Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання про необхід­ність зміни свого ставлення до природи

Скачати 59.32 Kb.

Пояснювальна записка Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання про необхід­ність зміни свого ставлення до природи
Скачати 59.32 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір59.32 Kb.
ТипПояснювальна записка

Затверджено Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ:

ДОСЛІДЖЕННЯ ПТК РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ

8 клас(17 годин)Пояснювальна записка

Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання про необхід­ність зміни свого ставлення до природи.

Екологічна освіта повинна стати пріоритетною, сприяти набуванню навичок наукового аналізу явищ природи, осмисленню взаємодії суспільства та природи, свідомої значимості практичної допомоги природі.

Головне завдання курсу за вибором — показати роль ландшафтної екології у вирішенні проблем раціонального природокористування, навчити обліку та оцінці ландшафтно-територіальних відмінностей, сформувати уяву про природні та природоантропогенні ландшафти річки Південний Буг як об’єкта використання та охорони.

Ландша́фтна еколо́гія - розділ екології та географії, який вивчає просторову різноманітність і елементи ландшафту (наприклад поля, живоплоти, групи дерев, річки або міста) і те, як їх розташування впливає на розподіл і потік енергії та індивідуумів в навколишньому середовищі (який, у свою чергу, може безпосередньо вплинути на розподіл елементів).

Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.

Курс включає використання теоретичних знань, практичних навичок, екологічну дійсність, що сприяють виявленню особливостей ставлення до природи на прикладах опису природного комплексу річки Південний Буг, видового складу рослинності, тваринного світу, вивчення лікарських рослин, динаміки процесів в ландшафті, оцінки ролі окремих компонентів в природі та ін.

Програма орієнтує учнів на пізнання фундаментальних екологічних зв’язків та взаємодії, яка забезпечує цілісність природи, зв’язок людського суспільства з середовищем існування.

Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.

Ліка́рська росли́на(лат. Plantae medicinales) - рослина, органи або частини якої є сировиною для отримання засобів, що використовуються в народній, медичній або ветеринарній практиці з лікувальною або профілактичною метою.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Тварини Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Лю́дство - всі люди в цілому, людська спільнота, сукупність людей (осіб виду людина розумна).Очікувані результати:

— набуття учнями навиків проведення досліджень ландшафтів відповідно до екологічних вимог;

— розроблення проектів вирішення екологічних проблем річки та прибережних смуг;

— встановлення взаємозалежності між екологічним станом річки та здоров’ям людини.

Зміст програми

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ 1. Вступ (1 год.)

Ведуча роль ландшафтної екології в комплексному вивченні основ раціонального використання природних ресурсів, проблем оптимізації розробки природного середовища.Учень пояснює:

 • значення ландшафтної екології;

 • значення раціонального використання природних ресурсів.

Розділ II. Ландшафт та його структура (3 год.)

Ландшафт або природно — територіальний комплекс, види ландшафтів: природний та антропогенний.

Морфологічні одиниці ландшафту — урочища, фації.

Визначення за топографічними картами морфологічних одиниць ландшафту.

Топографічна карта Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.Практична робота № 1. Нанесення на топографічну карту морфологічних одиниць природного комплексу Південний Буг.

Екскурсія. Виявлення ландшафтних одиниць у природному комплексі річки Південний Буг.

Учень характеризує:

 • види ландшафту;

вміє:

 • користуватися топографічною картою, наносити ландшафтні одиниці на карту;

знає:

 • морфологічні одиниці ландшафту.

Розділ III. Природні компоненти ландшафту (7 год.)

Рельєф та гірські породи, як компоненти ландшафту. Класифікація гірських порід, рельєфоутворюючі процеси.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.

Класифіка́ція гірськи́х порі́д (рос. классификация горных пород, англ. classification of rock, нім. Gesteinsklassifikation f - здійснюється за генезисом, складом, будовою та властивостями гірських порід.

Вода як складова ландшафту.

Внутрішні та підземні води.

Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.

Клімат і ландшафт.

Біогеоценоз річки Південний Буг.Практична робота № 2. Визначення водності річки: витрати води, об’єму стоку, коефіцієнту стоку.

Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.

3. Опис та визначення рослинності та лікарських рослин річки Південний Буг та її долини.4. Спостереження за тваринами та вивчення їх видів.

Учень пояснює:

 • чинники, що впливають на рельєф; характеризує:

 • види гірських порід; вміє:

 • визначати витрати води, об’єм стоку, коефіцієнт стоку;

  Коефіціє́нт сто́ку - відношення величини об'єму стоку (або шару стоку) до суми опадів, які випали на площу водозбору і зумовили виникнення стоку. • описувати рослини;

 • спостерігати за кліматом, та тваринами;

знає:

 • гірські породи, які зустрічаються;

 • вплив клімату на природний комплекс Південний Буг;

 • внутрішні та підземні води;

 • види меліорацій, які застосовувались;

 • види рослин та тварин.

Розділ IV. Вплив антропогенного фактору на природно-територіальшій комплекс (5 год.

Антропоге́нні фа́ктори середо́вища - фактори, зумовлені діяльністю людини.

)

Вплив антропогенних факторів та джерел забруднення води на навколишнє середовище. Практична робота № 5. Визначення забруднення води: хімічне, фізичне, біологічне.

6. Вивчення можливостей водойми до самоочищення, значення водних рослин в даному процесі.

Забру́днення вод - насичення вод, водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки.

Рослини Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.7. Розробка заходів для зменшення впливу наслідків господарської діяльності людей на екологічний стан річки.

Учень пояснює:

 • вплив антропогенного фактору на природно-територіальний комплекс;

характеризує:

 • види антропогенних забруднень; вміє:

 • визначати забруднення;

 • шукати шляхи щодо зменшення впливу шкідливих джерел забруднення;

добирає:

 • методи, які можна застосовувати для агітації по збереженню навколишнього середовища;

знає:

Розділ V. Захист проектів (1 год.)

Наслідки забруднення природного комплексу та їх вплив на здоров’я людини.Учень вміє:

 • обґрунтовувати власну думку;

 • пропонувати шляхи зменшення забруднення навколишнього середовища;

має:

 • життєву позицію;

знає:

 • наслідки забруднення довкілля для здоров’я людини.

ЛІТЕРАТУРА


  1. Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

   Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

   Методичні рекомендації. /Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2008. — № 19-20-21. — С. 3-9.

   Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.  2. Говорун В.Д. та ін. Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини. Хмельницький, «Поліграфіст», 2007. — 140 с.

  3. Екологія та природні багатства України // TOB «Новий друк», 2004.-318 с.

  4. Кинзибаева И.Г. Элективные курсы — требования к разработке // Мастер-класс: поиложение к журналу «Методист». — 2006. -№7,- С. 10 — 21.

  5. Орлов В.А. Типология элективных курсов и их роль в организации профильного обучения // http://vvww.coiiepe.ru. — [Элективный курс].

  6. Самкова Ь.А. Город, в котором я живу / Биология в школе. — 2001. -№ 5, 7.Навчальна програма для 11-річної школи. Програми курсів за вибором та факультативів. Київ 2010


Скачати 59.32 Kb.

 • Зміст програми Зміст навчального матеріалу
 • Розділ
 • Екскурсія.
 • Практична робота
 • Розділ IV. Вплив антропогенного фактору
 • Учень пояснює: вплив антропогенного фактору на природно-територіальний комплекс; характеризує
 • Розділ V. Захист проектів