моделювання його функ-
спільства є широке застосування авто- ціональних і динамічних характеристик;

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.


матизованих систем у різноманітних для розв'язування комплексу проблем,
галузях життєдіяльності людини.

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.

Тому
пов'язаних зі складанням специфікацій,
одним із напрямів сучасної професій- технологічних карт;

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

для складання про-
ної освіти є підготовка фахівців, здат-
грам до верстатів з ЧПК та їх запису
них застосовувати певні автоматизовані або ж виготовлення певних програмо-
системи і відповідні технології для ефек- носіїв; для розробки необхідної супро­
тивного розв'язання завдань власної ви- воджувальної документації до керуючих
робничої діяльності.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

програм. Кожна із задач потребує ство-

Автоматизоване проектування озна- рення відповідних САПР, які можуть

чає проектування за допомогою спеці- інтегруватися в одну багатофункціональ-

альних систем, у процесі якого відбу- ну САПР з єдиною інформаційною ос-

вається взаємодія людини або колективу новою та організованим внутрішнім об-

людей з комп'ютерною системою про- міном інформацією,

ектування чи з системою автоматизова- Неправильною є думка, що САПР

ного проектування (САПР).

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

призначені для заміни праці людини у

САПР — це інструментальні комп'ю- сфері проектування. Навпаки, автомати-

терно-інформаційні системи, які призна- зоване проектування передбачає обов'яз-

чені для автоматизованого опрацювання кову творчу участь людини у процесі

різноманітної символьної, графічної та проектування, а САПР ставлять вищі

геометричної інформації, необхідної для вимоги до кваліфікації проектувальників

проектування, конструювання певних і вимагають від них певного рівня підго-

виробів та розробки й забезпечення тех- товки з різних галузей знань, зокрема, з

нологічних процесів їх виготовлення.

Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.

багатьох розділів математики та інфор-

САПР призначені для виконання матики. Звичайно, такі фахівці повинні

різноманітних обчислень у процесі про- мати також достатній рівень фахової

ектування;

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

для розробки й випуску кон-
підготовки і практичний досвід проек-

структорської документації, зокрема, тування, а також вільно володіти інстру-

©Ю.Дорошенко, 2006

ментальними програмними засобами та виробництва простих параметризованих

електронними пристроями, які застосо- виробів у середовищі професійної сис-

вуються у певній САПР.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

теми автоматизованого проектування.

Упровадження у виробничі процеси Базовою САПР для реалізації цього

САПР має на меті полегшити працю про- курсу обрано систему AutoCAD, оскільки

ектувальника, підвищити продуктивність вона належить до потужних промислових

його діяльності, звільнити людину від багатофункціональних інструментальних

великого обсягу чисто технічних, рутин- програмних засобів, містить розвинуті за-

них видів робіт, надаючи можливість і соби реалізації різних інформатичних тех-

залишаючи більше часу для творчої ро- нологій, включаючи внутрішнє програму-

боти.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Водночас, поширення і ефективна
вання мовою AutoLISP, має відкритий

експлуатація САПР визначаються насам- характер, що забезпечило створення на її

перед підготовленістю до сприйняття цих основі (як програмного ядра) значної

засобів з боку широкого кола фахівців, кількості проблемно-орієнтованих автома-

які застосовують комп'ютери та інфор- тизованих систем різноманітного призна-

маційні системи як своєрідні інструмен- чення, є досить поширеною і має багато

тальні засоби у своїй діяльності. функціонально узгоджених версій, що дає

Системи автоматизованого проекту- змогу навчальному закладу обирати пев-

вання набувають все більшого значення ну версію програми відповідно до своїх

у сфері промислового виробництва.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

За-
фінансових можливостей та наявного парку

стосування комп'ютерів та відповідних комп'ютерної техніки. Для реалізації' ди-

інформатичних технологій певним чи- дактичних цілей і завдань курсу можна

ном впливає на конструювання і техноло- використати будь-яку версію AutoCAD,

гію виробництва, що зумовлює відпові- починаючи з 10-ї.

дні структурні зміни в змісті та організації Під час вивчення цього курсу учні

робіт у цих сферах діяльності. Інформа- ознайомлюються з методами і допоміж-

тика та породжувані нею інформатичні ними засобами, які застосовуються вході

технології підвищують ступінь інтеграції автоматизованих процесів проектування

усіх складових єдиного продуктивно- і конструювання виробів і технологічної

виробничого процесу й приводять до підготовки їх виробництва. Передбачаєть-

значного розширення поля діяльності ся опанування учнями основ електрон-

конструкторів і технологів.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Розширення поля - поле L для якого поле K є підполем. Для позначення факту, що поле L є розширенням поля K (і відповідно K є підполем L) використовується позначення L/K.

ної обробки даних та основ організації

Курс за вибором «Інформаційні техно- даних, зокрема, поданих у графічній
логії проектування» рекомендується ви- формі;

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

вивчення математичного апара-
вчати паралельно з основним курсом ту, алгоритмів і технологій опрацюван-
інформатики в 10-х—11-х класах.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.

Ви-
ня графічної і геометричної інформації;
вчається він за рахунок годин варіативної ознайомлення з основами геометрично-
складової навчального плану із розрахун- го моделювання та з теорією парамет-
ку 2—4 год на тиждень (всього 70 год), ризації;

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

з'ясування можливостей засто-
тобто впродовж одного навчального року сування електронних засобів (програмних
чи одного півріччя (одного семестру). і апаратних) для конструювання і тех-

Метою курсу за вибором «Інфор- нологічної підготовки виробництва. Учні

маційні технології проектування» є фор- ознайомляться з рекомендаціями щодо

мування в учнів загального уявлення про впровадження САПР у промислове ви-

автоматизовані процеси проектування, робництво та з перспективами їхнього

конструювання та підготовки виробниц- розвитку, який супроводжується комп-

тва у різних галузях діяльності. Учні опа- лексним впливом на традиційні методи

новують певний обсяг знань та вчаться організації конструювання і технологіч-

виконувати нескладні операції автома- ної підготовки виробництва.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Цілеспря-


тизованого проектування і підготовки моване вдосконалення техніки САПР

тісно пов'язане із
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10