Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка Програма спецкурсу «Комп’ютерна графіка»

Скачати 94.95 Kb.

Пояснювальна записка Програма спецкурсу «Комп’ютерна графіка»
Скачати 94.95 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір94.95 Kb.
ТипПояснювальна записка

Пояснювальна записка

Програма спецкурсу «Комп’ютерна графіка» розроблена для проведення гурткової роботи в Білокуракинському Будинку дитячої та юнацької творчості. Наповнюваність гуртка визначається Статутом Будинку творчості. Програма розрахована на два роки навчання (144 години на рік) для дітей старшого шкільного віку. Заняття проводяться два рази на тиждень по дві години. Програма складена на основі програми І. О. Завадського, Ю.О. Дорошенка «Основи комп’ютерної графіки».

Основними формами організації та проведення занять є групові, індивідуальні та підсумкові заняття. Для підведення підсумків роботи проводяться:


 • підсумкові практичні роботи;
  Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


 • проведення конкурсу на кращій колаж;

 • участь в обласному конкурсі у номінації «Комп’ютерна графіка»;


Метою курсу «Комп’ютерна графіка» є формування в гуртківців знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і майбутній професійній діяльності.
Мета курсу досягається через опанування гуртківцями необхідного обсягу теоретичного матеріалу, практичне оволодіння сучасних графічно-інформаціних технологій і комп’ютерних засобів і середовищ створення, обробки й візуалізації растрових і векторних зображень.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Візуалізація - унаочнення, створення умов для візуального спостереження.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Векторна графіка Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Однаково важливими є вміння створювати нові зображення й рисунки, редагувати наявні, перетворювати формати комп’ютерних зображень та їхні колірні моделі, імпортувати належним чином підготовлені графічні зображення в офісні документи, веб-сторінки, електронні та поліграфічні видання, рекламу, розробляти комп’ютерну анімацію.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Імпорт - ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися щодо капіталу, знань, технологій)
Колірна модель Ко́лірна модель - абстрактна модель опису представлення кольорів у вигляді кортежів (наборів) чисел, зазвичай з трьох або чотирьох значень, званих колірними компонентами або колірними координатами. Разом з методом інтерпретації цих даних (наприклад, визначення умов відтворення та / або перегляду - тобто завдання способу реалізації), множина кольорів колірної моделі визначає колірний простір.

До теоретичних знань, яких мають набути гуртківці, належать:

 • призначення, можливості, засоби, технології та сфери застосування комп’ютерної графіки;

 • принципи побудови растрових і векторних графічних зображень;

 • основні параметри комп’ютерних зображень;

 • принципи організації та типи колірних моделей;

 • поняття про формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення;

 • методи обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах;

 • застосування зображень в офісних і гіпертекстових документах, поліграфічних виданнях та мультимедійних продуктах.
  Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
  Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.

До вмінь і навчок, які мають бути сформовані в гуртківців у результаті опанування змісту курсу, належать: • сканування графічних зображень із твердих носіїв та їх векторизація (трасування);

 • редагування растрових зображень;

 • обробка цифрових фотографій;

 • складання та реалізація графічних алгоритмів створення й редагування зображень інструментальними засобами графічних редакторів;
  Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
  Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
  Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.


 • створення растрових і векторних зображень із графічних примітивів;

 • форматування векторних рисунків, настойка їхніх параметрів і растеризація;

 • використання можливостей середовищ гра фічних редакторів СorelDRAW та Adobe Photoshop;

 • перетворення форматів графічних файлів і обмін зображеннями між різними програмами;

 • створення простих анімаційних зображень.
  Растеризація (англ. Rasterisation або rasterization) - процес перетворення векторного зображення у растрове. По математичному опису зображення формується поточечне зображення, яке потім відображається на моніторі, друкується на принтері або зберігається у файлі растрового формату.
  Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.
Тематичний план занять
1-й рік навчання

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

разом

теорія

практика

1

Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки

13

7

6

2

Векторна графіка у середовищі офісних програм Microsoft

24

13

11

3

Графічний редактор Paint

21

12

9

4

Cтворення анімаційних зображень

15

8

7

5

Програми перегляду графічних файлів14

8

6

6


Знайомство з програмою Photoshop

13

8

5

7

Виділення областей на зображеннях, маски та канали


15

9

6

8

Шари й трансформації зображень

29

16

13

Всього

144

81

63


І рік навчання

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (Всього 144 години)

 1. Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки (13 годин)

Види цифрових зображень

Колірні моделі

Сучасні графічні редактори

Формати графічних файлів


 1. Векторна графіка у середовищі офісних програм Microsoft (24 години)

Імпорт готових зображень

Створення фігурного тексту

Найпростіші дії з графічними об’єктами

Малювання й редагування геометричних фігур

Настроювання параметрів фігур

Додавання до фігур тексту

Робота з групами об’єктів
 1. Графічний редактор Paint (21 година)

