Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка радіоаматорство технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою І характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у

Скачати 255.99 Kb.

Пояснювальна записка радіоаматорство технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою І характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у
Скачати 255.99 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.06.2017
Розмір255.99 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Радіоаматорство – технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою і характером діяльності людей. Має кілька напрямів діяльності, серед яких: проведення радіозв’язку у відведених для цієї мети діапазонах радіочастот коротких та ультракоротких хвиль, швидкісний прийом і передача радіограм, спортивне радіопеленгування, конструювання та випробування різної радіоелектронної апаратури, антен.
Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).
Ультракороткі хвилі Ультракороткі хвилі (УКХ) - радіохвилі, з діапазонів метрових, дециметрових, сантиметрових, міліметрових і дециміліметрові хвиль. Таким чином діапазон частот УКХ знаходиться в межах від 30 МГц (довжина хвилі 1000 см) до 3 Тгц (довжина хвилі 0,1 мм).
Різноманітна дослідницька та експериментальна робота, участь в змаганнях.

Залучення дітей та молоді до занять радіоаматорством є одним із шляхів задоволення особистісних потреб підростаючого покоління, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, організація допрофесійної підготовки, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування здорового способу життя та основних життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Молодь Мо́лодь - соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.
Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

Зміст навчальної програми спрямований на теоретичне навчання, практичну роботу на радіостанції в короткохвильових й ультракороткохвильових діапазонах, використання комп'ютерної техніки в радіозв’язку, участь у спортивних змаганнях та інших масових заходах.

Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю і складена з урахуванням тісного зв'язку з навчальними предметами, що вивчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах: географія, фізика, математика, інформатика, українська, російська та англійська мови, креслення, електрорадіотехніка тощо.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Навчальна програма передбачає моделювання освітнього простору в гуртках основного (2 роки) та вищого рівнів.

Основною метою навчальної програми є: оволодіння учнями базовими знаннями і набуття основних навичок в аматорському радіозв’язку, вивчення азбуки Морзе, основ радіоконструювання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Основним принципом є добровільність участі в діяльності «Операторів аматорської служби радіозв’язку».

Кількісний склад навчальної групи слід формувати, керуючись вимогами відповідних нормативних документів та Положення про позашкільний навчальний заклад, а також враховувати специфіку роботи на радіостанції та правила техніки безпеки.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Азбука Морзе (телеграфна азбука) - назване за ім'ям розробника Семюела Морзе відтворення графічних знаків комбінацією крапок і тире. За одиницю часу приймається тривалість однієї точки. Тривалість тире дорівнює трьом точкам.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
Вікова категорія вихованців – від 10 до 18 років.

Для підвищення операторської майстерності вихованець має відпрацювати на радіостанції не менше однієї години на тиждень.

Кількість годин: основний рівень (1-й рік навчання) – 144 год (4 год/тиждень);

(2-й рік навчання) – 216 год (6 год/тиждень).

Курс навчання основного рівня базується на основі знань, які необхідні для початку роботи; серії практичних занять для закріплення та поглиблення отриманих знань і виявлення додаткових питань; повторення теорії паралельно з практикою в індивідуальних варіантах.

До гуртків вищого рівня зараховуються учні, знання та вміння яких відповідають вимогам навчальної програми гуртків основного рівнів, мають відповідні результати, виявили бажання підвищити рівень знань, своєї майстерності, отримати додаткову освіту. Програмою передбачено залучення учнів до науково-дослідницької роботи та сприяння у підготовці до вступу у вищі навчальні заклади, а також активну участь учнів у масових заходах, що проводяться в Україні та в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Практичні заняття включають роботу в ефірі на радіостанції, підвищення майстерності прийому та передачі азбуки Морзе, розробку, монтаж, перевірку та налагодження схем радіоелектронних пристроїв, які розробляються та виготовляються гуртківцями.В теплу пору року частину занять рекомендовано проводити в польових умовах. У літній та канікулярний час проводити роботу з вихованцями з використанням різних організаційних форм – тренування, змагання, екскурсії, збори, конкурси, експедиції, а також організовувати профільні табори, профільні зміни, навчально-тренувальні збори тощо.
Основні завдання роботи гуртка полягають у формуванні таких

компетентностей:

 • пізнавальної, що передбачає оволодіння базовими знаннями з радіотехніки та радіоелектроніки, основами аматорського і професійного радіозв'язку, поглиблення теоретичних знань з базових навчальних дисциплін;

 • практичної, що передбачає формування технічних і технологічних вмінь і навичок у роботі з приладами, матеріалами та інструментами в обсязі, достатньому для самостійного макетування, конструювання та монтажу радіосхем електронних пристроїв, широкого використання елементної бази;
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
  Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
  оволодіння технікою ведення радіозв'язку телефоном і телеграфом, швидкісної радіотелеграфії, користування персональним комп'ютером;

 • творчої, спрямованої на розвиток потреби у творчій самореалізації та в духовному самовдосконаленні; розвиток системного й логічного мислення, конструкторських здібностей, пам’яті, уяви, фантазії, координації рухів, здатності проявляти творчу ініціативу;
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
  творчого підходу до праці, волі у подоланні труднощів, здібностей, талантів, обдарувань у галузі аматорського радіозв’язку, духовне та інтелектуальне удосконалення;

 • комунікативної, спрямованої на досягнення високого рівня освіченості

вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного

ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, вміння самостійного вирішення проблем, лідерських якостей та оволодіння навичками спільної діяльності в малих групах;

 • соціальної, спрямованої на розвиток у вихованців трудової культури, моральних й духовних якостей особистості, громадської позиції, здатності до самореалізації; формування доброзичливості, наполегливості, толерантності, професійного самовизначення, поваги до праці, громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури, традицій аматорського радіозв’язку.


Методами опрацювання навчального матеріалу є:

 • пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація наочного навчання, коментар, організація сприймання, стимулювання оцінної діяльності вихованців, спостереження);

 • репродуктивні (відтворювальні вправи);

 • частково-пошукові (виконання за зразком, під керівництвом педагога);

 • пошукові (самостійний підбір матеріалів для виробів, обговорення конструктивних рішень, вибір власного варіанту виконання роботи);

 • дослідницький (пошук матеріалів для виробів, інформації для повідомлення, зразків для роботи, власні спостереження);

 • практичні (пробні вправи, тренувальні вправи, індивідуальні завдання);

 • інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного результату, метод проблемних та експериментальних ситуацій, колективну творчу діяльність);

 • педагогічні технології (співробітництво, створення ситуації успіху, колективного творчого виховання).


Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і форм навчання.
На основному рівні – застосовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття (дослідження, робота на радіостанції, розробка і виконання самостійних робіт), опрацювання літературних джерел, участь в масових заходах.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

На вищому рівні – колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття, робота з науковою літературою в бібліотеках, науково-пошукові експедиції, участь у масових заходах тощо.Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, виконання контрольних завдань, участь в масових заходах.

Із метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні програма передбачає індивідуальне навчання. Кількісний склад груп, у яких проводиться індивідуальне навчання, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 11.08.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
2004 №651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1123 (z1322-08) від 10.12.2008) становить від одного до п’яти учнів.

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. За необхідності, в установленому порядку, керівник гуртка може внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних навичок), а також самостійно обирати один або кілька напрямів роботи гуртків основного та вищого рівнів, враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними планами.

  1   2   3


Скачати 255.99 Kb.

 • Методами
 • Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і форм навчання. На основному рівні