Знайомство з програмою

Настроювання параметрів малюнка

Збереження та відкриття документа

Вибір кольорів малювання і тла

Використання інструментів Paint

Операції з фрагментами зображень


 1. Cтворення анімаційних зображень (15 годин)

Поняття та історія анімації

Технології комп’ютерної анімації

GIF-анімація

Анімація графічних об’єктів у програмі PowerPaint


 1. Програми перегляду графічних файлів (14 годин)

Перегляд зображень у програмі Провідник

Використання стандартного засобу перегляду зображень і факсів

Використання браузера зображень XnVIEW

Інші браузери зображень


 1. Знайомство з програмою Photoshop (13 годин)

Інтерфейс Photoshop

Основні дії у середовищі Photoshop
 1. Виділення областей на зображеннях, маски та канали (15 годин)

Маскування

Операції з виділеними областями

Канали і швидкі маски
 1. Шари й трансформації зображень (29 годин)

Призначення шарів

Використання палітри шарів

Створення нових шарів

Змішування шарів

Стилі шарів

Робота з текстовими шарами

Зведення шарів

Трансформація зображень

2-й рік навчання


1

Обробка цифрових фотографій

22

14

8

2

Знайомство з програмою CorelDRAW

24

16

8

3

Лінії та текст

16

10

6

4

Операції з об’єтами

26

16

10

5

Ефекти в CorelDRAW

38

24

14

6

Спеціалізовані програмні засоби комп’ютерної графіки

18

10

8

Всього

144

90

54


ІІ рік навчання

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (Всього 144 години)


 1. Обробка цифрових фотографій (22 години)

Обтинання фотографій

Тонове і колірне коригування

Ретушування

Фільтри

Збереження зображень для Вебу і портативних пристроїв
 1. Знайомство з програмою CorelDRAW (24 години)

Інтерфейс CorelDRAW

Графічні примітиви

Вибір, переміщення і видалення об’єктів

Перегляд зображення

Настроювання програми 1. Лінії та текст (16 годин)

Лінії та інструменти для їх створення

Текст


 1. Операції з об’єтами (26 годин)

Перетворення об’єктів

Формування об’єктів складної форми

ГГрупування і розгрупування об’єктів

Створення кількох екземплярів об’єктів

Заливка об’єктів

Обведення контурів


 1. Ефекти в CorelDRAW (38 годин)

Обвідні


Деформації

Перетікання

Ореол

Фігурне обтинанняЛінзи

Настроювання прозорості

Ефект перспективи

Ефект екструзії

Створення тіні


 1. Спеціалізовані програмні засоби комп’ютерної графіки (18 годин)

ArchiCAD


AutoCAD

3dsMax


Maya
Список рекомендованої літератури
1.
Екстру́зія (лат. extrusio - «виштовхування») - процес отримання виробів шляхом екструдування матеріалу через формувальний отвір у матриці. Зазвичай використовується у виробництві будівельних матеріалів, виробів з полімерних матеріалів, конструкційних металевих профілів а також, в харчовій промисловості, шляхом протискування пластифікованого матеріалу через отвір екструзійної головки преса.
Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки. - К., Видавнича група BHV: 2009. - 400 c.

2. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл (проект)/ Огнев'юк В.О.

Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
, Биков В.Ю., Жалдак М.І. та інш.//Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010, № 3.- С. 3-10.

3. Концепція профільного навчання в старшій школі//Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003, № 24. - С. 3 - 15.

4. Дорошенко Ю.О.

Дороше́нко - українське прізвище, утворене від Дорош - народної форми канонічного імені Дорофей (Дорофій).
Комп'ютерна графіка у старших класах: Навчально-методичний посібник. - К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. - 128 с.

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 212 с.

6. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 245 с.

7. Ремезовский В.И. Цифровая фотография: Самоучитель. - СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. - 368 с.

8. Ремезовский В.И. Photoshop CS2: Самоучитель. - СПб: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2005. - 384 с.9. Ремезовский В.И., Яковлев А.И. Цифровая фотография: просто и доступно: Самоучитель. - СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2006. - 320 с.


Скачати 94.95 Kb.

 • Тематичний план занять 1-й рік навчання
 • І рік навчання ЗМІСТ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (Всього 1 44 години) Основні поняття та засоби комп’
 • Векторна графіка у середовищі офісних програм Microsoft (24 години)
 • (21 година) Знайомство з програмою
 • Програми перегляду графічних файлів (14 годин) Перегляд зображень у програмі Провідник
 • Знайомство з програмою Photoshop (13 годин)
 • Шари й трансформації зображень (29 годин)
 • ІІ рік навчання ЗМІСТ НАВЧАННЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (Всього 1 44 години)
 • Операції з об’ єтами (26 годин)
 • Ефекти в CorelDRAW
 • Список рекомендованої літератури
 • Концепція